Thông tư 31/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thuộc Chương trình vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 31/2008/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2008

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH

VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) ĐỂ ĐÀO TẠO,

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,

CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Để phù hợp với tình hình thực tế, sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thuộc Chương trình vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng  nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) Nhà nước như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

Cán bộ, công chức hành chính đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương và địa phương; giảng viên trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng tại các khoá học trong khuôn khổ hoạt động của Dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thuộc Chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình cải cách tổng thể hành chính Nhà nước để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Nhà nước.

II. NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung chi:

a. Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước ở trong nước:

- Chi biên soạn chương trình, giáo trình giảng dạy;

- Chi thù lao giảng viên; chi phí cho việc đi lại, bố trí chỗ ở của giảng viên;

- Chi tài liệu học tập; hỗ trợ tiền sinh hoạt cho học viên; hỗ trợ tiền thuê chỗ ở cho học viên trong thời gian học tập trung;

- Chi tổ chức lớp học:

+ Thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập;

+ Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi;

+ Chi phiên dịch (nếu có);

+ Chi tiền điện, nước, văn phòng phẩm, chi phục vụ, trông xe;

+ Chi tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế;

+ Chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên;

- Chi công tác phí cho cán bộ quản lý lớp của cơ sở đào tạo trong trường hợp phải tổ chức lớp ở xa cơ sở đào tạo.

b. Chi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:

- Chi phí dịch vụ phải trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ đào tạo ở trong nước;

- Chi học phí và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo hoặc cơ sở dịch vụ ở nước ngoài;

- Chi phí cho công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu;

- Chi phí mua bảo hiểm y tế trong thời gian học tập ở nước ngoài (nếu có yêu cầu bắt buộc của nước sở tại);

- Chi phí cho công tác tổ chức lớp học: Khảo sát, đàm phán, xây dựng chương trình học tập với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài;

- Chi phí ăn, ở, đi lại, lệ phí sân bay;

- Chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, visa).

2. Mức chi:

a. Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước ở trong nước: Áp dụng các định mức chi tiêu theo quy định hiện hành về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước ở trong nước.

Ngoài ra do tính chất đặc thù đối với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức thuộc Dự án vốn vay ADB; Thông tư này quy định cụ thể như sau:

- Được tính bổ sung so với mức chi ngân sách (tính theo suất đào tạo) về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước ở trong nước hiện hành các khoản chi phí sau:

+ Kinh phí thuê xe (hoặc mua vé máy bay) đưa đón giảng viên và cán bộ quản lý lớp thanh toán theo thực tế;

+ Kinh phí thuê hội trường và thuê trang thiết bị giảng dạy (nếu có) thanh toán theo thực tế;

+ Kinh phí thuê giảng viên nước ngoài: Tuỳ theo mức độ cần thiết Ban quản lý Dự án ADB trình cấp có thẩm quyền quyết định việc mời giảng viên nước ngoài. Mức thù lao do Ban quản lý Dự án ADB thoả thuận với chuyên gia;

+ Kinh phí thuê phiên dịch theo nội dung bài giảng của giảng viên nước ngoài. Mức chi thuê phiên dịch áp dụng theo mức chi quy định tại điểm g khoản 1 mục I Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính “Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước”;

+ Trong trường hợp việc học tập và giảng dạy cho các đối tượng nêu trên cần phải tiến hành theo phương pháp mới, tài liệu giảng dạy thuộc loại chuyên môn sâu, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, thì ngoài mức chi thù lao giảng viên theo quy định hiện hành, căn cứ nội dung và tính chất công việc, Ban Quản lý Dự án ADB quyết định trả tiền chuẩn bị tài liệu riêng theo hình thức hợp đồng công việc khoán gọn (bao gồm cả tiền in ấn tài liệu).

- Được chi hỗ trợ thuê chỗ nghỉ, phụ cấp lưu trú, tiền tàu xe cho cán bộ, công chức được cử tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng (nếu có) nhưng không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội  nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Dự án ADB có trách nhiệm thông báo trong giấy triệu tập học cho cơ quan cử cán bộ đi học biết để tránh chi trùng lắp.

b. Chi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Áp dụng các định mức chi tiêu theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước ở nước ngoài.

3. Lập dự toán, phân bổ, quyết toán kinh phí:

Công tác lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí thực hiện theo chế độ hiện hành đối với nguồn vốn ODA sự nghiệp. Cụ thể:

a. Lập dự toán:

Hàng năm, theo quy định về xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước, Ban Quản lý Dự án ADB xây dựng dự toán ngân sách của Dự án (trong đó bao gồm cả dự toán để đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Nhà nước) gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của Bộ Nội vụ, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt.

b. Phân bổ dự toán:

Sau khi dự toán được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Nội vụ phân bổ chi ngân sách về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC nhà nước cho Dự án gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy định hiện hành.

c. Cấp phát kinh phí và kiểm soát chi:

- Bộ Tài chính thực hiện cấp phát vốn theo hình thức lệnh chi tiền về tài khoản của Ban quản lý Dự án ADB;

- Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát chi theo quy định hiện hành đối với các khoản chi tiêu cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong phạm vi Dự án do Ban quản lý Dự án ADB thực hiện.

d. Cuối năm Ban quản lý dự án quyết toán kinh phí chi cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Dự án và được tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán ngân sách của Bộ Nội vụ gửi Bộ Tài chính để thẩm định theo quy định hiện hành.

Kinh phí Dự án cuối năm chưa sử dụng hết được phép chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục thực hiện theo các mục tiêu, nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Bộ Nội vụ, Ban quản lý Dự án ADB kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp./.

 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG

   THỨ TRƯỞNG        

Đỗ Hoàng Anh Tuấn           

 

 

thuộc tính Thông tư 31/2008/TT-BTC

Thông tư 31/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thuộc Chương trình vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:31/2008/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:16/04/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 31/2008/TT-BTC

Hanoi, April 16, 2008

 

CIRCULAR

GUIDING THE MANAGEMENT AND USE OF FUNDS UNDER THE ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) LOAN PROGRAM FOR TRAINING AND RETRAINING TO IMPROVE THE QUALITY OF STATE CADRES AND EMPLOYEES

Pursuant to the State Budget Law and its guiding documents;
Pursuant to the Government's Decree No. 77/ 2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

In order to suit practical situation; after consulting the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Finance guides the management and use of finds under the ADB's loan program for training and retraining to improve the quality of state cadres and employees as follows:

I. SUBJECTS AND SCOPE OF APPLICATION

Administrative cadres and employees working in Party or State agencies, central or local socio-political organizations; state administration lecturers will be trained or retrained at training courses conducted within the framework of the Project on the use of ADB loans under the Program supporting the implementation of the Public Administrative Reform Master Program for training and retraining to improve the quality of state cadres and employees.

II. SPECIFIC PROVISIONS

1. Expenses:

a/ Expenses for domestic training and retraining of state cadres and employees:

-.Expense for compilation of teaching curricula and materials;

-.Remuneration for lecturers; expense for travel and accommodation of lecturers;

-.Expense for learning materials; expense in support of cost of living and accommodation for trainees during the training period;

-.Expenses for organization of training or retraining courses, specifically:

+ Hiring classrooms and learning equipment;

+ Making exam questions, invigilating exams and marking exam papers;

+ Hiring interpreters (if any);

+ Electricity and water charge, stationery, service and vehicle-keeping;

+ Organizing field trips for trainees;

+ Ordinary medicines for trainees;

- Work-trip allowance for training course managers in case training courses are organized far from the training institutions.

b/ Expenses for overseas training and retraining:

- Service charges payable to domestic training service providers;

-.Tuition fee and expenses payable to overseas training or service institutions;

-.Expense for interpreters and translators;

-.Expense for health insurance during the overseas training period (if so required by host countries);

Expense for organization of training courses: survey, negotiation, and development of training programs with overseas training institutions;

-.Expenses for meal, accommodation, travel, and airport tax;

-.Expense for entry and exit (passport, visa) formalities.

2. Expense levels:

a/ Levels of expense for domestic training and retraining of state cadres and employees comply with current regulations on levels of expense for domestic training and retraining of state cadres and employees.

In addition, taking into account the particularities of training and retraining activities under the ADB loan project, this Circular provides the following specific regulations:

- The following expense items may be higher than the current budget expenditure levels (for each trainee) applicable to domestic training and retraining of state cadres and employees:

+ Car-renting (or air ticket) expense for the transportation of trainers and course managers shall be the actually paid cost;

+ Classroom and teaching equipment (if any) expense shall be the actually paid cost;

+ Expense for hiring foreign trainers: When necessary, the ADB's project management unit shall submit to a competent authority for decision the invitation of foreign trainers. Remuneration for foreign trainers shall be agreed between the project management unit and the trainers;

+ Expense for hiring interpreters shall be paid based on the content of lectures of foreign lecturers. The levels of this expense are specified at Point g. Clause 1, Section I of the Finance Ministry's Circular No. 57/2007/TT-BTC of June 11. 2007, prescribing expenses for receiving foreign guests entering to work in Vietnam, expenses for organization of international conferences and workshops in Vietnam, and expenses for receiving domestic guests;

+ If new learning or teaching methods need to be applied, or when specialized teaching materials require highly experienced trainers, based on the content and nature of trainers' jobs, the ADB's project management unit may decide to make a separate payment for the preparation of materials under package contract (covering also printing expense), in addition to remuneration for trainers under current regulations.

- Expense in support of accommodation rent, accommodation allowance and travel cost for state cadres and employees attending training or retraining courses may be paid at levels not exceeding those specified in the Finance Ministry's Circular No. 23/2007/TT-BTC of March 21,2007, prescribing work-trip allowances and expenses for organization of conferences applicable to state agencies and public non-business units; these expenses must be indicated in the ADB project's invitation papers to the agencies that send their cadres and employees to training or retraining courses in order to avoid double payment.

b/ Overseas training or retraining expense levels comply with the Finance Ministry's current regulations on the levels of expense for overseas training and retraining of state cadres and employees.

3. Estimation, allocation and finalization of funds:

The estimation, allocation and finalization of funds must comply with current regulations applicable to non-business ODA capital sources. Specifically:

a/ Estimation:

Annually, pursuant to regulations on state budget estimates, the ADB's project management unit shall make the project's budget estimate (including the cost estimate for training and retraining to improve the quality of state cadres and employees) and send it to the Ministry of Home Affairs for inclusion in the Ministry's budget estimate, then to the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment for synthesis and submission to the Government for further submission to the National Assembly for approval.

b/ Allocation of cost estimates:

After the cost estimate has been assigned by competent authorities, the Ministry of Home Affairs shall allocate budget expenditures on training and retraining to improve the quality of state cadres and employees to the project, and send them to the Ministry of Finance for evaluation according to current regulations.

c/ Allocation of funds and control of expenditures:

-.The Ministry of Finance shall allocate funds through payment orders to the account of the ADB's project management unit;

-.The State Treasury shall control the ADB's project management unit's expenditures for the project's training and retraining activities according to current regulations.

d/ At the year-end, the project management unit shall finalize expenditures for the project's training and retraining activities, which will be included in the Home Affairs Ministry's budget finalization report to be sent to the Ministry of Finance for evaluation according to current regulations.

At the year-end, the project's unused funds may be carried forward to the subsequent year for further use for the objectives and contents already approved by competent authorities.

III. IMPLEMENTATION PROVISIONS

1. This Circular takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

2. The Ministry of Home Affairs and the ADB's project management unit should promptly report difficulties or problems arising in the course of implementation to the Ministry of Finance for study and appropriate amendment.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Do Hoanganhtuan

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 31/2008/TT-BTC DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu

Quyết định 16/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh các mức thuế suất trong Biểu thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Quyết định 16/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh các mức thuế suất trong Biểu thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Thuế-Phí-Lệ phí , Tài nguyên-Môi trường

Vui lòng đợi