Thông tư 25/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/1997/TT-BTC ngày 04/11/1997 của Bộ Tài chính

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 25 /1998/TT-BTC NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 1998
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 78/1997/TT-BTC NGÀY 4/11/1997
CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 4/11/1997 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/1997/TT-BTC hướng dẫn những ưu đãi về thuế và tài chính đối với Hợp tác xã theo quy định của Nghị định 15/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ.

Để khuyến khích các Hợp tác xã chuyển đổi, đăng ký lại theo quy định tại Nghị định 16/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ, đi vào hoạt động phù hợp theo tinh thần của Luật Hợp tác xã, và căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 06/CP/KTN ngày 06/01/1998 của Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư số 78/1997/TT-BTC, như sau:

1.- Điểm 1, Mục I, Thông tư số 78/1997/TT-BTC quy định về đối tượng áp dụng được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1.- Đối tượng áp dụng:

Đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế và tài chính áp dụng tại Thông tư này là: Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân (dưới đây gọi chung là Hợp tác xã) đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Hợp tác xã, bao gồm cả các Hợp tác xã đã đăng ký, hoạt động trước ngày Luật Hợp tác xã được ban hành nay thực hiện chuyển đổi và đăng ký kinh doanh lại theo quy định của Luật Hợp tác xã và Nghị định 16/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ".

 

2.- Bãi bỏ Điểm 3, Mục I của Thông tư số 78/1997/TT-BTC ngày 4/11/1997 của Bộ Tài chính.

 

3.- Điểm 1, Mục II Thông tư số 78/1997/TT-BTC ngày 4/11/1997 được sửa đổi, bổ sung đoạn mở đầu, như sau:

"Hợp tác xã đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Hợp tác xã được miễn, giảm thuế doanh thu, thuế lợi tức theo quy định của pháp luật về thuế doanh thu và thuế lợi tức như đối với cơ sở mới thành lập, như sau:"

 

4.- Điểm 1-d, Mục II, Thông tư số 78/1997/TT-BTC về miễn, giảm thuế doanh thu, thuế lợi tức được hướng dẫn sửa đổi, bổ sung như sau:

"d) Hợp tác xã bốc xếp thô sơ, Hợp tác xã dịch vụ cung cấp điện cho các hộ nông dân được giảm thuế doanh thu 2 năm (24 tháng) kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Hợp tác xã và được miễn thuế lợi tức 2 năm đầu (24 tháng) kể từ khi có lợi tức chịu thuế."

 

5.- Điểm 2, Mục II, Thông tư số 78/1997/TT-BTC hướng dẫn về thuế môn bài được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Áp dụng thuế môn bài đối với Hợp tác xã cần căn cứ vào mức độ quan hệ sản xuất và tổ chức sản xuất kinh doanh của từng cơ sở.

Cụ thể là:

Hợp tác xã nộp thuế môn bài theo điểm 2, Mục I Thông tư số 69-TC/TCT ngày 5/11/1996 của Bộ Tài chính;

Các cửa hàng, cửa hiệu, đơn vị kinh doanh hạch toán phụ thuộc Hợp tác xã nộp thuế môn bài theo điểm 3, Mục I Thông tư số 69-TC/TCT ngày 5/11/1996 của Bộ Tài chính;

Xã viên nhận nhiệm vụ của Hợp tác xã giao (kể cả Hợp tác xã vận tải, xây dựng) thì không phải nộp thuế môn bài. Trường hợp cá nhân xã viên hoặc nhóm xã viên tự kinh doanh là chính, quan hệ với Hợp tác xã chỉ là hình thức thì cá nhân xã viên, nhóm xã viên phải nộp thuế môn bài theo điểm 4, Mục I Thông tư số 69-TC/TCT ngày 5/11/1996 của Bộ Tài chính."

 

6.- Điểm 3, Mục II, Thông tư số 78/1997/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Tư liệu sản xuất của xã viên (thuộc diện phải chịu lệ phí trước bạ) đã nộp lệ phí trước bạ, đem góp vốn vào Hợp tác xã, khi Hợp tác xã đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng của Hợp tác xã thì được miễn nộp lệ phí trước bạ;

Tư liệu sản xuất đã đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng của Hợp tác xã, khi điều chuyển tư liệu sản xuất đó giữa các xã viên trong Hợp tác xã sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ;

Trường hợp Hợp tác xã trả lại tư liệu sản xuất cho xã viên và xã viên phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng của mình thì phải nộp lệ phí trước bạ."

 

7.- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư số 78/1997/TT-BTC ngày 4/11/1997 của Bộ Tài chính.

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 25/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/1997/TT-BTC ngày 04/11/1997 của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 25/1998/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 04/03/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 25/1998/TT-BTC
Hanoi, March 4, 1998

 
CIRCULAR
AMENDING AND SUPPLEMENTING CIRCULAR No.78/1997/TT-BTC OF NOVEMBER 4, 1997 OF THE MINISTRY OF FINANCE
On November 4, 1997 the Ministry of Finance issued Circular No.78/1997/TT-BTC to provide guidance on tax and financial preferences for cooperatives in accordance with Decree No.15-CP of February 21, 1997 of the Government.
In order to encourage cooperatives to transform and re-register as prescribed in Decree No.16-CP of February 21, 1997 of the Government and to operate in the spirit of the Law on cooperatives and proceeding from the Prime Minister's opinions in Document No.6-CP/KTN of January 6, 1998 of the Government, the Ministry of Finance hereby makes the following amendments and supplements to a number of points in Circular No.78/1997/TT-BTC of November 4, 1997:
1. Point 1, Section I of Circular No.78/1997/TT-BTC of November 4, 1997 on the scope of application is amended and supplemented as follows:
"1.- Scope of application:
"1.-The subjects that are entitled to the tax and financial preferences under this Circular include: cooperatives, unions of cooperatives and the people's credit funds (hereafter collectively referred to as cooperatives) which have been granted business registration certificates under the Law on Cooperatives, including cooperatives which were registered and operating before the effective date of the Law on Cooperatives and have been transformed and registered their business in accordance with the Law on Cooperatives and Decree No. 16-CP of February 21, 1997 of the Government."
2. To annul Point 3, Section I of Circular No. 78/1997/TT-BTC of November 4, 1997 of the Ministry of Finance.
3. The first paragraph of Point 1, Section II of Circular No. 78/1997/TT-BTC of November 4, 1997 is amended and supplemented as follows:
"Cooperatives which have been granted business registration certificates under the Law on Cooperatives shall enjoy turnover tax and profit tax exemption and/or reduction like newly established units as prescribed by the legislation on turnover tax and profit tax, as follows:"
4. Point 1-d, Section II of Circular No. 78/1997/TT-BTC of November 4, 1997 on turnover tax and profit tax exemption and/or reduction is amended and supplemented as follows:
"d/ Cooperatives engaged in manual loading and unloading of merchandises and cooperatives engaged in the provision of power supply services for farmers' households shall be entitled to turnover tax reduction for two years (24 months) from the time they are granted business registration certificates under the Law on Cooperatives and to profit tax exemption for the first two years (24 months) from the time the taxable profit is generated."
5. Point 2, Section II of Circular No. 78/1997/TT-BTC providing guidance on license tax is supplemented and amended as follows:
"The imposition of license tax on cooperatives should depend on the degree of the production relationship and the business and production organization of each cooperative.
Specifically:
Cooperatives shall pay license tax according to Point 2, Section I of Circular No. 69-TC-TCT of November 5, 1996 of the Ministry of Finance;
Shops, stores and dependent cost-accounting business units of cooperatives shall pay license tax according to Point 3, Section I of Circular No. 69-TC/TCT of November 5, 1996 of the Ministry of Finance;
Cooperative members who perform the tasks assigned by their cooperatives (including transportation or construction cooperatives) shall not have to pay license tax. In cases where individual cooperative members or groups of cooperative members do business mainly on their own and their relationship with the cooperatives is merely nominal, they shall have to pay license tax according to Point 4. Section I of Circular No. 69-TC/TCT of November 5, 1996 of the Ministry of Finance."
6. Point 3, Section II of Circular No. 78/1997/TT-BTC providing guidance on registration fee is supplemented and amended as follows:
"Cooperative members' production means (subject to registration fee) for which registration fee has been paid and which are contributed as capital to cooperatives, shall be exempt from registration fee when the cooperatives register their right to own or use these means;
Production means which the cooperatives have registered their right to own or use shall not be subject to registration fee when they are transferred among the cooperative members for use;
In cases where a cooperative returns production means to its members, these members shall have to pay registration fee when registering their right to own or use them.
7. This Circular takes effect from the effective date of Circular No. 78/1997/TT-BTC of November 4, 1997 of the Ministry of Finance
 

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Pham Van Trong

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!