Thông tư 09-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý nợ đọng thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 09 TC/TCT NGÀY 24/1/1995
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NỢ ĐỌNG THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ PHẠT CHẬM NỘP THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ tại Công văn số 3934/ KTTH ngày 18/7/1994, số 6412 / KTTH ngày 16/11/1994 của Chính Phủ về việc xử lý nợ đọng thuế xuất nhập khẩu; Để chấp hành nghiêm Luật thuế, đồng thời để tạo điều kiện hỗ chợ các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu giải quyết dứt điểm số nợ đọng thuế xuất nhập khẩu; Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xử lý nợ đọng thuế xuất nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế xuất nhập khẩu như sau:

 

I. XỬ LÝ NỢ ĐỌNG THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU:

 

1/ Đối với các đơn vị có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã đăng ký tờ khai hải quan hàng hoá xuất nhập khẩu với cơ quan Hải quan trước ngày 1/4/1992, nhưng đến nay còn nợ tiền thuấ xuất nhập khẩu được xử lý cụ thể như sau:

a/ Đối với những đơn vị đã có quyết định giải thể nhưng còn nợ thuế xuất nhập khẩu, thì Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh, Thành phố hoặc Bộ chủ quản chỉ đạo Ban thanh lý giải thể của các đơn vị hoặc Ban thanh toán công nợ (đối với những đơn vị đã có quyết định giải thể trước đây) thực hiện việc thanh toán các khoản công nợ của đơn vị bị giải thể theo đúng thứ tự ưu tiên qui định tại Điểm 3, Mục II Thông tư số 54 TC/CN ngày 13/11/1990 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý tài chính khi giải thể Xí nghiệp quốc doanh.

Trường hợp nguồn vốn thanh lý giải thể không đủ trả nợ thuế xuất nhập khẩu thì Cục Hải quan Địa phương kết hợp với Ban thanh lý, Sở tài chính Vật giá báo cáo với UBND Tỉnh, thành phố (hoặc Bộ chủ quản) Bộ Tài Chính và Tổng Cục Hải quan xem xét xoá nợ cho đơn vị.

b/ Đối với các đơn vị đang còn hoạt động (kể cả các đơn vị giải thể sát nhập vào đơn vị khác, đơn vị tách thành nhiều đơn vị khác) nhưng còn nợ thuế xuất nhập khẩu của các lô hàng có tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1/4/1992 thì được xử lý như sau:

b.1/ Đối với những đơn vị có số nợ thuế dưới 1.000 triệu đồng mà khó khăn chưa nộp ngay một lúc toàn bộ số nợ thuế vào Ngân sách thì được phép đăng ký thời gian trả nợ thuế cũ. Song mức thấp nhất mỗi tháng phải nộp là 150 triệu đồng cho đến khi trả xong nợ thuế.

b.2/ Đối với những đơn vị có số nợ thuế từ 1000 triệu đồng trở lên mà có khó khăn chưa nộp ngay một lúc toàn bộ số nợ thuế vào Ngân sách thì được cam kết đăng ký kế hoạch nộp hết số nợ đọng thuế, nhưng thời hạn chậm nhất đến hết ngày 15/11/1995 phải nộp xong toàn bộ số thuế còn nợ vào Ngân sách.

Việc đăng ký cam kết kế hoạch nộp nợ thuế xuất nhập khẩu phát sinh trước ngày 1/4/1992 phải được tiến hành đồng thời trong cả nước theo hướng dẫn và mẫu thống nhất do Tổng Cục Hải quan quy định. Mọi trường hợp vi phạm cam kết kế hoạch nộp thuế hay đăng ký kế hoạch nộp thuế không đúng quy định đều phải xử lý cưỡng chế nghiêm minh theo đúng Luật định.

c/ Đối với những đơn vị có nhận uỷ thác xuất, nhập khẩu hàng hoá cho các đơn vị khác còn nợ thuế phát sinh trước ngày 1/4/1992, cơ quan Hải quan cần phân biệt:

- Số nợ thuế xuất, nhập khẩu còn phải nộp của các lô hàng nhận uỷ thác xuất nhập khẩu cho các đơn vị khác (có bản đối chiếu xác nhận nợ giữa các đơn vị nhận uỷ thác XNK và đơn vị có hàng hoá đưa XNK uỷ thác).

- Số nợ thuế xuất nhập khẩu còn phải nộp của các lô hàng do đơn vị xuất nhập khẩu cho đơn vị mình;

Để trên cơ sở đó, cơ quan Hải quan theo dõi, đôn đốc thu nợ đọng thuế.

c.1/ Trường hợp đơn vị còn nợ thuế của các lô hàng nhận uỷ thác XNK cho đơn vị khác, nếu có đủ các điều kiện sau đây thì được chuyển số nợ thuế sang đơn vị có hàng đưa uỷ thác XNK để cơ quan Hải quan theo dõi đôn đốc thu nợ thuế:

+ Đơn vị có hàng đưa uỷ thác XNK phải là đơn vị có chức năng kinh doanh XNK trực tiếp.

+ Đơn vị có hàng đưa uỷ thác XNK phải cam kết đăng ký kế hoạch nộp thuế nợ đọng theo qui định tại điểm b, mục 1, Phần 1 Thông tư này.

+ Được cơ quan Hải quan nơi đơn vị còn nợ thuế đồng ý cho chuyển nợ sang đơn vị có hàng đưa uỷ thác XNK.

Trong quá trình thực hiện, nếu đơn vị có hàng đưa uỷ thác XNK vi phạm kế hoạch nộp thuế đã cam kết thì sẽ bị xử lý cưỡng chế theo Luật định.

c.2/ Trường hợp đơn vị có hàng đưa uỷ thác xuất nhập khẩu còn nợ thuế thì đơn vị đưa uỷ thác cũng phải cam kết đăng ký kế hoạch nộp thuế nợ đọng theo qui định tại điểm b, mục 1, Phần I Thông tư này mới được cơ quan Hải quan cho làm thủ tục xuất nhập khẩu đối với các lô hàng đưa uỷ thác xuất nhập khẩu qua đơn vị khác.

Mọi vi phạm kế hoạch nộp thuế đã cam kết đều sẽ bị xử lý, cưỡng chế theo Luật định.

c.3/ Trường hợp đơn vị nhận uỷ thác còn nợ thuế của các lô hàng uỷ thác XNK do đơn vị đưa uỷ thác đã bị giải thể, đã có giấy xác nhận nợ với Ban thanh lý công nợ Trung ương thì được xem xét cho khoanh nợ đến khi Ban thanh toán công nợ giải quyết nợ cho đơn vị nhận uỷ thác.

d/ Trường hợp đơn vị được sát nhập với đơn vị khác đã giải thể nhưng còn nợ đọng thuế XNK, thì đơn vị tiếp nhận cũng phải đăng ký kế hoạch và nộp thuế theo qui định tại điểm b, mục I, Phần I của Thông tư này đối với số nợ đọng thuế của đơn vị đã giải thể.

2/ Đối với các đơn vị có tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1/4/1992 trở về sau thì Hải quan Địa phương phải cương quyết yêu cầu các đơn vị nộp ngay toàn bộ số thuế XNK còn nợ đọng quá hạn và số tiền phạt chậm nộp thuế XNK phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Mọi trường hợp nộp thuế và nộp phạt chậm nộp thuế không đúng thời hạn qui định đều phải xử lý các biện pháp cưỡng chế theo Luật định.

Trường hợp đối với các đơn vị nhận uỷ thác XNK hoặc đi uỷ thác XNK còn nợ đọng thuế XNK và nợ phát chậm nộp thuế của các tờ khai Hải quan đăng ký từ ngày 1/4/1992 trở về sau thì được xử lý như sau:

 

a/ Trường hợp đơn vị còn nợ thuế và nợ phạt chậm nộp thuế XNK thuộc diện cưỡng chế theo Luật định nhận uỷ thác XNK cho đơn vị khác không còn nợ thuế và nợ phạt chậm nộp thuế thuộc diện cưỡng chế (có Hợp đồng uỷ thác XNK kèm theo) thì sẽ được cơ quan Hải quan cho phép làm thủ tục xuất nhập khẩu đối với các lô hàng nhận uỷ thác XNK đó với điều kiện đơn vị phải nộp ngay toàn bộ số thuế XNK phải nộp cho lô hàng đó trước khi làm thủ tục nhận hàng.

b/ Trường hợp đơn vị nhận uỷ thác XNK không có nợ quá hạn và nợ phạt thuộc diện cưỡng chế nhưng lại nhận uỷ thác XNK cho các đơn vị khác có nợ thuế và nợ phạt chậm nộp thuế XNK thuộc diện phải cưỡng chế thu theo Luật định, thì cơ quan Hải quan cũng thực hiện biện pháp cưỡng chế XNK lô hàng uỷ thác đó.

 

II/ XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

 

Việc xử lý phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được thực hiện theo tinh thần Thông tư số 52 TC/TCT ngày 15/6/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tiền phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xét miễn phạt chậm nộp thuế đối với các lô hàng xuất nhập khẩu từ 1/4/1992 đến 1/9/1993 nếu đã nộp xong thuế nợ đọng mà đơn vị vẫn bị khó khăn do nguyên nhân khách quan, cụ thể như sau:

1/ Các trường hợp có khó khăn do nguyên nhân khách quan được xét miễn phạt chậm nộp thuế:

- Các trường hợp được giải quyết cấp lại tiền thuế xuất nhập khẩu đã nộp (dưới dạng Ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị )

- Đơn vị được thành lập (từ sát nhập hoặc giải thể các đơn vị cũ) có số nợ phạt phát sinh từ các lô hàng XNK của đơn vị cũ đã giải thể. (Có quyết định thành lập và biên bản thanh lý giải thể, bàn giao kèm theo).

- Các đơn vị được thành lập từ việc tách một đơn vị thành nhiều đơn vị khác.

- Các đơn vị có khó khăn do bị thiên tai bão lụt, hoả hoạn gây thiệt hại hàng hoá, tài sản của đơn vị.

- Số nợ phạt chậm nộp thuế phát sinh của những lô hàng nhận uỷ thác XNK mà đơn vị có hàng đưa uỷ thác đã bị phá sản, giải thể với điều kiện : Đơn vị đi uỷ thác không trả đúng thời hạn số tiền thuế phải nộp dẫn đến bị phạt chậm nộp thuế, nhưng chưa trả tiền phạt chậm nộp thuế cho đơn vị nhận uỷ thác để nộp Ngân sách.

2/ Thủ tục xét miễn phạt chậm nộp thuế :

- Công văn đề nghị xét miễn phạt chậm nộp thuế của đơn vị, có kiểm tra xác nhận của Cục thuế Địa phương và đề nghị của UBND Tỉnh, thành phố hoặc Bộ chủ quản.

- Bản đối chiếu nợ phạt chậm nộp thuế giữa đơn vị với cơ quan Hải quan nơi đơn vị còn nợ phạt chậm nộp thuế (có xác nhận đã nộp xong tiền thuế nợ đọng).

3/ Đối với các trường hợp thuộc diện được xét miễn phạt chậm nộp thuế xuất nhập khẩu, nhưng đơn vị đã nộp một phần hoặc toàn bộ số tiền phạt chậm nộp thuế vào Ngân sách đều được giải quyết hoàn trả bằng cách khấu trừ vào số tiền thuế phải nộp hoặc tiền phạt chậm nộp kỳ sau của đơn vị.

 

Bộ Tài chính xem xét giải quyết miễn phạt chậm nộp thuế cho từng trường hợp cụ thể.

Tổng Cục Hải quan chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể để Cục hải quan các Tỉnh, Thành phố triển khai thực hiện thống nhất, thông báo kịp thời cho các đơn vị xuất nhập khẩu còn nợ tiền thuế, nợ tiền phạt tiến hành đăng ký và cam kết thực hiện đầy đủ những qui định ở Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lục kể từ ngày ký.

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 09-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý nợ đọng thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 09-TC/TCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 24/01/1995 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
- Freedom – Happiness
--------
No: 09-TC/TCT
Hanoi, January 24th, 1995

 CIRCULAR
TO GUIDE THE SELLING IMPORT, EXPORT DEPOSIT TAXES, DEBTS AND THE FINES FOR THE ARREARAGE OF IMPORT, EXPORT TAXES PAYMENT
Having implemented the direction of Prime minister in the Government's correspondences No 3934/KTTH dated July 18th 1994 and correspondences 6412/KTTH dated November 11th 1994 about the settling export import deposit tax debts;
In order to implement the fiscal law and to give the facilities of the paying off export import taxes to the businesses which is doing import export industries, Minister of Finance Ministry guides the settling import export deposit tax debts and the fines for the arrearage of import, export taxes payments as follows:
I. THE SETTLING THE IMPORT, EXPORT DEPOSIT TAX DEBTS
1. For the units that still have import, export debts of the impost-export goods registered Customs Declaration with Customs office before April 1st 1994, the settling are below:
a. The provincial committees or concerned ministries direct the liquidation boards to implement the accounting of all the debts of the dissolved units that still have import, export debts according to the order of priority regulated in article 3, Chapter II of Circular No 54CT/CN dated Nov. 13th 1990 of Ministry of Finance which is guiding the settling the finance when the State run enterprises liquidate.
The local customs offices liquidation board Department of Finance should submit to the provincial committee, concerned ministries, Ministry of Finance and General Customs office the case when the liquidated properties is not enough to pay import-export tax debts.
These Ministries and Committees will discharge the debts for these units considerately.
b. With the units of which the operation is still going on (including dissolved unit which is joining with others or the units which is separated into many units). The settling import, export deposit tax debts of their goods that declared before April 1st 1992 is as follows:
b1. The units, having no ability to pay at once the tax debts totaling less than 1000 millions are allowed to register the date of payment. But they must pay at least 150 millions per month.
b2. The units having no ability to pay at once the tax debts totaling more than 1000 millions are allowed to register the date of payment, but the latest date must be by November 15th 1995.
The registering plan to pay import-export deposit tax debts arise before April 1st 1992 must be implemented at the same time all over the country in the accordance with the guidance and unified forms which is regulated by General customs office. All the units that break the under taken plan should be disciplined by the law.
c. The customs office must distinguish the deposit tax debts arise before April 1st 1992 of the units that is entrusted to import, export by others:
- The import-export tax debts of entrusted goods (with the proof affirming the debt between Entrusted and entrusting units).
- The import-export debt from their own goods.
And basing on these, Customs office will supervise the raising tax debts.
c1. The import-export tax debt from entrusted goods of entrusted units will be transfer to the entrusting units if there have been the conditions as follows:
+ The entrusting with should be the unit which have the function of the direct import-export business.
+ The entrusting unit have to undertake the date to pay the import-export tax debts that regulated in Part one, column 1, point b in this circular.
+ Having the permission from the custom office to transfer the debt to the entrusting unit.
In the process of implementation, if the entrusting unit break the plan of tax payment, this unit will be disciplined by the law.
c2. If the entrusting units have the tax debts, they have to undertake the plan of payment, regulated in part I, column I point b of this circular, or they will not be allowed to finish the customs procedures of the entrusted goods.
All the units that breaks the undertaken plan shall be disciplined by the law.
When the entrusted units have the tax debts from entrusted goods of entrusting with which had been dissolved, having the proofs affirming debts with the Central Committee of Debt Liquidation, they will be considered to isolate this debt till the committee solve the debts for the entrusted units.
d. The tax debts of a dissolved unit that is joining with others must be registered by the unit will that admit the dissolved unit, the plan to pay in accordance with the regulation in Part one, Column 1, point b of this circular.
2. All the units having the Declaration of Export Import goods registered with Customs Office after April 1st, 1992 should be forced by the local Customs Office to pay at once all of the import export deposit tax debts and the fine of the arrearage of import, export tax payment must be brought to the state budget. The units delaying the tax and fines payment shall be settled by the law.
The units that is entrusted or entrusting the exporting, importing, having the debts of the import export taxes and the fines for the arrearage of the tax payment of the Customs Declaration registered after April 1st 1992, will be settled as follows:
a- When the units, having the tax debt and the fines the arrearage of import-export tax payment under the enforcement, have been entrusted to do the import-export business by another unit, having no tax debt of and the fines for the arrearage of import export tax payment under the compulsion (1), they will be allowed by the Customs office to finish the import, export procedures of the entrusted goods with the condition of paying off at once the tax of these goods before they receive it.
b- The compulsory measures will taken to the goods that have been entrusted to the unit having no debts of taxes or fines under the enforcement but by the units, having debts of taxes and fines under the enforcement by the customs office (enclosed with the Entrusting contract).
II. THE FINE FOR THE ARREARAGE OF IMPORT-EXPORT TAXES.
The fine for arrearage of import-export tax is implemented regarding to the circular No52TC/TCT dated June 15th 1994 of the Ministry of Finance in which there have been the guidance about the fine mentioned above.
The Ministry of finance guides the fine exempt of the arrearage of import-export taxes for the goods, Imported-Exported from April 1st 1992 to September 1st 1993, of the units that have discharged the taxes arrearage and have difficulties caused by objective reasons, as follows.
- The units, having difficulties caused by objective reasons will be exempted the fine for tax arrearage.
- The Units that is refurnished the fund by the Import-Export tax money that they have paid (in the form of Central Budget to help this unit).
- The units, established from liquidated units, that having the tax debts from the goods of these liquidated units (having the establishment decision the minutes of liquidation enclosed).
- The units established the separation of one unit.
- The units that have difficulties caused by the natural calamities, flooding and fire. The units having the fine for the arrearage of import-export tax payment of the goods entrusted by liquidated units will be exempted if the arrearage of import-export tax payment have been caused by these liquidated units.
2. The procedure of the fine exempt.
- The proposal correspondence of the fine exempts with the confirmation of the local tax bureau and the proposal of provincial/city committee or concerned ministry.
- The Proof of comparison of the debts of the fines of the arrearage of tax payment (with the confirmation of discharging the tax debts).
- The units that have the fine exempt after they have paid a part or the whole of fine money to the state budget, will be repaid this money by the way of deduction of next date's tax payment or the fine arrearage of themselves.
The ministry of finance shall consider the fine exemption of each unit.
The General Customs Office shall direct, guide concretely the local Customs offices to implement and announce to the units that still have import-export tax debts so that they register and undertake to implement all the details of this Circular.
This Circular become effectual after signed date.
 

 
FOR THE MINISTRY OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Mong Giao

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!