Thông tư 06/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 06/2001/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2000/NĐ-CP
NGÀY 26/12//2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ XĂNG DẦU

 

Căn cứ Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

 

I- PHẠM VI ÁP DỤNG

 

1. Đối tượng chịu phí xăng dầu:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ thì đối tượng chịu phí xăng dầu là xăng, dầu, mỡ nhờn (gọi chung là xăng dầu) xuất, bán tại Việt Nam, bao gồm:

a) Xăng, gồm xăng ôtô, xăng dung môi (xăng công nghiệp), xăng máy bay và các loại xăng khác.

b) Dầu, gồm dầu diezen, dầu hoả, dầu mazút, dầu nhờn và các loại dầu khác (trừ dầu thực phẩm).

c) Mỡ nhờn.

2. Đối tượng nộp phí xăng dầu là các tổ chức, cá nhân nhập khẩu (kể các nhập khẩu uỷ thác), sản xuất, chế biến các loại xăng dầu quy định tại điểm 1 mục này xuất, bán xăng dầu tại Việt Nam, bao gồm:

a) Tổ chức trực tiếp nhập khẩu xăng dầu.

b) Tổ chức nhận uỷ thác nhập khẩu xăng dầu, không phân biệt hình thức nhận uỷ thác nhập khẩu và xuất giao trả hàng cho tổ chức đi uỷ thác hay nhận uỷ thác nhập khẩu đồng thời nhận uỷ thác xuất, bán đều là đối tượng trực tiếp kê khai, nộp phí xăng dầu.

c) Tổ chức, cá nhân sản xuất nhận gia công đồng thời nhận uỷ thác bán xăng dầu, chế biến xăng dầu. Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận gia công nhưng không nhận uỷ thác bán hàng thì tổ chức, cá nhân giao gia công là đối tượng nộp phí xăng dầu khi xuất, bán xăng dầu tại Việt Nam.

3. Đối tượng không phải chịu phí xăng dầu là xăng dầu xuất khẩu, bao gồm:

a) Xăng dầu xuất khẩu, bao gồm xuất ra nước ngoài, xuất vào khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu xăng dầu nêu tại điểm này phải có các hồ sơ, chứng từ chứng minh là xăng dầu thực tế xuất khẩu như sau:

- Hợp đồng xuất khẩu xăng dầu. Trường hợp uỷ thác xuất khẩu thì còn phải có hợp đồng uỷ thác xuất khẩu xăng dầu.

- Hoá đơn bán hàng cho nước ngoài, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.

- Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, có thanh khoản và xã nhận thực xuất khẩu của cơ quan Hải quan về số lượng, chủng loại hàng hoá xuất khẩu.

b) Xăng dầu tạm nhập - tái xuất; Xăng dầu tạm xuất - tái nhập. Tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu theo hình thức nêu tại điểm này phải có hồ sơ, chứng từ sau đây:

- Hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Thương mại (hoặc cơ quan được uỷ quyền) cấp, trong đó ghi rõ hàng tạm nhập - tái xuất, hàng tạm xuất - tái nhập.

- Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu và xuất khẩu có thanh khoán và xác nhận thực nhập, thực xuất của cơ quan hải quan về số lượng và chủng loại hàng hoá xuất, nhập khẩu.

- Hợp đồng mua bán ngoại thương ký với người bán và người mua.

Đối với trường hợp xuất, nhập khẩu uỷ thác thì còn phải có hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu (nếu là hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu uỷ thác). Trường hợp này, nếu tiêu thụ tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân phải đăng ký, kê khai, nộp phí xăng dầu với Cục Thuế địa phương nơi đóng trụ sở chính.

 

II- MỨC THU VÀ CĂN CỨ THU PHÍ XĂNG DẦU:

 

1. Phí xăng dầu chỉ thu một lần khi xuất, bán lượng xăng dầu nhập khẩu (kể cả lượng xăng dầu nhập uỷ thác), sản xuất, chế biến (bao gồm cả xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hoá khác, xuất trả hàng nhập uỷ thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác), với mức thu quy định như sau:

a) Xăng các loại, bao gồm xăng ôtô, xăng máy bay, xăng công nghiệp và các loại xăng khác: 500 đồng/lít (năm trăm đồng/lít).

b) Dầu diezen: 300 đồng/lít (ba trăm đồng/lít).

c) Dầu hoả, dầu mazút, dầu nhờm, mỡ nhờn và các loại dầu khác (trừ xăng, dầu diezen quy định tại tiết a, b điểm này) chưa thu.

2. Căn cứ thu phí xăng dầu là số lượng xăng dầu xuất, bán tại Việt Nam và mức thu, tính theo công thức sau đây:

 

Phí xăng dầu =

 

Số lượng xăng dầu

xuất, bán tại

Việt Nam (lít)

Mức thu

x (đồng/lít)

 

Trường hợp số lượng xăng dầu xuất, bán tính bằng đơn vị đo lường khác thì phải qui đổi ra lít.

 

III- TỔ CHỨC THU, NỘP PHÍ XĂNG DẦU:

 

1. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu nêu tại điểm 2 mục I Thông tư này (gọi chung là đơn vị nộp phí) có trách nhiệm:

a) Đăng ký, kê khai thu, nộp phí xăng dầu vào ngân sách nhà nước với Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đơn vị đóng trụ sở chính.

b) Khi xuất, bán xăng dầu phải thực hiện:

- Tính tiền phí xăng dầu theo mức thu quy định nêu tại điểm 1, mục II Thông tư này.

- Xuất hoá đơn bán xăng dầu cho đơn vị mua hàng.

Để người tiêu dùng không phải chịu thuế GTGT đối với số tiền phí xăng dầu và không làm đảo lộn công tác hạch toán kế toán của các đơn vị kinh doanh xăng dầu, khi ghi hoá đơn bán xăng dầu (kể cả bán buôn, bán lẻ) các đơn vị kinh doanh xăng dầu phải ghi số tiền phí xăng dầu thành một dòng riêng trên hoá đơn, cụ thể là ở các dòng tổng cộng của hoá đơn phải ghi rõ: giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng (không bao gồm phí xăng dầu), thuế giá trị giá tăng, phí xăng dầu, giá thanh toán.

- Thanh toán tiền phí xăng dầu đồng thời với thanh toán tiền bán hàng xăng dầu.

- Mở sổ sách kế toán theo dõi riêng, cập nhật số tiền phí xăng dầu phát sinh để thanh toán với ngân sách nhà nước. Đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu không trực tiếp kê khai, nộp phí xăng dầu thì tiền phí xăng dầu không phải là doanh thu của hoạt động kinh doanh xăng dầu, nên không được hạch toán vào doanh thu của đơn vị kinh doanh.

c) Định kỳ 15 ngày một lần, đơn vị căn cứ vào số lượng xăng dầu thực tế đã xuất, bán trong kỳ (xuất để sử dụng nội bộ; xuất để trao đổi sản phẩm hàng hoá khác; xuất trả hàng nhập uỷ thác; bán cho tổ chức cá nhân khác, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền) để tính và tạm nộp tiền phí xăng dầu vào ngân sách nhà nước.

Mỗi tháng một lần, đơn vị căn cứ vào lượng xăng dầu xuất, bán trong tháng, thực hiện tính và lập tờ khai phí xăng dầu theo đúng mẫu tờ khai quy định tại Thông tư này gửi cơ quan Thuế địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở chính trong vòng mười ngày đầu của tháng tiếp theo. Cơ quan Thuế kiểm tra và thông báo cho đơn vị về số phí xăng dầu còn phải nộp và thời hạn nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Căn cứ vào thông báo của cơ quan Thuế, đơn vị làm thủ tục nộp tiền phí xăng dầu đầy đủ, đúng thời hạn vào Kho bạc nhà nước, nhưng chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp theo.

Số tiền phí xăng dầu nộp vào Kho bạc nhà nước được hạch toán vào chương, loại, khoản tương ứng, mục và tiểu mục 032.01 của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành và điều tiết 100% về ngân sách trung ương.

d) Quyết toán tiền phí xăng dầu phải nộp hàng năm với cơ quan Thuế và trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm phải nộp báo cáo quyết toán tiền phí xăng dầu cho cơ quan Thuế và nộp đủ số tiền phí xăng dầu còn thiếu vào ngân sách nhà nước trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán, nếu nộp thừa thì được trừ vào số tiền phí xăng dầu phải nộp của kỳ tiếp theo.

2. Cục Thuế địa phương nơi đơn vị thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu đóng trụ sở chính có trách nhiệm:

a) Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu thực hiện nộp phí xăng dầu theo đúng hướng dẫn tại Thông tư này, đảm bảo không để sót nguồn thu và đối tượng thu.

b) Thường xuyên phối hợp với cơ quan Hải quan và cơ quan chủ quản của đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh xăng dầu ở địa phương để kịp thời nắm số lượng xăng dầu nhập khẩu, sản xuất, chế biến của từng đơn vị, đối chiếu với số lượng xăng dầu thực tế xuất, bán - lượng xăng dầu tồn kho - lượng xăng dầu hao hụt (tối đa không vượt tỷ lệ hao hụt định mức do nhà nước quy định) để tính, thu tiền phí xăng dầu sát với số phát sinh và tránh thất thu ngân sách nhà nước.

c) Kiểm tra tờ khai thu, nộp phí xăng dầu, tính và thông báo cho tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu về số tiền phí xăng dầu phải nộp hàng tháng vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện nộp phí xăng dầu đầy đủ, đúng kỳ hạn. Thực hiện quyết toán tiền phí xăng dầu phải nộp hàng năm với các đối tượng nộp phí xăng dầu theo chế độ quy định.

Trường hợp phát hiện đối tượng nộp phí có dấu hiệu vi phạm chế độ quản lý phí xăng dầu và khi cần thiết phải thanh tra, kiểm tra tình hình thu, nộp phí xăng dầu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan Thuế có quyền yêu cầu đối tượng nộp phí xăng dầu cung cấp sổ kế toán, chứng từ, hồ sơ tài liệu khác có liên quan tới việc tính và nộp phí xăng dầu để đảm bảo tính đúng, tính đủ tiền phí xăng dầu phải nộp ngân sách nhà nước.

d) Xử lý vi phạm hành chính về phí xăng dầu theo thẩm quyền quy định tại Điều 21 Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và hướng dẫn tại điểm 6, mục V của Thông tư số 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định trên.

3. Tổ chức, cá nhân mua xăng, dầu của các đơn vị đã tính phí xăng dầu và có ghi tiền phí xăng dầu trên hoá đơn mua hàng thì được hạch toán tiền phí xăng dầu vào giá thành, chi phí lưu thông để xác định chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh) hoặc được xác định chi phí hợp lý khi quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước (nếu là hoạt động hành chính, sự nghiệp sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp phát).

4. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu vi phạm quy định của Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 18, Điều 20 của Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ và hướng dẫn tại điểm 3, điểm 5, mục V Thông tư số 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính.

 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2001; Bãi bỏ các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 186/CP ngày 7/12/1994 của Chính phủ về thu lệ phí giao thông qua giá xăng dầu.

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu có trách nhiệm kê khai, nộp phí xăng dầu theo quy định tại Thông tư này với cơ quan Thuế nơi đóng trụ sở chính đối với số lượng thực tế xuất, bán cho tổ chức, cá nhân khác từ ngày 01/01/2001.

 


 

Đơn vị...................

.............................

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI NỘP PHÍ XĂNG DẦU

Tháng..........năm...........

 

- Tên đơn vị nộp phí xăng dầu:........................................................................

- Địa chỉ:........................................................................................................

- Tài khoản số: ........................... tại Ngân hàng:..........................................

 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện

1.

 

 

2.

3.

4.

5.

Số lượng xăng dầu xuất, bán trong kỳ:

- Xăng các loại (lít)

- Diezen (lít)

Số tiền phí xăng dầu phát sinh trong kỳ

Số phí xăng dầu kỳ trước chưa nộp NSNN

Số tiền phí xăng dầu đã nộp NSNN trong kỳ

Số tiền phí xăng dầu còn phải nộp NSNN

 

 

 

Số tiền phí xăng dầu phải nộp NSNN (viết bằng chữ):......................

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên đây là đúng, nếu sai xin chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Cơ quan Thuế nhận

tờ khai ngày...................

(Người nhận ký tên và

ghi rõ họ tên)

Ngày..... tháng.... năm...

T/M CƠ QUAN

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

thuộc tính Thông tư 06/2001/TT-BTC

Thông tư 06/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:06/2001/TT-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành:17/01/2001Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 06/2001/TT-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------
No: 06/2001/TT-BTC
Hanoi, January 17, 2001
 
CIRCULAR
GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 78/2000/ND-CP OF DECEMBER 26, 2000 ON PETROL AND OIL CHARGES
Pursuant to the Governments Decree No. 78/2000/ND-CP of December 26, 2000 on petrol and oil charges
The Ministry of Finance guides the implementation thereof as follows:
I. SCOPE OF APPLICATION
1. Objects liable to petrol and oil charges:
According to Article 1 of the Governments Decree No. 78/2000/ND-CP of December 26, 2000, objects liable to petrol and oil charges are petrol, oil and grease (called collectively petrol and oil), delivered and/or sold in Vietnam. They include:
a/ Petrol, including car petrol, solvent petrol (industrial petrol), aircraft petrol and other kinds of petrol.
b/ Oil, including diesel oil, kerosene, fuel oil, lubricants and other kinds of oil (except vegetable oil).
c/ Grease.
2. Payers of petrol and oil charges are organizations and individuals that import (including those undertaking entrusted import), produce and/or process petrol and oil of those kinds specified at Point 1 of this Section and deliver and/or sell them in Vietnam, including:
a/ Organizations directly importing petrol and oil.
b/ Organizations undertaking the entrusted import of petrol and oil, regardless of whether they undertake the entrusted import of petrol and/or oil and deliver them back to the entrusting organizations or undertake both the entrusted import and the entrusted delivery and/or sale thereof, shall all have to declare and pay petrol and oil charges.
c/ Organizations and individuals producing, undertaking both the processing and the entrusted sale of, or processing petrol and oil. Where organizations and/or individuals undertake the processing but not the entrusted sale of petrol and oil, the processees, being either organizations or individuals shall have to pay petrol and oil charges when delivering and/or selling petrol and oil in Vietnam.
3. Export petrol and oil shall not be subject to petrol and oil charges, including:
a/ Export petrol and oil, which are exported either abroad or into export-processing zones or to export-processing enterprises. Organizations and individuals exporting petrol and oil specified at this Point must have the following documents and vouchers proving that petrol and oil have been actually exported:
Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 06/2001/TT-BTC DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi