Quyết định 694/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
--------

Số: 694/QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THANH TRA THUẾ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

------------------------------

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật s 42/2005/QH11 ngày  4/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

Căn cLuật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định s106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính;

Căn cQuyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thtướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng - Thanh tra Tổng cục Hải quan,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hi quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng - Thanh tra Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Thanh tra Bộ Tài chính;
- Vụ PC Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TTr.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

Thuộc tính văn bản
Quyết định 694/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quanSố công báo: Đã biết
Số hiệu:694/QĐ-TCHQNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành:14/03/2013Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DPARTMENT OF CUSTOMS

Decision No. 694/QD-TCHQ dated March 14, 2013 of the General Department of Customs promulgating the regulations on tax inspection in Customs Sector
Pursuant to the Law on Inspection No. 56/2010/QH12 dated November 15, 2010;
Pursuant to Customs Law No. 29/2001/QH10 dated June 26, 2001 and Customs Law No 42/2005/QH11 dated June 14, 2005 on amendment and supplements to a number of articles of the Customs Law;
Pursuant to Law No. 78/2006/QH11 of November 29, 2006 on tax administration and Law No. No. 21/2012/QH13 dated November 20, 2012 amending and supplementing a number of articles of the Law on Tax Administration;
Pursuant to the Decree No. 85/2007/ND-CP dated May 25, 2007 of the Government detailing the implementation of a number of articles on the Law on Tax Administration and the Decree No. 106/2010/ND-CP dated October 28, 2010 of the Government amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 85/2007/ND-CP dated May 25, 2007, detailing the implementation of a number of articles on the Law on Tax Administration;
Pursuant to the Decree No. 86/2011/ND-CP dated September 22, 2011 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Inspection;
Pursuant to the Decree No. 07/2012/ND-CP dated February 09, 2012 of the Government stipulating the agency assigned to implement specialized inspection functions and operation of specialized inspection;
Pursuant to the Decree No. 82/2012/ND-CP dated October 09, 2012 of the Government on organization and operation of financial inspectorates;
Pursuant to the Decision No. 02/2010/QD-TTg dated January 15, 2010 of the Prime Minister defining functions, tasks, powers and organizational structure of the General Department of Customs, under the Ministry of Finance;
DECIDES
Article 1. To promulgate together this Decision “the rules for tax inspection procedures in Customs sector”.
Article 2.This Decision takes effect from the date of its signing.
Article 3.The head of Inspectorate Department of the General Department of Customs, the director of the General Department Customs Office, heads of units under the General Department of Customs shall implement this Decision./.
General Directorate
Nguyen Ngoc Tuc
 
PROCESS OF TAX INSPECTION IN CUSTOMS SECTOR
(Promulgated together with the Decision No. 694/QD-TCHQ dated March 14, 2013 of the General Director of the General Department of Customs)
A. GENERAL PROVISIONS
I. PURPOSES OF THE PROCESS

In order to create the unity in implementing the responsibilities of officers when conducting tax inspection on import, export goods in Customs Sector and to detect, prevent and handle promptly the violations of organizations, individuals that have the signs of tax evasion or frauds; To detect the weaknesses in management mechanism, policy, and law to propose the handling measures to the relevant authorities; to protect the benefits of the State, legal rights and benefits of agencies, organizations, individuals; to manage the tax officers, carders in the implementation of assigned tasks.

 

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!