Quyết định 1892/QĐ-BCT thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

_______

Số: 1892/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

 

                         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BCT ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Hội đồng đấu giá và Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá

1. Thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 (sau đây gọi là Hội đồng đấu giá) gồm các ông (bà) sau đây:

- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Bộ Công Thương;

- Ủy viên Hội đồng: Đại diện các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp;

- Các Ủy viên khác theo yêu cầu của từng trường hợp cụ thể và do Chủ tịch Hội đồng mời.

Danh sách thành viên Hội đồng đấu giá được nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

2. Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá gồm công chức của các cơ quan thành viên trong Hội đồng.

Danh sách thành viên Tổ giúp việc được nêu tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quy chế làm việc của Hội đồng đấu giá

Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.

Quy chế làm việc của Hội đồng đấu giá được nêu tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Trách nhiệm của Hội đồng đấu giá

1. Ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021;

2. Tổ chức định giá và bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo quy định của pháp luật;

3. Giám sát, quản lý và thực hiện việc phát hành “Hồ sơ tham dự đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021”;

4. Kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá;

5. Lập biên bản và công bố kết quả bán đấu giá;

6. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền kết quả thực hiện bán đấu giá;

7. Nộp ngân sách nhà nước số tiền thu được từ việc bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan.

Điều 4. Cơ chế và kinh phí hoạt động

1. Các thành viên Hội đồng đấu giá làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo và phân công của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

2. Hội đồng đấu giá sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Công Thương để hoạt động.

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng đấu giá được trích từ số tiền thu được từ việc bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Hội đồng đấu giá, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên trong danh sách tại Phụ lục 1, 2 kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: TC, TP, NN&PTNT;

- Website Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, XNK (2).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Diên

 

 
 

Phụ lục 1

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2021
(ban hành kèm theo Quyết định số 1892/QĐ-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ - Cơ quan

Nhiệm vụ

1

Ông Trần Quốc Khánh

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Chủ tịch Hội đồng

2

Ông Trần Thanh Hải

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Ủy viên

3

Đại diện Lãnh đạo Vụ

Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

Ủy viên

4

Đại diện Lãnh đạo Cục

Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

Ủy viên

5

Đại diện Lãnh đạo Vụ

Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

Ủy viên

6

Đại diện Lãnh đạo Vụ

Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

Ủy viên

7

Đại diện Lãnh đạo Cục

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy viên

8

Đại diện Lãnh đạo Cục

Cục Giám sát và quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính

Ủy viên

9

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng

Văn phòng Bộ Công Thương

Ủy viên

 
 

 

Phụ lục 2

DANH SÁCH TỔ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2021

(ban hành kèm theo Quyết định số 1892/QĐ-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ - Cơ quan

Nhiệm vụ

1

Ông Trần Thanh Hải

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Tổ trưởng

2

Bà Trần Thanh Bình

Trưởng phòng, Phòng Thuận lợi hóa thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

3

Ông Hoàng Xuân Vũ

Chánh Văn phòng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

4

Ông Nguyễn Hoàng Hà

Phó Trưởng phòng, Phòng Thuận lợi hóa thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

5

Bà Đặng Hồng Nhung

Chuyên viên Phòng Thuận lợi hóa thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

6

Bà Nguyễn Thị Thu Trang

Chuyên viên Phòng Thuận lợi hóa thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Thành viên

7

Đại diện

Phòng WTO và Đàm phán thương mại, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

Thành viên

8

Đại diện

Phòng Công nghiệp thực phẩm, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

Thành viên

9

Đại diện

Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

Thành viên

10

Đại diện

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

11

Đại diện

Cục Giám sát và quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính

Thành viên

12

Đại diện

Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

Thành viên

13

Đại diện

Văn phòng Bộ Công Thương

Thành viên

 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1892/QĐ-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

________________

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định chế độ làm việc của Hội đồng và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 (sau đây gọi là Hội đồng đấu giá).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các thành viên Hội đồng đấu giá và thành viên Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá được thành lập theo Quyết định số ...../QĐ-BCT ngày .... tháng ... năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng đấu giá

1. Hội đồng đấu giá làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng quy định pháp luật và thông qua hình thức biểu quyết. Trường hợp có ý kiến khác nhau mà kết quả biểu quyết (biểu quyết trực tiếp hoặc qua phiếu xin ý kiến) ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

2. Việc mở đấu giá chính thức chỉ được thực hiện khi có trên 1/2 số thành viên của Hội đồng đấu giá tham dự và phải có mặt của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

Kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá được thể hiện bằng Biên bản có chữ ký của các thành viên Hội đồng đấu giá dự họp (trường hợp thành viên của Hội đồng đấu giá vắng mặt hoặc cử người dự họp thay thế thì yêu cầu nắm lại nội dung cuộc họp để thống nhất thông qua Biên bản).

3. Thành viên Hội đồng đấu giá và Tổ chuyên viên giúp việc có trách nhiệm bảo mật thông tin, không được tự ý cung cấp các văn bản, tài liệu đang trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo hoặc chưa được Hội đồng đấu giá cho phép cung cấp.

4. Trong quá trình hoạt động, Hội đồng đấu giá được sử dụng con dấu của Bộ Công Thương, tài khoản của Bộ Công Thương do Văn phòng Bộ làm chủ tài khoản (tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công Thương, số tài khoản 999996739999 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thanh Nhàn, Hà Nội) để thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

CHƯƠNG II. NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ

 

Điều 4. Nhiệm vụ của Hội đồng đấu giá

1. Xây dựng, ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.

2. Hướng dẫn các thủ tục thực hiện việc đấu giá.

3. Hướng dẫn việc nộp tiền đặt trước và tiền mua hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường.

4. Lập dự toán, thực hiện chi và quyết toán chi phí đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021. Nộp ngân sách nhà nước số tiền thu được từ việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 sau khi trừ đi các chi phí hoạt động của hội đồng.

Điều 5. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng đấu giá

1. Chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động của Hội đồng đấu giá.

2. Chủ trì hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng chủ trì các Phiên họp của Hội đồng đấu giá.

3. Điều hành Phiên đấu giá; hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng điều hành Phiên đấu giá.

4. Báo cáo kết quả đấu giá để Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

5. Lập dự toán, báo cáo quyết toán các chi phí của Hội đồng đấu giá để Bộ Công Thương phê duyệt.

6. Trường hợp xét thấy cần thiết, có thể mời các chuyên gia tham gia vào một số nội dung công việc của Hội đồng đấu giá nhưng các chuyên gia này không được quyền biểu quyết tại phiên họp của Hội đồng.

Điều 6. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng đấu giá

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp và các hoạt động của Hội đồng đấu giá. Trường hợp vắng mặt phải có báo cáo gửi ý kiến góp ý.

2. Tham gia đầy đủ Phiên đấu giá. Trường hợp vắng mặt phải được Chủ tịch Hội đồng đồng ý.

3. Có ý kiến đối với Quy chế đấu giá, kế hoạch triển khai thực hiện và các nội dung khác để thực hiện việc đấu giá. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng đấu giá quy định tại Phụ lục kèm theo.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

Điều 7. Nhiệm vụ Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá

1. Dự thảo Quy chế đấu giá, Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá và Kế hoạch triển khai đấu giá trình Hội đồng đấu giá.

2. Chuẩn bị nội dung, các điều kiện để phục vụ hoạt động của Hội đồng đấu giá. Ghi biên bản các Phiên họp Hội đồng đấu giá, dự thảo các kết luận của Hội đồng đấu giá.

3. Làm các biên bản, dự thảo báo cáo kết quả các Phiên họp, Phiên đấu giá.

4. Chuẩn bị các hồ sơ thủ tục để thanh quyết toán cho Hội đồng đấu giá.

5. Thực hiện nhiệm vụ khác để phục vụ hoạt động Hội đồng.

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

Kinh phí hoạt động của Hội đồng đấu giá thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

 

CHƯƠNG III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 9. Điều khoản thi hành

Chủ tịch Hội đồng đấu giá, thành viên của Hội đồng đấu giá, Tổ giúp việc cho Hội đồng đấu giá và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

thuộc tính Quyết định 1892/QĐ-BCT

Quyết định 1892/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1892/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành:30/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu
TÓM TẮT VĂN BẢN

Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 2021

Ngày 30/07/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1892/QĐ-BCT về việc thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 (Hội đồng đấu giá).

Theo đó, Bộ thành lập Hội đồng đấu giá gồm: Chủ tịch Hội đồng (Lãnh đạo Bộ Công Thương); Ủy viên Hội đồng (Đại diện các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp) và các Ủy viên khác theo yêu cầu từng trường hợp và do Chủ tịch Hội đồng mời).

Hội đồng đấu giá có trách nhiệm ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021; tổ chức định giá và bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo quy định; giám sát, quản lý, thực hiện việc phát hành: Hồ sơ tham dự đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021”;…

Ngoài ra, Bộ cũng thành lập Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá gồm 13 thành viên là công chức của các cơ quan thành viên trong Hội đồng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1892/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 3279/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Nông nghiệp, Thủy sản, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 3279/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Nông nghiệp, Thủy sản, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thuế-Phí-Lệ phí, Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Thông tư 59/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC ngày 20/5/2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 và Điều 10 Thông tư 76/2016/TT-BTC ngày 30/5/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

Thông tư 59/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC ngày 20/5/2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 và Điều 10 Thông tư 76/2016/TT-BTC ngày 30/5/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí

Vui lòng đợi