Quyết định 127/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động thị trường chứng khoán

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 127/1999/QĐ/BTC
NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 1999 BAN HÀNH BIỂU MỨC THU PHÍ,
LỆ PHÍ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Sau khi có ý kiến tham gia của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (công văn số 141/UBCK ngày 14/10/1999);

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động thị trường chứng khoán.

 

Điều 2: Cơ quan thu phí, lệ phí quản lý nhà nước về hoạt động thị trường chứng khoán thực hiện đăng ký, kê khai thu, nộp lệ phí với cơ quan thuế địa phương nơi thu lệ phí theo quy định tại Thông tư số 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

 

Điều 3: Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thị trường chứng khoán phải nộp các loại phí, lệ phí quy định theo Quyết định này.

 

Điều 4: Cơ quan thu phí, lệ phí đối với hoạt động Chứng khoán được trích 10% số phí, lệ phí thu được để chi phí cho việc tổ chức thu theo quy định tại điểm 5.b mục III Thông tư số 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính. Riêng đối với các Trung tâm giao dịch chứng khoán mức trích được áp dụng theo quy định tại điểm 3c mục II Thông tư số 10/1999/TT/BTC ngày 29/01/1999 của Bộ Tài chính về hướng dẫn tạm thời chế độ quản lý tài chính đối với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

 

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 6: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí hoạt động chứng khoán, đơn vị được Uỷ Ban chứng khoán nhà nước giao nhiệm vụ tổ chức thu phí, lệ phí và cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


PHỤ LỤC 01

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HÀNH NGHỀ
CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 127/1999/QĐ/BTC
ngày 22 tháng 10 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

STT

Khoản thu

Mức thu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Lệ phí cấp giấy phép phát hành cổ phiếu

0,02% tổng giá trị cổ phiếu xin phép phát hành, nhưng không quá 50 triệu đồng

 

2

Lệ phí cấp giấy phép phát hành trái phiếu

0,02% tổng giá trị trái phiếu xin phép phát hành, nhưng không quá 50 triệu đồng

 

3

Lệ phí cấp giấy phép đăng ký lại cổ phiếu, trái phiếu

0,02% tổng giá trị cổ phiếu, trái phiếu đăng ký lại, nhưng không quá 50 triệu đồng

 

4

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động công ty chứng khoán

0,2% vốn pháp định

 

5

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cho công ty quản lý quỹ

0,2% vốn pháp định

 

6

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cho chi nhánh công ty quản lý quỹ đầu tư nước ngoài

0,2% vốn pháp định

 

7

Lệ phí cấp giấy phép thành lập quỹ đầu tư chứng khoán

0,02% tổng giá trị chứng chỉ phát hành, nhưng không quá 50 triệu đồng

 

8

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động lưu ký

6.000.000 đồng

(Áp dụng chung đối với các ngân hàng lưu ký)

9

Lệ phí cấp giấy phép mở văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

1.000.000 đồng

 

10

Lệ phí cấp giấy phép hành nghề cho cá nhân kinh doanh, dịch vụ chứng khoán và quản lý quỹ

1.000.000 đồng

 

 

 

PHỤ LỤC 02

BIỂU PHÍ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 127 /1999/QĐ/BTC
ngày 22 tháng 10 năm 1999)

 

STT

Khoản thu

Mức thu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Phí thành viên giao dịch

50 triệu đồng

(thu một lần khi tham gia tư cách thành viên)

2

Phí sử dụng hệ thống thiết bị

20 triệu đồng/mỗi thiết bị đầu cuối

Dựa trên cơ sở số trạm đầu cuối và các thiết bị ngoại vi sử dụng của thành viên

3

Phí giao dịch

 

 

3.1

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư

0,1% trị giá giao dịch

 

3.2

Trái phiếu

0,075% trị giá giao dịch

 

4

Phí niêm yết lại đối với chứng khoán

0,04% trị giá chứng khoán xin niêm yết lại

Không áp dụng đối với trái phiếu Chính phủ

5

Phí quản lý niêm yết hàng năm

 

Không áp dụng đối với trái phiếu Chính phủ

5.1

Niêm yết dưới 10 tỷ đồng

15 triệu đồng

 

5.2

Niêm yết từ 10-30 tỷ đồng

20 triệu đồng

 

5.3

Niêm yết trên 30-50 tỷ đồng

25 triệu đồng

 

5.4

Niêm yết trên 50 tỷ đồng

30 triệu đồng

 

6

Phí đăng ký chứng khoán

0,075% giá trị chứng khoán đăng ký

 

7

Phí thành viên lưu ký

20 triệu đồng

áp dụng đối với ngân hàng lưu ký trong nước và nước ngoài

8

Phí gửi cổ phiếu

80 đồng/1lô cổ phiếu

1 lô = 100 cổ phiếu

9

Phí rút cổ phiếu

160 đồng/1 lô cổ phiếu

1 lô = 100 cổ phiếu

10

Phí chuyển khoản cổ phiếu

80 đồng/1 lô cổ phiếu

1 lô = 100 cổ phiếu

11

Phí lưu ký cổ phiếu

3đồng/lô cổ phiếu / mỗi ngày

1 lô = 100 cổ phiếu

12

Phí ký gửi trái phiếu

(3 đồng/đơn vị)

( đơn vị = 100.000 đồng

13

Phí rút trái phiếu

(6 đồng/đơn vị)

(đơn vị =100.000

đồng)

14

Phí chuyển khoản trái phiếu

3 đồng/đơn vị trái phiếu

(đơn vị =100.000 đồng)

15

Phí lưu ký trái phiếu

(20 đồng/đơn vị )

(đơn vị =100.000 đồng)

(Thu 6 tháng một lần)

 

 

thuộc tính Quyết định 127/1999/QĐ-BTC

Quyết định 127/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động thị trường chứng khoán
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:127/1999/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành:22/10/1999Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 127/1999/QĐ-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 127/1999/QD-BTC PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi