Thông tư 25/2011/TT-BTTTT về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
---------------
Số: 25/2011/TT-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2011
 
 
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ TỔ CHỨC LỄ PHÁT HÀNH
ĐẶC BIỆT TEM BƯU CHÍNH VIỆT NAM
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,
 
 
QUY ĐỊNH
 
 
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam (dưới đây gọi là lễ phát hành đặc biệt).
2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện, tham gia thực hiện các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Lễ phát hành đặc biệt là buổi lễ được tổ chức để giới thiệu và công bố việc phát hành bộ tem bưu chính Việt Nam được quyết định phát hành đặc biệt nhân dịp các sự kiện quan trọng của Việt Nam và quốc tế.
2. Ấn phẩm phát hành đặc biệt là ấn phẩm phục vụ cho lễ phát hành đặc biệt, bao gồm bìa phát hành đặc biệt, phong bì ngày phát hành đầu tiên, phong bì kỷ niệm và các ấn phẩm khác có liên quan đến bộ tem.
a) Bìa phát hành đặc biệt là ấn phẩm được thiết kế để dán tem, blốc, phục vụ cho việc đóng dấu đặc biệt và ký phát hành đặc biệt.
b) Phong bì ngày phát hành đầu tiên, phong bì kỷ niệm, bưu ảnh kỷ niệm là các ấn phẩm in hình ảnh đặc trưng, liên quan đến sự kiện được thể hiện trên bộ tem, được dán tem, blốc và đóng dấu đặc biệt.
c) Tranh phóng tem, blốc là ấn phẩm được in từ mẫu tem, blốc, có kích thước lớn gấp nhiều lần mẫu tem, blốc.
 
 
Chương 2.
NỘI DUNG TỔ CHỨC LỄ PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT
 
Điều 3. Thời gian tổ chức lễ phát hành đặc biệt
Lễ phát hành đặc biệt được tổ chức vào ngày phát hành đầu tiên của bộ tem.
Điều 4. Địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt
Lễ phát hành đặc biệt được tổ chức tại một hoặc nhiều địa điểm theo nguyên tắc ưu tiên lựa chọn những địa điểm có liên quan đến sự kiện, hình ảnh và nội dung được thể hiện trên bộ tem.
Điều 5. Trang trí địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt
1. Phông của buổi lễ phát hành đặc biệt được thiết kế phù hợp với diện tích và không gian của địa điểm tổ chức theo mẫu trình bày chung thống nhất bằng tiếng Việt quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể gồm các nội dung sau:
a) Tên Bộ Thông tin và Truyền thông.
b) Tên đơn vị phối hợp tổ chức (Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức trong nước và nước ngoài).
c) Tên đơn vị được giao tổ chức lễ phát hành đặc biệt.
d) Tên bộ tem được tổ chức phát hành đặc biệt.
đ) Tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt.
e) Hình ảnh của bộ tem được tổ chức phát hành đặc biệt, trường hợp sử dụng tranh phóng tem hoặc phương tiện đèn chiếu thì không in hình ảnh bộ tem trên phông như quy định tại khoản 2 Điều này.
Trường hợp lễ phát hành có liên quan đến yếu tố nước ngoài, các nội dung trên được bổ sung thêm ngôn ngữ phù hợp.
2. Tranh phóng tem, blốc phục vụ lễ phát hành đặc biệt có khuôn khổ phù hợp với diện tích và không gian của địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt, nhưng tranh phóng tem không nhỏ hơn 15 lần khuôn khổ mẫu tem và tranh phóng blốc không nhỏ hơn 10 lần khuôn khổ blốc.
3. Bàn, ghế phục vụ cho việc ký và đóng dấu bìa phát hành đặc biệt, tùy thuộc số lượng đại biểu ký và đóng dấu để bố trí số lượng bàn và ghế phù hợp.
4. Các vật dụng khác như cây cảnh, pa-nô, băng rôn có in hình ảnh bộ tem, cờ và khẩu hiệu được treo, trưng bày tại những vị trí trong và ngoài địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt, bảo đảm tính thẩm mỹ và tạo không khí trang trọng, vui tươi, sinh động.
Điều 6. Chương trình buổi lễ phát hành đặc biệt
Chương trình buổi lễ phát hành đặc biệt bao gồm các nội dung được ghi dưới đây:
1. Đón tiếp đại biểu (đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ thực hiện).
2. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (đại diện lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ thực hiện).
3. Diễn văn giới thiệu và công bố phát hành bộ tem (đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện).
4. Ký và đóng dấu bìa phát hành đặc biệt (đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức liên quan trong nước và nước ngoài hoặc đại diện lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ thực hiện).
5. Phát biểu cám ơn của đơn vị phối hợp tổ chức (đại diện lãnh đạo Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức trong nước và nước ngoài thực hiện).
6. Bế mạc buổi lễ (đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ thực hiện).
Nội dung ghi tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này là bắt buộc đối với tất cả các buổi lễ phát hành đặc biệt.
Điều 7. Nội dung trình duyệt
Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ phát hành đặc biệt có trách nhiệm trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt các nội dung dưới đây chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức buổi lễ phát hành đặc biệt:
1. Mẫu giấy mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dự kiến danh sách khách mời.
2. Chương trình và kịch bản buổi lễ.
3. Ma-két phông buổi lễ.
4. Mẫu dấu đặc biệt.
5. Mẫu phong bì ngày phát hành đầu tiên.
6. Mẫu thiết kế bìa phát hành đặc biệt.
Điều 8. Đại biểu tham dự
1. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm mời đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
2. Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lễ phát hành đặc biệt chịu trách nhiệm mời đại diện lãnh đạo Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức trong nước và nước ngoài, cơ quan báo chí trung ương, địa phương và các khách mời khác.
Điều 9. Kinh phí tổ chức lễ phát hành đặc biệt
Kinh phí tổ chức lễ phát hành đặc biệt được trích từ nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông và từ các nguồn tài trợ khác (nếu có).
Chương 3.
DẤU ĐẶC BIỆT, ẤN PHẨM PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT VÀ LƯU TRỮ
 
Điều 10. Dấu đặc biệt
1. Dấu đặc biệt bao gồm các nội dung được ghi dưới đây:
a) Tên bộ tem được tổ chức lễ phát hành đặc biệt.
b) Dòng chữ “Ngày phát hành đầu tiên”.
c) Tên địa điểm tổ chức buổi lễ phát hành đặc biệt (tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).
d) Ngày, tháng và năm phát hành đầu tiên của bộ tem.
đ) Nội dung, hình ảnh có liên quan đến chủ đề bộ tem.
2. Mỗi địa điểm tổ chức lễ phát hành phải có 04 dấu để phục vụ lễ phát hành đặc biệt và người sưu tập tem trong ngày phát hành đầu tiên.
3. Dấu đặc biệt được đóng lên bìa phát hành đặc biệt phải bảo đảm rõ nét, đều mực, một mẫu tem đóng hủy khoảng 1/4 diện tích dấu và nằm trong trang 03 của bìa phát hành đặc biệt và trang 02 của bìa phát hành đặc biệt nếu bộ tem có nhiều mẫu tem và blốc.
Điều 11. Ấn phẩm phát hành đặc biệt
1. Ấn phẩm phát hành đặc biệt gồm:
a) Bìa phát hành đặc biệt;
b) Phong bì ngày phát hành đầu tiên;
c) Phong bì kỷ niệm;
d) Bưu ảnh kỷ niệm;
đ) Bìa gài tem, album tem;
e) Các ấn phẩm khác phục vụ lễ phát hành đặc biệt.
2. Các ấn phẩm ghi tại các điểm a, b khoản 1 Điều này là bắt buộc đối với tất cả các buổi lễ phát hành đặc biệt.
Điều 12. Bìa phát hành đặc biệt
1. Bìa phát hành đặc biệt gồm có 02 tờ, 04 trang, được làm bằng giấy phấn, không dòng kẻ, khổ A3 gập thành khổ A4, định lượng giấy từ 170g/m2 trở lên.
2. Số lượng bìa phát hành đặc biệt cho 01 bộ tem phát hành đặc biệt tại 01 địa điểm phát hành là 04 bìa.
3. Nội dung bìa phát hành đặc biệt được thiết kế theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể gồm các nội dung sau:
a) Tờ 01, trang 01 là phần bìa trước của bìa phát hành đặc biệt, có in dòng chữ “Bộ Thông tin và Truyền thông” ở phía trên đầu trang, dòng chữ “Bìa phát hành đặc biệt bộ tem (tên bộ tem)” ở giữa trang và dòng chữ “tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt” ở phía dưới trang;
Tờ 01, trang 02 để trống, trường hợp bộ tem phát hành có nhiều mẫu tem hoặc có blốc thì sử dụng cả trang 02, tờ 01 cho nội dung ghi tại mục b khoản này.
b) Tờ 02, trang 01, có dòng chữ “Bộ Thông tin và Truyền thông” ở phía trên đầu trang, dòng chữ “Phát hành đặc biệt bộ tem (tên bộ tem)” ở phía trên phần giữa trang, bộ tem (trọn bộ) và blốc (nếu có) được dán ở giữa trang (nếu bộ tem chỉ có 01 hoặc 02 mẫu, có thể dán 02 hoặc 04 mẫu tem), vị trí để ký, đóng dấu ở phía dưới phần giữa trang và dòng chữ “Tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt” ở phía dưới trang; tờ 02, trang 02 để trống.
Điều 13. Lưu trữ dấu đặc biệt, bìa phát hành đặc biệt
Dấu đặc biệt, bìa phát hành đặc biệt được phân bổ và lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị sau:
1. Bộ Thông tin và Truyền thông: 02 dấu đặc biệt và 01 bìa phát hành đặc biệt của tất cả các địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt.
2. Đơn vị phối hợp tổ chức lễ phát hành đặc biệt: 01 bìa phát hành đặc biệt.
3. Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lễ phát hành đặc biệt: 01 bìa phát hành đặc biệt.
4. Bảo tàng Bưu điện: 02 dấu đặc biệt và 01 bìa phát hành đặc biệt.
Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lễ phát hành đặc biệt có trách nhiệm thu hồi, chuyển giao dấu đặc biệt và bìa phát hành đặc biệt cho các cơ quan, đơn vị nêu trên.
 
Chương 4.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 14. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.
 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Trang TTĐT Bộ TTTT;
- UBND, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ TTTT;
- Lưu VT, BC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng
 
PHỤ LỤC 1
PHÔNG CỦA BUỔI LỄ PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 9 năm 2011
 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP LIÊN QUAN
ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TỔ CHỨC BUỔI LỄ
 
LỄ PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT BỘ TEM BƯU CHÍNH
“Tên bộ tem”
 
 
 
 
 
 
(hình ảnh bộ tem, trường hợp không sử dụng tranh tem phóng to,
đèn chiếu hình ảnh bộ tem)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt
 
PHỤ LỤC 2
BÌA PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 9 năm 2011
 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
Tờ 1, trang 1
 

 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
 
 
 
 
 
BÌA PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT BỘ TEM BƯU CHÍNH
“Tên bộ tem”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt
 
Tờ 2, trang 1
 

 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT BỘ TEM BƯU CHÍNH
“Tên bộ tem”
 
 
(vị trí dán tem và blốc, lưu ý khoảng cách để dóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
(Vị trí ký)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt

thuộc tính Thông tư 25/2011/TT-BTTTT

Thông tư 25/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:25/2011/TT-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành:26/09/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi