Quyết định 885/QĐ-BTTTT 2023 Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số các tỉnh, TP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 885/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Bộ tiêu chí DII) kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Kết cấu của Bộ tiêu chí DII

1. Bộ tiêu chí DII được xác định với 24 tiêu chí thành phần, chia theo 6 Nhóm tiêu chí gồm:

- Kế hoạch thúc đẩy, hỗ trợ phát triển hạ tầng số;

- Hạ tầng viễn thông băng rộng;

- Hạ tầng điện toán đám mây;

- Hạ tầng công nghệ số;

- Nền tảng số;

- Sử dụng dịch vụ viễn thông.

2. Các tiêu chí được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Trình tự đánh giá

Bước 1: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí DII của địa phương theo hướng dẫn của Cục Viễn thông.

Bước 2: Cục Viễn thông tổng hợp, gửi kết quả đánh giá lần 1 để Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận kết quả đánh giá hoặc có ý kiến góp ý về kết quả đánh giá lần 1 đối với địa phương mình.

Bước 3: Căn cứ văn bản xác nhận hoặc góp ý về kết quả đánh giá lần 1 của các Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông đánh giá kết quả lần 2, báo cáo Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Cục Viễn thông

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai áp dụng Bộ tiêu chí DII.

b) Định kỳ hàng năm tổ chức thu thập dữ liệu, công bố kết quả triển khai thực hiện Bộ tiêu chí DII của các địa phương.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nội dung Bộ tiêu chí DII để trình Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế.

d) Cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương số liệu do Cục Viễn thông theo dõi, phục vụ công tác đánh giá, xếp hạng phát triển hạ tầng số của địa phương.

e) Phát triển phần mềm đánh giá, xếp hạng phát triển hạ tầng số và chia sẻ dữ liệu với các địa phương.

2. Các Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nhiệm vụ phát triển hạ tầng số để nâng cao vị trí xếp hạng của địa phương theo Bộ tiêu chí DII.

b) Phối hợp với Cục Viễn thông thực hiện đánh giá Bộ tiêu chí DII của địa phương.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, CVT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Đức Long

 

PHỤ LỤC

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 885/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

STT

Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm tối đa

Đơn vị đánh giá/tổng hợp

Cách xác định và tính điểm

Tài liệu kiểm chứng

Nguồn thu thập dữ liệu

 

 

 

Sở TT&TT tự đánh giá

Cục Viễn thông tổng hợp, đánh giá

Điểm đạt được

 

 

 

I

Kế hoạch thúc đẩy, hỗ trợ phát triển hạ tầng số

80

 

 

 

 

 

 

1

Ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số của tỉnh/thành theo hướng dẫn của Cục Viễn thông

35

 

 

 

- Đã ban hành: Điểm tối đa

- Chưa ban hành: 0 điểm

Văn bản, tài liệu chứng minh

Tỉnh, thành phố cung cấp

2

Ban hành Kế hoạch giải quyết khó khăn về triển khai hạ tầng số tại địa phương

15

 

 

 

- Đã ban hành: Điểm tối đa

- Chưa ban hành: 0 điểm

Văn bản, tài liệu chứng minh

Tỉnh, thành phố cung cấp

3

Ban hành Kế hoạch hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách có ít nhất 1 thiết bị thông minh (thông qua Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích)

15

 

 

 

- Đã ban hành: Điểm tối đa

- Chưa ban hành: 0 điểm

Văn bản, tài liệu chứng minh

Tỉnh, thành phố cung cấp

4

Ban hành Kế hoạch phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền về chuyển đổi sang sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng các nền tảng số

15

 

 

 

Có: điểm tối đa;

Không: 0 điểm

 

Tỉnh, thành phố cung cấp

II

Hạ tầng viễn thông băng rộng

60

 

 

 

 

 

 

1

Tỷ lệ thôn, bản được phủ sóng di động băng rộng

10

 

 

 

a= Số lượng thôn, bản được phủ sóng băng rộng di động của tỉnh, thành;

b= Tổng số thôn bản của Tỉnh, thành phố;

- Điểm= a/b*Điểm tối đa

 

Tỉnh, thành phố cung cấp

2

Tỷ lệ thôn được phủ băng rộng cố định (cáp quang FTTH)

10

 

 

 

a= Số lượng thôn, bản được phủ sóng băng rộng cố định của tỉnh, thành;

b= Tổng số thôn bản của Tỉnh, thành phố;

- Điểm= a/b*Điểm tối đa

 

Tỉnh, thành phố cung cấp

3

Tỷ lệ dùng chung vị trí BTS

10

 

 

 

a= Số lượng vị trí BTS được dùng chung;

b= Tổng số vị trí BTS trên địa bàn Tỉnh, thành phố;

- Tỷ lệ dùng chung=a/b

- Điểm= trong nhóm 10 tỉnh đứng đầu: 10 điểm; nhóm 30: 8 điểm; nhóm 50: 5 điểm; nhóm còn lại: 3 điểm

 

Tỉnh, thành phố cung cấp

4

Tỷ lệ dùng chung cột treo cáp

10

 

 

 

a= Số lượng cột treo cáp được dùng chung trên địa bàn của tỉnh, thành;

b= Tổng số cột treo cáp của Tỉnh, thành phố;

- Tỷ lệ dùng chung =a/b

- Điểm= trong nhóm 10 tỉnh đứng đầu: 10 điểm; nhóm 30: 8 điểm; nhóm 50: 5 điểm; nhóm còn lại: 3 điểm

 

Tỉnh, thành phố cung cấp

 

Giữa các DNVT

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên ngành (với giao thông, điện, nước chiếu sáng, xây dựng...)

 

 

 

 

 

 

 

5

Tỷ lệ dùng chung cống bể cáp

10

 

 

 

a= Số lượng cống bể cáp viễn thông dùng chung của tỉnh, thành;

b= Tổng số cống bể cáp viễn thông của Tỉnh, thành phố;

- Tỷ lệ dùng chung =a/b

- Điểm=trong nhóm 10 tỉnh đứng đầu: 10 điểm; nhóm 30: 8 điểm; nhóm 50: 5 điểm; nhóm còn lại: 3 điểm

 

Tỉnh, thành phố cung cấp

 

Giữa các DNVT

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên ngành (với giao thông, điện, nước, chiếu sáng, xây dựng...)

 

 

 

 

 

 

 

6

Tỷ lệ UBND cấp xã kết nối mạng Truyền số liệu chuyên dùng

10

 

 

 

a= Số lượng UBND cấp xã của Tỉnh, thành phố kết nối mạng Truyền số liệu chuyên dùng;

b= Tổng số UBND cấp xã của Tỉnh, thành phố;

- Tỷ lệ=a/b

- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa

 

Cục Bưu điện Trung ương

III

Hạ tầng điện toán đám mây

20

 

 

 

 

 

 

1

Tỷ lệ hệ thống thông tin dùng chung cấp tỉnh có sử dụng dịch vụ điện toán đám mây

20

 

 

 

a= Số lượng hệ thống thông tin dùng chung cấp tỉnh có sử dụng dịch vụ điện toán đám mây;

b= Số lượng hệ thống thông tin dùng chung cấp tỉnh của Tỉnh, thành phố;

- Tỷ lệ=a/b

Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa

 

Tỉnh, thành phố cung cấp

IV

Hạ tầng công nghệ số

30

 

 

 

 

 

 

1

Sử dụng công nghệ AI như dịch vụ trong công tác chuyển đổi số tại địa phương

10

 

 

 

Có: điểm tối đa;

Không:0 điểm

Văn bản, tài liệu chứng minh

Tỉnh, thành phố cung cấp

2

Sử dụng công nghệ Blockchain như dịch vụ trong công tác chuyển đổi số tại địa phương

10

 

 

 

Có: điểm tối đa;

Không: 0 điểm

Văn bản, tài liệu chứng minh

Tỉnh, thành phố cung cấp

3

Sử dụng công nghệ IoT như dịch vụ trong công tác chuyển đổi số tại địa phương

10

 

 

 

Có: điểm tối đa;

Không: 0 điểm

Văn bản, tài liệu chứng minh

Tỉnh, thành phố cung cấp

V

Nền tảng số

20

 

 

 

 

 

 

1

Số lượng nền tảng số đã triển khai

20

 

 

 

- a= Số lượng nền tảng số đã triển khai;

- b=số lượng nền tảng số tối thiểu theo danh mục yêu cầu1;

- Tỷ lệ=a/b;

- Điểm=Tỷ lệ* 1/2*Điểm tối đa

 

 

VI

Sử dụng dịch vụ viễn thông

90

 

 

 

 

 

Cục Viễn thông

1

Số thuê bao băng rộng di động (BRDĐ)/100 dân

10

 

 

 

a= tổng số thuê bao BRDĐ của tỉnh, thành;

b= Tổng số dân của tỉnh, thành;

- Tỷ lệ=a/b;

- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa

 

 

2

Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh (SMP)/tổng thuê bao điện thoại di động

10

 

 

 

a= tổng số thuê bao sử dụng SMF của tỉnh, thành;

b= Tổng số thuê bao điện thoại di động của tỉnh, thành;

- Tỷ lệ=a/b;

- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa

 

 

3

Tỷ lệ người sử dụng Internet

10

 

 

 

a= tổng số người dùng Internet của tỉnh, thành;

b= Tổng số dân của tỉnh, thành;

- Tỷ lệ=a/b;

- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa

 

 

4

Số thuê bao băng rộng cố định (BRCĐ)/100 dân

10

 

 

 

a= tổng số thuê bao BRCĐ của tỉnh, thành;

b= Tổng số dân của tỉnh, thành;

- Tỷ lệ=a/b;

- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa

 

 

5

Tỷ lệ hộ gia đình có truy nhập Internet băng rộng cáp quang

10

 

 

 

a=Số lượng hộ gia đình có truy nhập Internet băng rộng cáp quang;

b= Tổng số hộ gia đình của Tỉnh, thành phố;

- Tỷ lệ=a/b;

- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa

 

 

6

Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh

10

 

 

 

a= Số lượng người dân trưởng thành có điện thoại thông minh;

b= Tổng dân số trong độ tuổi trưởng thành (từ 14 tuổi trở lên) của Tỉnh, thành phố;

- Tỷ lệ=a/b;

- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa

 

 

7

Tỷ lệ Hộ gia đình có truy nhập Internet (BRCĐ hoặc BRDĐ)

10

 

 

 

a= số hộ gia đình có truy nhập Internet của tỉnh, thành;

b= Tổng số hộ gia đình của Tỉnh, thành phố;

- Tỷ lệ-a/b

- Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa

 

 

8

Tốc độ BRDĐ (4G)

10

 

 

 

tốc độ BRDĐ 4G của tỉnh, thành (theo Ispeed);

- Điểm=trong nhóm 10 tỉnh đứng đầu: 10 điểm; nhóm 30: 8 điểm; nhóm 50: 5 điểm; nhóm còn lại: 3 điểm

 

 

9

Tốc độ BRCĐ

10

 

 

 

tốc độ BRCĐ của tỉnh, thành (theo Ispeed);

- Điểm=trong nhóm 10 tỉnh đứng đầu: 10 điểm; nhóm 30: 8 điểm; nhóm 50: 5 điểm; nhóm còn lại: 3 điểm

 

 

_______________

1 Danh mục nền tảng số theo yêu cầu: 1) Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP); 2) Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung; 3) Nền tảng số quản trị tổng thể, thống nhất toàn Tỉnh, thành phố phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước; 4) Nền tảng họp trực tuyến; 5) Nền tảng giám sát trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước; 6) Nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp; 7) Nền tảng trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi