Quyết định 879/QĐ-BTTTT 2023 mã định danh điện tử các cơ quan thuộc BTTTT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 879/QĐ-BTTTT

Quyết định 879/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:879/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Huy Dũng
Ngày ban hành:24/05/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Mã định danh điện tử các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 24/5/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 879/QĐ-BTTTT ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

1. Danh sách mã định danh điện tử của cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm:

- Bộ Thông tin và Truyền thông mã G14;

- Văn phòng Bộ mã G14.1;

- Thanh tra Bộ mã G14.2;

- Vụ Bưu chính mã G14.3;

- Vụ Công nghệ thông tin mã G14.4;

- Vụ Khoa học và Công nghệ mã G14.5;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính mã G14.6;

- Vụ Quản lý Doanh nghiệp mã G14.7;…

2. Mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong và ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 879/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
__________

Số: 879/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành mã định danh điện t các quan, đơn vị thuộc và trực thuộc
Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu
v
i các bộ, ngành, địa phương

____________________

B TRƯỞNG B THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”; Thông tư số 01/2022/TT-BTTTT ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Công văn số 1018/BTTTT-THH ngày 07/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ:

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong và ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông (phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 724/QĐ-BTTTT ngày 20/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực TT&TT tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Cục Chuyển đổi số quốc gia;
- Cổng TTĐT của Bộ TTTT;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Huy Dũng

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ
CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ THÔNG
TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 879/-BTTTT ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

________________________________

A. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 1

STT


định danh điện tử

Tên cơ quan,
đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Website

Mã định danh
đã cấp theo QCVN 102:2016/
BTTTT

Trạng thái

1

G14

Bộ Thông tin và

Truyền thông

Số 18 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

02439437097

tonghop

@mic.gov.vn

mic.gov.vn

000.00.00.G14

 

B. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 2

STT


định danh điện tử

Tên cơ quan,
đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Website

Mã định danh
đã cấp theo QCVN 102:2016/
BTTTT

Trạng thái

I. KHỐI ĐƠN VỊ THAM MƯU

 

1

G14.1

Văn phòng Bộ

Số 18 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

02439435602

 

 

000.00.01.G14

 

2

G14.2

Thanh tra Bộ

02435563852

vanthuthanhtra

@mic.gov.vn

 

000.00.02.G14

 

3

G14.3

Vụ Bưu chính

02438226625

vanthubuuchinh

@mic.gov.vn

 

000.00.03.G14

 

4

G14.4

Vụ Công nghệ thông tin

02439436404

cntt

@mic.gov.vn

 

000.00.04.G14

Đóng mã định danh

5

G14.5

Vụ Khoa học và

Công nghệ

02439437328

vanthukhcn

@mic.gov.vn

 

000.00.05.G14

 

6

G14.6

Vụ Kế hoạch - Tài chính

02439437077

vanthukhtc

@mic.gov.vn

 

000.00.06.G14

 

7

G14.7

Vụ Quản lý Doanh nghiệp

02439454461

vanthuqldn @mic.gov.vn

 

000.00.07.G14

Đóng mã định danh

 

8

G14.8

Vụ Hợp tác quốc tế

02439430204

vanthuhtqt

@mic.gov.vn

 

000.00.08.G14

 

9

G14.9

Vụ Pháp chế

02439447697

vanthuphapche

@mic.gov.vn

 

000.00.09.G14

 

10

G14.10

Vụ Thi đua - Khen thưởng

02439436577

vanthutdkt

@mic.gov.vn

 

000.00.10.G14

Đóng mã định danh

11

G14.11

Vụ Tổ chức cán bộ

02439438877

vanthutccb

@mic.gov.vn

 

000.00.11.G14

 

12

G14.12

Vụ Kinh tế số và Xã hội số

02439454461

vanthuktsxhs

@mic.gov.vn

 

000.00.12.G14

Thêm mới

 

Các mã từ G14.13 đến G14.19 để dự phòng

 

II. KHỐI ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

 

13

G14.20

Cục Báo chí

Số 7 Yết Kiêu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

02439446295

vanthucucbaochi

@mic.gov.vn

 

000.00.20.G14

           

14

G14.21

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02439448034

vanthucucqlptth

@mic.gov.vn

 

000.00.21.G14

 

15

G14.22

Cục Xuất bản, In và

Phát hành

Số 10 Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

02438285697

vanthucucxb

@mic.gov.vn

 

000.00.22.G14

 

16

G14.23

Cục Thông tin cơ sở

Tầng 20, Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02439437140

vanthuttcs

@mic.gov.vn

 

000.00.23.G14

 

17

G14.24

Cục Thông tin đối ngoại

Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02437676666

vanthucucttdn

@mic.gov.vn

 

000.00.24.G14

 

18

G14.25

Cục Viễn thông

Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02439436608

vnta

@vnta.gov.vn; vnta @mic.gov.vn

vnta.gov.vn

000.00.25.G14

 

19

G14.26

Cục Tần số vô tuyến điện

Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02435564919

vanthucucts

@mic.gov.vn; vanthucuc @rfd.gov.vn

rfd.gov.vn

000.00.26.G14

 

20

G14.27

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Tầng 21, Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02437821766

vanthucucud

@mic.gov.vn

aita.gov.vn

000.00.27.G14

Đổi tên

đơn vị.

Tên cũ: "Cục Tin học hóa”.

21

G14.28

Cục An toàn thông tin

Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02439436684;

02432096789

vanthucattt

@mic.gov.vn

ais.gov.vn

000.00.28.G14

 

22

G14.29

Cục Bưu điện

Trung ương

Số 1A Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận

Cầu Giấy, TP. Hà Nội

08041025

vanthucucbdtw

@cpt.gov.vn

cpt.gov.vn

000.00.29.G14

 

23

G14.30

Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông

Số 18 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng. TP. Hà Nội

02439436404

vanthucntt

@mic.gov.vn

 

000.00.30.G14

Thêm mới

 

Các mã từ G14.31 đến G14.39 để dự phòng

 

III. KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

24

G14.40

Viện Chiến lược Thông tin và

Truyền thông

Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02435565340

vanthuviencl

@mic.gov.vn

niics.gov.vn

000.00.40.G14

 

25

G14.41

Trung tâm Thông tin

Số 18 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du. Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

02435563457

vanthutttt

@mic.gov.vn

 

000.00.41.G 14

 

26

G14.43

Báo VietNamNet

Tòa nhà C’Land, số 156 Xà Đàn 2, Phường Nam

Đồng, Quận Đống Đa.

TP. Hà Nội

02437722729

vietnamnet

@vietnamnet.vn

vietnamnet.vn

000.00.43.G14

 

27

G14.44

Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02437737136

tapchibcvt

@mic.gov.vn; vanthutapchicntt @mic.gov.vn

ictvietnam.vn;

ictmag.vn

000.00.44.G14

 

28

G14.45

Học viện Công nghệ bưu chính, viễn thông

Số 122 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy,

TP. Hà Nội

02438544451

vanthuhocvienbc

@ptit.edu.vn

ptit.edu.vn

000.00.45.G14

 

29

G14.46

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin

và Truyền thông

Tầng 19, Tòa nhà Cục

Viễn thông, số 68 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02437665959

truongdaotaobd

@mic.gov.vn

canbotttt.edu.vn

000.00.46.G14

 

30

G14.47

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Tầng 24, Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02435564944

[email protected]

vnnic.vn

000.00.47.G14

 

31

G14.48

Viện Công nghiệp phần mềm và nội

dung số Việt Nam

Tầng 6, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 . Trần Duy Hưng, Phường

Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02466566708

info

@nisci.gov.vn: vanthuviencnpm @mic.gov.vn

nisei.gov.vn

000.00.48.G14

 

32

 

G14.49

 

Nhà xuất bản

Thông tin và

Truyền thông

Tầng 6, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 , Trân Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02435772139

nxb.tttt

@mic.gov.vn

nxbthongtintruye

nthong.vn

000.00.49.G14

 

33

G14.50

Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam

Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02432115343

vanthuvtf

@mic.gov.vn

vtf.gov.vn;

vtf.vn

000.00.50.G14

 

 

34

 

G14.53

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP.

Hà Nội

02437644489

caodangin

@moet.edu.vn

cdcnin.edu. vn

000.00.53.G14

 

35

G14.54

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02436882333

(ext: 101)

vanthuttctdtqg

@mic.gov.vn

neac.gov.vn

000.00.54.G14

 

36

G14.55

Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02432323115

vanthubqlctccdv vtci @mic.gov.vn

 

000.00.55.G14

 

C. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3

STT


định danh điện tử

Tên cơ quan, đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Website

Mã định danh
đã cấp theo QCVN 102:2016/
BTTTT

Trạng
thái

II. KHỐI ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

 

1

 

Văn phòng Bộ

 

 

 

 

 

Đơn vị cấp 2

1.1

G14.1.1

Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

02839104383

vanthuddhcm

@mic.gov.vn

 

000.01.01.G14

Thêm mới

1.2

G14.1.2

Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng

42 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

02363821216

vanthudaidiendan [email protected]

 

000.02.01.G14

Thêm mới

2

 

Cục Báo chí

 

 

 

 

 

Đơn vị cấp 2

 

2.1

 

G14.20.1

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia

Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02439360681

 

 

000.01.20.G14

 

3

 

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

 

 

 

 

 

Đơn vị cấp 2

3.1

G14.21.1

Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tầng 26, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

 

 

 

000.01.21.G14

 

4

 

Cục Thông tin cơ sở

 

 

 

 

 

Đơn vị cấp 2

4.1

G14.23.1

Trung tâm phát triển thông tin, truyền thông cơ sở

Tầng 20, Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02439449783

vanthuttpt.ttcs

@mic.gov.vn

 

000.01.23.G14

Đóng mã định danh

5

 

Cục Thông tin đối ngoại

 

 

 

 

 

Đơn vị cấp 2

5.1

G 14.24.1

Trung tâm Báo chí và Họp tác truyền thông quốc tế

Số 61 Thợ Nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

02439386812

vanthuttbchtttqt@

mic.gov.vn

 

000.01.24.G 14

 

6

 

Cục Viễn thông

 

 

 

 

 

Đơn vị cấp 2

6.1

G14.25.1

Trung tâm Hỗ trợ phát triển mạng và Dịch vụ

 

02439436608

 

 

000.01.25.G14

 

6.2

G 14.25.2

Trung tâm Đo lường chất lượng viễn thông

 

02439436608

 

 

000.02.25.G14

 

7

 

Cục Tần số vô tuyến điện

 

 

 

 

 

Đơn vị cấp 2

7.1

G14.26.1

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy,TP. Hà Nội

02435564914

vanthutttsl @mic.gov.vn; vanthu.ttl @rfd.gov.vn

 

000.01.26.G14

 

7.2

G14.26.2

Trung tâm Tần số vô tuyến diện khu vực II

Số 45 đường Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2. TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

02837404179

vanthuttts2 @mic.gov.vn; vanthu.tt2 @rfd.gov.vn

 

000.02.26.G14

 

7.3

G14.26.3

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III

Lô C1 - đường Bạch Đằng Đông, quận Sơn
Trà, TP. Đà Nẵng

02363933545

vanthuttts3

@mic.gov.vn;

vanthu.tt3

@rfd.gov.vn

 

000.03.26.G14

 

7.4

G14.26.4

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV

170 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

02923832760

vanthuttts4 @mic.gov.vn; vanthu.tt4 @rfd.gov.vn

 

000.04.26.G14

 

7.5

G14.26.5

Trung tâm Tân số vô tuyến điện khu vực V

Số 783 Tôn Đức Thắng, quận Hồng Bàng, TP.
Hải Phòng

02253827857

vanthuttts5

@mic.gov.vn; vanthu.tt5

@rfd.gov.vn

 

000.05.26.G14

 

7.6

G14.26.6

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI

19 Đại lộ Lê Nin. TP.
Vinh, tỉnh Nghệ An

02383557660

vanthuttts6

@mic.gov.vn; [email protected]

 

000.06.26.G14

 

7.7

G14.26.7

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII

Tổ 6, thôn Phú Thạnh, thị xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha
Trang, tỉnh Khánh Hoà

02583892567

vanthuttts7 @mic.gov.vn; vanthu.tt7 @rfd.gov.vn

 

000.07.26.G14

 

 

7.8

 

G14.26.8

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII

Phường Dữu Lâu,
TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

02103840507

 vanthuttts8

 @mic.gov.vn; vanthu.tt8

 @rfd.gov.vn

 

000.08.26.G14

 

7.9

G14.26.9

Trung tâm Kỹ thuật

Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02435564919

vanthuttkt

@mic.gov.vn; vanthu.ttkt

@rfd.gov.vn

 

000.09.26.G14

 

8

 

Cục Chuyển đổi số quốc gia

 

 

 

 

 

Đơn vị cấp 2

8.1

G 14.27.1

Trung tâm Chính phủ số

Tầng 21, Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02437925016

 

 

000.01.27.G14

Đổi tên đơn vị.

Tên cũ:

“Trung tâm Chính phủ điện tử’’.

8.2

G14.27.2

Trung tâm Công nghệ số quốc gia

Tầng 20, Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02437925030

 

tuvancntt.gov.vn

000.02.27.G14

Đổi tên đơn vị.

Tên cũ:

“Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư

CNTT”

8.3

G14.27.3

Ban Quản lý kết quả Đề án 112

Số 6B, Chùa Một Cột, Hà Nội

 

 

 

 

 

9

 

Cục An toàn thông tin

 

08048596

 

 

000.03.27.G14

 

9.1

G14.28.1

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia

Tầng 16, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02432091616

[email protected]

soc.gov.vn

000.01.28.G14

Đơn vị cấp 2

9.2

G14.28.2

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam

Tầng 5, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02436404425

[email protected]

vncert.vn

000.02.28.G14

 

10

 

Cục Bưu điện

Trung ương

 

 

 

 

 

Đơn vị cấp 2

10.1

G14.29.1

Bưu điện CP16 -

Hà Nội

Sô 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

08048335

 

 

000.01.29.G14

 

10.2

G14.29.2

Bưu điện T78 -

Miền Nam

Số 87 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chi Minh

08082995

 

 

000.02.29.G14

 

10.3

G14.29.3

Bưu điện T26 Miền Trung - Tây Nguyên

Số 73 Trần Phú, Hải Châu. TP. Đà Nẵng

08051111

 

 

000.03.29.G14

 

III. KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

11

 

Viện Chiến lược Thông tin và

Truyền thông

 

 

 

 

 

Đơn vị

cấp 2

11.1

G14.40.1

Trung tâm tư vấn Thông tin và Truyền thông

Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02435565340

 

 

000.01.40.G14

 

11.2

G14.40.2

Trung tâm Đào tạo, Chuyển giao công nghệ thông tin và truyền thông

02435565340

 

 

000.02.40.G14

 

12

 

Báo VietNamNet

 

 

 

 

 

Đơn vị

cấp 2

12.1

G14.43.1

Văn phòng đại diện tại TP HCM

Lầu 5. tòa nhà TF, 408 Điện Biên Phủ, P. 11. Q.10, TP.HCM.

02838181436

 

 

000.01.43.G14

 

13

 

Học viện Công nghệ bưu chính, viễn thông

 

 

 

 

 

Đơn vị

cấp 2

13.1

G14.45.1

Cơ sở đào tạo tại

Hà Nội

122 Hoàng Quốc Việt. Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội

 

 

 

000.01.45.G14

 

13.2

G14.45.2

Cơ sở đào tạo tại TP

Hồ Chí Minh

Dường Man Thiện, P. Hiệp Phú, Quận 9. TP.

Hồ Chí Minh

 

 

 

000.02.45.G14

 

13.3

G14.45.3

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội

 

 

 

000.03.45.G14

 

13.4

G14.45.4

Viện kinh tế bưu điện

122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội

 

 

 

000.04.45.G14

 

13.5

G14.45.5

Viện công nghệ thông tin và truyền thông (CDIT)

K10. đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

 

 

 

000.05.45.G14

 

13.6

G14.45.6

Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông

Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

 

 

 

000.06.45.G14

 

13.7

G14.45.7

Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông 2

 

 

 

 

000.07.45.G14

 

13.8

G14.45.8

Trung tâm đào tạo quốc tế

 

 

 

 

000.08.45.G14

 

14

 

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

 

.

 

 

 

Đơn vị cấp 2

14.1

G14.46.1

Trung tâm Đào tạo, tư vấn dịch vụ

 

02437665959

 

 

000.01.46.G14

Đóng mã định danh

15

 

Trung tâm Internet

Việt Nam (VNNIC)

 

 

 

 

 

Đơn vị

cấp 2

15.1

G14.47.1

Chi nhánh tại TP

Hồ Chí Minh

Lô U15B-17A, đường số 20, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7

 

 

 

000.01.47.G14

 

15.2

G14.47.2

Chi nhánh tại TP

Đà Nẵng

Lô 21, Đường số 7, Khu công nghiệp An Đồn

 

 

 

000.02.47.G14

 

16

 

 

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

 

 

 

 

 

Đơn vị cấp 2

16.1

G14.48.1

Trung tâm khảo sát nghiên cứu thị trường (MIDC)

Lô 21, đường số 7, Khu Công nghiệp An Đồn

02466566708

 

 

000.01.48.G14

 

16.2

G14.48.2

Tạp chí phần mềm và nội dung số (JSDC)

Tầng 6, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trân Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02466566708

info

@nisci.gov.vn; vanthuviencnpm @mic.gov.vn

 

000.02.48.G14

 

17

 

 

Nhà xuất bản Thông tin và

Truyền thông

 

 

 

 

 

Đơn vị cấp 2

17.1

G14.49.1

Chi nhánh NXB tại TP Hồ Chí Minh

Số 211 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

02835127750

cnsg.nxbtttt

@mic.gov.vn; vththam

@mic.gov.vn

 

000.01.49.G14

 

 

17.2

 

G14.49.2

Chi nhánh NXB tại miền Trung - Tây Nguyên

Số 42 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; Số 28B, đường Y Bih Alêô, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

02363897467

;

02623808088

cndn.nxbtttt

@mic.gov.vn; ntsy @mic.gov.vn

 

000.02.49.G14

 

18

 

Trường Cao đẳng

Công nghiệp In

 

 

 

 

 

Đơn vị cấp 2

18.1

G14.53.1

Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Liên kết đào tạo

 

02438374970

 

 

000.01.53.G14

 

D. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN T CẤP 4

STT

Mã định danh điện tử

Tên cơ quan, đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Website

Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/ BTTTT

Trạng thái

III. KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

1

 

Học viện Công nghệ bưu chính, viễn thông

 

 

 

 

 

Đơn vị cấp 2

1.1

 

Cơ sở đào tạo tại Hà Nội

Km10, Đường Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Hà Nội

 

 

 

 

Đơn vị cấp 3

1.1.1

G 14.45.1.1

Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

 

 

 

001.01.45.G14

 

1.1.2

G14.45.1.2

Trung tâm Thí nghiệm thực hành

 

 

 

002.01.45.GI4

 

1.2

 

Cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí MÍnh

Đường Man Thiện, P.Hiệp Phú, Quận 9,

Tp. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Đơn vị cấp 3

1.2.1

G14.45.2.1

Trung tâm Cơ sở vật chất và dịch vụ

 

 

 

001.02.45.G14

Đóng mã định danh

1.2.2

G14.45.2.2

Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

 

 

 

002.02.45.G14

 

1.3

 

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

 

 

 

 

 

Đơn vị cấp 3

1.3.1

G14.45.3.1

Trung tâm Nghiên cứu Tích hợp hệ thống và Phát triển sản phẩm

 

 

 

 

001.03.45.G14

 

1.3.2

G14.45.3.2

Trung tâm tư vấn đầu tư chuyển giao công nghệ

 

 

 

 

002.03.45.G14

 

1 1.3.3

G14.45.3.3

Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật thông tin vô tuyến

 

 

 

 

003.03.45.G14

 

1 1.3.4

G14.45.3.4

Trung tâm đo lường và ứng dụng công nghệ

 

 

 

 

004.03.45.G14

 

1.3.5

G14.45.3.5

Cơ sở 2 TP. HCM

 

 

 

 

005.03.45.G14

 

E. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ

Mã định danh điện tử của doanh nghiệp trực thuộc Bộ được quy định theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg là Mã số doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 29/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015

Thông tư 29/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015

Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi