Quyết định 724/QĐ-BTTTT 2022 ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc BTTTT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
_______

Số: 724/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu scủa cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã đnh danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết ni, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong và ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đơn vị được giao chủ trì quản lý, vận hành hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Bộ có trách nhiệm nâng cấp, chỉnh sửa hệ thống này đđáp ứng các yêu cầu về mã định danh điện tử tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tin học hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, THH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Huy Dũng

 

 

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 724/QĐ-BTTTT ngày 20/4/2022 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

______________

 

A. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 1

STT

Mã định danh đin tử

Tên cơ quan, đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Website

Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

1

G14

Bộ Thông tin và Truyền thông

18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

02439437097

tonghop@mic.gov.vn

mic.gov.vn

000.00.00.G14

B. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 2

STT

Mã định danh điện tử

Tên cơ quan, đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Website

Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

I. KHỐI ĐƠN VỊ THAM MƯU

1

G14.1

Văn phòng Bộ

18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

02439435602

 

 

000.00.01.G14

2

G14.2

Thanh tra Bộ

02435563852

vanthuthanhtra@mic.gov.vn

 

000.00.02.G14

3

G14.3

Vụ Bưu chính

02438226625

vanthubuuchinh@mic.gov.vn

 

000.00.03.G14

4

G14.4

Vụ Công nghệ thông tin

02439436404

vanthucntt@mic.gov.vn

 

000.00.04.G14

5

G14.5

Vụ Khoa học và Công nghệ

02439437328

vanthukhcn@mic.gov.vn

 

000.00.05.G14

6

G14.6

Vụ Kế hoạch - Tài chính

02439437077

vanthukhtc@mic.gov.vn

 

000.00.06.G14

7

G14.7

Vụ Quản lý Doanh nghiệp

02439454461

vanthuqldn@mic.gov.vn

 

000.00.07.G14

8

G14.8

Vụ Hợp tác quốc tế

02439430204

vanthuhtqt@mic.gov.vn

 

000.00.08.G14

9

G14.9

Vụ Pháp chế

02439447697

vanthuphapche@mic.gov.vn

 

000.00.09.G14

10

G14.10

Vụ Thi đua - Khen thưởng

02439436577

vanthutdkt@mic.gov.vn

 

000.00.10.G14

11

G14.11

Vụ Tổ chức cán bộ

02439438877

vanthutccb@mic.gov.vn

 

000.00.11.G14

 

Các mã từ G14.12 đến G14.19 để dự phòng

II. KHỐI ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

12

G14.20

Cục Báo chí

S7 phố Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

02439446290

vanthcucbaochi@mic.gov.vn

 

000.00.20.G14

13

G14.21

Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Tầng 9, 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02439448034

vanthucucqlptth@mic.gov.vn

 

000.00.21.G14

14

G14.22

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Số 10 Đường Thành, phường Cửa Đông, TP. Hà Nội

02438285697

vanthucucxb@mic.gov.vn

 

000.00.22.G14

15

G14.23

Cục Thông tin cơ sở

Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02439437140

vanthuttcs@mic.gov.vn

 

000.00.23.G14

16

G14.24

Cục Thông tin đối ngoại

Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02437676666

vanthucucttdn@mic.gov.vn

 

000.00.24.G14

17

G14.25

Cục Viễn thông

Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02439436608

vnta@vnta.gov.vn;

vnta@mic.gov.vn

vnta.gov.vn

000.00.25.G14

18

G14.26

Cục Tần số vô tuyến điện

115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02435564919

contact@rfd.gov.vn

cuctanso.vn

000.00.26.G14

19

G14.27

Cục Tin học hóa

Tầng 21, Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02437821766

vanthucucud@mic.gov.vn

aita.gov.vn

000.00.27.G14

20

G14.28

Cục An toàn thông tin

Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02439436684

02432096789

vanthucattt@mic.gov.vn

ais.gov.vn

000.00.28.G14

21

G14.29

Cục Bưu điện Trung ương

số 1A - Phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

08041025

cbdtw@cpt.gov.vn

cpt.gov.vn

000.00.29.G14

 

Các mã từ G14.30 đến G14.39 để dự phòng

III. KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

22

G14.40

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02435565340

vanthuviencl@mic.gov.vn

niics.gov.vn

000.00.40.G14

23

G14.41

Trung tâm Thông tin

Số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

02435563457

vanthutttt@mic.gov.vn

 

000.00.41.G14

24

G14.43

Báo VietNamNet

Tòa nhà C" Land- 156 Xã Đàn 2- phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

02437722729

vietnamnet@vietnamnet.vn

vietnamnet.vn

000.00.43.G14

25

G14.44

Tạp chí Thông tin và Truyền thông

115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02437737136

tapchibcvt@mic.gov.vn

vanthutapchicntt@mic.gov.vn

ictvietnam.vn

ictmag.vn

000.00.44.G14

26

G14.45

Học viện Công nghệ bưu chính, viễn thông

122 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02438544451

vanthuhocvienbc@ptit.edu.vn

ptit.edu.vn

000.00.45.G14

27

G14.46

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

Tầng 19, Tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02437665959

truongdaotaobd@mic.gov.vn

ics.edu.vn

000.00.46.G14

28

G14.47

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa. quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02435564944

info@vnnic.vn

vnnic.vn

000.00.47.G14

29

G14.48

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Tầng 6, 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02466566708

info@nisci.gov.vn;

vanthuviencnpm@mic.gov.vn

nisci.gov.vn

000.00.48.G14

30

G14.49

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Tầng 6, 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02435772139

nxb.tttt@mic.gov.vn

nxbthongtintruyenthong.vn

000.00.49.G14

31

G14.50

Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam

Tầng 4, 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02432115343

vanthuvtf@mic.gov.vn

vtf.gov.vn

vtf.vn

000.00.50.G14

33

G14.53

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

02437644489

caodangin@moet.edu.vn

cdcnin.edu.vn

000.00.53.G14

34

G14.54

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02436882333 (ext: 101)

vanthuttctdtqg@mic.gov.vn

neac.gov.vn

000.00.54.G14

35

G14.55

Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Tầng 4, 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02432323115

vanthubqlctccdvvtci@mic.gov.vn

 

000.00.55.G14

C. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3

STT

Mã định danh điện tử

Tên cơ quan, đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Website

Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

I. KHỐI ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

1

G14.20

Cục Báo chí

Số 7 phYết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

02439446290

vanthcucbaochi@mic.gov.vn

 

000.00.20.G14

1.1

G14.20.1

Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia

115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02439360681

dkloi@mic.gov.vn

 

000.02.20.G14

2

G14.21

Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Tầng 9, 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02439448034

vanthucucqlptth@mic.gov.vn

 

000.00.21.G14

2.1

G14.21.1

Trung tâm Đo kim phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tầng 26, 115 đường Trần quận Duy Hưng, TP. Hà Nội.

 

ph_hai@mic.gov.vn

 

 

3

G14.23

Cục Thông tin cơ sở

Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Ngh, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02439437140

vanthuttcs@mic.gov.vn

 

000.00.23.G14

3.1

G14.23.1

Trung tâm phát triển thông tin, truyền thông cơ sở

02439449783

vanthuttpt.ttcs@mic.gov.vn

 

000.01.23.G14

4

G14.24

Cục Thông tin đối ngoại

Tầng 9, 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02437676666

vanthucucttdn@mic.gov.vn

 

000.00.24.G14

4.1

G14.24.1

Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

61 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

02439386812

vanthuttbchtttqt@mic.gov.vn

 

000.01.24.G14

5

G14.25

Cục Viễn thông

Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02439436608

vnta@vnta.gov.vn;

vnta@mic.gov.vn

vnta.gov.vn

000.00.25.G14

5.1

G14.25.1

Trung tâm Hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ

 

02439436608

 

 

000.01.25.G14

5.2

G14.25.2

Trung tâm Đo lường chất lượng viễn thông

 

02439436608

 

 

000.02.25.G14

6

G14.26

Cục Tần số vô tuyến điện

115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

02435564919

vanthucucts@mic.gov.vn

rfd.gov.vn

000.00.26.G14

6.1

G14.26.1

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

02435564914

tt1@rfd.gov.vn

 

000.02.26.G14

6.2

G14.26.2

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II

Số 45 đường Trần Lựu, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

02837404179

tt2@rfd.gov.vn

 

000.03.26.G14

6.3

G14.26.3

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III

Lô C1- đường Bạch Đằng Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nng

02363933545

tt3@rfd.gov.vn

 

000.04.26.G14

6.4

G14.26.4

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV

170 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

02923832760

tt4@rfd.gov.vn

 

000.05.26.G14

6.5

G14.26.5

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V

Số 783 Tôn Đức Thắng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

02253827857

tt5@rfd.gov.vn

 

000.06.26.G14

6.6

G14.26.6

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI

19 Đại lộ Lê Nin - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An

02383557660

tt6@rfd.gov.vn

 

000.07.26.G14

6.7

G14.26.7

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII

Tổ 6, thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

02583892567

dongnm@rfd.gov.vn

 

000.08.26.G14

6.8

G14.26.8

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII

Phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

02103840507

tt8@rfd.gov.vn

 

000.09.26.G14

6.9

G14.26.9

Trung tâm Kỹ thuật

115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02435564919

hoalt@rfd.gov.vn

 

000.01.26.G14

7

G14.27

Cục Tin học hóa

Tầng 21, Tòa nhà Cục Viễn Thông, Đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02437821766

vanthucucud@mic.gov.vn

aita.gov.vn

000.00.27.G14

7.1

G14.27.1

Trung tâm Chính phủ điện tử

Tòa nhà Cục Viễn Thông, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

02437925016

 

 

000.01.27.G14

7.2

G14.27.2

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT

02437925030

 

tuvancntt.gov.vn

000.02.27.G14

7.3

G14.27.3

Ban Quản lý kết quả Đề án 112

Số 6B, Chùa Một Cột, Hà Nội

08048596

 

 

000.03.27.G14

8

G14.28

Cục An toàn thông tin

Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02439436684

02432096789

vanthucattt@mic.gov.vn

ais.gov.vn

000.00.28.G14

8.1

G14.28.1

Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia

Tầng 8, 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Ni.

 

 

 

000.01.28.G14

8.2

G14.28.2

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam

 

 

 

 

000.03.28.G14

9

G14.29

Cục Bưu điện Trung ương

Số 1A - phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

08041025

cbdtw@cpt.gov.vn

cpt.gov.vn

000.00.29.G14

9.1

G14.29.1

Bưu điện CP16 - Hà Nội

Số 5 Ông ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

08048335

 

 

000.01.29.G14

9.2

G14.29.2

Bưu điện T78 - Miền Nam

S87 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

08082995

 

 

000.02.29.G14

9.3

G14.29.3

Bưu điện T26 - Miền Trung - Tây Nguyên

Số 73 Trần Phú, Hải Châu, TP. Đà Nng.

08051111

 

 

000.03.29.G14

II. KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

10

G14.40

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02435565340

vanthuviencl@mic.gov.vn

niics.gov.vn

000.00.40.G14

10.1

G14.40.1

Trung tâm tư vấn Thông tin và Truyền thông

02435565340

 

 

000.01.40.G14

10.2

G14.40.2

Trung tâm Đào tạo, Chuyển giao công nghệ thông tin và truyền thông

02435565340

 

 

000.02.40.G14

11

G14.43

Báo VietNamNet

Tòa nhà C" Land- 156 Xã Đàn 2- phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

02437722729

vietnamnet@vietnamnet.vn

vietnamnet.vn

000.00.43.G14

11.1

G14.43.1

Văn phòng đại diện tại TP HCM

Lầu 5, tòa nhà TF, 408 Điện Biên Phủ, P. 11, Q.10, TP. Hồ Chí Minh.

028.38181436

 

 

000.01.43.G14

12

G14.45

Học viện Công nghệ bưu chính, viễn thông

122 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02438544451

vanthuhocvienbc@ptit.edu.vn

ptit.edu.vn

000.00.45.G14

12.1

G14.45.1

Cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí Minh

Đường Man Thiện, P. Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

000.02.45.G14

12.2

G14.45.2

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

122 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

 

 

 

000.03.45.G14

12.2.1

G14.45.2.1

Cơ sở 2 TP. HCM

271 An D. Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

005.03.45.G14

12.3

G14.45.3

Viện kinh tế bưu điện

122 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

 

 

 

000.04.45.G14

12.4

G14.45.4

Viện công nghệ thông tin và truyền thông (CDIT)

Km10, Đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

 

 

 

000.05.45.G14

12.5

G14.45.5

Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông 1

Km10, Đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

 

 

 

000.06.45.G14

12.6

G14.45.6

Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông 2

 

 

 

 

000.07.45.G14

13

G14.46

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

Tầng 19, Tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02437665959

truongdaotaobd@mic.gov.vn

ics.edu.vn

000.00.46.G14

13.1

G14.46.1

Trung tâm Đào tạo, tư vấn dịch vụ

 

02437665959

 

 

000.01.46.G14

14

G14.47

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02435564944

info@vnnic.vn

vnnic.vn

000.00.47.G14

14.1

G14.47.1

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

U15B-17A, đường số 20, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7

 

 

 

000.01.47.G14

14.2

G14.47.2

Chi nhánh tại TP Đà Nng

Lô 21, Đường số 7, Khu công nghiệp An Đồn

 

 

 

000.02.47.G14

15

G14.48

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Tầng 6, 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02466566708

info@nisci.gov.vn;

vanthuviencnpm@mic.gov.vn

nisci.gov.vn

000.00.48.G14

15.1

G14.48.1

Trung tâm khảo sát nghiên cứu thị trường (MIDC)

Lô 21, Đường số 7, Khu công nghiệp An Đồn

02466566708

 

 

000.01.48.G14

15.2

G14.48.2

Tạp chí phn mềm và nội dung số (JSDC)

Tầng 6, 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

02466566708

tttngan@mic.gov.vn

 

000.02.48.G14

16

G14.49

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Lô 21, Đường số 7, Khu công nghiệp An Đồn

02435772139

nxb.tttt@mic.gov.vn

nxbthongtintruyenthong.vn

000.00.49.G14

16.1

G14.49.1

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

 

02835127750

vththam@mic.gov.vn

 

000.01.49.G14

16.2

G14.49.2

Chi nhánh miền Trung Tây Nguyên

 

02363897467

ntsy@mic.gov.vn

 

000.02.49.G14

17

G14.53

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

02437644489

caodangin@moet.edu.vn

cdcnin.edu.vn

000.00.53.G14

17.1

G14.53.1

Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Liên kết đào tạo

 

02438374970

luukhuyen2007@gmail.com

 

000.01.53.G14

D. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 4

STT

Mã định danh điện tử

Tên cơ quan, đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Website

Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

III. KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1

G14.45

Học viện Công nghệ bưu chính, viễn thông

122 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

02438544451

 

ptit.edu.vn

000.00.45.G14

1.1

G14.45.1

Cơ sở đào tạo tại Hà Nội

Km10, Đường Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Hà Nội

 

 

 

000.01.45.G14

1.1.1

G14.45.1.1

Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

 

 

 

001.01.45.G14

1.1.2

G14.45.1.2

Trung tâm Thí nghiệm thực hành

 

 

 

002.01.45.G14

1.2

G14.45.2

Cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí Minh

Đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

000.02.45.G14

1.2.1

G14.45.2.1

Trung tâm Cơ sở vật chất và dịch vụ

 

 

 

001.02.45.G14

1.2.2

G14.45.2.2

Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

 

 

 

002.02.45.G14

1.3

G14.45.3

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

 

 

 

000.03.45.G14

1.3.1

G14.45.3.1

Trung tâm Nghiên cứu Tích hợp hệ thống và Phát triển sản phẩm

 

 

 

001.03.45.G14

1.3.2

G14.45.3.2

Trung tâm tư vấn đầu tư chuyển giao công nghệ

 

 

 

002.03.45.G14

1.3.3

G14.45.3.3

Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật thông tin vô tuyến

 

 

 

003.03.45.G14

1.3.4

G14.45.3.4

Trung tâm đo lường và ứng dụng công nghệ

 

 

 

004.03.45.G14

1.3.5

G14.45.3.5

Cơ sở 2 TP. HCM

 

 

 

005.03.45.G14

1.4

G14.45.4

Viện kinh tế bưu điện

 

 

 

000.04.45.G14

1.5

G14.45.5

Viện công nghệ thông tin và truyền thông (CDIT)

 

 

 

000.05.45.G14

1.6

G14.45.6

Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông 1

 

 

 

000.06.45.G14

1.7

G14.45.7

Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông 2

 

 

 

000.07.45.G14

1.8

G14.45.8

Trung tâm đào tạo quốc tế

 

 

 

000.08.45.G14

E. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ

Mã định danh điện tử của doanh nghiệp trực thuộc Bộ được quy định theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg là Mã số doanh nghiệp của doanh nghiệp.

thuộc tính Quyết định 724/QĐ-BTTTT

Quyết định 724/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:724/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Huy Dũng
Ngày ban hành:20/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ TT-TT

Ngày 20/4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 724/QĐ-BTTTT về việc ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, mã định danh điện tử cấp 1 của Bộ Thông tin và Truyền thông là 000.00.00.G14. Bên cạnh đó, mã định danh điện tử cấp 2 của khối đơn vị tham mưu gồm: Văn phòng Bộ là 000.00.01.G14; Thanh tra Bộ là 000.00.02.G14; Vụ Bưu chính là 000.00.03.G14; Vụ Công nghệ thông tin là 000.00.04.G14; Vụ Khoa học và Công nghệ là 000.00.05.G14; Vụ Kế hoạch – Tài chính là 000.00.06.G14; Vụ Quản lý Doanh nghiệp là 000.00.07.G14; Vụ Hợp tác quốc tế là 000.00.08.G14;…

Ngoài ra, mã định danh điện tử cấp 3 của một số cơ quan, đơn vị như sau: Cục Báo chí là 000.00.20.G14; Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia là 000.01.20.G14; Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử là 000.00.21.G14; Cục Thông tin cơ sở là 000.00.23.G14; Cục Thông tin đối ngoại là 000.00.24.G14; Cục Tần số vô tuyến điện là 000.00.26.G14; Cục Viễn thông là 000.00.25.G14;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định724/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi