Quyết định 487/QĐ-BGTVT 2022 hoạt động của Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng BGTVT giai đoạn 2022 - 2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 487/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2022 - 2025

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2022-2025, với những nội dung sau đây:

I. MỤC TIÊU

Duy trì hoạt động thường xuyên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Đội ứng cứu sự cố), đáp ứng yêu cầu ứng phó với các sự cố an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin của Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo hàng năm 100% thành viên Đội ứng cứu sự cố được tập huấn, bồi dưỡng, diễn tập về an toàn thông tin mạng.

II. NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Tổ chức diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các thành viên Đội ứng cứu sự cố.

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin mạng cho các thành viên Đội ứng cứu sự cố.

3. Tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia khi có yêu cầu từ Cơ quan thường trực (Bộ Thông tin và Truyền thông) hoặc Cơ quan điều phối quốc gia (Cục An toàn thông tin/VNCERT).

4. Tổ chức thảo luận, trao đổi, học tập kinh nghiệm về ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng giữa Đội ứng cứu sự cố và các chuyên gia, tổ chức về an toàn thông tin mạng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí hoạt động của Đội ứng cứu sự cố được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ

- Cử cán bộ đơn vị mình là thành viên Đội ứng cứu sự cố tham gia đầy đủ các hoạt động Đội khi được triệu tập, điều động.

- Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động của Đội ứng cứu sự cố.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Chủ trì, phối hợp với Đội ứng cứu sự cố lập, duyệt dự toán kinh phí hoạt động của Đội ứng cứu sự cố, báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, bố trí kinh phí theo quy định. Tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp kinh phí.

- Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả triển khai Kế hoạch.

3. Vụ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tham mưu Bộ bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

 

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2022-2025
(Kèm theo Quyết định số 487/QĐ-BGTVT ngày 13/4/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

 

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải

Trung tâm CNTT

Đội ứng cứu sự cố, các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

2

Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin mạng

Trung tâm CNTT

Đội ứng cứu sự cố, các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

3

Tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

Đội ứng cứu sự cố

Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

4

Thảo luận, trao đổi, học tập kinh nghiệm về ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng

Đội ứng cứu sự cố

Các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức về an toàn thông tin mạng

Hàng năm

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 487/QĐ-BGTVT

Quyết định 487/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2022 - 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:487/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành:13/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch hoạt động Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng BGTVT 2022-2025

Ngày 13/4/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 487/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, ban hành Kế hoạch hoạt động với 4 nhiệm vụ. Cụ thể, 2 nhiệm vụ “Diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải” và “Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin mạng” do Trung tâm công nghệ thông tin phối hợp với Đội ứng cứu sự cố, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện hàng năm.

2 nhiệm vụ “Tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia” và “Thảo luận, trao đổi, học tập kinh nghiệm về ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng” do Đội ứng cứu sự cố phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện hàng năm.

Các đơn vị thuộc Bộ - Cử cán bộ đơn vị mình là thành viên Đội ứng cứu sự cố tham gia đầy đủ các hoạt động Đội khi được triệu tập, điều động. Kinh phí hoạt động của Đội ứng cứu sự cố được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định487/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát

Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát

Vi phạm hành chính, Giao thông

Vui lòng đợi