Quyết định 587/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015-2017

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 587/QĐ-TTg

Quyết định 587/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015-2017
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:587/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:05/05/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 587/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA CHÍNH PHỦ
GIAI ĐOẠN 2015 – 2017
------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế;
Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2017 (Kế hoạch) với mục tiêu và các nội dung chính như sau:
1. Mục tiêu
a) Định hướng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại cần triển khai trong giai đoạn 2015 - 2017.
b) Làm cơ sở để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại bảo đảm thống nhất, hiệu quả, đồng bộ trên phạm vi cả nước.
2. Các nhiệm vụ trọng tâm
a) Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách; bố trí cán bộ phụ trách về công tác thông tin đối ngoại.
b) Đẩy mạnh thông tin đối ngoại phục vụ hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế.
c) Tích cực thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia.
d) Phổ biến, giáo dục về nhân quyền, tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người và phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
3. Nguồn vốn thực hiện
Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lực xã hội khác.
Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ và khả năng ngân sách, khả năng huy động vốn, Bộ Tài chính và các địa phương chủ động bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch.
4. Tổ chức thực hiện
a) Bộ Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện; trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
b) Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cân đối, bố trí kinh phí cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Căn cứ nội dung Kế hoạch này và phụ lục các chương trình, hoạt động thông tin đối ngoại trọng tâm giai đoạn 2015 - 2017 kèm theo, hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện; trước ngày 30 tháng 11 hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TH, HC;
- Lưu: Văn thư, QHQT (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
 
PHỤ LỤC
CÁC CHƯƠNG TRÌNH, HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRỌNG TÂM
GIAI ĐOẠN 2015 - 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 

TT
Tên chương trình, nhiệm vụ
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện
I
Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin đối ngoại và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền được pháp luật quy định
Bộ Thông tin và Truyền thông
Các Bộ, ngành, địa phương
2015 - 2017
1
Xây dựng Nghị định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại và các Thông tư hướng dẫn thi hành
Bộ Thông tin và Truyền thông
Các Bộ, ngành, địa phương
2015 - 2016
II
Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình về thông tin đối ngoại
 
 
 
1
Tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác thông tin đối ngoại và dự báo tình hình trong và ngoài nước phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại
Bộ Thông tin và Truyền thông
Các Bộ, ngành, địa phương
2015 - 2017
2
Xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Các Bộ, ngành, địa phương
2015 - 2017
3
Triển khai Đề án xây dựng các Trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông
2015 - 2016
4
Xây dựng Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại
Bộ Thông tin và Truyền thông
Các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan báo, đài, Ủy ban nhân dân các tỉnh
2015
5
Triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tới năm 2020”
Bộ Ngoại giao
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các Bộ, ngành và địa phương
2013 - 2020
6
Xây dựng Đề án thành lập “Nhóm cộng tác viên Việt Nam ở nước ngoài”
Bộ Ngoại giao
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
2016
III
Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại
Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại; Bộ Thông tin và Truyền thông
Các Bộ, ngành, địa phương
Hàng năm
IV
Xây dựng ấn phẩm, tổ chức sự kiện, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ thông tin đối ngoại
1
Xây dựng các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, đa ngôn ngữ có hàm lượng văn hóa cao, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của các ngành, địa phương để phát triển du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài
Các Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 
Hàng năm
2
Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quốc gia qua các sự kiện Ngày văn hóa, Tuần văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, các hoạt động kỷ niệm năm chẵn Năm quan hệ Việt Nam với các nước
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Hàng năm
3
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa tại một số địa bàn trọng điểm trong và ngoài nước
Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại
2015 - 2017
4
Phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về quyền con người, tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam, cung cấp thông tin, tư liệu, lập luận để báo chí đấu tranh phản bác các thông tin, nhận định sai lệch về tình hình nhân quyền ở Việt Nam
Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ
Các Bộ, ngành, địa phương
Thường xuyên
5
Xây dựng bộ dữ liệu số hóa giới thiệu, quảng bá hình ảnh của ngành, địa phương bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để đưa lên Cổng thông tin điện tử
Các Bộ, ngành, địa phương
 
Thường xuyên
6
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại
Bộ Thông tin và Truyền thông
Các đơn vị có liên quan
2015 - 2017

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi