Quyết định 253/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch triển khai Đề án truyền thông có tác động lớn đến xã hội trong xây dựng văn bản QPPL

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_______

Số: 253/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2022 - 2027” NĂM 2023 CỦA BỘ TƯ PHÁP

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” năm 2023 của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP
__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2022 - 2027” NĂM 2023 CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-BTP ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

__________________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ được giao năm 2023 tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” (sau đây gọi là Đề án).

b) Bảo đảm đến hết năm 2023, 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án do Bộ Tư pháp tham mưu, chủ trì soạn thảo được tổ chức truyền thông bằng các hình thức phù hợp theo quy định.

c) Tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt thông tin dự thảo chính sách, pháp luật, từ đó tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và chương trình/kế hoạch xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ năm 2023.

b) Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong triển khai thực hiện; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án; nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của các đơn vị trong công tác truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật, nhất là các đơn vị được giao chủ trì tham mưu soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

c) Phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị thông tin, báo chí trong và ngoài Bộ trong thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật, bảo đảm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình thực hiện.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tiếp tục tổ chức truyền thông, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương về vị trí, vai trò công tác truyền thông dự thảo chính sách

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Tổ chức pháp chế các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Cả năm 2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động hội thảo, tọa đàm, truyền thông.

2. Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra về truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật

2.1. Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương về thực hiện truyền thông dự thảo chính sách trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Quốc hội, Chính phủ và các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024.

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Công văn chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành.

2.2. Tổ chức các hội thảo chuyên đề giữa các thành viên Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương để tham vấn, góp ý về định hướng, chỉ đạo của Hội đồng về truyền thông dự thảo chính sách và triển khai thực hiện Đề án (trong đó, xác định các chính sách có tác động lớn đến xã hội để tập trung truyền thông)

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Các thành viên Tổ Thư ký Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương và các đơn vị, tổ chức liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Hội thảo chuyên đề được tổ chức.

2.3. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án tại một số bộ, ngành, địa phương (có Kế hoạch riêng)

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Các Vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ; Tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể trung ương; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị, tổ chức liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý II, III/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Các Đoàn kiểm tra của Hội đồng được thành lập; Báo cáo kết quả kiểm tra tại một số bộ, ngành, địa phương.

2.4. Tổ chức theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện Đề án trên phạm vi toàn quốc

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị, tổ chức liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án năm 2023.

3. Nghiên cứu đề xuất, phối hợp xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật và các cơ chế tài chính có liên quan

3.1. Phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

a) Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị, tổ chức liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Quý II/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở được ban hành.

3.2. Nghiên cứu, đánh giá, hoàn thiện pháp luật về tiếp cận thông tin

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị, tổ chức liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Quý IV/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Báo cáo rà soát, đánh giá được ban hành.

4. Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp tham mưu chủ trì xây dựng

4.1. Xây dựng Kế hoạch truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Thủ đô, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Luật Công chứng (sửa đổi)

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Bộ, các cơ quan thông tin, báo chí và các đơn vị, tổ chức liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật được ban hành.

4.2. Xây dựng tài liệu, ấn phẩm, nội dung truyền thông các dự thảo chính sách để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia và cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí phục vụ hoạt động truyền thông dự thảo chính sách

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Văn phòng Bộ; Cục Công nghệ thông tin; Báo Pháp luật Việt Nam, các cơ quan thông tin, báo chí và các đơn vị, tổ chức liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Tài liệu, nội dung truyền thông dự thảo chính sách được xây dựng và cung cấp, thông tin, đăng tải.

4.3. Phối hợp xây dựng các chương trình truyền thông về dự thảo chính sách trên các kênh phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam và cơ quan thông tin, báo chí khác

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, các đơn vị chức năng thuộc Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và các cơ quan thông tin, báo chí khác.

c) Thời gian hoàn thành: Quý II, III/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Các chuyên mục, chương trình truyền thông được thực hiện, phát sóng.

4.4. Thực hiện việc tích hợp, chia sẻ để đăng tải thông tin nội dung dự thảo chính sách trên Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia, các ứng dụng phần mềm về phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cục Công nghệ thông tin.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp.

c) Thời gian hoàn thành: Quý II, III/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Các dữ liệu, thông tin truyền thông được tích hợp, chia sẻ, kết nối.

4.5. Thực hiện truyền thông dự thảo chính sách trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng lưới thông tin cơ sở

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Công nghệ thông tin; Văn phòng Bộ; các đơn vị, tổ chức liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Quý III/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Các sản phẩm truyền thông dự thảo chính sách trên mạng xã hội, các diễn đàn, thông tin được tổ chức, kết nối, chia sẻ.

4.6. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, phỏng vấn, đối thoại trực tiếp, trực tuyến, họp báo để trao đổi, thông tin về dự thảo chính sách tới các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp, trong đó chú trọng lấy ý kiến đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, luật sư, luật gia, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ làm công tác thực tiễn và đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến chính sách này

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Bộ, Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Quý III/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, phỏng vấn, đối thoại trực tiếp, trực tuyến, họp báo được tổ chức.

4.7. Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội của các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp về dự thảo chính sách để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin, các cơ quan thông tin, báo chí liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Quý III/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Thông tin góp ý, phản biện xã hội được nêu trong báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật

5.1. Tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, thẩm định, hoàn thiện Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung và xây dựng pháp luật, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Tài liệu hướng dẫn thực hiện truyền thông được phát hành.

5.2. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương; báo cáo viên pháp luật trung ương về kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung và xây dựng pháp luật, Văn phòng, các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý II/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Các hội nghị tập huấn được tổ chức.

5.2. Tổ chức tập huấn điểm cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã tại một số tỉnh, thành phố của các khu vực (bắc, trung, nam) về kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Các hội nghị tập huấn được tổ chức.

6. Tổ chức các hội thảo nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Đề án

6.1. Tổ chức hội thảo về giải pháp tăng cường sự tham gia; hiệu quả truyền thông dự thảo chính sách của các cơ quan thông tin, báo chí trong truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; các cơ quan thông tin, báo chí và các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 6/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Các hội thảo được tổ chức.

6.2. Tổ chức hội thảo về vấn đề nguồn lực, nghiên cứu, phối hợp trong xây dựng và thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; các đơn vị chức năng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 9/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Hội thảo được tổ chức.

7. Phối hợp thực hiện điểm về truyền thông đối với các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) bằng các hình thức phù hợp (có kế hoạch riêng)

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam; Báo Pháp luật Việt Nam; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Các sản phẩm, hoạt động truyền thông được phối hợp thực hiện.

8. Tổ chức nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong công tác truyền thông dự thảo chính sách

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế; các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III/2023.

d) Kết quả, sản phẩm: Các báo cáo nghiên cứu, tham khảo, học tập kinh nghiệm nước ngoài; các tọa đàm, đoàn công tác nước ngoài được thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương kết quả thực hiện Đề án (lồng ghép trong Báo cáo kết quả của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương).

b) Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; tăng cường phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan thông tin, báo chí trong triển khai nhiệm vụ; bảo đảm các biện pháp an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện truyền thông dự thảo chính sách. Đơn vị chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; gửi Báo cáo kết quả thực hiện theo Kế hoạch về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp trước ngày 30/11/2023 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung.

2. Kinh phí thực hiện

a) Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án năm 2023 gửi Cục Kế hoạch - Tài chính để thẩm định, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định (riêng đối với những đơn vị do Văn phòng Bộ quản lý kinh phí chi thường xuyên, đề nghị gửi về Văn phòng Bộ để thẩm định, tổng hợp trước khi gửi Cục Kế hoạch - Tài chính).

b) Kinh phí triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi