Quyết định 119/QĐ-BXD 2023 Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 119/QĐ-BXD

Quyết định 119/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2023"
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:119/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành:28/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tối thiểu 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng

Ngày 28/02/2023, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 119/QĐ-BXD về việc phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2023".

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch như sau: 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các đơn vị trong khối cơ quan Bộ xây dựng được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử; Tối thiểu 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần; Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng;…

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kế hoạch bao gồm: Thực hiện phổ biến, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023; Hoàn thành xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và trình Chính phủ ban hành năm 2023; Nâng cấp, bổ sung, thay thế máy chủ, trang thiết bị hạ tầng mạng tại trung tâm dữ liệu của Bộ Xây dựng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 119/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 119/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan BXây dựng năm 2023”

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phê duyệt “Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-BXD ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2021 - 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2023”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- C
ác đồng chí Thứ trưng;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Các đơn
vị thuộc cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TTTT(3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 119/QĐ-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

- Nghị quyết s 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chtrương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp ln thứ tư;

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW;

- Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/08/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phphê duyệt Chương trình chuyn đi số quốc gia đến năm 2025, định hưng năm 2030;

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện thướng tới Chính phsố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 2323/BTTTT-THH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tViệt Nam, phiên bản 2.0; Kiến trúc Chính phủ điện tử/Kiến trúc Chính quyn điện tcủa bộ/tnh;

- Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thtướng Chính phphê duyệt Đ án Nâng cao nhận thc, phcập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyn đi squốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyn đổi squốc gia;

- Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022;

- Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thtướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chđộng ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030;

- Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phê duyệt Kế hoạch Chuyển đi sngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”;

- Quyết định số 1533/QĐ-BXD ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2021 - 2025;

- Quyết định số 1361/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ trưng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên bản 2.2;

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tng quát

- Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng các yêu cầu xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử, yêu cầu về nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ Xây dựng.

- ng dụng công nghệ thông minh và tiên tiến phục vụ cho công tác qun lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện thướng đến Chính phủ số.

- Nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, minh bạch hóa quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng; nâng cao chất lượng dịch vụ công của Bộ Xây dựng.

- Xây dựng và triển khai các cơ sở dữ liệu tập trung, cơ sdữ liệu quốc gia liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đáp ứng yêu cu chia sẻ dữ liệu dùng chung trên phạm vi toàn quốc.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng được nhu cầu làm chủ công nghệ, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hạ tầng kthuật phục vụ yêu cầu thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số tại cơ quan Bộ Xây dựng.

2. Mục tiêu cụ thể

a. Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cơ quan Bộ Xây dựng

- 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các đơn vị trong khối cơ quan Bộ Xây dựng được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử, thông qua Cổng thông tin điện tử, hệ thống Qun lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện t(trừ văn bản mật).

- 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa Bộ Xây dựng với các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, thông qua hệ thống kênh truyền số liệu riêng, trục liên thông văn bản quốc gia.

- Tối thiểu 90% hồ sơ công việc tại Bộ Xây dựng được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

- 100% cán bộ, công chức, viên chức sdụng thư điện tử công vụ trong công việc.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp nâng cao nhận thức về chuyển đổi s, kỹ năng chuyển đi s, k năng qun lý nghiệp vụ trên nền tng số (việc sdụng thư điện tử công vụ trong công việc).

- Đảm bo các điều kiện kỹ thuật, hạ tầng, thiết bị để triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hành chính của Bộ Xây dựng.

- Bo đm an toàn, an ninh thông tin điện tphục vụ các hoạt động chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

b. ng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của Bộ Xây dựng từ trung ương đến địa phương.

- Tối thiểu từ 60% trở lên tlệ hồ sơ trên Hệ thống gii quyết Thủ tục hành chính trực tuyến Bộ Xây dựng được giải quyết.

- Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân ch phi nhập dliệu một lần

- Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc gii quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng.

- Tối thiểu 60% các hệ thống thông tin của Bộ Xây dựng có liên quan đến người dân, doanh nghiệp dã triển khai được kết nối liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sdữ liệu. Thông tin người dân và doanh nghiệp đã được shóa và lưu trữ các CSDL quốc gia không phi cung cấp lại.

c. Bảo đm an toàn thông tin

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn hoàn thiện, duy trì các gii pháp bo đảm an toàn thông tin mạng theo cấp độ kết hợp với tổ chức và triển khai báo đảm an toàn thông tin cho hệ thống theo mô hình 4 lớp tại Bộ Xây dựng; kết ni, chia sẻ thông tin giám sát ATTT với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC).

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giám sát, kim tra, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ Xây dựng do Trung tâm Thông tin quản lý và vận hành.

- Tăng cường kh năng phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ mt an toàn thông tin, nguy cơ bị tấn công mạng.

- Nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về trách nhiệm và tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông tin, an toàn mạng.

III. NHIỆM VỤ

1. Nhận thức số

1.1. Ngày Chuyển đổi số

- Thực hiện phổ biến, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 bao gồm: mở chuyên mục về Chuyn đổi s trên cổng thông tin điện tBộ Xây dựng, viết tin bài phổ biến, tuyên truyền về Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số.

- Thực hiện thiết kế và treo pano, áp phích tuyên truyền về ngày Chuyển đi số quốc gia 10/10 với chủ đề Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số.

- Tổ chức hội nghị, hội tho, tọa đàm về Chuyn đổi số trong ngành Xây dựng.

1.2. Chai sẻ bài toán, ng kiến, cách làm về chuyển đổi s

- Phát động phong trào thi đua sáng tạo, cải tiến, đề xuất phương thức, cách làm hay, cách làm đổi mới có tính đột phá trong hoạt động sn xuất, kinh doanh của ngành Xây dựng.

- Đăng ti thông tin về tấm gương, sáng kiến, cách làm về Chuyển đi số trong ngành Xây dựng lên chuyên mục Chuyển đổi strên Cổng thông tin của Bộ.

1.3. Kênh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia” trên Zalo

- Thực hiện hoạt động thông tin tuyên truyền về kênh Chuyển đi số Quốc gia trên ứng dụng Zalo và vận động, hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Bộ Xây dựng thực hiện đăng ký tài khoản.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Bộ Xây dựng tham gia Kênh truyền thông “Chuyển đi số quốc gia” trên Zalo.

2. Thể chế số

- Hoàn thành xây dựng Nghị định quy định cơ sdữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và trình Chính phủ ban hành năm 2023.

- Cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện t/Chính phủ số Bộ Xây dựng.

- Cập nhật và điều chỉnh quy định, quy trình giải quyết TTHC nội bộ.

- Ban hành danh mục dịch vụ công toàn trình và một phần của Bộ Xây dựng.

- Xây dựng, ban hành, cập nhật các kế hoạch, quy chế, quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc năm 2023.

- Xây dựng dự tho Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia làm cơ sáp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.

- Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng theo sự phân công của Thtướng Chính phủ.

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số ngành Xây dựng năm 2024.

3. Hạ tầng số

- Nâng cấp, bổ sung, thay thế máy chủ, trang thiết bị hạ tầng mạng tại Trung tâm dữ liệu (Data Center) của Bộ Xây dựng nhằm đảm bo hạ tng CNTT của Bộ luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số Bộ Xây dựng.

- Nâng cấp, duy trì kênh truyền Internet, đường truyền dữ liệu Bộ Xây dựng.

- Nâng cấp, thay thế máy tính để bàn, máy tính xách tay, trang thiết bị văn phòng đáp ứng yêu cầu trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ Xây dựng năm 2023.

- Xây dựng nền tảng điện toán đám mây riêng của ngành Xây dựng (AGC) có kết nối liên thông đến nền tảng điện toán đám mây Chính phủ (CGC).

- Duy trì, vận hành và đảm bo hoạt động của Mạng truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ tại Bộ Xây dựng.

4. Dữ liệu số

- Hoàn thành xây dựng Kho dữ liệu dùng chung ngành Xây dựng.

- Thực hiện số hoá và tạo lập dữ liệu số các nhiệm vụ khoa học công nghệ khai thác trong phạm vi cơ quan Bộ Xây dựng.

- Xây dựng CSDL, số hóa các dự án điều tra khảo sát thuộc nguồn ngân sách sự nghiệp kinh tế.

- Thực hiện số hóa, tạo lập dữ liệu số các hồ sơ nâng cấp đô thị đcông khai và phục vụ công tác quản lý của Bộ.

- Xây dựng CSDL Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Xây dựng CSDL và thực hiện số hóa Kết quthẩm định của các dự án đã được thẩm định do các Cục, Vụ chức năng của Bộ làm đầu mi để qun lý.

- Xây dựng CSDL về các dự án đã được chấp thuận công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

- Xây dựng CSDL, số hoá hồ sơ đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện shóa và tạo lập dữ liệu svề hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng.

- Tiếp tục thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ và tạo dữ liệu số trên Hệ thống lưu trữ điện ttại cơ quan Bộ Xây dựng nhằm bảo đảm qun lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về hành nghề kiến trúc trong cnước.

- Xây dựng Cơ sở dliệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

- Cập nhật CSDL về tổ chức, cá nhân được cấp chứng chhành nghề, chứng chnăng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện s hóa và tạo lập dữ liệu số trên Hệ thng cơ sdữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chsố giá xây dựng.

- Tiếp tục số hóa và cập nhật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng đkhai thác, chia sẻ, dùng chung.

5. Nền tảng số

- Cập nhật, nâng cấp định kỳ nền tng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) Bộ Xây dựng.

- Thuê dịch vụ CNTT ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong công khai thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam.

6. Nhân lực số

- Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng, sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ Xây dựng.

- Nghiên cứu biên soạn hệ thống kiến thức, kỹ năng bồi dưỡng chuyên sâu về chuyển đổi số, ứng dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 theo các lĩnh vực hoạt động của ngành Xây dựng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng.

- Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

- Nghiên cứu, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng trong xu hướng chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0.

7. An toàn thông tin mạng

7.1. Bảo đm an toàn thông tin theo cấp độ

- Xây dựng, rà soát, cập nhật hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng và các đơn vị thuộc Bộ.

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng và các đơn vị thuộc Bộ.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn các đơn vị qun lý, vận hành hệ thống thông tin của Bộ và các đơn vị trực thuộc, các đơn vị tham gia phát triển phần mềm xây dựng hồ sơ đảm bo an toàn thông tin theo cấp độ.

7.2. Nguyên tắc bảo đm an toàn thông tin mạng

- Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng phải được thực hiện xuyên suốt, đồng bộ trong quá trình thiết kế, tạo lập, nâng cấp, vận hành, bảo trì và ngưng sử dụng hạ tầng, hệ thống thông tin, phần mềm, dữ liệu tại cơ quan Bộ Xây dựng và các đơn vị thuộc Bộ.

- Trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng gn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cá nhân trực tiếp liên quan.

7.3. Trang thiết bị, gii pháp bo đảm an toàn thông tin mạng

- Đầu tư nâng cấp, duy trì, thay thế trang thiết bị bo đm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng tại cơ quan Bộ Xây dựng.

- Trang bị phần mềm diệt Virus cho các máy tính làm việc của cán bộ CCVC Bộ Xây dựng.

- Hoàn thành triển khai, nâng cấp và duy trì bo đm an toàn thông tin mô hình 4 lớp.

- Thực hiện giám sát an toàn thông tin thường xuyên, liên tục đối với toàn bộ HTTT, CSDL, hạ tầng CNTT của Bộ Xây dựng; áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào hoạt động của cơ quan Bộ.

- Triển khai, nâng cấp và duy trì Trung tâm giám sát và điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) của Bộ Xây dựng.

7.4. Kế hoạch nâng cao năng lực bo đm an toàn thông tin

- Định kỳ rà soát, kiện toàn nhân lực an toàn thông tin, bảo đm đơn vị chuyên trách An toàn thông tin mạng của Bộ có tối thiểu 05 chuyên gia về an toàn thông tin, ứng cứu sự cố.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cán bộ công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan Bộ Xây dựng.

8. Chính phủ số

- Xây dựng Đề án thành lập Cổng thông tin giám sát trực tuyến về chsố cấp nước và chất lượng nước sạch của các hệ thống cấp nước.

- Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản điện tử tại cơ quan Bộ Xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng và triển khai kênh tương tác trực tuyến giữa Bộ Xây dựng và người dân, doanh nghiệp.

- Xây dựng hệ thống thông tin Qun lý dự án và tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Bộ Xây dựng.

- Xây dựng đề án và thực hiện triển khai thư viện số Bộ Xây dựng.

- Nghiên cứu xây dựng phần mềm họp trực tuyến đa nền tảng tại cơ quan Bộ Xây dựng.

- Nâng cấp hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

- Tiếp tục triển khai thuê dịch vụ CNTT đối với các Hệ thống thông tin, Dịch vụ công trực tuyến do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng: Hệ thống thông tin xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin QLVB và điều hành của Bộ Xây dựng; Hệ thống Dịch vụ công cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng toàn quốc tích hợp trên Cng Dịch vụ công quốc gia; Hệ thống Dịch vụ công toàn quốc Thông báo nhà hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; Hệ thống dịch vụ công cấp giấy phép xây dựng trực tuyến toàn quốc tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

9. Các nhiệm vụ khác

- Đảm bảo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng.

- Thông tin về hoạt động khoa học công nghệ và môi trường ngành Xây dựng.

IV. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về tài chính

- Huy động các nguồn lực để triển khai các dự án các nhiệm vụ theo Kế hoạch, bao gồm:

- Đăng ký, sdụng nguồn vn ngân sách nhà nước: Nguồn vốn đầu tư công; kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế; chi thường xuyên và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

- Thuê dịch vụ Công nghệ thông tin.

2. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Đào tạo, nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT, chuyển số và an toàn thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

- Xây dựng cơ chế đãi ngộ, tạo môi trường làm việc thuận lợi để thu hút được nhân lực về CNTT có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao làm việc tại các bộ phận chuyên trách CNTT của Bộ.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự của các bộ phận chuyên trách về CNTT, ATTT tại các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

3. Giải pháp khác

- Xây dựng kênh truyền thông và thông tin phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số của người dân và doanh nghiệp.

- Xây dựng, ban hành các quy định hoặc quy chế khai thác, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nghệ để nghiên cứu triển khai xây dựng các nền tng số phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Xây dựng.

- Xây dựng mô hình thí điểm triển khai ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ đến một số đơn vị hành chính, snghiệp thuộc Bộ và Sở Xây dựng, sau đó rút kinh nghiệm triển khai rộng rãi trên phạm vi cnước.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng CNTT tại các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng định kỳ hàng Quý.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này sẽ được xác định cụ thể khi các dự án thành phần được lập và phê duyệt theo quy định hiện hành về qun lý đầu tư ứng dụng CNTT sdụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Thông tin

- Là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch, theo dõi, đôn đốc việc triển khai, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ về các kết quả thực hiện.

- Xây dựng trình Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản có liên quan về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số ngành Xây dựng.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, dự án đã được duyệt và đề xuất nhiệm vụ mới về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác hiện đại hóa hành chính tại cơ quan Bộ Xây dựng, bo đảm đồng bộ quy trình công việc giữa các đơn vị thuộc Bộ và kết nối liên thông giữa các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

2. Văn phòng Bộ

- Đề xuất các quy trình, yêu cầu về hiện đại hóa hành chính nhà nước Bộ Xây dựng phục vụ công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin trong việc triển khai, giám sát thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đi số của Bộ Xây dựng.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

- Ưu tiên đăng ký, bố trí ngân sách trong năm 2023 để triển khai thực hiện các nội dung ứng dụng CNTT, chuyn đổi stại Kế hoạch này.

- Thẩm định các dự án ứng dụng CNTT, chuyển đổi số thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

4. Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ

- Rà soát, đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại đơn vị để Trung tâm Thông tin tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ đưa vào Kế hoạch chuyển đổi số hàng năm phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tcủa Bộ Xây dựng.

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

VII. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN

(Chi tiết xem Phụ lục kèm theo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN BỘ XÂY DỰNG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 119/QĐ-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Xây dựng)

STT

Nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nguồn kinh phí

Kết quđạt được

1 - NHN THỨC S

1

Thực hiện phổ biến, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023.

2023

TTTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Ngày Chuyn đổi số quốc gia 10/10 với chủ đề Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số được tuyên truyền, ph biến rộng rãi trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động Bộ Xây dựng và người dân, doanh nghiệp trên Chuyên mục Chuyển đi số trên Cổng thông tin Bộ Xây dựng.

2

Thực hiện thiết kế và treo pano, áp phích tuyên truyền về Ngày Chuyn đổi số quốc gia 10/10 với chủ đề Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số.

2023

Văn phòng Bộ

TTTT

Nn sách nhà nước

Thực hiện treo banner, áp phích tuyên truyền, qung bá về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 với chủ đề Tháng 10 - Tháng tiêu dùng s.

3

Tổ chức hội nghị, hội tho, tọa đàm về Chuyển đổi số trong ngành Xây dựng.

2023

Học viện AMC

TTTT, Báo Xây dựng, Tạp chí xây dựng

Nn sách nhà nước

Trong năm 2023, tổ chức tối thiu 01 cuộc hội thảo, tọa đàm về Chuyển đi số trong ngành Xây dựng.

4

Thực hiện hoạt động thông tin tuyên truyền vkênh Chuyển đổi sQuốc gia trên ứng dụng Zalo và vận động, hướng dn cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Bộ Xây dựng thực hiện đăng ký tài khoản

2023

TTTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Kênh Chuyển đổi số Quốc gia trên ứng dụng Zalo được tuyên truyền, phổ biến ở chuyên mục Chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tcủa Bộ.

Thực hiện giới thiệu, vận động cán bộ CCVC người lao động đang làm việc tại Bộ Xây dựng tham gia kênh Chuyển đổi số trên Zalo.

5

Xây dựng tài liệu hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Bộ Xây dựng tham gia Kênh truyền thông “Chuyển đi squốc gia trên Zalo.

2023

TTTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Tài liệu hướng dẫn tham gia kênh truyền thông “Chuyn đi squốc gia” trên Zalo được xây dựng và biên tập để phát hành đến từng đơn vị.

II -THỂ CHẾ SỐ

6

Hoàn thành xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia vhoạt động xây dựng và trình Chính ph ban hành năm 2023.

2023

Cục QLHĐXD

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng được hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành.

7

Cp nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử/Chính phủ số Bộ Xây dựng.

2023

TTTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Kiến trúc Chính phủ điện tBộ Xây dựng được cập nhật kịp thời các nội dung phù hợp sự phát trin của Chính phđiện tử Bộ Xây dựngng đến Chính phủ s.

8

Cập nhật và điều chỉnh quy định, quy trình giải quyết TTHC nội bộ.

2023

Các đơn vị trực thuộc Bộ tham gia giải quyết TTHC

TTTT

Ngân sách nhà nước

Quy định, quy trình giải quyết TTHC nội bộ đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần.

9

Xây dựng, ban hành, thưng xuyên rà soát, cập nhật các kế hoạch, quy chế, quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc năm 2023.

2023

TTTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Kế hoạch, quy chế, quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Bộ Xây dựng được ban hành

10

Xây dựng và ban hành Kế hoạch Chuyn đi số, phát triển Chính phủ sBộ Xây dựng năm 2024.

2023

TTTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Chi thường xuyên

Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đi s, phát trin Chính ph sBộ xây dựng năm 2024.

11

Rà soát và xây dựng dự thảo, trình ban hành danh mục dịch vụ công toàn trình và một phần của Bộ Xây dựng.

2023

TTTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ tham gia giải quyết TTHC

Ngân sách nhà nước

Danh mục dịch vụ công toàn trình và một phần Bộ Xây dựng được ban hành.

12

Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

2023

Viện Kinh tế Xây dựng

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

13

Xây dựng dự tho Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia làm cơ sở áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.

2023

Trong Công ty Tư vn Xây dựng Việt Nam

Viện Kinh tế Xây dựng

Nn sách nhà nước

- Tiêu chuẩn quốc gia Công trình xây dựng - Tổ chức thông tin về công trình xây dựng - Phn 2: Khung phân loại;

- Tiêu chuẩn quốc gia Tổ chức và số hoá thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hoá thông tin công trình (BIM) - Qun lý thông tin sdụng Mô hình hoá thông tin công trình - Phn 1: Khái niệm và nguyên tc:

- Tiêu chun quốc gia Tổ chức và số hoá thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gm mô hình hoá thông tin công trình (BIM) - Quản thông tin sdụng Mô hình hoá thông tin công trình

- Phn 2: Phân phi thông tin trong các giai đoạn của dự án.

III - HẠ TNG S

14

Nâng cấp, b sung, thay thế máy chủ, trang thiết bị hạ tầng mng tại Trung tâm dữ liệu (Data Center) của Bộ Xây dựng nhm đảm bảo hạ tng CNTT của Bộ luôn sn sàng đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính phsố Bộ Xây dựng.

2023

TTTT

Văn phòng Bộ

Ngân sách nhà nước

Hệ thống máy chủ, hạ tầng CNTT hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu trin khai xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng.

15

Nâng cấp, duy trì kênh truyền internet, đường truyền dữ liệu Bộ Xây dựng.

2023

TTTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Chi thường xuyên

Kênh truyền internet và đường truyền dữ liệu được đm bo hoạt động ổn định, thông suốt.

16

Nâng cấp, thay thế máy tính để bàn, máy tính xách tay, trang thiết bị văn phòng đáp ứng yêu cầu trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ Xây dựng năm 2023.

2023

Văn phòng Bộ, TTTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Máy tính và trang thiết bị văn phòng cho cán bộ công chức, viên chức đáp ứng các yêu cầu của công việc.

17

Xây dựng nền tảng điện toán đám mây riêng của ngành Xây dựng (AGC) có kết ni liên thông đến nn tng điện toán đám mây Chính phủ (CGC).

2023

TTTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Bộ Xây dựng có một nền tảng điện toán đám mây riêng (AGC) phục vụ hoạt động của ngành xây dựng đng thời có kết ni liên thông chia sẻ dữ liệu đến nền tng điện toán đám mây Chính phủ.

IV - DLIỆU S

18

Hoàn thành xây dựng Kho dữ liệu dùng chung ngành Xây dựng.

2023

TTTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Vốn đầu tư công

Kho dữ liệu dùng chung ngành Xây dựng được đưa vào vận hành, khai thác sử dụng.

19

Thực hiện số hoá và tạo lập dữ liệu scác nhiệm vụ khoa học công nghệ khai thác trong phạm vi cơ quan Bộ Xây dựng.

2023

TTTT

Vụ KHCN

Sự nghiệp khoa học

Hệ thống cơ sở dữ liệu nhiệm vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng được cập nhật dữ liệu đầy đtừ năm 2022 trvề trước.

20

Xây dựng CSDL, shóa các dự án điều tra khảo sát thuộc nguồn ngân sách sự nghiệp kinh tế.

2023

Vụ KHTC

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Hệ thống CSDL và dữ liệu hsơ dự án điều tra khảo sát thuộc nguồn ngân sách sự nghiệp kinh tế được xây dựng và cập nhật.

21

Thực hiện s hóa, tạo lập dữ liệu scác hồ sơ nâng cp đô thị để công khai và phục vụ công tác qun lý của Bộ.

2023

Cục PTĐT

TTTT

Ngân sách nhà nước

Hệ thống cơ sở dữ liệu hồ sơ nâng cấp đô thị để công khai và phục vụ công tác quản lý của Bộ được nâng cấp, bổ sung dữ liệu số.

22

Xây dựng CSDL Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sdụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2023

Vụ VLXD

Viện VLXD, TTTT

Ngân sách nhà nước

Hệ thống CSDL và dữ liệu về nguồn nguyên liệu dùng cho sản xuất vật liệu xây dựng được xây dựng và cập nhật.

23

Xây dựng CSDL và thực hiện số hóa Kết quả thẩm định của các dự án đã được thẩm định do các Cục, Vụ chức năng của Bộ làm đu mối để qun lý.

2023

Cục QL HĐXD, Cục HTKT, Cục KTXD

TTTT

Ngân sách nhà nước

Thực hiện s hóa các Kết quả thẩm định của các dự án đã được thm định do các Cục, Vụ chức năng của Bộ làm đầu mối đquản lý.

24

Xây dựng CSDL về các dự án đã được chp thuận công tác nghiệm thu đưa vào sdụng do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

2023

Cục Giám định

TTTT

Ngân sách nhà nước

Thực hiện số hóa các dự án đã được chấp thuận công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng do cơ quan chuyên môn vxây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

25

Xây dựng CSDL, số hoá hồ sơ đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.

2023

Thanh tra Bộ

TTTT

Ngân sách nhà nước

Thực hiện shóa hồ sơ thanh tra do Thanh tra Bộ thực hiện đ qun lý.

26

Thực hiện số hóa và tạo lập dữ liệu số về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng.

2023

Vụ TCCB

TTTT

Ngân sách nhà nước

Dữ liệu shóa hồ sơ cán bộ công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan Bộ Xây dựng được cập nhật vào cơ sdữ liệu.

27

Tiếp tục thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ và tạo dữ liệu strên Hệ thống lưu trữ điện tử tại cơ quan Bộ Xây dựng nhm bảo đảm quản lý tập trung thống nht tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước.

2023

Văn phòng Bộ

TTTT

Ngân sách nhà nước

Hồ sơ, tài liệu đang được lưu trữ tại kho lưu trữ cơ quan Bộ Xây dựng sẽ được tiếp tục số hóa và cập nhật vào hệ thống lưu trữ điện tcủa cơ quan Bộ Xây dựng. Dữ liệu số hóa h, tài liệu đang được lưu trữ tại Lưu trữ Cơ quan Bộ Xây dựng tiếp tục được số hóa và cập nhật vào Hệ thống lưu trữ điện t.

28

Xây dựng cơ sở dữ liệu về hành nghề kiến trúc trong cả nước.

2023

Vụ QHKT

TTTT

Ngân sách nhà nước

Hệ thống CSDL về hành nghề kiến trúc, quy hoạch trong cả nước được xây dựng và cp nhật.

29

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia vhoạt động xây dựng.

2023 - 2024

TTTT

Cục QLHĐ Xây dựng

Ngân sách nhà nước

Năm 2023 về cơ bản hoàn thành xây dựng phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

30

Xây dựng CSDL về nguồn nhân lực trong các cơ quan qun lý nhà nước ngành Xây dựng.

2023

AMC

Vụ TCCB và các địa phương

Ngân sách nhà nước

Đến hết năm 2023, hoàn thành xây dựng CSDL thông tin nguồn nhân lực, năng lực của cán bộ công chức, viên chức ngành Xây dựng. Kết nối liên thông đến các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu khác có liên quan.

31

Cập nhật CSDL về tổ chức, cá nhân được cấp chứng chhành nghề, chứng chnăng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

2023

Cục Qun lý HĐXD

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Nn sách nhà nước

Bổ sung CSDL về tổ chức, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chnăng lực hoạt động xây dựng năm 2023.

32

Tiếp tục shóa và cập nhật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng để khai thác, chia sẻ, dùng chung.

2023

Vụ KHCN

Các viện nghiên cứu và các đơn vị có liên quan

Sự nghiệp khoa học

Năm 2023, tiếp tục số hóa các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng để cập nhật vào CSDL tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.

33

Tiếp tục thực hiện số hóa và tạo lập dữ liệu số trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chsố giá xây dựng.

2023

Cục Kinh tế Xây dựng

TTTT

Ngân sách nhà nước

Năm 2023, tiếp tục shóa các định mức, suất vốn đu tư xây dựng, giá vật liệu xây dựng đcập nhật vào CSDL về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chsố giá xây dựng.

V - NỀN TẢNG SỐ

34

Cập nhật, nâng cp định kỳ nền tng tích hợp, chia sdữ liệu dùng chung (LGSP) Bộ Xây dựng.

2023

TTTT

 

Ngân sách nhà nước

Nn tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) Bộ Xây dựng được nâng cấp, cập nhật định kỳ, thường xuyên hoạt động ổn định.

35

Thuê dịch vụ CNTT ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong công khai thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam.

2023

TTTT

Vụ QHKT

Ngân sách nhà nước

Thí điểm công khai thông tin các đán quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại 1 số địa phương trên nn tảng GIS.

VI - NHÂN LC SỐ

36

Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng, sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ Xây dựng.

2023

Học viện AMC

Vụ TCCB, TTTT

Ngân sách nhà nước

Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại Bộ Xây dựng có đầy đủ kỹ năng cơ bn về ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu của công việc hàng ngày.

37

Nghiên cứu biên soạn h thng kiến thức, kỹ năng bi dưng chun sâu về chuyn đi số, ứng dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 theo các lĩnh vực hoạt động của ngành Xây dựng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng.

2023

Học viện AMC

V TCCB, TTTT

Sự nghiệp khoa học

Nội dung giáo trình, hàm lượng kiến thức đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đi sđược cập nhật, bổ sung, hiệu chnh nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyn đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

38

Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho bộ, công chức, viên chc ngành Xây dựng đáp ứng yêu cu chuyển đi số.

2023

Học viện AMC

Vụ TCCB, TTTT

Ngân sách nhà nước

Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại Bộ Xây dựng được nâng cao nhận thức kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu chuyển đi số.

39

Nghiên cứu, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng trong xu hướng chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0.

2023

Học viện AMC

TTTT

Ngân sách nhà nước

Hệ thống đào tạo trực tuyến của Học viện được xây dựng, nâng cấp, cập nhật; Hệ thống in chứng chtự động; Cơ sở dữ liệu bài giảng trực tuyến được xây dựng và cập nhật.

VII - AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

40

Thực hiện các giải pháp bo đm an toàn thông tin mạng theo cấp độ kết hợp với triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống theo mô hình 4 lớp tại Bộ Xây dựng; kết ni, chia sthông tin giám sát ATTT với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC).

2023

TTTT

VP Bộ, Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ

Ngân sách nhà nước

- Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin Bộ Xây dựng hoạt động an toàn, ổn định.

- Kết nối, chia sdữ liệu về ATTT với các đơn vị liên quan theo quy định.

41

Đề xuất nhiệm vụ tng thvề bo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng phục vụ công tác chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số tại cơ quan Bộ Xây dựng, đáp ứng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ.

2023

TTTT

VP Bộ, Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ

Ngân sách nhà nước

Danh mục nhiệm vụ, gii pháp tổng thể về bo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đối với HTTT, CSDL, hạ tng CNTT tại cơ quan Bộ Xây dựng.

42

Thực hiện giám sát an toàn thông tin đối với toàn bộ HTTT, CSDL, hạ tầng CNTT của Bộ Xây dựng.

2023

TTTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Đảm bo an toàn và bảo mật thông tin đối với toàn bộ HTTT, CSDL, hạ tầng CNTT của Bộ Xây dựng.

43

Thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với toàn bộ HTTT, CSDL, hạ tng CNTT của Bộ Xây dựng.

2023

TTTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Đảm bo an toàn và bảo mật thông tin đối với toàn bộ HTTT, CSDL, hạ tầng CNTT của Bộ Xây dựng.

44

Rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin thường xuyên và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thng thông tin theo cấp độ.

2023

TTTT

Các đơn vị có liên quan

Ngân sách nhà nước

Đảm bo an toàn và bảo mật thông tin cho hệ thống hạ tầng và ứng dụng Công nghệ thông tin của Bộ Xây dựng đáp ứng các yêu cầu của các cấp độ theo quy định.

45

Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhn thức về an toàn thông tin, an ninh mạng và đm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

2023

TTTT

Vụ TCCB, AMC

Ngân sách nhà nước

Nhận thức về đảm bảo an toàn theo cp độ của bộ công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Bộ Xây dựng được nâng cao.

46

Tổ chức din tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin tại cơ quan Bộ Xây dựng; cử cán bộ tham gia diễn tập thực chiến về ứng cứu sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng do cơ quan chức năng điều phối.

2023

TTTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Nâng cao năng lực, hiệu qutrong hoạt động ứng cứu sự c an toàn thông tin; chủ động ứng phó, kịp thời xử lý các tình huống gây mất an toàn thông tin mạng tại cơ quan Bộ Xây dựng.

47

Trang bị phần mềm diệt Virus cho máy chủ tại Trung tâm dữ liệu và máy tính làm việc của cán bộ CCVC Bộ Xây dựng

2023

TTTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Máy chủ tại Trung tâm dữ liệu và máy tính của các cán bộ công chức, viên chức tại Bộ Xây dựng được trang bị bn quyền phần mềm diệt virus.

VIII - CHÍNH PHỦ SỐ

48

Xây dựng Đề án thánh lập Cổng thông tin giám sát trực tuyến về chsố cấp nước và chất lượng nước sạch của các hệ thống cấp nước

2023

Cục Hạ tầng kỹ thuật

TTTT, Sở XD các địa phương và các đơn vị có liên quan

Ngân sách nhà nước

Trình Thtướng Chính phĐề án

49

Ứng dụng chữ ký schuyên dùng Chính phủ trong tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản điện tử tại cơ quan Bộ Xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính ph

2023

TTTT

Các đơn vị thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Toàn bộ văn bản đến, văn bn đi của Bộ Xây dựng (trừ văn bn mật, văn bản đặc thù) được ký shoàn toàn và được quản lý trên Hệ thống, được gửi nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia

50

Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý dự án và tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Bộ Xây dựng.

2023

Vụ KHTC

TTTT

Ngân sách nhà nước

Hệ thống thông tin Quản lý dự án và tiến đgiải ngân ngun vốn ngân sách nhà nước tại Bộ Xây dựng được đưa vào sử dụng.

51

Xây dựng và triển khai kênh tương tác trực tuyến giữa Bộ Xây dựng và người dân, doanh nghiệp.

2023

TTTT

Các đơn vị thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Kênh tương tác trực tuyến giữa Bộ Xây dựng và người dân, doanh nghiệp được xây dựng và đưa vào hoạt động.

52

Thuê dịch vụ CNTT sử dng Hệ thng thông tin xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia.

2023

TTTT

Thanh tra Bộ

Ngân sách nhà nước

Hệ thống thông tin xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa ch: https://dichvucong.gov.vn

53

Thuê dịch vụ CNTT sử dụng Phần mềm QLVB và điều hành.

2023

TTTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Phần mm QLVB và điều hành cơ quan Bộ Xây dựng vận hành tại địa ch: https:/qlvb.xaydung.gov.vn

54

Thuê dịch vụ CNTT sử dụng Hệ thng dịch vụ công cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng toàn quốc tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

2023

TTTT

Vụ QHKT

Ngân sách nhà nước

Hệ thống dịch vụ công cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng toàn quốc tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa ch: https://dvcquyhoach.xaydung.gov.vn

55

Thuê dịch v CNTT sdụng Hệ thống Dịch vụ công toàn quốc Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

2023

TTTT

Cục QLN và TT BĐS

Ngân sách nhà nước

Hệ thống dịch vụ công thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua trong toàn quốc tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa ch: https://dvcnhao.xaydung.gov.vn

56

Thuê dịch vụ CNTT sử dụng Hệ thống dịch vụ công cấp giấy phép xây dựng trực tuyến toàn quốc tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

2023

TTTT

Cục QLHĐXD

Ngân sách nhà nước

Hệ thống dịch vụ công cấp giấy phép xây dựng trực tuyến toàn quốc tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa ch: https://capphep.xaydung.gov.vn

57

Xây dựng đề án và thực hiện triển khai thư viện số Bộ Xây dựng.

2023

TTTT

Văn phòng Bộ

Ngân sách nhà nước

Đề án, kế hoạch thực hiện triển khai và hệ thống thư viện số Bộ Xây dựng.

58

Nghiên cứu xây dựng phn mm họp trực tuyến đa nn tảng tại cơ quan Bộ Xây dựng.

2023

TTTT

Văn phòng Bộ

Sự nghiệp khoa học

Phần mềm họp trực tuyến Bộ Xây dựng hoạt động trên nhiều nn tng thiết bị và hệ điều hành phổ biến hin nay.

59

Nâng cấp hệ thống thông tin về nhà và thị trường bất động sản

2023

TTTT

Cục QLN&TTBĐS

Ngân sách nhà nước

Năm 2023, hoàn thành nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin về nhà và thị trường bt động sản theo Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ.

IX-CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

60

Đảm bảo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng.

2023

TTTT

Các đơn vị thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Thông tin, tuyên truyền về chính sách pháp luật, các hoạt động của ngành Xây dựng trên Cổng TTĐT Bộ Xây dựng.

61

Thông tin về hoạt động khoa học công nghệ và môi trưng ngành Xây dựng.

2023

TTTT

Các đơn vị thuộc Bộ

Ngân sách nhà nước

Thông tin tuyên truyền về hoạt động KHCN&MT của ngành Xây dựng trên Trang thông tin KHCN & môi trường ngành Xây dựng.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 429/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng giai đoạn 2023-2025 tham gia Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 thực hiện Đề án Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025

Quyết định 429/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng giai đoạn 2023-2025 tham gia "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025" thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"

Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi