Quyết định 2351/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------
Số: 2351/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 
------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KHCN, NQT.
KT. BTRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyn Minh Hng

 
XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2351/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
I. YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG
1.1 Xây dựng, áp dụng, công bố phù hợp tiêu chuẩn, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là Hệ thống QLCL ISO) đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và các hoạt động nghiệp vụ, nội bộ khác;
1.2 Bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO;
1.3 Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO.
2. Đối tưng thc hin
2.1 Nhóm các đơn vị bắt buộc xây dựng, áp dụng, công bố phù hợp tiêu chuẩn, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO bao gồm:
- Khối cơ quan Bộ TTTT (các Vụ, Văn phòng, Thanh tra Bộ);
- Cục Tần số vô tuyến điện;
- Cục Viễn thông;
- Cục Báo chí;
- Cục Xuất bản, In và Phát hành;
- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;
- Cục Tin học hóa;
- Cục Thông tin đối ngoại;
- Cục An toàn thông tin;
- Trung tâm Internet Việt Nam;
- Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam;
- Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia;
- Cục Công tác phía Nam;
- Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung - Tây Nguyên.
2.2 Nhóm các đơn vị khuyến khích xây dựng, áp dụng, công bố phù hợp tiêu chuẩn, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO bao gồm:
- Cục Bưu điện trung ương;
- Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;
- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;
- Trung tâm Thông tin;
- Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông;
- Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam;
- Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông;
- Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn;
- Trường Cao đẳng Công nghiệp In;
- Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.
3.1 Các quy trình hệ thống, tài liệu hệ thống theo yêu cầu của Hệ thống QLCL ISO;
3.2 Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại đơn vị;
3.3 Các quy trình nghiệp vụ, các thủ tục nội bộ.
- Tiếp tục áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL ISO hoặc mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống QLCL, đảm bảo toàn bộ các thủ tục hành chính được đưa vào áp dụng;
- Khi mở rộng phạm vi áp dụng, thực hiện công bố lại Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Mẫu quy định tại Phụ lục 1;
- Cục An toàn thông tin hoàn thành việc xây dựng, áp dụng, công bố Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trước ngày 30/6/2017.
2. Đối vi các cơ quan, đơn vị thuộc nhóm tại mục 2.2:
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và mức độ cần thiết của đơn vị được khuyến khích xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và công bố Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn.
Các cơ quan, đơn vị chủ động lập dự toán kinh phí chi hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống QLCL ISO trong dự toán chi hàng năm của cơ quan, đơn vị từ các nguồn: Ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Bộ, của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính.
1. Nhiệm vụ của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
a) Xác định việc xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống QLCL ISO là một nội dung của công tác cải cách thủ tục hành chính và là một trong các tiêu chí để xem xét, quyết định việc thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các đơn vị;
b) Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống QLCL ISO tại đơn vị;
c) Giao một phòng, ban đơn vị chủ trì/một đầu mối ISO thực hiện:
- Lập kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí cho các hoạt động liên quan đến Hệ thống QLCL ISO của đơn vị trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt;
- Tổ chức các đợt tập huấn, phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức về Hệ thống QLCL ISO cho các cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị;
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống QLCL ISO tại đơn vị;
- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống QLCL ISO tại đơn vị (tối thiểu một năm một lần).
- Thực hiện tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO theo quy định tại Mục IV.6.
d) Chấp hành việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL ISO, chuẩn bị báo cáo, tài liệu liên quan và bố trí làm việc với Đoàn kiểm tra, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch kiểm tra hàng năm.
Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chủ trì, điều phối, giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Thông tin và Truyền thông:
- Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL ISO tại Bộ;
- Hằng năm, dự trù kinh phí và lập dự toán cho các hoạt động để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch;
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, đào tạo về công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL ISO cho Lãnh đạo và cán bộ đầu mối ISO các đơn vị thuộc Bộ;
- Tổ chức/tham gia với các đơn vị khảo sát tình hình triển khai Hệ thống QLCL ISO tại một số đơn vị, địa phương điển hình hoặc tham quan, trao đổi kinh nghiệm;
- Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch của các đơn vị thuộc Bộ;
- Hàng năm, chủ trì tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO tại các đơn vị thuộc Bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả kiểm tra;
- Đề xuất, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại Bộ;
- Tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất để báo cáo Lãnh đạo Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng xem xét, trình khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện Kế hoạch tổng thể này theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng;
- Tổ chức phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ thực hiện công tác truyền thông cho nhiệm vụ xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL ISO tại Bộ.
- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác cho việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO tại Bộ TTTT;
- Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch, sử dụng kinh phí cho hoạt động này theo đúng quy định của pháp luật.
- Bổ sung tiêu chí để xem xét, quyết định việc thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các đơn vị;
- Phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ trong công tác biểu dương và đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO.
5. VTổ chức cán b
- Phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện kế hoạch, lồng ghép với công tác cải cách hành chính của Bộ đạt hiệu quả, đồng bộ.
6. Chế đ báo cáo
Trong quá trình triển khai, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Vụ Khoa học và Công nghệ, báo cáo kịp thời để tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL ISO tại Bộ, cụ thể:
a) Định kỳ tuần đầu của tháng 12 hàng năm thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO tại đơn vị (theo mẫu Báo cáo tại Phụ lục II kèm theo).
b) Thực hiện các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
Các cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành việc xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL ISO thực hiện tiếp các nhiệm vụ sau:
1. Số hóa các tài liệu hệ thống, quy trình hệ thống, quy trình công việc đã ban hành trong Hệ thống quản lý chất lượng. Đăng tải các tài liệu, quy trình này lên trang thông tin điện tử hoặc Hệ thống văn phòng điện tử của cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể dễ dàng truy cập và áp dụng.
2. Triển khai việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã được quy trình hóa trong Hệ thống QLCL, ưu tiên những thủ tục hành chính có nhu cầu cao của tổ chức, cá nhân.
3. Ứng dụng công nghệ thông tin đối với các quy trình không phải là quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong Hệ thống quản lý chất lượng, nếu thấy cần thiết và khả thi, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các quy trình này./.
Thuộc tính văn bản
Quyết định 2351/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2351/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!