Quyết định 2254/QĐ-BTTTT 2022 Chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2254/QĐ-BTTTT

Quyết định 2254/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2254/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành:06/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ban hành 15 VBQPPL thuộc thẩm quyền của Bộ TTTT năm 2023

Ngày 06/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 2254/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023.

Theo đó, xây dựng và ban hành 15 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm: Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (thay thế Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 15/6/2022); Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến (thay thế QCVN 117:2020/BTTTT); Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA-Phần truy nhập vô tuyến (thay thế QCVN 110:2017/BTTTT) …

Ngoài ra, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) phải đảm bảo về chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản; có trách nhiệm thông báo tiến độ thực hiện cho Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng theo quy định tại Quy chế của Bộ về xây dựng, ban hành, hợp nhất VBQPPL, pháp điển quy phạm pháp luật và việc tham gia góp ý kiến vào các dự án, dự thảo VBQPPL (ban hành kèm theo Quyết định số 1515/QĐ-BTTTT ngày 05/10/2021). Kinh phí xây dựng VBQPPL do các đơn vị tự đảm bảo trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị mình theo Thông tư số 338/2016/TT-BTC và Thông tư số 42/2022/TT-BTC.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2254/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2254/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023”, Chương trình như sau:

Xây dựng và ban hành 15 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì

1. Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo về chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản.

2. Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm thông báo tiến độ thực hiện cho Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng theo quy định tại Quy chế của Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật và việc tham gia góp ý kiến vào các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Ban hành kèm theo Quyết định số 1515/QĐ-BTTTT ngày 05/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị tự đảm bảo trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị mình thực hiện theo Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC, PQH (50).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 2254/QĐ-BTTTT ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

STT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì

Thời điểm đăng website (trên cổng TTĐT của Chính phủ, Bộ TTTT)

Thời điểm thẩm định

Thời gian trình ban hành

Ghi chú

1.

Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (thay thế Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Vụ KHCN

Tháng 3

Tháng 5

Tháng 5

 

2.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến (thay thế QCVN 117:2020/BTTTT)

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 11

 

3.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di độnE-UTRA- Phần truy nhập vô tuyến (thay thế QCVN 110:2017/BTTTT)

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 11

 

4.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến (thay thế QCVN 111:2017/BTTTT)

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 11

 

5.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm cứu nạn (thay thế QCVN 60:2011/BTTTT)

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 11

 

6.

Xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 kHz đến 25 MHz (thay thế QCVN 55:2011/BTTTT)

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 11

 

7.

Xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin cơ bản cho sản phẩm phòng, chống mã độc trên thiết bị đầu cuối

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 11

 

8.

Xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin cơ bản cho sản phẩm tường lửa cho các hệ thống ứng dụng trên nền tảng web (WAF).

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 11

 

9.

Thông tư hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Bộ TTTT

Vụ TCCB

Tháng 7

Tháng 9

Tháng 9

 

10.

Thông tư sửa đổi nội dung Thông tư 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ TTTT Ban hành danh mục và quy trình kiểm định thiết bị Viễn thông, đài VTĐ bắt buộc kiểm định.

Cục VT

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 6

 

11.

Thông tư hướng dẫn về nguyên tắc biên tập, phân loại, cảnh báo nội dung theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình

Cục PTTH& TTĐT

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 6

 

12.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/06/2016 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 6

13.

Thông tư ban hành Quy hoạch băng tần 900 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Cục Tần số VTĐ

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 6

 

14.

Thông tư ban hành Quy hoạch băng tần 1800/2100 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 6

15.

Thông tư ban hành Quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 6

Tổng số

15 Văn bản

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi