Quyết định 2208/QĐ-BTTTT 2022 áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2208/QĐ-BTTTT

Quyết định 2208/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2208/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Tâm
Ngày ban hành:30/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

11 đơn vị bắt buộc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày 30/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 2208/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, nhóm các cơ quan, đơn vị bắt buộc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm: Khối cơ quan Bộ; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Viễn thông; Cục Báo chí; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Thông tin đối ngoại; Cục An toàn thông tin; Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông; Trung tâm Internet Việt Nam; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chủ động lập dự toán kinh phí chi hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong dự toán chi hàng năm từ các nguồn: ngân sách Nhà nước, nguồn tài trợ, nguồn viện trợ và các nguồn thu hợp pháp khác của Bộ, cơ quan, đơn vị theo quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2208/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2208/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Bộ Thông tin và Truyền thông

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Bộ Thông tin và Truyền thông” (sau đây gọi là Kế hoạch tổng thể).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là đối tượng thực hiện, tổ chức xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, điều phối việc thực hiện Kế hoạch tổng thể này.

Điều 4. Kinh phí thực hiện gồm các nguồn: Ngân sách nhà nước hàng năm, nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Bộ, của cơ quan, đơn vị theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 632/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 5 năm 2018 ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KHCN, NQT(10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Tâm

 

 

 

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TẠI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2208/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

I. YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Yêu cầu

1.1 Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (sau đây gọi tắt là Hệ thống QLCL) đối với các hoạt động thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và hoạt động nghiệp vụ, nội bộ khác;

1.2 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ;

1.3 Áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống QLCL nhằm bảo đảm Hệ thống QLCL luôn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

1.4 Bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL;

1.5 Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL.

2. Đối tượng thực hiện

2.1 Nhóm các cơ quan, đơn vị bắt buộc xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL bao gồm:

- Khối cơ quan Bộ (các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ);

- Cục Tần số vô tuyến điện;

- Cục Viễn thông;

- Cục Báo chí;

- Cục Xuất bản, In và Phát hành;

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

- Cục Thông tin đối ngoại;

- Cục An toàn thông tin;

- Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông;

- Trung tâm Internet Việt Nam;

- Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

2.2 Nhóm các đơn vị khuyến khích xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL bao gồm:

- Cục Chuyển đổi số quốc gia;

- Cục Bưu điện Trung ương;

- Cục Thông tin cơ sở;

- Trung tâm Thông tin;

- Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông;

- Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;

- Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông;

- Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam;

- Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông;

- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

- Trường Cao đẳng Công nghiệp In.

3. Phạm vi áp dụng

3.1 Các tài liệu hệ thống, quy trình hệ thống theo yêu cầu của Hệ thống QLCL;

3.2 Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính đang được thực hiện tại cơ quan, đơn vị;

3.3 Các quy trình nghiệp vụ, các thủ tục nội bộ tại cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Đối với các cơ quan, đơn vị đã công bố Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Hàng năm xây dựng, phê duyệt, triển khai thực hiện Kế hoạch áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ;

- Chuyển đổi số Hệ thống QLCL nhằm thực hiện các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số ở mức cao nhất;

- Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (khi có sự thay đổi về phạm vi áp dụng, cơ cấu tổ chức của đơn vị);

- Đảm bảo toàn bộ các thủ tục hành chính được quy trình hóa và đưa vào áp dụng trong Hệ thống QLCL.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa xây dựng, áp dụng, công bố Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Xây dựng, phê duyệt, triển khai thực hiện Kế hoạch chi tiết xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Công bố Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ;

- Chuyển đổi số Hệ thống QLCL nhằm thực hiện các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số ở mức cao nhất;

- Đảm bảo toàn bộ các thủ tục hành chính được quy trình hóa và đưa vào áp dụng trong Hệ thống QLCL.

3. Tiến độ thực hiện

Tên cơ quan, đơn vị

Nhiệm vụ

Kết quả

Thời gian hoàn thành

1. Các cơ quan, đơn vị chưa xây dựng, áp dụng, công bố Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông

- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

- Trường Cao đẳng Công nghiệp in

Xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

- Hoàn thành việc xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL.

- Công bố Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

31/12/2023

2. Các cơ quan, đơn vị đã công bố Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Khối cơ quan Bộ

- Cục Tần số vô tuyến điện

- Cục Viễn thông

- Cục Chuyển đổi số quốc gia

- Cục An toàn thông tin

- Cục Bưu điện Trung ương

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

- Cục Báo chí

- Cục Xuất bản, In và Phát hành

- Cục Thông tin đối ngoại

- Cục Thông tin cơ sở

- Trung tâm Internet Việt Nam

- Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

- Trung tâm Thông tin

- Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

- Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số

- Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

- Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

- Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Áp dụng, duy trì, liên tục cải tiến Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

Công bố lại Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 khi có sự thay đổi về phạm vi áp dụng, cơ cấu tổ chức.

Thường xuyên

 

 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị chủ động lập dự toán kinh phí chi hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, liên tục cải tiến Hệ thống QLCL trong dự toán chi hàng năm của cơ quan, đơn vị từ các nguồn: Ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Bộ, của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

a) Xác định việc xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống QLCL là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện chương trình công tác hàng năm đối với đơn vị;

b) Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống QLCL tại đơn vị;

c) Giao một đơn vị chủ trì/ một đầu mối ISO:

- Xây dựng dự toán kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp cho đơn vị để thực hiện các hoạt động liên quan đến Hệ thống QLCL;

- Tổ chức các đợt tập huấn, phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức về Hệ thống QLCL cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL.

d) Chấp hành việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL, chuẩn bị báo cáo, tài liệu liên quan và bố trí làm việc với Đoàn kiểm tra, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch kiểm tra hàng năm.

2. Vụ Khoa học và Công nghệ

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng thể này;

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kế hoạch tổng thể này của các đơn vị thuộc Bộ;

- Hàng năm, chủ trì tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL tại các đơn vị thuộc Bộ, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả kiểm tra;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, khóa đào tạo về công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL;

- Đề xuất, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại Bộ;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất để báo cáo Lãnh đạo Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Chủ trì, điều phối nhiệm vụ áp dụng, duy trì, liên tục cải tiến Hệ thống QLCL Khối cơ quan Bộ;

- Hàng năm, dự trù kinh phí và lập dự toán cho hoạt động áp dụng, duy trì, liên tục cải tiến Hệ thống QLCL Khối cơ quan Bộ;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ thực hiện công tác truyền thông cho nhiệm vụ xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL tại Bộ.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác cho việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL tại Bộ;

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch, sử dụng kinh phí cho hoạt động này theo đúng quy định của pháp luật.

4. Vụ Tổ chức cán bộ

- Phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng thể này, lồng ghép với công tác cải cách hành chính của Bộ;

- Bổ sung tiêu chí để xem xét, quyết định việc thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các đơn vị;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ trong công tác thi đua, khen thưởng đối với hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL tại Bộ.

5. Trung tâm Thông tin, Cục Chuyển đổi số quốc gia

Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số Hệ thống QLCL tại Bộ.

6. Chế độ báo cáo

- Định kỳ, trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 01/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và Thông tư 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thông tư 01/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và Thông tư 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thông tin-Truyền thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi