Quyết định 1289/QĐ-BTTTT 2020 về chỉ định tổ chức chứng nhận

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

______________

Số: 1289/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

                                                

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 thuộc Cục Viễn thông thực hiện việc chứng nhận đối với các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Danh sách sản phẩm, hàng hóa và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tương ứng như trong phạm vi được chỉ định kèm theo.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức chứng nhận có trách nhiệm thực hiện việc chứng nhận phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả chứng nhận do mình thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, tổ chức chứng nhận có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Phan Tâm;

- Trung tâm Thông tin (để ph/h);

- Bộ KHCN, Tổng cục TĐC (để biết);

- Lưu: VT, KHCN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phan Tâm

 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

(kèm theo Quyết định số 1289/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

1. Thông tin về tổ chức chứng nhận:

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 thuộc Cục Viễn thông

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 1129/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: số 42 Trần Quốc Toản, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

2. Phạm vi được chỉ định:

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

1

Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM

QCVN 12:2015/BTTTT

2

Thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN 15:2015/BTTTT

3

Thiết bị thông tin vô tuyến điện

QCVN 18:2014/BTTTT

4

Thiết bị đầu cuối viễn thông

QCVN 22:2010/BTTTT

5

Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM)

QCVN 30:2011/BTTTT

6

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại)

QCVN 42:2011/BTTTT

7

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tự

QCVN 43:2011/BTTTT

8

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại

QCVN 44:2018/BTTTT

9

Thiết bị thu phát vô tuyến điện

QCVN 47:2015/BTTTT

10

Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz

QCVN 54:2011/BTTTT

11

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 MHz-25 MHz

QCVN 55:2011/BTTTT

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

QCVN 65:2013/BTTTT

13

Thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54MHz đến 68 MHz

QCVN 70:2013/BTTTT

14

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 25 MHz-1 GHz

QCVN 73:2013/BTTTT

15

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz-40 GHz

QCVN 74:2013/BTTTT

16

Thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS

QCVN 86:2019/BTTTT

17

Thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz

QCVN 91:2015/BTTTT

18

Thiết bị thông tin băng siêu rộng

QCVN 94:2015/BTTTT

19

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 KHz đến 40 GHz

 

QCVN 96:2015/BTTTT

20

Pin lithium cho thiết bị cầm tay

QCVN 101:2016/BTTTT

21

Thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng

QCVN 112:2017/BTTTT

22

Thiết bị DECT

QCVN 113:2017/BTTTT

23

Thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến

QCVN 117:2018/BTTTT

 

Ghi chú: Các phương thức đánh giá 1, 5, 7 theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/20212 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1289/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức chứng nhận
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1289/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Tâm
Ngày ban hành: 29/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực