Quyết định 1230/QĐ-BTTTT 2019 vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Lạng Sơn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

------------------

Số: 1230/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ
đầu thu truyền hình
số qua vệ tinh tại tỉnh Lạng Sơn

-------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và Quyết định 310/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ- TTg;

Căn cứ công văn số 4143/BTTTT-CTS ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất tại các tỉnh Nhóm IV;

Căn cứ công văn số 535/STTTT-BCVT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về kết quả khảo sát, xác định thực tế vùng hỗ trợ STB tại tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện tại Phiếu trình số 72/PTr-CTS ngày 31 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt vùng hỗ trợ STB tại 15 tỉnh Nhóm IV,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Lạng Sơn như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng Bộ TT&TT;

- UBND tỉnh Lạng Sơn;

- Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;

- Lưu: VT, CTS.15.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Hồng Hải

 

 

PHỤ LỤC

VÙNG HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT (STB DVB-T2),
VÙNG HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ QUA VỆ TINH (STB DTH)
TẠI TỈNH LẠNG SƠN

(đính kèm Quyết định số 1230/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

STT

Quận/Huyện/ Thành phố

STT

Xã/Phưòng/Thị

trấn

Thuộc vùng hỗ trợ

Không thuộc vùng hỗ trợ

STB DVB-T2

STB DTH

1

Lạng Sơn

1

Chi Lăng

X

 

 

2

Đông Kinh

X

 

 

3

Hoàng Văn Thụ

X

 

 

4

Tam Thanh

X

 

 

5

Vĩnh Trại

X

 

 

6

Mai Pha

X

 

 

7

Quảng Lạc

X

 

 

8

Hoàng Đồng

X

 

 

2

Bắc Sơn

9

TT Bắc Sơn

 

X

 

10

Bắc Sơn

 

X

 

11

Chiến Thắng

 

 

X

12

Chiêu Vũ

 

X

 

13

Đồng Ý

 

X

 

14

Hưng Vũ

 

X

 

15

Hữu Vĩnh

 

X

 

16

Long Đống

 

X

 

17

Nhất Hòa

 

 

X

18

Nhất Tiến

 

 

X

19

Quỳnh Sơn

 

 

X

20

Tân Hương

 

X

 

21

Tân Lập

 

X

 

22

Tân Thành

 

 

X

23

Tân Tri

 

 

X

24

Trấn Yên

 

 

X

25

Vạn Thủy

 

X

 

26

Vũ Lăng

 

 

X

27

Vũ Lễ

 

 

X

28

Vũ Sơn

 

X

 

3

Bình Gia

29

Bình Gia

 

X

 

30

Bình La

 

 

X

31

Hòa Bình

 

X

 

32

Hoa Thám

 

X

 

33

Hoàng Văn Thụ

 

X

 

34

Hồng Phong

 

X

 

35

Hồng Thái

 

 

X

36

Hưng Đạo

 

 

X

37

Minh Khai

 

X

 

38

Mông Ân

 

X

 

39

Quang Trung

 

 

X

40

Quý Hòa

 

 

X

41

Tân Hòa

 

 

X

42

Tân Văn

 

X

 

43

Thiện Hòa

 

X

 

44

Thiện Long

 

 

X

45

Thiện Thuật

 

X

 

46

Tô Hiệu

 

X

 

47

Vĩnh Yên

 

 

X

48

Yên Lỗ

 

X

 

4

Cao Lộc

49

Cao Lộc

X

 

 

50

Đồng Đăng

 

 

X

51

Bảo Lâm

 

 

X

52

Bình Trung

 

 

X

53

Cao Lâu

 

X

 

54

Công Son

 

X

 

55

Gia Cát

 

X

 

56

Hải Yến

 

X

 

57

Hòa Cư

 

X

 

58

Hồng Phong

 

X

 

59

Hợp Thành

X

 

 

60

Lộc Yên

 

X

 

61

Mẫu Sơn

 

X

 

62

Phú Xá

 

 

X

63

Song Giáp

 

 

X

64

Tân Liên

 

X

 

65

Tân Thành

 

X

 

66

Thạch Đạn

 

X

 

67

Thanh Lòa

 

X

 

68

Thụy Hùng

 

X

 

69

Xuất Lễ

 

X

 

70

Xuân Long

 

X

 

71

Yên Trạch

 

X

 

5

Chi Lăng

72

Bắc Thủy

 

X

 

73

Bằng Hữu

 

 

X

74

Bằng Mạc

 

X

 

75

TT Chi Lăng

 

X

 

76

Chiến Thắng

 

X

 

77

Gia Lộc

 

X

 

78

Hòa Bình

 

X

 

79

Hữu Kiên

 

 

X

80

Lâm Sơn

 

 

X

81

Liên Sơn

 

 

X

82

Mai Sao

 

X

 

83

Nhân Lý

 

X

 

84

Quan Sơn

 

 

X

85

Quang Lang

 

X

 

86

Thượng Cường

 

X

 

87

Vân An

 

X

 

88

Vạn Linh

 

X

 

89

Vân Thủy

 

X

 

90

Đồng Mỏ

 

X

 

91

Chi Lăng

 

X

 

92

Y Tịch

 

 

X

6

Đình Lập

93

TT Đình Lập

 

X

 

94

Nông Trường

Thái Bình

 

X

 

95

Bắc Lãng

 

 

X

96

Bắc Xa

 

 

X

97

Bính Xá

 

X

 

98

Châu Sơn

 

 

X

99

Cường Lợi

 

 

X

100

Đình Lập

 

X

 

101

Đồng Thắng

 

 

X

102

Kiên Mộc

 

 

X

103

Lâm Ca

 

X

 

104

Thái Bình

 

 

X

7

Hữu Lũng

105

TT Hữu Lũng

 

X

 

106

Cai Kinh

 

X

 

107

Đô Lương

 

 

X

108

Đồng Tân

 

X

 

109

Đồng Tiến

 

 

X

110

Hồ Sơn

 

X

 

111

Hòa Bình

 

X

 

112

Hòa Lạc

 

 

X

113

Hòa Sơn

 

 

X

114

Hòa Thắng

 

X

 

115

Hữu Liên

 

 

X

116

Minh Hòa

 

X

 

117

Minh Sơn

 

X

 

118

Minh Tiến

 

X

 

119

Nhật Tiến

 

X

 

120

Quyết Thắng

 

 

X

121

Sơn Hà

 

X

 

122

Tân Lập

 

 

X

123

Tân Thành

 

X

 

124

Thanh Sơn

 

 

X

125

Thiện Kỵ

 

 

X

126

Vân Nham

 

 

X

127

Yên Bình

 

X

 

128

Yên Sơn

 

X

 

129

Yên Thịnh

 

 

X

130

Yên Vượng

 

X

 

8

Lộc Bình

131

Lộc Bình

 

X

 

132

Na Dương

 

X

 

133

Bằng Khánh

 

X

 

134

Đồng Bục

 

X

 

135

Đông Quan

 

X

 

136

Hiệp Hạ

 

X

 

137

Hữu Khánh

 

X

 

138

Hữu Lân

 

X

 

139

Khuất Xá

 

X

 

140

Lợi Bác

 

X

 

141

Lục Thôn

 

X

 

142

Mẫu Sơn

 

X

 

143

Minh Phát

 

X

 

144

Nam Quan

 

X

 

145

Như Khuê

 

X

 

146

Nhượng Bạn

 

X

 

147

Quan Bản

 

X

 

148

Sàn Viên

 

X

 

149

Tam Gia

 

X

 

150

Tĩnh Bắc

 

X

 

151

Tú Đoạn

 

X

 

152

Tú Mịch

 

X

 

153

Vân Mộng

 

X

 

154

Xuân Dương

 

 

X

155

Xuân Lễ

 

X

 

156

Xuân Mãn

 

X

 

157

Xuân Tình

 

X

 

158

Yên Khoái.

 

X

 

159

Ái Quốc

 

 

X

9

Tràng Định

160

Bắc Ái

 

 

X

161

Thất Khê

 

X

 

162

Đại Đồng

 

X

 

163

Đề Thám

 

X

 

164

Hùng Sơn

 

X

 

165

Cao Minh

 

 

X

166

Đào Viên

 

 

X

167

Chi Lăng

 

X

 

168

Đoàn Kết

 

 

X

169

Đội Cấn

 

 

X

170

Chí Minh

 

 

X

171

Hùng Việt

 

 

X

172

Kháng Chiến

 

X

 

173

Khánh Long

 

 

X

174

Kim Đồng

 

 

X

175

Quốc Khánh

 

X

 

176

Quốc Việt

 

X

 

177

Tân Minh

 

 

X

178

Tân Tiến

 

X

 

179

Tân Yên

 

 

X

180

Tri Phưorng

 

X

 

181

Trung Thành

 

X

 

182

Vĩnh Tiến

 

 

X

10

Văn Lãng

183

An Hùng

 

X

 

184

Na Sầm

 

X

 

185

Bắc La

 

 

X

186

Gia Miễn

 

 

X

187

Hoàng Văn Thụ

 

 

X

188

Hoàng Việt

 

X

 

189

Hội Hoan

 

 

X

190

Hồng Thái

 

X

 

191

Nam La

 

 

X

192

Nhạc Kỳ

 

 

X

193

Tân Lang

 

X

 

194

Tân Mỹ

 

X

 

195

Tân Tác

 

 

X

196

Tân Thanh

 

 

X

197

Tân Việt

 

 

X

198

Thành Hòa

 

X

 

199

Thanh Long

 

 

X

200

Thụy Hùng

 

 

X

201

Trùng Khánh

 

 

X

202

Trùng Quán

 

 

X

11

Văn Quan

203

TT Văn Quan

 

X

 

204

Tú Xuyên

 

X

 

205

Xuân Mai

 

X

 

206

Đại An

 

 

X

207

Đồng Giáp

 

 

X

208

Hòa Bình

 

 

X

209

Hữu Lễ

 

 

X

210

Khánh Khê

 

 

X

211

Lương Năng

 

 

X

212

Phú Mỹ

 

 

X

213

Song Giang

 

 

X

214

Tân Đoàn

 

 

X

215

Trấn Ninh

 

 

X

216

Tràng Các

 

 

X

217

Tràng Phái

 

 

X

218

Tràng Sơn

 

 

X

219

Tri Lễ

 

 

X

220

Bình Phúc

 

 

X

221

Văn An

 

X

 

222

Vân Mộng

 

 

X

223

Việt Yên

 

 

X

224

Vĩnh Lại

 

 

X

225

Chu Túc

 

 

X

226

Yên Phúc

 

 

X

Tổng

11

 

226

10

123

93

 

 

                                                                    

thuộc tính Quyết định 1230/QĐ-BTTTT

Quyết định 1230/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1230/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Hồng Hải
Ngày ban hành:06/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho 11 huyện, TP thuộc tỉnh Lạng Sơn

Ngày 06/8/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1230/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất tại 226 xã, phường thị trấn thuộc 11 huyện/thành phố của tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể, các xã, phường, thị trấn: Chi Lăng, Đông Kinh, Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh, Vĩnh Trại, Mai Pha, Quảng Lạc, Hoàng Đồng thuộc Thành phố Lạng Sơn; các xã, phường, thị trấn: Bắc Sơn, Chiến Thắng, Chiêu Vũ, Đồng Ý, Hưng Vũ, Hữu Vĩnh, Long Đống… thuộc huyện Bắc Sơn…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1230/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi