Quyết định 1224/QĐ-BTTTT 2019 vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Sơn La

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

------------------

Số: 1224/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ
đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Sơn La

------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và Quyết định 310/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg;

Căn cứ Công văn số 4143/BTTTT-CTS ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất tại các tỉnh Nhóm IV;

Căn cứ Công văn số 212/BC-STTTT ngày 27 tháng 06 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La về việc tổng hợp kết quả xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện tại Phiếu trình số 72/PTr-CTS ngày 31 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt vùng hỗ trợ STB tại 15 tỉnh Nhóm IV,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Sơn La như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La,các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng Bộ TT&TT;

- UBND tỉnh Sơn La;

- Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;

- Lưu: VT, CTS.15.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Hồng Hải

 

 

PHỤ LỤC

VÙNG HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT (STB DVB-T2),
VÙNG HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ QUA VỆ TINH (STB DTH)

TẠI TỈNH SƠN LA

(đính kèm Quyết định số 1224/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

STT

Quận/ Huyện/ Thành phố

STT

Xã/ Phường/ Thị trấn

Thuộc vùng hỗ trợ

Không thuộc vùng hỗ trợ

STB DVB-T2

STB DTH

1

Thành phố Sơn La

1

Phường Chiềng Lề

X

 

 

2

Phường Tô Hiệu

X

 

 

3

Phường Quyết Thắng

X

 

 

4

Phường Quyết Tâm

X

 

 

5

Xã Chiềng Cọ

 

X

 

6

Xã Chiềng Đen

 

X

 

7

Xã Chiềng Xôm

 

X

 

8

Phường Chiềng An

X

 

 

9

Phường Chiềng Cơi

X

 

 

10

Xã Chiềng Ngần

X

 

 

11

Xã Hua La

X

 

 

12

Phường Chiềng Sinh

X

 

 

2

Huyện Quỳnh Nhai

1

Xã Mường Chiên

 

X

 

2

Xã Cà Nàng

 

X

 

3

Xã Chiềng Khay

 

X

 

4

Xã Mường Giôn

 

X

 

5

Xã Pá Ma Pha Khinh

 

X

 

6

Xã Chiềng Ơn

 

X

 

7

Xã Mường Giàng

 

X

 

8

Xã Chiềng Bằng

 

X

 

9

Xã Mường Sại

 

X

 

10

Xã Nậm ét

 

X

 

11

Xã Chiềng Khoang

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện Thuận Châu

1

Thị trấn Thuận Châu

 

X

 

2

Xã Phồng Lái

 

 

X

3

Xã Mường é

 

 

X

4

Xã Chiềng Pha

 

X

 

5

Xã Chiềng La

 

X

 

6

Xã Chiềng Ngàm

 

X

 

7

Xã Liệp Tè

 

 

X

3

Huyện Thuận Châu

8

Xã é Tòng

 

 

X

9

Xã Phồng Lập

 

 

X

10

Xâ Phổng Lăng

 

X

 

11

Xã Chiềng Ly

 

X

 

12

Xã Noong Lay

 

X

 

13

Xã Mường Khiêng

 

 

X

14

Xã Mường Bám

 

 

X

15

Xã Long Hẹ

 

 

X

16

Xã Chiềng Bôm

 

X

 

17

Xã Thôm Mòn

 

X

 

18

Xã Tỏng Lạnh

 

X

 

19

Xã Tông Cọ

 

X

 

20

Xã Bó Mười

 

X

 

21

Xã Co Mạ

 

X

 

22

Xã Púng Tra

 

X

 

23

Xâ Chiềng Pấc

 

X

 

24

Xã Nậm Lầu

 

X

 

25

Xã Bon Phăng

 

X

 

26

Xã Co Tòng

 

X

 

27

Xã Muổi Nọi

 

X

 

28

Xã Pá Lông

 

X

 

29

Xã Bản Lầm

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện Mường La

1

Thị trấn Ít Ong

 

X

 

2

Xã Nậm Giôn

 

X

 

3

Xã Chiềng Lao

 

X

 

4

Xã Hua Trai

 

X

 

5

Xã Ngọc Chiến

 

X

 

6

Xã Mường Trai

 

X

 

7

Xã Nậm Păm

 

X

 

8

Xã Chiềng Muôn

 

 

X

9

Xã Chiềng Ân

 

X

 

10

Xã Pi Toong

 

X

 

11

Xã Chiềng Công

 

X

 

12

Xã Tạ Bú

 

X

 

13

Xã Chiềng San

 

X

 

14

Xã Mường Bú

 

X

 

15

Xã Chiềng Hoa

 

X

 

16

Xã Mường Chùm

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện Bắc Yên

1

Thị trấn Bắc Yên

 

X

 

2

Xã Phiêng Ban

 

X

 

3

Xã Hang Chú

 

 

X

4

Xã Xím Vàng

 

X

 

5

Xã Tà Xùa

 

X

 

6

Xã Háng Đồng

 

 

X

7

Xã Pắc Ngà

 

X

 

8

Xã Làng Chếu

 

X

 

9

Xã Chim Vàn

 

X

 

10

Xã Mường Khoa

 

X

 

11

Xã Song Pe

 

X

 

12

Xã Hồng Ngài

 

X

 

13

Xã Tạ Khoa

 

X

 

14

Xã Hua Nhàn

 

X

 

15

Xã Phiêng Côn

 

X

 

16

Xã Chiềng Sại

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện Phù Yên

 

1

Thị trấn Phù Yên

 

X

 

2

Xã Suối Tọ

 

 

X

3

Xã Mường Thải

 

 

X

4

Xã Mường Cơi

 

X

 

5

Xã Quang Huy

 

X

 

6

Xã Huy Bắc

 

X

 

7

Xã Huy Thượng

 

X

 

8

Xã Tân Lang

 

X

 

9

Xã Gia Phù

 

X

 

10

Xã Tường Phù

 

X

 

11

Xã Huy Hạ

 

X

 

12

Xã Huy Tân

 

X

 

13

Xã Mường Lang

 

X

 

14

Xã Suối Bau

 

X

 

15

Xã Huy Tường

 

X

 

16

Xã Mường Do

 

X

 

17

Xã Sập Xa

 

X

 

18

Xã Tường Thượng

 

 

X

19

Xã Tường Tiến

 

 

X

20

Xã Tường Phong

 

 

X

21

Xã Tường Hạ

 

 

X

22

Xã Kim Bon

 

X

 

23

Xã Mường Bang

 

X

 

24

Xã Đá Đỏ

 

X

 

25

Xã Tân Phong

 

X

 

26

Xã Nam Phong

 

X

 

27

Xã Bắc Phong

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Huyện Mộc Châu

1

Thị trấn Mộc Châu

 

X

 

2

Thị trấn NT Mộc

Chàu

 

X

 

3

Xã Chiềng Sơn

 

X

 

4

Xã Tân Hợp

 

 

X

5

Xã Qui Hướng

 

X

 

6

Xã Tân Lập

 

 

X

7

Xã Nà Mường

 

X

 

8

Xã Tà Lai

 

X

 

9

Xã Chiềng Hắc

 

 

X

10

Xã Hua Păng

 

X

 

11

Xã Chiềng Khửa

 

X

 

12

Xã Mường Sang

 

X

 

13

Xã Đông Sang

 

X

 

14

Xã Phiêng Luông

 

X

 

15

Xã Lóng Sập

 

X

 

 

8

 

Huyện Yên Châu

1

Thị trấn Yên Châu

 

X

 

2

Xã Chiềng Đông

 

X

 

3

Xã Sập Vạt

 

X

 

4

Xã Chiềng Sàng

 

X

 

5

Xã Chiềng Pằn

 

X

 

6

Xâ Viêng Lán

 

X

 

7

Xã Chiềng Hặc

 

X

 

8

Xã Mường Lựm

 

 

X

9

Xã Chiềng On

 

X

 

10

Xã Yên Sơn

 

X

 

11

Xã Chiềng Khoi

 

X

 

12

Xã Tú Nang

 

X

 

13

Xã Lỏng Phiêng

 

X

 

14

Xã Phiêng Khoài

 

X

 

15

Xã Chiềng Tương

 

X

 

9

Huyện Mai Sơn

1

Thị trấn Hát Lót

 

X

 

2

Xã Chiềng Sung

 

X

 

3

Xã Mường Bằng

 

X

 

4

Xã Chiềng Chăn

 

X

 

5

Xã Mương Chanh

 

X

 

6

Xã Chiềng Ban

 

X

 

7

Xã Chiềng Mung

 

X

 

8

Xã Mường Bon

 

X

 

9

Xã Chiềng Chung

 

X

 

10

Xâ Chiềng Mai

 

X

 

11

Xã Hát Lót

 

X

 

12

Xã Nà Pó

 

X

 

13

Xã Cò Nòi

 

X

 

14

Xã Chiềng Nơi

 

 

X

15

Xã Phiêng cằm

 

 

X

16

Xã Chiềng Dong

 

X

 

17

Xã Chiềng Kheo

 

X

 

18

Xâ Chiềng Ve

 

 

X

19

Xã Chiềng Lương

 

 

X

20

Xã Phiêng Pằn

 

X

 

21

Xã Nà Ớt

 

 

X

22

Xã Tà Hộc

 

X

 

 

10

 

 

Huyện Sông Mã

 

1

Thị trấn Sông Mã

 

X

 

2

Xã Bó Sinh

 

 

X

3

Xã Pú Pẩu

 

 

X

4

Xã Chiềng Phung

 

 

X

5

Xã Chiềng En

 

 

X

6

Xã Mường Lầm

 

 

X

7

Xã Nậm Ty

 

 

X

8

Xã Đứa Mòn

 

 

X

9

Xã Yên Hưng

 

 

X

10

Xã Chiềng Sơ

 

X

 

11

Xã Nà Ngựu

 

X

 

12

Xã Nậm Mằn

 

 

X

13

Xã Chiềng Khoong

 

X

 

14

Xã Chiềng Cang

 

 

X

15

Xã Huổi Một

 

X

 

16

Xã Mường Sai

 

 

X

17

Xã Mường Cai

 

X

 

18

Xã Mường Hung

 

X

 

19

Xã Chiềng Khương

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện sốp Cộp

1

Xã Sam Kha

 

 

X

2

Xã Púng Bánh

 

X

 

3

Xã Sốp Cộp

 

X

 

4

Xã Dồm Cang

 

X

 

5

Xã Nậm Lạnh

 

X

 

6

Xã Mường Lèo

 

 

X

7

Xã Mường Và

 

X

 

8

Xã Mường Lạn

 

X

 

1

Xã Suối Bàng

 

 

X

2

Xã Song Khủa

 

 

X

3

Xã Liên Hoà

 

 

X

4

Xã Tô Múa

 

X

 

12

 

Huyện Vân Hồ

 

5

Xã Mường Tè

 

X

 

6

Xã Chiềng Khoa

 

X

 

7

Xã Mường Men

 

X

 

8

Xã Quang Minh

 

 

X

9

Xã Vân Hồ

 

X

 

10

Xã Lóng Luông

 

X

 

11

Xã Chiềng Yên

 

 

X

12

Xã Chiềng Xuân

 

X

 

13

Xã Xuân Nha

 

X

 

14

Xã Tân Xuân

 

 

X

TỔNG

12

 

204

9

149

46

 

 

                                                                    

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực