Quyết định 1737/QĐ-TTg 2019 thành viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 1737/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh sách thành viên
Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo
Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

---------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Ủy ban), gồm:
1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban;
2. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban;
3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban;
4. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;
5. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;
6. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;
8. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;
9. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;
10. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;
12. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;
13. Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Ủy viên;
14. Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch kiêm Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Ủy viên;
15. Ông Phạm Đức Long, Phụ trách Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Ủy viên;
16. Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Ủy viên;
17. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT, Ủy viên.
Điều 2. Phê duyệt Danh sách lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm:
1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ phó;
3. Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ phó;
4. Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổ phó.
Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1124/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ sung, thay thế thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác.
2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác, thành lập các nhóm thuộc Tổ công tác, trưng tập thành viên và huy động chuyên gia.
3. Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi như sau: “Thành lập Tổ công tác giúp việc Ủy ban (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) đặt tại Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng.
Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo cấp Vụ của các Bộ, cơ quan: Công an, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ, lãnh đạo và chuyên gia Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Cổ phần FPT và một số chuyên gia về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong nước và quốc tế. Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao.
Bộ Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực của Tổ công tác.”.
4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ủy ban và Tổ công tác có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Văn phòng Trung ương;

Văn phòng Tổng Bí thư;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Quốc hội;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Công báo;

Lưu: VT, KSTT (3b).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực