Quyết định 06/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 06/2007/QĐ-BTTTT

Quyết định 06/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:06/2007/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:
Ngày ban hành:06/12/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Số: 06/2007/QĐ-BTTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính

ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 4 năm 2005

của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Bưu chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông:

1. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 10 như sau:

“1. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định in tem (tem phát hành mới, tem phát hành lại) trên cơ sở chương trình đề tài hàng năm, hồ sơ trình duyệt mẫu thiết kế do Bưu chính Việt Nam trình(Phụ lục 3).

2. Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định đơn vị thực hiện việc in tem nhằm đảm bảo chất lượng và bảo mật tem.”

2. Sửa đổi khoản 6 và khoản 7 Điều 23 như sau:

“6. Đề xuất in đè tem (đối với trường hợp in đè). Đề xuất in đè tem bao gồm mục đích, lý do, tên mẫu tem, nội dung in đè (tiêu đề, hình ảnh, biểu trưng, ký hiệu, giá in trên mặt tem).

7. Đề xuất in tem phát hành lại (đối với trường hợp phát hành lại). Đề xuất bao gồm báo cáo chi tiết về mẫu tem dự kiến in lại (mục đích, lý do, tên mẫu tem).”

3. Sửa đổi Phụ lục 3 và Phụ lục 4 (theo mẫu đính kèm).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3.Chánh văn phòng, các Vụ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Lưu VT, PC, BC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng

 

 

PHỤ LỤC 3

MẪU QUYẾT ĐỊNH IN TEM

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
******

Số:       /QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm……

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC IN BỘ TEM BƯU CHÍNH “…”

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Bưu chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Giao Bưu chính Việt Nam in bộ tem bưu chính “…”, gồm… mẫu tem (và… blốc), tại…………., bằng phương pháp in……., chi tiết cụ thể như sau:

 

Tên mẫu tem, blốc

Giá mặt

 

 

 

 

 

 

 

Điều 2.Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng giám đốc Bưu chính Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Bộ Tài chính;

- Lưu VT, BC.

BỘ TRƯỞNG

 


PHỤ LỤC 4

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÁT HÀNH TEM

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
******

Số:       /QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm……

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH BỘ TEM BƯU CHÍNH “…”

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Bưu chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Bộ Bưu chính, Viễn thông Việt Nam phát hành bộ tem bưu chính “…” (Tem…). Bộ tem có mã số …, gồm … mẫu tem (và… blốc) với giá mặt và mã số mẫu như sau:

 

Tên mẫu tem, blốc

Giá mặt

Mã số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khuôn khổ:                  … mm (tem), … mm (blốc)

- Số tem in/một tờ:        … tem

- Họa sỹ thiết kế:           …

Điều 2.Bộ tem này được phát hành từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

Điều 3.Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng Giám đốc Bưu chính Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ Tài chính;

- Báo Nhân dân;

- Báo Bưu điện Việt Nam;

- Hội tem Việt Nam;

- Lưu VT, BC.

BỘ TRƯỞNG

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi