Quyết định 45/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 45/QĐ-BTP

Quyết định 45/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:45/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành:08/01/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------------
Số: 45/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
              Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua
ngành Tư pháp năm 2015
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2015”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng Cụm, Khu vực thi đua; Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Thành viên Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp (để biết);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ TĐKT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Thúy Hiền

  
 

BỘ TƯ PHÁP
-------------
 
 
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------                   
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 
 
KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ -BTP ngày 08 tháng 01 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015); Đại hội Đảng các cấp và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015); kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) của cả nước và từng địa phương, Bộ Tư pháp phát động tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp phong trào thi đua năm 2015 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo động lực mạnh mẽ đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao.
- Xây dựng, nêu gương những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong Ngành.
- Nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
- Củng cố, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị và trong Ngành.
2. Yêu cầu
- Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành tích cực hưởng ứng, tham gia thường xuyên, liên tục, tạo động lực mới và ý chí quyết tâm cao trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, gắn các hoạt động của ngành Tư pháp với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng địa phương.
- Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và công việc thường xuyên hàng ngày của mỗi tập thể, cá nhân, phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua năm 2015 với các phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ phát động.
- Thường xuyên gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, công bằng và kịp thời; kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất, tạo động lực để tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tăng tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người trực tiếp lao động.
II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA
Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, toàn ngành Tư pháp ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành đầy đủ, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2015, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV”, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của công tác thi đua, khen thưởng, về các chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Năm 2015, tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, Nghị định số 65/1014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ, Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
2. Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành và hoàn thành xuất sắc về số lượng, tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Ngành và cơ quan, đơn vị; khắc phục sự chậm trễ, nợ đọng, không hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; đặc biệt là khắc phục nợ đọng đề án, văn bản, thi hành án dân sự và những nhiệm vụ trọng tâm khác trong năm 2015.
3. Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn của Bộ ban hành cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, Nghị định số 65/1014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ, Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ và phù hợp với thực tiễn, giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn về thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp.
4. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng:
Nội dung phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, công việc thường xuyên hàng ngày của mỗi tập thể, cá nhân, tạo động lực mạnh mẽ giải quyết những nhiệm vụ cấp bách, khó khăn phức tạp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém. Trong phong trào thi đua phải xác định mục tiêu, nội dung chỉ tiêu thi đua, tiêu chí đánh giá và các biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể, rõ ràng, thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân. Khi phát động phong trào thi đua Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội cùng cấp vận động, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ động, tích cực, tự giác tham gia. Gắn việc kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng với sơ kết, tổng kết thực hiện các nhiệm vụ được giao để đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế và rút ra cách làm hay, kinh nghiệm tốt cho việc tổ chức các phong trào thi đua tiếp theo.
 Hình thức phong trào thi đua phải phong phú, sôi nổi, hấp dẫn, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua thường xuyên hàng năm với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ phát động.
Công tác khen thưởng phải gắn với phong trào thi đua, từ phong trào thi đua phát hiện những nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến để khen thưởng kịp thời và nhân rộng để làm nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua. Vận dụng kết hợp nhiều hình thức khen thưởng. Khen thưởng phải đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng, kịp thời, chú trọng khen thưởng đối với công chức chuyên môn nghiệp vụ và người lao động trực tiếp.
5. Phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong năm 2015 và trong 05 năm (2010 – 2015) theo Hướng dẫn số 3804/BTP-TĐKT ngày 08/9/2014 của Bộ Tư pháp. Tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, của Cụm, Khu vực thi đua và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, phát huy tác dụng sức lan tỏa của các điển hình tiên tiến; đồng thời, qua thực tiễn phong trào thi đua phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để làm nòng cốt phát triển phong trào thi đua.
6. Triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua: “Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV” tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-BTP ngày 11/6/2014 của Bộ Tư pháp. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 394/QĐ-BTP ngày 19/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổ chức các hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV. Phát hiện, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước phục vụ kịp thời kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV.
7. Tiếp tục thực hiện thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch phát động ban hành kèm theo Quyết định số 819/QĐ-BTP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị, Cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc, thực chất, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đơn vị, tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị, xã hội trong sạch vững mạnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ ban hành; tích cực phòng chống tham nhũng; đề cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.
8. Tiếp tục triển khai thiết thực và tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” theo Kế hoạch phát động ban hành kèm theo Quyết định số 2611/KH-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ Tư pháp, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với khả năng, điều kiện cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị. Năm 2015, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải ưu tiên lựa chọn tổ chức thực hiện một số việc cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp; lý lịch tư pháp; trợ giúp pháp lý; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật và các chức danh tư pháp, đào tạo trung cấp luật, khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, phục vụ tốt yêu cầu đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.  Mỗi Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự lựa chọn ít nhất 03 điểm cấp xã trên địa bàn để có kế hoạch ưu tiên tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong phong trào thi đua được phát động tại Kế hoạch số 2611/KH-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ Tư pháp.
9. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, xây dựng, thực hiện quy trình giải quyết công việc khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả, rút ngắn thời gian, giảm bớt thủ tục không cần thiết trong công tác khen thưởng.
10. Củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Phấn đấu trong năm 2015 tiếp tục tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả về công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tiến độ tổ chức thực hiện
Phong trào thi đua năm 2015 được tổ chức thực hiện thường xuyên ngay từ đầu năm, trong đó cao điểm là hai đợt:
1.1. Đợt 1: Thời gian từ đầu năm đến tháng 30/6/2015, tổ chức sơ kết cùng với sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015.
1.2. Đợt 2: Thời gian từ 01/7/2015 đến kết thúc năm 2015, tổ chức tổng kết cùng với tổng kết công tác tư pháp năm 2015.
 2. Trách nhiệm thực hiện
Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Trưởng, Phó trưởng các Cụm, khu vực thi đua, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm:
a) Căn cứ vào Kế hoạch này và nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2015 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị thuộc Bộ (gồm cả Tổng cục Thi hành án dân sự), Giám đốc Sở Tư pháp xây dựng, ban hành kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua trên đối với những tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý, gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp (Vụ Thi đua - Khen thưởng) chậm nhất là ngày 15 tháng 2 năm 2015.
Các Cục Thi hành án dân sự xây dựng, ban hành kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đối với những tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự theo thời hạn do Tổng cục quy định. Trong kế hoạch phát động phong trào thi đua phải xác định các nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể sát thực, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của mỗi Cụm, Khu vực, mỗi cơ quan, đơn vị và tổ chức phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.
b) Kết thúc đợt 1 của phong trào thi đua, tiến hành sơ kết phong trào thi đua gửi báo cáo về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp (Vụ Thi đua - Khen thưởng) chậm nhất là ngày 30/6/2015 đối với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 15/7/2015 đối với các Cụm, Khu vực thi đua và Tổng cục Thi hành án dân sự. Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện sơ kết để đảm bảo thời hạn gửi báo cáo như trên.
 Kết thúc đợt 2 của phong trào thi đua, tiến hành tổng kết phong trào thi đua, bình xét khen thưởng vào dịp tổng kết phong trào thi đua cuối năm 2015 theo quy định.
c) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng quan trọng của phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, động viên, khích lệ, thuyết phục cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ động, tự giác, hăng hái tham gia tích cực các phong trào thi đua.
d) Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua, gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia tích cực, hiệu quả phong trào thi đua; củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; coi việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua, công tác khen thưởng là công việc thường xuyên hàng ngày, là công cụ, phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành, là động lực quan trọng để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và là biện pháp quan trọng thường xuyên để xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
đ) Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự; Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua và các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Bộ trưởng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp theo quy định./.
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi