Quyết định 427/QĐ-TANDTC-TĐKT 2022 Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 427/QĐ-TANDTC-TĐKT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân

____________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định công tác thi đuakhen thưởng của Tòa án nhân dân;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh án Tòa án quân sự trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân các cấp và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c CA TANDTC (để b/c);
- Ban T
ĐKTTW (để b/c);
- Các đ/c PCA TANDTC (để p/h chỉ đạo);
- Các đ/c Thành viên Hội đồng TĐKT TAND;
- Cổng thông tin điện tử TANDTC (để đăng tin);
- Trang tin TĐ-KT TAND (để đăng tin);
- Lưu: VP, Vụ TĐKT.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Văn Tiến

 

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 427/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân ti cao)

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về “Triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án năm 2023”. Nhằm tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xét xử, xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch vững mạnh, hiện đại, đáp ứng tình hình phát triển chung của đất nước và hội nhập quốc tế... Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống Tòa án quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về “Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2023”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

b) Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì công lý”, theo chủ đề xuyên suốt của Tòa án nhân dân: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, các phong trào thi đua và các cuộc vận động của Trung ương và địa phương.

c) Động viên, khích lệ công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tòa án năm 2023; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua.

d) Đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực công tác của Tòa án, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong hệ thống Tòa án nhân dân và trong xã hội.

2. Yêu cầu:

a) Các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Tòa án nhân dân trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua, nội dung phong trào thi đua trong năm, theo đợt, chuyên đề... theo chủ đề, nội dung phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; bám sát chủ đề, nội dung phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân và của địa phương.

b) Hoàn thiện thể chế, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với quy định mới của pháp luật về thi đua, khen thưởng và đặc thù của Tòa án nhân dân; tiếp tục đổi mới tiêu chí thi đua, đánh giá thành tích, bình xét khen thưởng, công tác kiểm tra, giám sát phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ trọng tâm

a) Phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung phổ biến, quán triệt các văn bản: Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2022 và các văn bản hưng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng”; các văn bản của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc tư tưởng “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ, đạo đức, lối sống, kỷ luật của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân, nhất là công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trong việc tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

b) Phát động phong trào thi đuaký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm; tích cực nghiên cứu cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì công lý”, các phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc, Tòa án nhân dân trong năm 2023. Nội dung phong trào thi đua phải bám sát và cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2023, các nhiệm vụ cải cách tư pháp, chú trọng mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; đẩy mạnh tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp và phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết của Quốc hội, tiến tới xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam; đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ việc dân sự và khiếu kiện hành chính theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm bằng nhiều hình thức phù hợp; chú trọng công tác phát triển án lệ, công bố công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật... nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác Tòa án năm 2023.

- Tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua, các giải pháp, sáng kiến trong công tác, xây dựng mô hình và gương điển hình tiên tiến để bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng trong Tòa án nhân dân và cộng đồng xã hội.

c) Xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy định mới của pháp luật về thi đua, khen thưởng và đặc thù hoạt động của Tòa án nhân dân. Các đơn vị, Tòa án nhân dân các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia nghiên cu, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng của Trung ương và Tòa án nhân dân theo hướng xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu thi đua phải cụ thể, rõ ràng, gắn với nhiệm vụ và kết quả công tác chuyên môn, các hoạt động phong trào, hoạt động chính trị-xã hội của ngành, địa phương.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tinh gọn, ổn định, chuyên môn hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực phù hợp chuyên trách tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, nhất là ở Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

d) Hoạt động của các cụm thi đua

Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức cụm thi đua và phân bổ “Cờ thi đua” trong Tòa án nhân dân[1]. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua của các cụm thi đua; tăng cường các hoạt động trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua giữa các cụm thi đua, các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng trong cụm thi đua; tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động xã hội-từ thiện, các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay...; đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua tại cụm thi đua.

đ) Công tác tuyên truyền, xây dựng các điển hình tiên tiến

Đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng gắn với lịch sử Tòa án nhân dân, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Thẩm phán giỏi, Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực,... bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường tổ chức các Hội thi “Thẩm phán giỏi”, “Thư ký giỏi”, các hội thi về chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức vinh danh, trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng Quy chế của Tòa án nhân dân tối cao, tạo không khí thi đua sôi nổi và sức lan tỏa trong hệ thống Tòa án nhân dân và trong xã hội.

e) Tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng

Tổ chức tập huấn, giải đáp kịp thời nhng vướng mắc, bất cập về công tác thi đua, khen thưởng, gắn với các cuộc họp, hội thảo, hội nghị sơ kết, tổng kết hoặc hội nghị chuyên đề về công tác chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng; nghiên cứu đổi mới giao diện Trang tin Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân bảo đảm thiết thực, hiệu quả; khuyến khích phát huy sáng kiến trong tổ chức phong trào thi đua mang lại hiệu quả, thực sự là động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn của Tòa án nhân dân năm 2023.

2. Nhiệm vụ cụ th

a) Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2023 theo Nghị quyết của Ban Cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng.

- Đơn vị thực hiện: Các cụm thi đua, các đơn vị thuộc các Cụm thi đua.

- Thời gian thực hiện: Trong quý I năm công tác thi đua 2023.

b) Xây dựng kế hoạch thi đua, tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước và đăng ký thi đua.

- Đơn vị thực hiện: Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân các cấp, các cụm thi đua, các đơn vị thuộc các Cụm thi đua.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 01/12/2022.

c) Triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến.

- Đơn vị thực hiện: Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân các cấp, các cụm thi đua, các đơn vị thuộc các cụm thi đua.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.

d) Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023.

- Đơn vị thực hiện: Các cụm thi đua, các đơn vị thuộc các Cụm thi đua.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/4/2023.

đ) Tổng kết phong trào thi đua năm 2023

- Đơn vị thực hiện: Các cụm thi đua, các đơn vị thuộc các Cụm thi đua.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/10/2023.

e) Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng:

- Đơn vị thực hiện: Các cụm thi đua, các đơn vị thuộc các Cụm thi đua.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/01/2023 đối với báo cáo quý I; trước ngày 15/4/2023 đối với báo cáo quý II; trước ngày 15/7/2023 đối với báo cáo quý III và trước ngày 15/10/2023 đối với báo cáo quý IV. Riêng đối với báo cáo quý II gộp vào báo cáo 06 tháng đầu năm và báo cáo quý IV gộp vào báo cáo tổng kết năm, tuy nhiên tách riêng số liệu và có đánh giá ngắn gọn kết quả của quý II và quý IV. Đối với các báo cáo khen thưởng cấp Nhà nước, các danh hiệu Thẩm phán, Kỷ niệm chương thực hiện theo các văn bản quy định khác liên quan (Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ số liệu ... trong các báo cáo, đặc biệt là số liệu về chỉ tiêu thi đua... đảm bảo khách quan, trung thực).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch của Tòa án nhân dân tối cao, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức các phong trào thi đua năm 2023 phù hợp với đặc điểm tình hình và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân là đầu mối có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch đối với các cụm thi đua, các đơn vị, Tòa án nhân dân; định kỳ tổng hp tình hình kết quả thực hiện báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho ý kiến chỉ đạo.

3. Các cơ quan báo chí của Tòa án nhân dân (Báo Công lý, Truyền hình Tòa án, Tạp chí Tòa án nhân dân, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, các mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 75 năm truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2023) và 78 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2023), nhằm cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo sức lan tỏa trong Tòa án nhân dân và trong xã hội.

4. Các đơn vị Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm thi đua Tòa án nhân dân:

- Xây dựng Kế hoạch để cụ thể hóa kế hoạch thi đua của Tòa án nhân dân tối cao, phù hợp với đặc điểm tình hình chung của các đơn vị trong cụm, gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng) để tổng hợp, theo dõi;

- Tổ chức phát động phong trào thi đua của cụm thi đua và chỉ đạo, định hướng tổ chức phong trào thi đua tại các đơn vị thành viên;

- Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và báo cáo theo quy định;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn và tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng khi có yêu cầu;

- Tổ chức các phong trào thi đua của cụm thi đua, hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp tổ chức phong trào thi đua giữa các đơn vị trong cụm;

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện, tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên theo quý, 06 tháng và cả năm, báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân theo đúng nội dung và thời gian yêu cầu; đồng thời chịu trách nhiệm đối với các báo cáo của cụm.

5. Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tnh:

- Tổ chức quán triệt kịp thời đến các tập thể và cá nhân thuộc quyền quản lý Kế hoạch thi đua, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2023;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị; tiến hành sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng từng quý, 06 tháng và cả năm theo quy định về đơn vị Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm thi đua để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của cụm;

- Tổ chức và tham gia các hoạt động phong trào của cụm thi đua (Hội thi về chuyên môn nghiệp vụ; Hội diễn văn nghệ; Hội thao...); thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Trưởng các cụm thi đua chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, cụm thi đua...

Đối với các Tòa án quân sự, căn cứ vào Kế hoạch thi đua của Bộ Quốc phòng và Tòa án nhân dân tối cao, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo quy định./.

-------------------------

[1] Quyết định số 247/QĐ-TANDTC ngày 31/8/2022.

 

thuộc tính Quyết định 427/QĐ-TANDTC-TĐKT

Quyết định 427/QĐ-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:427/QĐ-TANDTC-TĐKTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Tiến
Ngày ban hành:15/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 2023 trong Tòa án nhân dân

Ngày 15/11/2022, Tòa án nhân dân tối cao đã ra Quyết định 427/QĐ-TANDTC-TĐKT ban hành kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm động viên, khích lệ công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cải cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong lĩnh vực công tác của Tòa án, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong hệ thống Tòa án nhân dân và trong xã hội;…

Bên cạnh đó, nhiệm vụ trong tâm của kế hoạch như sau: phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua; xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; hoạt động của các cụm thi đua;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định427/QĐ-TANDTC-TĐKT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi