Quyết định 256/QĐ-TANDTC-TĐKT 2022 Kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 256/QĐ-TANDTC-TĐKT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

____________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trong Tòa án nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh án Tòa án quân sự trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và các tập thể, cá nhân Tòa án nhân dân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c CA TANDTC (để b/c);
- Ban TĐ-KTTW (để b/c);
- Các đ/c PCA TANDTC (để p/h chỉ đạo);
- Thành viên HĐ TĐ-KT TAND;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);
- Trang tin TĐ-KT TAND (để đăng tin);
- Lưu: VP, Vụ TĐKT.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Tiến

 

 

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 256/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân; Chỉ thị số 01/2022/CT-CA ngày 10/01/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2022; Quyết định số 524/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 25/11/2021 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trong Tòa án nhân dân; Kết luận của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Cụ thể như sau:

I. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔNG KẾT

1. Hình thức tổng kết

- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 tại các đơn vị, Cụm thi đua Tòa án nhân dân được tổ chức theo hình thức trực tiếp.

- Chánh án Tòa án quân sự Trung ương chỉ đạo thống nhất việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trong các đơn vị Tòa án quân sự các cấp theo quy định chung của Bộ Quốc phòng.

2. Nội dung tổng kết

- Tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, Cụm thi đua trong năm 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức phong trào thi đua trong năm 2023 bảo đảm thực chất, thiết thực, hiệu quả, phù hợp đặc điểm tình hình, yêu cầu chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua, công tác tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng (Tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; giới thiệu các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, nhất là công tác tổ chức xét xử trực tuyến; hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao).

- Đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp đối với công tác chỉ đạo, quản lý của Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân trong công tác thi đua, khen thưởng.

- Bình xét thi đua, lựa chọn và đề nghị khen thưởng “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” đối với các đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện (theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC) và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong năm 2022.

- Thông qua nội dung giao ước thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023 trong các đơn vị, Tòa án nhân dân, Cụm thi đua.

- Thực hiện các nội dung khác theo chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân.

* Tổng kết tại các Cụm thi đua, có thêm các nội dung:

- Đánh giá phương thức tổ chức phong trào thi đua, việc chỉ đạo, điều hành tổ chức phong trào thi đua của đơn vị Trưởng Cụm, Phó Trưởng Cụm thi đua.

- Bình xét thi đua, lựa chọn đề nghị khen thưởng “Cờ thi đua” (theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC) cho các tập thể trong Cụm thi đua có thành tích tiêu biểu, xuất sắc năm 2022.

- Quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới về công tác thi đua, khen thưởng (nếu có); trao đổi, giải đáp những vướng mắc về công tác thi đua, khen thưởng trong quá trình triển khai thực hiện.

- Bầu đơn vị Trưởng Cụm, Phó Trưởng Cụm thi đua năm 2023 theo Quyết định số 247/QĐ-TANDTC ngày 31/8/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức Cụm thi đua và phân bổ “Cờ thi đua” trong Tòa án nhân dân.

3. Thời gian, địa điểm tổng kết

- Căn cứ quy định tại các khoản 1,2 Điều 29 Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC; điểm đ mục 2 phần II Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 (ban hành kèm Quyết định số 524/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 25/11/2022) và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân (cấp cao, cấp tỉnh) quyết định cụ thể về thời gian, địa điểm tổng kết, bảo đảm Hội nghị tổng kết hoàn thành trước ngày 10/10/2022.

- Đối với các Cụm thi đua: Lãnh đạo các đơn vị Trưởng Cụm thống nhất với lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Cụm chủ động đề xuất thời gian tổ chức tổng kết, báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện, bảo đảm Hội nghị tổng kết hoàn thành trước ngày 15/10/2022.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

1. Đối với các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương

Thành phần tham dự Hội nghị tổng kết do Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương quyết định tùy thuộc vào đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

2. Đối với các Cụm thi đua

Thành phần đại biểu tham dự, gồm:

- Đại diện lãnh đạo (hoặc Hội đồng Thẩm phán) Tòa án nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị;

- Đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành có liên quan của địa phương nơi tổ chức Hội nghị tổng kết;

- Đại diện lãnh đạo, công chức chuyên môn các đơn vị: Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Cục Kế hoạch-Tài chính, Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao;

- Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Cụm thi đua;

- Đại diện lãnh đạo, công chức theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị Tòa án nhân dân thuộc Cụm thi đua;

- Phóng viên báo đài của Trung ương, địa phương và của Tòa án nhân dân dự và đưa tin về Hội nghị.

III. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022

1. Thời gian, số liệu báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng

- Các đơn vị tổng hợp số liệu kết quả thực hiện các chỉ tiêu về công tác thi đua, khen thưởng; công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác khác theo năm thi đua 12 tháng (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022) để đánh giá kết quả công tác năm 2022 và làm căn cứ bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng.

- Các số liệu thống kê kết quả thụ lý, giải quyết các loại vụ việc trong báo cáo phải bảo đảm chính xác, trùng khớp với số liệu đã nhập trên phần mềm thống kê chung trong hệ thống Tòa án nhân dân.

2. Đối với việc hòa giải thành, đối thoại thành

- Thực hiện chỉ tiêu thi đua theo Chỉ thị số 02/2022/CT-CA ngày 14/3/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

- Tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành thực hiện theo Công văn số 55/TANDTC-PC ngày 20/3/2018 và Chỉ thị số 02/2022/CT-CA ngày 14/3/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

3. Đối với việc phát triển án lệ

Thực hiện theo nội dung Công văn số 136/TANDTC-PC ngày 13/8/2021 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường hơn nữa công tác phát triển, áp dụng án lệ trong Tòa án nhân dân.

4. Đối với việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến

Thực hiện theo nội dung Công văn số 58/TANDTC-TĐKT ngày 10/8/2022 và Công văn số 170/TANDTC-TH ngày 22/8/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến.

5. Một số nội dung khác

- Để bảo đảm phù hợp với quy định mới của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, việc đánh giá kết quả phong trào thi đua và bình xét đề nghị khen thưởng năm 2022 tại các Cụm thi đua vẫn thực hiện theo Quyết định số 478/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 08/11/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Tuy nhiên, việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2022 và các nội dung phát động, ký kết giao ước thi đua... được thực hiện theo Quyết định số 247/QĐ-TANDTC ngày 31/8/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức Cụm thi đua và phân bổ “Cờ thi đua” trong Tòa án nhân dân.

- Đặc biệt quan tâm, khuyến khích đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc (cao nhất), tiêu biểu các chỉ tiêu thi đua:

+ Có chỉ tiêu cao nhất trong công tác hòa giải, đối thoại thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

+ Có chỉ tiêu cao nhất trong việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 19/11/2021 của Quốc hội và Thông tư liên tịch về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

+ Có chỉ tiêu cao nhất trong công tác phát triển, áp dụng án lệ trong Tòa án nhân dân.

+ Có chỉ tiêu cao nhất trong công bố bản án, quyết định có hiệu lực trên cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân.

- Khuyến khích đề nghị khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp.

6. Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

a) Đối với các đơn vị, Tòa án nhân dân

Nội dung báo cáo tập trung đánh giá các phong trào thi đua nổi bật, các sáng kiến, giải pháp (đã được công nhận và áp dụng trong thực tế) để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, đạt thành tích cao trong công tác chuyên môn; phân tích và đánh giá cụ thể tác động, hiệu quả của phong trào thi đua đến việc thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị; tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ: tỷ lệ thụ lý, giải quyết các loại vụ việc; tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa và nguyên nhân (chủ quan, khách quan); tỷ lệ hòa giải thành, đối thoại thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; việc thực hiện chỉ tiêu đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ; kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội và Thông tư liên tịch về tổ chức phiên tòa trực tuyến; việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật... (có số liệu chứng minh); Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân, giải pháp đã thực hiện để khắc phục; các số liệu kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua phải so sánh với cùng kỳ năm 2021 và những năm trước đó (nếu có); có nhận xét, đánh giá cụ thể.

* Lưu ý: Phần kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua về công tác chuyên môn trong báo cáo chỉ nêu ngắn gọn tổng số vụ việc đã thụ lý, tỷ lệ % giải quyết nói chung và tỷ lệ % giải quyết từng loại vụ việc cụ thể (theo các tiêu chí trong Bảng chấm điểm thi đua). Phần số liệu chi tiết từng loại vụ việc của từng đơn vị, cấp Tòa án lập thành Biểu thống kê riêng kèm theo Báo cáo và phải đảm bảo chính xác, trùng khớp với số liệu đã nhập trên phần mềm thống kê chung trong hệ thống Tòa án nhân dân. Số liệu khen thưởng trong năm 2022 tách riêng số liệu khen thưởng dịp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Các đơn vị gửi báo cáo, hồ sơ đề nghị khen thưởng bằng văn bản về Vụ Thi đua-Khen thưởng; đồng thời gửi File mềm văn bản vào hộp thư điện tử của Vụ Thi đua-Khen thưởng (vuthiduakhenthuong@.gmail.com).

b) Đối với các Cụm thi đua Tòa án nhân dân

Tập trung đánh giá hình thức tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua trong Cụm; phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, mô hình mới, cách làm hay, kết quả phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến (tập thể, cá nhân), những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua và trong công tác chuyên môn, gương người tốt, việc tốt được phổ biến, nhân rộng trong Cụm thi đua và hệ thống Tòa án nhân dân. Đồng thời, đánh giá rút kinh nghiệm đối với các đơn vị tổ chức phong trào thi đua chưa hiệu quả, còn hình thức, chưa hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ công tác chuyên môn; từ đó đưa ra giải pháp, phương hướng trong năm tiếp theo, những kiến nghị, đề xuất đối với công tác quản lý, chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào Kế hoạch này, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể “Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của cơ quan, đơn vị”; báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao (phụ trách đơn vị) và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân cho ý kiến chỉ đạo trước khi triển khai thực hiện.

2. Lãnh đạo các đơn vị Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm thi đua năm 2022 căn cứ vào Kế hoạch này, thống nhất với lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Cụm, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể “Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Cụm thi đua”; báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao (phụ trách khu vực) và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân cho ý kiến chỉ đạo trước khi triển khai thực hiện.

3. Chánh án Tòa án quân sự trung ương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch “Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 tại các đơn vị Tòa án quân sự các cấp và Cụm thi đua” theo quy định chung của Bộ Quốc phòng.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Thi đua-Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định./.

 

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 256/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 06/9/2022 về việc ban hành Kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trong Tòa án nhân dân)

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
ĐƠN VỊ .... 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:     /BC-TĐKT

………., ngày    tháng    năm 2022

 

 

 

BÁO CÁO

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy, cán bộ, những yếu tố có tác động, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm của đơn vị, cụm thi đua.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

- Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng.

- Ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về thi đua, khen thưởng trong năm.

2. Tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua

a) Phong trào thi đua của Tòa án nhân dân

- Triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Tòa án nhân dân tối cao phát động, điển hình là: Phong trào thi đua “Vì Công lý”; Phong trào thi đua năm 2022 “đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, vì công lý”; Phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022 “chào mừng Kỷ niệm 74 năm truyền thống Thi đua yêu nước 11/6/1948-11/6/2022, 77 năm Quốc khánh 02/9/1945-02/9/2022 và Ngày truyền thống Tòa án nhân dân 13/9/1945-13/9/2022” (nêu rõ số lượng và tên từng phong trào).

- Tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua.

- Sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong các phong trào thi đua đã phát động.

b) Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động, đặc biệt là: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 (có số liệu cụ thể chứng minh từng phong trào).

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua về chuyên môn nghiệp vụ

Số lượng, chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ việc; tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; tỷ lệ hòa giải thành, đối thoại thành (theo các Luật tố tụng dân sự, hành chính và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án); số lượng tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến, phiên tòa rút kinh nghiệm; số lượng bản án, quyết định được công bố trên cổng thông tin điện tử; việc đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ; công tác thi hành án phạt tù; kiểm tra nghiệp vụ... so sánh với cùng kỳ năm 2021 và những năm trước đó (tăng hay giảm? phân tích nguyên nhân).

4. Công tác khen thưởng

- Việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về khen thưởng; trích lập, quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng năm 2022;

- Kết quả khen thưởng các loại năm 2022 (tách riêng số liệu khen thưởng dịp tổng kết năm 2021): Số lượng tập thể, cá nhân được khen và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được tặng; số lượng, tỷ lệ khen thưởng cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng, tỷ lệ khen thưởng tập thể nhỏ; số lượng, tỷ lệ khen thưởng các trường hợp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát hiện, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởngSố lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất...

- Việc tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

5. Công tác tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến

- Việc quán triệt, triển khai xây dựng, ban hành các kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến năm 2022;

- Kết quả xây dựng điển hình tiên tiến (Nêu rõ số lượng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị năm 2022; các mô hình mới, nhân tố mới được phát hiện; những biện pháp xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình...);

- Việc biểu dương, vinh danh các điển hình tiên tiến.

6. Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng (số lượng, chất lượng cán bộ; tính chất hoạt động chuyên trách/kiêm nhiệm); kiện toàn, ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng và Hội đồng Khoa học-Sáng kiến cơ sở theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

- Công tác tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, Hội đồng Khoa học-Sáng kiến cơ sở (số lượng sáng kiến, giải pháp công tác được công nhận trong năm).

7. Thực hiện Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án

- Công tác bổ nhiệm Hòa giải viên, số lượng, chất lượng Hòa giải viên; cơ sở vật chất bảo đảm công tác hòa giải, đối thoại; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho Hòa giải viên; kết quả hoạt động của Hòa giải viên (nêu rõ số lượng, chất lượng hòa giải, đối thoại);

- Việc thực hiện chỉ tiêu thi đua theo Chỉ thị số 02/2022/CT-CA ngày 14/3/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; những khó khăn, vướng mắc...

8. Các công tác khác: Cải cách đổi mới thủ tục hành chính-tư pháp; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức cán bộ (nêu rõ số cán bộ bị kỷ luật, hình thức kỷ luật); hoạt động của các tổ chức đoàn thể (tổ chức Đảng, đoàn thể) trong cơ quan, đơn vị; quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động xã hội, từ thiện (nêu rõ tổng số tiền, hiện vật ủng hộ)...

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Tồn tại, hạn chế

3. Nguyên nhân (khách quan, chủ quan)

4. Giải pháp khắc phục

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2023

1. Các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

2. Biện pháp tổ chức thực hiện

3. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Đ/c PCA TANDTC phụ trách (để báo cáo);
- Vụ TĐ-KT TANDTC;
- Trưởng cụm thi đua (để báo cáo);
- Lưu:....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi