Quyết định 1534/QĐ-BKHĐT 2016 về kế hoạch triển khai phong trào thi đua yêu nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------
Số: 1534/QĐ-BKHĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016-2020
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;
Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BKHĐT ngày 28/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai phong trào thi đua yêu nước ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2016 - 2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Ban Thi đua - Khen thưng Trung ương;
- Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp (10 đơn vị);
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ TĐKT (02 bản).
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1534/QĐ-BKHĐT ngày 21/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
 
Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của ngành Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều đổi mới, hình thức phong phú, nội dung thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Ngành và mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; để khuyến khích động viên các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Ngành giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Phát huy tinh thần đoàn kết của toàn Ngành, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, để các phong trào thi đua thực sự trở thành động lực to lớn, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020.
2. Yêu cầu
a) Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai thực hiện sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành tham gia. Nội dung, hình thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải phong phú, cụ thể, thực chất, hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016 - 2020) và gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
b) Gắn kết chặt chẽ giữa kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá thành tích của tập thể và cá nhân. Khen thưởng phải được trao cho những tập thể và cá nhân thực sự có cống hiến, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành kết quả nhanh, có chất lượng. Kịp thời phát hiện biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, những điển hình xuất sắc nhằm tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua.
II. CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Chủ đề phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020
Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề: Ngành Kế hoạch và Đầu tư phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016 - 2020”.
2. Nội dung thi đua
Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Triển khai thực hiện quyết liệt và hiệu quả các Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT ngày 01/9/2016 về việc chấn chỉnh công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chỉ thị số 02/CT-BKHĐT ngày 6/9/2016 về tăng cường công tác tham mưu của ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:
a) Tập trung hoàn thiện thể chế, đặc biệt việc xây dựng các Đề án Luật quy hoạch, Đề án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...
b) Thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng các Đề án lớn như: Đề án Kế hoạch tổng thể tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Đề án đổi mới, hiện đại hóa công tác quản lý thông tin, dữ liệu đầu tư công; Đề án Tái cấu trúc đầu tư, trọng tâm là đầu tư công. Đặc biệt, tập trung hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và trung hạn 2016 - 2020; xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo thẩm định 3 Đề án xây dựng mô hình đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc; Đề án đường cao tốc Bắc - Nam (phối hp với Bộ Giao thông vận tải); Đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long gắn với liên kết vùng và ứng phó biến đổi khí hậu; Đề án cơ chế đặc thù hỗ trợ các địa phương nghèo, đặc biệt khó khăn”; Đề án “xây dựng cơ chế chính sách phối hợp liên kết vùng” vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê giai đoạn 2016 - 2020.
c) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong Tổ điều hành kinh tế vĩ mô (Tổ 1317) và các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
d) Thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê, đặc biệt là việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân gây lãng phí, thất thoát trong đầu tư công; tiến hành thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hp vị phạm pháp luật về đầu tư, kinh doanh cũng như các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, gây khó khăn cản trở hoạt động của nhà đầu tư và doanh nghiệp.
đ) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực do Bộ quản lý, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp với phương châm “Luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp”; phát triển dịch vụ trực tuyến, bảo đảm hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước của Bộ và trong toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư: Các đơn vị trong Bộ tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ, ứng dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ, tiến tới Chính phủ điện tử. Đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lập, theo dõi kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, đấu thầu, quản lý đăng ký doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài;...
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
2. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” bằng nhiều hình thức, đặc biệt là trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác.
3. Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, cải tiến lề lối làm việc, bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá, tạo chuyển biến và hiệu quả rõ rệt trong thực thi công vụ. Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong giai đoạn mới.
4. Cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong việc chỉ đạo phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động xuyên suốt. Mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
5. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung thi đua, công tác sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị để rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, nhân rộng điển hình tiên tiến và kịp thời khắc phục những hạn chế trong phong trào thi đua.
IV. KHEN THƯỞNG
1. Tiêu chuẩn thi đua
a) Đối với tập thể
- Hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn công tác xây dựng ban hành chính sách và thực thi chính sách đối với các nhiệm vụ được giao.
- Nghiên cứu xây dựng bổ sung kịp thời các cơ chế chính sách và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng đề ra giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
- Có đăng ký, xây dựng chương trình hành động hoặc giải pháp nhằm đổi mới, tạo tính đột phá trong Ngành, lĩnh vực mà đơn vị mình phụ trách, theo dõi.
b) Đối với cá nhân
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sáng tạo, sáng kiến, giải pháp hữu ích cụ thể trong việc tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ, Ngành.
2. Khen thưởng
a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong Ngành phải coi kết quả thực hiện Kế hoạch này là tiêu chí quan trọng khi đánh giá thi đua và xét khen thưởng hàng năm.
b) Khen thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân có tham mưu, đề xuất những cơ chế chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn hoc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê trong thời gian gấp, đạt hiệu quả được dư luận đồng tình, sau khi kết thúc nhiệm vụ, thủ trưởng đơn vị chủ động đề xuất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xem xét khen thưởng hoặc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ chủ động xem xét đề xuất Bộ trưởng khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.
c) Khen thưởng sơ kết giai đoạn 2016 - 2018 và tổng kết giai đoạn 2018 - 2020.
- Sơ kết giai đoạn 2016-2018, các hình thức khen thưởng gồm có:
+ Cờ thi đua cấp Bộ;
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Tổng kết giai đoạn 2018 - 2020, các hình thức khen thưởng gồm có:
+ Huân chương Lao động;
+ Cờ thi đua của Chính phủ;
+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
+ Cờ thi đua cấp Bộ;
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Khi tiến hành sơ kết và tổng kết phong trào thi đua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ sẽ có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí và số lượng khen thưởng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tiến độ triển khai
Phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 được tổ chức thực hiện thường xuyên trong đó cao điểm là hai đợt:
a) Đợt 1: Thời gian tính từ năm 2016 đến ngày 31/06/2018, phong trào thi đua tập trung nâng cao tiến độ, chất lượng hiệu quả công tác, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Ngành.
b) Đợt 2: Thời gian tính từ ngày 01/07/2018 đến ngày 31/12/2020, các phong trào thi đua phải tạo ra sự đột phá trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Tổ chức tổng kết cùng với kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư, và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Kế hoạch và Đầu tư lần thứ IV.
2. Tổ chức thực hiện
a) Căn cứ Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Khối thi đua trong toàn Ngành xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua cụ thể, phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị hàng năm và giai đoạn 2016-2020.
b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Quản lý KCN, KCX, KKT có trách nhiệm sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền, đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
c) Các Báo, Tạp chí, Trang thông tin điện tử của Bộ và trang tin của các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của Ngành. Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, gương “Người tốt việc tốt”, các mô hình mới, hiệu quả trong các hoạt động của Ngành.
d) Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng lên phương án kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định hiện hành về sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng.
đ) Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Ngành tổ chức triển khai phong trào thi đua, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả báo cáo Lãnh đạo Bộ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hp với tình hình thực tiễn, theo đề nghị của các đơn vị thuộc Bộ, Ngành, Vụ Thi đua - Khen thưởng tổng hp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
 

thuộc tính Quyết định 1534/QĐ-BKHĐT

Quyết định 1534/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua yêu nước ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1534/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành:21/10/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1534/QĐ-BKHĐT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi