Chỉ thị 04/CT-BTC về học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
----------
Số: 04/CT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài chính nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Từng cơ quan, đơn vị trong ngành cần coi đây là sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn ngành, tạo sự chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động, đề cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, rèn luyện phẩm chất đạo đức để phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Trong quá trình thực hiện, cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu chung và gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho ngành Tài chính.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính căn cứ các nội dung nêu tại Điểm 1, Điểm 2 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ được giao đối với ngành, với đơn vị để xây dựng, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình thực hiện của đơn vị mình từng năm và giai đoạn 2016-2020. Trong đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, Đảng viên, đồng thời động viên được toàn thể công chức, viên chức tham gia trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, công vụ phù hợp với đặc thù quản lý của từng đơn vị trong giai đoạn mới, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3. Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ căn cứ nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính để phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, hướng dẫn về kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Trên cơ sở hướng dẫn chung của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Tài chính đẩy nhanh xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
5. Văn phòng Bộ Tài chính, các cơ quan báo chí thuộc Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác truyền thông về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này của Bộ trưởng Bộ Tài chính, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán các hiện tượng, cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống.
6. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đơn vị mình và lan tỏa ra các đơn vị khác trong ngành, cũng như trong xã hội.
7. Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Công đoàn Bộ Tài chính, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn các hình thức thi đua khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
8. Hằng năm, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có báo cáo đánh giá về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những mục tiêu quan trọng để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi đơn vị, cá nhân.
Các đơn vị gửi Báo cáo đánh giá về Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 12 hằng năm. Giao Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo chung kết quả thực hiện Chỉ thị này.
Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện và chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.
 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo thực hiện);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP.
BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 
 

thuộc tính Chỉ thị 04/CT-BTC

Chỉ thị 04/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:04/CT-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:20/10/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
TÓM TẮT VĂN BẢN

Ngành Tài chính đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 20/10/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tại Chỉ thị, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài chính coi việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là sinh hoạt chính trị quan trọng rộng lớn trong toàn ngành, tạo sự chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động, đề cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, rèn luyện phẩm chất đạo đức để phụng sự Tổ Quốc và nhân dân; trong quá trình thực hiện phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức quán triệt, triển khai…
Đặc biệt, cần phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, Đảng viên, đồng thời động viên được toàn thể công chức, viên chức tham gia trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, công vụ phù hợp với đặc thù quản lý của từng đơn vị trong giai đoạn mới…
Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Công đoàn Bộ Tài chính, Đoàn thanh viên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn các hình thức thi đua khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết Chỉ thị04/CT-BTC tại đây

tải Chỉ thị 04/CT-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi