Thông tư 34/2017/TT-BGTVT sửa quy định quản lý nhiệm vụ môi trường

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 34/2017/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý
1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 7 như sau:
“a) Đối với những nhiệm vụ môi trường mà sản phẩm được ban hành dưới hình thức các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật hoặc được ứng dụng, triển khai trong hoạt động bảo vệ môi trường, cụ thể như: tổ chức các khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ môi trường, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; đăng bài viết trên báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử; thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; họp Hội đồng tuyển chọn, Hội đồng thẩm định thuyết minh đề cương nhiệm vụ môi trường; lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm, Vụ Môi trường căn cứ nội dung thực hiện để lấy thêm ý kiến của các chuyên gia từ các cơ quan, đơn vị và thực hiện thẩm định;”.
2. Sửa đổi tiêu đề khoản 1 Điều 9 như sau: “Căn cứ lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách”.
3. Sửa đổi, bổ sung điểm ab khoản 2 Điều 9 như sau:
“a) Căn cứ khoản 1 Điều 9 lập danh mục nhiệm vụ môi trường năm kế hoạch theo Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt;
b) Rà soát, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán các nhiệm vụ môi trường năm kế hoạch tại điểm a khoản 2 Điều 9 trước ngày 31 tháng 12 theo Mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;”.
4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 như sau:
“3. Trách nhiệm của Vụ Tài chính
Căn cứ danh mục nhiệm vụ môi trường và Quyết định phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán các nhiệm vụ môi trường nêu tại điểm a và b khoản 2 Điều 9, dự thảo Quyết định giao dự toán ngân sách cho cơ quan chủ trì trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.”.
5. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 13 như sau:
“b) 01 (một) bộ phiếu đánh giá, ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng, biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và báo cáo tiếp thu giải trình của chủ nhiệm nhiệm vụ đối với kết luận của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở (bản sao);”
6. Thay thế Phụ lục 3, 5, 6, 7, 10 của Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tương ứng với Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
7. Bãi bỏ Khoản 5 Điều 9, Điều 17 của Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2017.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa
PHỤ LỤC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2017/TT-BGTVT ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 
Mẫu số 01 Thuyết minh đề cương nhiệm vụ môi trường
Mẫu số 02 Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ môi trường
Mẫu số 03 Quyết định phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán nhiệm vụ môi trường
Mẫu số 04 Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường
Mẫu số 05 Văn bản xác nhận hoàn thành nhiệm vụ môi trường
Mẫu số 01. Thuyết minh đề cương nhiệm vụ môi trường

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(TÊN CƠ QUAN CHỦ TRÌ)
-------------------

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG

 

(TÊN NHIỆM VỤ)

-

Mã số:............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa danh, năm 20....

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

1. Tên nhiệm vụ

2. Mã số:..............

3. Quản lý nhiệm vụ

3.1. Cơ quan quản lý

Tên cơ quan quản lý:                                                    Bộ Giao thông vận tải

Địa chỉ:

3.2. Cơ quan chủ trì

Tên cơ quan:

Điện thoại:                                                                           Fax:

Địa chỉ:

Họ và tên thủ trưởng cơ quan:

Số tài khoản:

Ngân hàng:

3.3. Chủ nhiệm nhiệm vụ

Họ và tên:

Học hàm/Học vị:

Chức vụ:

Điện thoại:

Cơ quan:                                              Nhà riêng:                      Mobile:

Fax:                                                     E-mail:

Tên cơ quan đang công tác:

Địa chỉ cơ quan:

Địa chỉ nhà riêng:

3.4. Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện

TT

Tên tổ chức/cá nhân

Địa chỉ

1

2

3

4. Thời gian thực hiện

Từ tháng........../20..... đến tháng.........../20...

5. Dự kiến kinh phí

Tổng kinh phí:......................... triệu đồng, trong đó:

Nguồn

Tổng số (triệu đồng)

- Từ ngân sách nhà nước

- Từ nguồn tự có của cơ quan chủ trì

- Từ nguồn khác

6. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải thực hiện

6.1. Căn cứ pháp lý lập nhiệm vụ (nêu các văn bản pháp lý liên quan đến nhiệm vụ)

6.2. Sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ (nêu khái quát những thông tin cơ bản, mới nhất về tình hình nghiên cứu, triển khai trong và ngoài nước: thể hiện sự am hiểu và nắm bắt được thông tin về lĩnh vực thực hiện; nêu rõ quan điểm của tác giả về tính cấp thiết của nhiệm vụ v.v...)

7. Phạm vi, quy mô

8. Địa điểm thực hiện

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NHIỆM VỤ

9. Mục tiêu của nhiệm vụ

9.1. Mục tiêu dài hạn

9.2. Mục tiêu ngắn hạn

10. Phương pháp thực hiện

11. Nội dung thực hiện (liệt kê những nội dung trọng tâm để thực hiện mục tiêu của nhiệm vụ, nêu bật những nội dung mới để giải quyết vấn đề đặt ra, thống kê chi tiết nhân lực thực hiện từng hạng mục nội dung nhiệm vụ, v.v...)

12. Tiến độ thực hiện (phù hợp với những nội dung đã nêu tại mục 11)

TT

Nội dung
(Phần công việc thực hiện)

Thời gian

Sản phẩm phải đạt

Bắt đầu

Kết thúc

1

Xây dựng đề cương

2

Nội dung trọng tâm (phù hợp với những nội dung đã nêu tại mục 11)

...

Xây dựng báo cáo tổng hợp

...

Nghiệm thu cấp cơ sở

...

Nghiệm thu cấp Bộ

13. Dự kiến kết quả sản phẩm, địa chỉ bàn giao sử dụng

TT

Tên sản phẩm

Địa chỉ bàn giao sử dụng

1

2

3

III. DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Năm thực hiện

Kinh phí
(triệu đồng)

Nguồn vốn
(triệu đồng)

Sự nghiệp bảo vệ môi trường (SNMT)

Nguồn khác

Tổng cộng:

CHI TIẾT NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ

STT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CHI PHÍ (đồng)

GHI CHÚ

SNMT

Nguồn khác

1

Lập nhiệm vụ

2

Chi phí thực hiện

Phụ lục A

3

Chi báo cáo tổng kết

4

Chi khác

Phụ lục B

TỔNG CỘNG

Cộng 1, 2, 3, 4

PHỤ LỤC A. CHI PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

STT

Nội dung công việc

Đơn vị

Sốlượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền
(đồng)

Căn cứ áp dụng

SNMT

Nguồn khác

1

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

1.1

Chi phí nhân công

1.2

Chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ, phân tích mẫu (nếu có)

2

CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG

Cộng 1 và 2

PHỤ LỤC B. CHI PHÍ KHÁC

STT

Nội dung công việc

Đơn vị

Sốlượng

Đơn giá 
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Căn cứ áp dụng

SNMT

Nguồn khác

1

Kiểm tra tiến độ năm

(Cơ quan quản lý nhiệm vụ)

2

Hội thảo khoa học (nếu có)

3

Họp nghiệm thu cấp cơ sở

4

Họp nghiệm thu cấp Bộ

5

Photo, văn phòng phẩm, tài liệu tham khảo, ...

...

...

Cộng 1 đến...

(Làm tròn)

Chủ nhiệm nhiệm vụ
(Họ tên và chữ ký)

........., ngày...... tháng...... năm 20...
Thủ trưởng Cơ quan chủ trì
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Khi lập Thuyết minh đề cương đề án/dự án môi trường, cơ quan chủ trì thay cụm từ “nhiệm vụ” bằng “đề án” hoặc “dự án” trong mẫu Thuyết minh đề cương nhiệm vụ môi trường.

(2) Thuyết minh đề cương của các nhiệm vụ môi trường được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 của Thông tư này chỉ bao gồm các mục 1, 2, 3, 4, 5 Phần I; mục 11, 12, 13 Phần II và Dự toán của Mẫu Thuyết minh đề cương nhiệm vụ môi trường.

(3) Đối với các nhiệm vụ môi trường có nội dung mua sắm vật tư, nguyên liệu, thiết bị để sản xuất thí điểm/ứng dụng thử nghiệm... thì phải nêu rõ các tiêu chí/thông số/yêu cầu kỹ thuật của vật tư, nguyên liệu, thiết bị.

(4) Đối với các nhiệm vụ môi trường sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và các nguồn khác, cơ quan chủ trì phải phân khai cụ thể các hạng mục, nội dung chi và dự toán cho từng nguồn tương ứng, bảo đảm đúng quy định hiện hành về tài chính (Phần dự toán có thể tách riêng thành Phụ lục và lập dưới dạng bảng tính Excel).

Mẫu số 02. Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ môi trường

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày… tháng… năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ môi trường năm.....

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Căn cứ Thông tư số ........./2017/TT-BGTVT ngày........ của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số ....../QĐ-BTC ngày....... của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm......;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước năm...... của Bộ Giao thông vận tải, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện thuyết minh đề cương và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Môi trường, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan chủ trì;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phụ lục

Danh mục nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước năm......

(Kèm theo Quyết định số ...../QĐ-BGTVT ngày... tháng... năm.... của Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Cơ quan chủ trì/ phối hợp

Thời gian thực hiện

Tổng kinh phí

Kinh phí đã giao

Kinh phí năm....

I

Nhiệm vụ chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

II

Nhiệm vụ mở mới

 

 

 

 

 

 

III

Nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 


Mẫu số 03. Quyết định phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán nhiệm vụ môi trường

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày… tháng… năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán nhiệm vụ môi trường “Tên nhiệm vụ” - Mã số: MT....

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Căn cứ Thông tư số........./2017/TT-BGTVT ngày........ của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số..../QĐ-BGTVT ngày...... của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt danh mục nhiệm vụ môi trường năm....;

Xét đề nghị tại Biên bản họp ngày........ của Hội đồng cấp Bộ thẩm định thuyết minh đề cương nhiệm vụ môi trường năm..... và nội dung thuyết minh đề cương, dự toán nhiệm vụ môi trường “Tên nhiệm vụ” đã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo văn bản số...... ngày...... của....... (tên cơ quan chủ trì);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán nhiệm vụ môi trường “Tên nhiệm vụ” do....... (tên cơ quan chủ trì) chủ trì thực hiện với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu (nếu có)

1.1. Mục tiêu dài hạn

1.2. Mục tiêu ngắn hạn

2. Nội dung thực hiện

3. Thời gian thực hiện

4. Kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ

5. Kinh phí và nguồn vốn

Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu có đề xuất điều chỉnh nội dung nhiệm vụ môi trường,... (tên cơ quan chủ trì) có trách nhiệm báo cáo Bộ Giao thông vận tải để xem xét, giải quyết theo quy định.

Giao Vụ Môi trường chấp thuận việc điều chỉnh chi tiết thuyết minh đề cương và dự toán nhiệm vụ môi trường Mã số: MT....... tại Phụ lục 1 (Thuyết minh đề cương) và Phụ lục 2 (Dự toán chi phí thực hiện) kèm theo, trừ các nội dung được nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Căn cứ vào khối lượng thực hiện và sản phẩm hoàn thành..................... (tên cơ quan chủ trì) thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Môi trường, Tài chính;......... (Tên cơ quan chủ trì) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho Bạc NN;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Mẫu số 04. Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.........../HĐ-MT

Hà Nội, ngày tháng năm.......

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG

Tên nhiệm vụ:.......................................................

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Căn cứ Thông tư số........./2017/TT-BGTVT ngày........ của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số........../QĐ-BGTVT ngày......... của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt danh mục nhiệm vụ môi trường năm 20..;

Căn cứ Quyết định số........../QĐ-BGTVT ngày......... của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán nhiệm vụ môi trường...;

Căn cứ nhu cầu và năng lực của các bên,

Chúng tôi gồm:

1. Bên giao (Bên A): Bộ Giao thông vận tải

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                        Fax:

Số tài khoản:                                                    Tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Đại diện:

Chức vụ:

2. Bên nhận (Bên B): Tên cơ quan chủ trì

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                        Fax:

Số tài khoản:                                                    Tại ngân hàng:

Đại diện:

Chức vụ:

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ môi trường (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:

I. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Điều 1. Bên B cam kết thực hiện nhiệm vụ môi trường:......................................

Thuyết minh đề cương nhiệm vụ đã được xác nhận kèm theo là bộ phận của Hợp đồng.

Điều 2. Sản phẩm giao nộp

Bảng 1. Danh mục sản phẩm:

STT

Tên sản phẩm

Số lượng

Thời gian hoàn thành

Địa chỉ bàn giao sử dụng

1

2

Điều 3. Thời gian thực hiện:.......... tháng;

Từ tháng....... /20.. đến tháng......./20..

II. TÀI CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

Điều 4. Kinh phí để thực hiện nhiệm vụ là:...................................... triệu đồng.

(Bằng chữ:..........................................................................................................).

Nguồn vốn:

Điều 5. Tiến độ cấp kinh phí thực hiện được nêu cụ thể tại Bảng 2.

Bảng 2. Tiến độ cấp kinh phí:

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Năm

Kinh phí

Ghi chú

1

Năm 20...

2

Năm 20...

Nếu Bên B không hoàn thành công việc đúng tiến độ, Bên A có thể kiến nghị ngừng việc cấp kinh phí.

III. TRÌNH TỰ GIAO NỘP SẢN PHẨM

Điều 6. Bên B có trách nhiệm giao nộp sản phẩm cho bên A theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 7. Bên B được hưởng quyền tác giả và các quyền lợi khác theo pháp luật hiện hành.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Điều 8. Trách nhiệm của Bên A:

- Chuyển kinh phí thực hiện đúng số lượng, tiến độ để bên B thực hiện các nội dung của Hợp đồng;

- Tổ chức đánh giá, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng khi hoàn thành nhiệm vụ môi trường;

- Bảo mật các sản phẩm và cung cấp thông tin theo quy định hiện hành.

- Các trách nhiệm khác (nếu có).

Điều 9. Trách nhiệm của Bên B:

- Thực hiện đúng, đầy đủ nội dung công việc được nêu trong thuyết minh đề cương, dự toán nhiệm vụ môi trường được phê duyệt;

- Báo cáo định kỳ cho Bên A về tình hình thực hiện nhiệm vụ môi trường (theo Biểu mẫu quy định; báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đã nhận theo chế độ hiện hành trước khi nhận kinh phí của đợt tiếp theo, báo cáo quyết toán, báo cáo tổng hợp lũy kế).

- Quyết toán/Giải ngân nhiệm vụ môi trường theo đúng tiến độ trong thuyết minh đề cương nhiệm vụ đã được phê duyệt.

- Các trách nhiệm khác (nếu có).

Điều 10. Các thỏa thuận khác:

1. Nếu nhận thấy cần thiết dừng thực hiện Hợp đồng thì Bên B cần báo cáo bằng văn bản cho Bên A trước... ngày để hai bên tiến hành xác định trách nhiệm và lập biên bản xử lý.

2. Khi có kiến nghị thay đổi, điều chỉnh nhiệm vụ môi trường, Bên B phải báo cáo bằng văn bản cho Bên A. Sau khi xem xét, Bên A trả lời ý kiến bằng văn bản cho Bên B và văn bản này là bộ phận của Hợp đồng để làm căn cứ nghiệm thu nhiệm vụ môi trường.

3. Nhiệm vụ môi trường được thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi có văn bản xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.

4. Các thỏa thuận khác (nếu có).

Điều 11. Hợp đồng này được lập thành 06 (sáu) bản, Bên A giữ 04 (bốn) bản, Bên B giữ 02 (Hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực từ ngày ký.

Đại diện Bên A
(Ký tên và đóng dấu)

Đại diện Bên B
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 05. Văn bản xác nhận hoàn thành nhiệm vụ môi trường

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/BGTVT-MT
V/v xác nhận hoàn thành nhiệm vụ môi trường

Hà Nội, ngày..... tháng... năm 20....

Kính gửi: Cơ quan chủ trì nhiệm vụ môi trường

Căn cứ Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Căn cứ Thông tư số........./2017/TT-BGTVT ngày........ của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Căn cứ Quyết định số........../QĐ-BGTVT ngày....... của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường năm 20...;

Căn cứ Quyết định số........../QĐ-BGTVT ngày....... của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán nhiệm vụ môi trường...;

Căn cứ Quyết định số........../QĐ-BGTVT ngày....... của Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh nội dung, dự toán nhiệm vụ môi trường... (nếu có);

Căn cứ Văn bản số......../BGTVT-MT ngày...... tháng..... năm 20.... của Bộ Giao thông vận tải thông báo kết quả nghiệm thu nhiệm vụ môi trường.... (nếu có);

Căn cứ báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ môi trường tại Văn bản số..... ngày........ của........... (cơ quan chủ trì) kèm theo sản phẩm (nếu có);

Xét Văn bản số..... ngày........ của...... (cơ quan chủ trì) kèm theo hồ sơ nhiệm vụ môi trường;

Sau khi kiểm tra kết quả thực hiện, Bộ Giao thông vận tải xác nhận cơ quan chủ trì đã hoàn thành nhiệm vụ môi trường được giao./.

Nơi nhận:
Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng... (để b/c);
- Vụ Tài chính;
- Lưu VT, MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
LÃNH ĐẠO VỤ MÔI TRƯỜNG
(Ký tên và đóng dấu)

thuộc tính Thông tư 34/2017/TT-BGTVT

Thông tư 34/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ Giao thông Vận tải quản lý
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:34/2017/TT-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành:05/10/2017Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy định mới về quản lý nhiệm vụ môi trường

Ngày 05/10/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 quy định về quản lý nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.
Về việc thẩm định thuyết minh đề cương nhiệm vụ môi trường, Thông tư này quy định, đối với những nhiệm vụ môi trường mà sản phẩm được ban hành dưới hình thức các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật hoặc được ứng dụng, triển khai trong hoạt động bảo vệ môi trường, cụ thể như: Tổ chức khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ môi trường, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; Đăng bài viết trên báo, tạp chí, Cổng thông tin điện tử; thẩm định báo cáo đánh gái môi trường chiến lược; Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; họp Hội đồng tuyển chọn, Hội đồng thẩm định thuyết minh đề cương nhiệm vụ môi trường; Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm, Vụ Môi trường căn cứ nội dung thực hiện để lấy thêm ý kiến của các chuyên gia từ các cơ quan, đơn vị và thực hiện thẩm định…
Ngoài ra, Thông tư này bỏ quy định về những nhiệm vụ môi trường đã có tên trong kết quả tuyển chọn của năm kế hoạch nhưng chưa bố trí được kinh phí được xem xét, đưa vào Danh mục ưu tiên thực hiện của năm kế hoạch tiếp theo.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/11/2017.

Xem chi tiết Thông tư 34/2017/TT-BGTVT tại đây

tải Thông tư 34/2017/TT-BGTVT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
Số: 34/2017/TT-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017
 
 
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 56/2015/TT-BGTVT NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÁC NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý
1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7 như sau:
“a) Đối với những nhiệm vụ môi trường mà sản phẩm được ban hành dưới hình thức các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật hoặc được ứng dụng, triển khai trong hoạt động bảo vệ môi trường, cụ thể như: tổ chức các khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ môi trường, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; đăng bài viết trên báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử; thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; họp Hội đồng tuyển chọn, Hội đồng thẩm định thuyết minh đề cương nhiệm vụ môi trường; lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm, Vụ Môi trường căn cứ nội dung thực hiện để lấy thêm ý kiến của các chuyên gia từ các cơ quan, đơn vị và thực hiện thẩm định;”.
2. Sửa đổi tiêu đề khoản 1 Điều 9 như sau: “Căn cứ lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách”.
3. Sửa đổi, bổ sung điểm a và b khoản 2 Điều 9 như sau:
“a) Căn cứ khoản 1 Điều 9 lập danh mục nhiệm vụ môi trường năm kế hoạch theo Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt;
b) Rà soát, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán các nhiệm vụ môi trường năm kế hoạch tại điểm a khoản 2 Điều 9 trước ngày 31 tháng 12 theo Mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;”.
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 như sau: “3. Trách nhiệm của Vụ Tài chính
Căn cứ danh mục nhiệm vụ môi trường và Quyết định phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán các nhiệm vụ môi trường nêu tại điểm a và b khoản 2 Điều 9, dự thảo Quyết định giao dự toán ngân sách cho cơ quan chủ trì trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.”.
5. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 13 như sau:
“b) 01 (một) bộ phiếu đánh giá, ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng, biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và báo cáo tiếp thu giải trình của chủ nhiệm nhiệm vụ đối với kết luận của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở (bản sao);”
6. Thay thế Phụ lục 3, 5, 6, 7, 10 của Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tương ứng với Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
7. Bãi bỏ khoản 5 Điều 9, Điều 17 của Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2017.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

 

 
BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa
 
 
PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2017/TT-BGTVT ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 
Mẫu số 01 Thuyết minh đề cương nhiệm vụ môi trường
Mẫu số 02 Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ môi trường
Mẫu số 03 Quyết định phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán nhiệm vụ môi trường
Mẫu số 04 Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường
Mẫu số 05 Văn bản xác nhận hoàn thành nhiệm vụ môi trường
 
Mẫu số 01. Thuyết minh đề cương nhiệm vụ môi trường

 

 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(TÊN CƠ QUAN CHỦ TRÌ)
-------------------
 
 
 
 
 
THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG
 
(TÊN NHIỆM VỤ)
-
Mã số:............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Địa danh, năm 20....
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

 

1. Tên nhiệm vụ
2. Mã số:..............
3. Quản lý nhiệm vụ
3.1. Cơ quan quản lý
Tên cơ quan quản lý:                                                    Bộ Giao thông vận tải
Địa chỉ:
3.2. Cơ quan chủ trì
Tên cơ quan:
Điện thoại:                                                                           Fax:
Địa chỉ:
Họ và tên thủ trưởng cơ quan:
Số tài khoản:
Ngân hàng:
3.3. Chủ nhiệm nhiệm vụ
Họ và tên:
Học hàm/Học vị:
Chức vụ:
Điện thoại:
Cơ quan:                                              Nhà riêng:                      Mobile:
Fax:                                                     E-mail:
Tên cơ quan đang công tác:
Địa chỉ cơ quan:
Địa chỉ nhà riêng:
3.4. Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện
TT
Tên tổ chức/cá nhân
Địa chỉ
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4. Thời gian thực hiện
Từ tháng........../20..... đến tháng.........../20...
5. Dự kiến kinh phí
Tổng kinh phí:......................... triệu đồng, trong đó:
Nguồn
Tổng số (triệu đồng)
- Từ ngân sách nhà nước
 
- Từ nguồn tự có của cơ quan chủ trì
 
- Từ nguồn khác
 
6. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải thực hiện
6.1. Căn cứ pháp lý lập nhiệm vụ (nêu các văn bản pháp lý liên quan đến nhiệm vụ)
6.2. Sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ (nêu khái quát những thông tin cơ bản, mới nhất về tình hình nghiên cứu, triển khai trong và ngoài nước: thể hiện sự am hiểu và nắm bắt được thông tin về lĩnh vực thực hiện; nêu rõ quan điểm của tác giả về tính cấp thiết của nhiệm vụ v.v...)
7. Phạm vi, quy mô
8. Địa điểm thực hiện
II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NHIỆM VỤ

 

9. Mục tiêu của nhiệm vụ
9.1. Mục tiêu dài hạn
9.2. Mục tiêu ngắn hạn
10. Phương pháp thực hiện
11. Nội dung thực hiện (liệt kê những nội dung trọng tâm để thực hiện mục tiêu của nhiệm vụ, nêu bật những nội dung mới để giải quyết vấn đề đặt ra, thống kê chi tiết nhân lực thực hiện từng hạng mục nội dung nhiệm vụ, v.v...)
12. Tiến độ thực hiện (phù hợp với những nội dung đã nêu tại mục 11)
TT
Nội dung
(Phần công việc thực hiện)
Thời gian
Sản phẩm phải đạt
Bắt đầu
Kết thúc
 
1
Xây dựng đề cương
 
 
 
2
Nội dung trọng tâm (phù hợp với những nội dung đã nêu tại mục 11)
 
 
 
...
Xây dựng báo cáo tổng hợp
 
 
 
...
Nghiệm thu cấp cơ sở
 
 
 
...
Nghiệm thu cấp Bộ
 
 
 
13. Dự kiến kết quả sản phẩm, địa chỉ bàn giao sử dụng
TT
Tên sản phẩm
Địa chỉ bàn giao sử dụng
1
 
 
2
 
 
3
 
 
III. DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ NGUỒN KINH PHÍ

 

Năm thực hiện
Kinh phí
(triệu đồng)
Nguồn vốn
(triệu đồng)
Sự nghiệp bảo vệ môi trường (SNMT)
Nguồn khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng:
 
 
 
CHI TIẾT NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ

 

STT
KHOẢN MỤC CHI PHÍ
CHI PHÍ (đồng)
GHI CHÚ
SNMT
Nguồn khác
 
1
Lập nhiệm vụ
 
 
 
2
Chi phí thực hiện
 
 
Phụ lục A
3
Chi báo cáo tổng kết
 
 
 
4
Chi khác
 
 
Phụ lục B
 
TỔNG CỘNG
 
 
Cộng 1, 2, 3, 4
PHỤ LỤC A. CHI PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

 

STT
Nội dung công việc
Đơn vị
Số lượng
Đơn giá (đồng)
Thành tiền
(đồng)
Căn cứ áp dụng
SNMT
Nguồn khác
 
1
CHI PHÍ TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
 
1.1
Chi phí nhân công
 
 
 
 
 
 
1.2
Chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ, phân tích mẫu (nếu có)
 
 
 
 
 
 
2
CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG
 
 
 
 
 
 
 
Cộng 1 và 2
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC B. CHI PHÍ KHÁC

 

STT
Nội dung công việc
Đơn vị
Số lượng
Đơn giá
(đồng)
Thành tiền
(đồng)
Căn cứ áp dụng
SNMT
Nguồn khác
 
1
Kiểm tra tiến độ năm
(Cơ quan quản lý nhiệm vụ)
 
 
 
 
 
 
2
Hội thảo khoa học (nếu có)
 
 
 
 
 
 
3
Họp nghiệm thu cấp cơ sở
 
 
 
 
 
 
4
Họp nghiệm thu cấp Bộ
 
 
 
 
 
 
5
Photo, văn phòng phẩm, tài liệu tham khảo, ...
 
 
 
 
 
 
...
...
 
 
 
 
 
 
 
Cộng 1 đến...
(Làm tròn)
 
 
 
 
 
 
 

 

Chủ nhiệm nhiệm vụ
(Họ tên và chữ ký)
........., ngày...... tháng...... năm 20...
Thủ trưởng Cơ quan chủ trì
(Ký tên và đóng dấu)
 
Ghi chú:
(1) Khi lập Thuyết minh đề cương đề án/dự án môi trường, cơ quan chủ trì thay cụm từ “nhiệm vụ” bằng “đề án” hoặc “dự án” trong mẫu Thuyết minh đề cương nhiệm vụ môi trường.
(2) Thuyết minh đề cương của các nhiệm vụ môi trường được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 của Thông tư này chỉ bao gồm các mục 1, 2, 3, 4, 5 Phần I; mục 11, 12, 13 Phần II và Dự toán của Mẫu Thuyết minh đề cương nhiệm vụ môi trường.
(3) Đối với các nhiệm vụ môi trường có nội dung mua sắm vật tư, nguyên liệu, thiết bị để sản xuất thí điểm/ứng dụng thử nghiệm... thì phải nêu rõ các tiêu chí/thông số/yêu cầu kỹ thuật của vật tư, nguyên liệu, thiết bị.
(4) Đối với các nhiệm vụ môi trường sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và các nguồn khác, cơ quan chủ trì phải phân khai cụ thể các hạng mục, nội dung chi và dự toán cho từng nguồn tương ứng, bảo đảm đúng quy định hiện hành về tài chính (Phần dự toán có thể tách riêng thành Phụ lục và lập dưới dạng bảng tính Excel).
 
Mẫu số 02. Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ môi trường

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ……/QĐ-BGTVT
Hà Nội, ngày… tháng… năm…..
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ môi trường năm.....
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;
Căn cứ Thông tư số ........./2017/TT-BGTVT ngày........ của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số ....../QĐ-BTC ngày....... của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm......;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước năm...... của Bộ Giao thông vận tải, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện thuyết minh đề cương và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Môi trường, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan chủ trì;
- Lưu: VT, MT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Phụ lục
Danh mục nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước năm......
(Kèm theo Quyết định số ...../QĐ-BGTVT ngày... tháng... năm.... của Bộ Giao thông vận tải)
 

 

STT
Tên nhiệm vụ
Mã số
Cơ quan chủ trì/ phối hợp
Thời gian thực hiện
Tổng kinh phí
Kinh phí đã giao
Kinh phí năm....
I
Nhiệm vụ chuyển tiếp
 
 
 
 
 
 
II
Nhiệm vụ mở mới
 
 
 
 
 
 
III
Nhiệm vụ thường xuyên
 
 
 
 
 
 
...
...
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 03. Quyết định phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán nhiệm vụ môi trường

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ……/QĐ-BGTVT
Hà Nội, ngày… tháng… năm…..
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán nhiệm vụ môi trường “Tên nhiệm vụ” - Mã số: MT....
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;
Căn cứ Thông tư số........./2017/TT-BGTVT ngày........ của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số..../QĐ-BGTVT ngày...... của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt danh mục nhiệm vụ môi trường năm....;
Xét đề nghị tại Biên bản họp ngày........ của Hội đồng cấp Bộ thẩm định thuyết minh đề cương nhiệm vụ môi trường năm..... và nội dung thuyết minh đề cương, dự toán nhiệm vụ môi trường “Tên nhiệm vụ” đã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo văn bản số...... ngày...... của....... (tên cơ quan chủ trì);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán nhiệm vụ môi trường “Tên nhiệm vụ” do....... (tên cơ quan chủ trì) chủ trì thực hiện với các nội dung chính như sau:
1. Mục tiêu (nếu có)
1.1. Mục tiêu dài hạn
1.2. Mục tiêu ngắn hạn
2. Nội dung thực hiện
3. Thời gian thực hiện
4. Kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ
5. Kinh phí và nguồn vốn
Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu có đề xuất điều chỉnh nội dung nhiệm vụ môi trường,... (tên cơ quan chủ trì) có trách nhiệm báo cáo Bộ Giao thông vận tải để xem xét, giải quyết theo quy định.
Giao Vụ Môi trường chấp thuận việc điều chỉnh chi tiết thuyết minh đề cương và dự toán nhiệm vụ môi trường Mã số: MT....... tại Phụ lục 1 (Thuyết minh đề cương) và Phụ lục 2 (Dự toán chi phí thực hiện) kèm theo, trừ các nội dung được nêu tại Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Căn cứ vào khối lượng thực hiện và sản phẩm hoàn thành..................... (tên cơ quan chủ trì) thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Môi trường, Tài chính;......... (Tên cơ quan chủ trì) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho Bạc NN;
- Lưu: VT, MT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Mẫu số 04. Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:.........../HĐ-MT
Hà Nội, ngày tháng năm.......
 
HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG
Tên nhiệm vụ:.......................................................
 
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;
Căn cứ Thông tư số........./2017/TT-BGTVT ngày........ của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số........../QĐ-BGTVT ngày......... của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt danh mục nhiệm vụ môi trường năm 20..;
Căn cứ Quyết định số........../QĐ-BGTVT ngày......... của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán nhiệm vụ môi trường...;
Căn cứ nhu cầu và năng lực của các bên,
Chúng tôi gồm:
1. Bên giao (Bên A): Bộ Giao thông vận tải
Địa chỉ:
Điện thoại:                                                        Fax:
Số tài khoản:                                                    Tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội
Đại diện:
Chức vụ:
2. Bên nhận (Bên B): Tên cơ quan chủ trì
Địa chỉ:
Điện thoại:                                                        Fax:
Số tài khoản:                                                    Tại ngân hàng:
Đại diện:
Chức vụ:
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ môi trường (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:
I. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG
Điều 1. Bên B cam kết thực hiện nhiệm vụ môi trường:......................................
Thuyết minh đề cương nhiệm vụ đã được xác nhận kèm theo là bộ phận của Hợp đồng.
Điều 2. Sản phẩm giao nộp
Bảng 1. Danh mục sản phẩm:

 

STT
Tên sản phẩm
Số lượng
Thời gian hoàn thành
Địa chỉ bàn giao sử dụng
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
Điều 3. Thời gian thực hiện:.......... tháng;
Từ tháng....... /20.. đến tháng......./20..
II. TÀI CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG
Điều 4. Kinh phí để thực hiện nhiệm vụ là:...................................... triệu đồng.
(Bằng chữ:..........................................................................................................).
Nguồn vốn:
Điều 5. Tiến độ cấp kinh phí thực hiện được nêu cụ thể tại Bảng 2.
Bảng 2. Tiến độ cấp kinh phí:
Đơn vị: Triệu đồng

 

STT
Năm
Kinh phí
Ghi chú
1
Năm 20...
 
 
2
Năm 20...
 
 
Nếu Bên B không hoàn thành công việc đúng tiến độ, Bên A có thể kiến nghị ngừng việc cấp kinh phí.
III. TRÌNH TỰ GIAO NỘP SẢN PHẨM
Điều 6. Bên B có trách nhiệm giao nộp sản phẩm cho bên A theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải.
Điều 7. Bên B được hưởng quyền tác giả và các quyền lợi khác theo pháp luật hiện hành.
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
Điều 8. Trách nhiệm của Bên A:
- Chuyển kinh phí thực hiện đúng số lượng, tiến độ để bên B thực hiện các nội dung của Hợp đồng;
- Tổ chức đánh giá, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng khi hoàn thành nhiệm vụ môi trường;
- Bảo mật các sản phẩm và cung cấp thông tin theo quy định hiện hành.
- Các trách nhiệm khác (nếu có).
Điều 9. Trách nhiệm của Bên B:
- Thực hiện đúng, đầy đủ nội dung công việc được nêu trong thuyết minh đề cương, dự toán nhiệm vụ môi trường được phê duyệt;
- Báo cáo định kỳ cho Bên A về tình hình thực hiện nhiệm vụ môi trường (theo Biểu mẫu quy định; báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đã nhận theo chế độ hiện hành trước khi nhận kinh phí của đợt tiếp theo, báo cáo quyết toán, báo cáo tổng hợp lũy kế).
- Quyết toán/Giải ngân nhiệm vụ môi trường theo đúng tiến độ trong thuyết minh đề cương nhiệm vụ đã được phê duyệt.
- Các trách nhiệm khác (nếu có).
Điều 10. Các thỏa thuận khác:
1. Nếu nhận thấy cần thiết dừng thực hiện Hợp đồng thì Bên B cần báo cáo bằng văn bản cho Bên A trước... ngày để hai bên tiến hành xác định trách nhiệm và lập biên bản xử lý.
2. Khi có kiến nghị thay đổi, điều chỉnh nhiệm vụ môi trường, Bên B phải báo cáo bằng văn bản cho Bên A. Sau khi xem xét, Bên A trả lời ý kiến bằng văn bản cho Bên B và văn bản này là bộ phận của Hợp đồng để làm căn cứ nghiệm thu nhiệm vụ môi trường.
3. Nhiệm vụ môi trường được thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi có văn bản xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.
4. Các thỏa thuận khác (nếu có).
Điều 11. Hợp đồng này được lập thành 06 (sáu) bản, Bên A giữ 04 (bốn) bản, Bên B giữ 02 (Hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực từ ngày ký.
 

 

Đại diện Bên A
(Ký tên và đóng dấu)
Đại diện Bên B
(Ký tên và đóng dấu)
 
Mẫu số 05. Văn bản xác nhận hoàn thành nhiệm vụ môi trường

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ………/BGTVT-MT
V/v xác nhận hoàn thành nhiệm vụ môi trường
Hà Nội, ngày..... tháng... năm 20....
 
Kính gửi: Cơ quan chủ trì nhiệm vụ môi trường
 
Căn cứ Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;
Căn cứ Thông tư số........./2017/TT-BGTVT ngày........ của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;
Căn cứ Quyết định số........../QĐ-BGTVT ngày....... của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường năm 20...;
Căn cứ Quyết định số........../QĐ-BGTVT ngày....... của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt thuyết minh đề cương, dự toán nhiệm vụ môi trường...;
Căn cứ Quyết định số........../QĐ-BGTVT ngày....... của Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh nội dung, dự toán nhiệm vụ môi trường... (nếu có);
Căn cứ Văn bản số......../BGTVT-MT ngày...... tháng..... năm 20.... của Bộ Giao thông vận tải thông báo kết quả nghiệm thu nhiệm vụ môi trường.... (nếu có);
Căn cứ báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ môi trường tại Văn bản số..... ngày........ của........... (cơ quan chủ trì) kèm theo sản phẩm (nếu có);
Xét Văn bản số..... ngày........ của...... (cơ quan chủ trì) kèm theo hồ sơ nhiệm vụ môi trường;
Sau khi kiểm tra kết quả thực hiện, Bộ Giao thông vận tải xác nhận cơ quan chủ trì đã hoàn thành nhiệm vụ môi trường được giao./.
 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng... (để b/c);
- Vụ Tài chính;
- Lưu VT, MT.
TL. BỘ TRƯỞNG
LÃNH ĐẠO VỤ MÔI TRƯỜNG
(Ký tên và đóng dấu)
 
 

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi