Thông tư 20/2022/TT-BGTVT quy định biểu mẫu GCN, sổ an toàn kỹ thuật cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_____________

Số: 20/2022/TT-BGTVT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

THÔNG TƯ

Quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

________________

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
2. Thông tư này không điều chỉnh đối với tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thiết kế, chế tạo, đóng mới, sửa chữa, hoán cải, nhập khẩu, sử dụng và thực hiện công tác đăng kiểm về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, an toàn lao động đối với tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
Điều 3. Áp dụng pháp luật
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tương ứng.
Chương II
CÁC BIỂU MẤU GIẤY CHỨNG NHẬN, SỔ AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Điều 4. Các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các quy định của pháp luật Việt Nam
1. Các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho phương tiện thủy nội địa quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Các biểu mẫu giấy chứng nhận cấp cho sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Các biểu mẫu giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, kho chứa nổi, giàn di động theo các công ước quốc tế của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)
- Các giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp theo các công ước quốc tế của IMO và ILO mà Việt Nam là thành viên thì áp dụng các biểu mẫu theo quy định của các công ước quốc tế.
- Các giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp theo các công ước quốc tế của IMO và ILO mà Việt Nam chưa là thành viên hoặc công ước không quy định cụ thể mẫu giấy chứng nhận, theo yêu cầu của chủ tàu biển, kho chứa nổi, giàn di động để cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan biết tàu biển, kho chứa nổi, giàn di động đã phù hợp thì áp dụng các biểu mẫu giấy chứng nhận quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 6. Các biểu mẫu giấy chứng nhận tạm thời hoặc giấy chứng nhận có điều kiện
Các giấy chứng nhận tạm thời hoặc giấy chứng nhận có điều kiện cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động thì áp dụng các biểu mẫu tương ứng được nêu tại Thông tư này và bổ sung thêm chữ "Tạm thời" hoặc "Có điều kiện" vào giấy chứng nhận.
Điều 7. Các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do tổ chức đăng kiểm nước ngoài được ủy quyền cấp cho tàu biển, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam
Trường hợp tổ chức đăng kiểm nước ngoài được ủy quyền cấp giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu biển, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam thì áp dụng biểu mẫu do tổ chức đăng kiểm nước ngoài biên soạn theo quy định của các công ước quốc tế của IMO và ILO mà Việt Nam là thành viên hoặc áp dụng biểu mẫu quy định tại Thông tư này.
Điều 8. Các giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp theo phương thức điện tử
Các giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp theo phương thức điện tử thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và hướng dẫn của IMO và ILO.
Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.
2. Bãi bỏ Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa và Thông tư số 41/2019/TT-BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2017/TT- BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
3. Các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa đã được cấp theo quy định tại Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT và Thông tư số 41/2019/TT-BGTVT tiếp tục có hiệu lực đến ngày hết hiệu lực của các giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đó.
Điều 10. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Thứ trưởng;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;

- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sang

 

Phụ lục I

Các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Tên giấy tờ

Ký hiệu

Căn cứ cấp giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

1

Giấy chứng nhận phân cấp

Mẫu số I.01

QCVN 21: 2015/BGTVT

QCVN 54: 2015/BGTVT,

QCVN 56: 2013/BGTVT,

QCVN 81: 2014/BGTVT.

2

Giấy chứng nhận phù hợp đi một chuyến

Mẫu số I.02

QCVN 21: 2015/BGTVT

QCVN 54: 2015/BGTVT,

QCVN 56: 2013/BGTVT,

3

Giấy chứng nhận hoãn bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra

Mẫu số I.03

QCVN 21: 2015/BGTVT,

QCVN 23: 2016/BGTVT,

QCVN 42: 2015/BGTVT.

4

Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị

Mẫu số I.04

QCVN 42: 2015/BGTVT,

QCVN 21: 2015/BTGVT

5

Giấy chứng nhận mạn khô

Mẫu số I.05

QCVN 21: 2015/BGTVT,

QCVN 54: 2015/BGTVT.

6

Giấy chứng nhận dung tích (cấp cho tàu có chiều dài nhỏ hơn 24 m)

Mẫu số I.06

QCVN 63: 2013/BGTVT.

7

Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm dầu

Mẫu số I.07

QCVN 26: 2018/BGTVT.

8

Giấy chứng nhận thử và tổng kiểm tra cần trục dây giằng, tời và các chi tiết

Mẫu số I.08

QCVN 23: 2016/BGTVT.

9

Giấy chứng nhận thử và tổng kiểm tra cần trục dây giằng, tời và các chi tiết, làm việc ghép đôi

Mẫu số I.09

QCVN 23: 2016/BGTVT.

10

Giấy chứng nhận thử và tổng kiểm tra cần trục trụ xoay hoặc máy nâng và các chi tiết

Mẫu số I.10

QCVN 23: 2016/BGTVT.

11

Giấy chứng nhận thử và tổng kiểm tra thang máy/cầu xe và các chi tiết

Mẫu số I.11

QCVN 23: 2016/BGTVT.

12

Giấy chứng nhận thử và tổng kiểm tra các chi tiết tháo được

Mẫu số I.12

QCVN 23: 2016/BGTVT.

13

Giấy chứng nhận thử và tổng kiểm tra dây cáp thép

Mẫu số I.13

QCVN 23: 2016/BGTVT.

14

Sổ đăng ký thiết bị nâng và chi tiết tháo được của tàu biển

Mẫu số I.14

QCVN 23: 2016/BGTVT.

15

Giấy chứng nhận an toàn tàu khách

Mẫu số I.15

QCVN 21:2015/BGTVT.

16

Giấy chứng nhận an toàn tàu cao tốc

Mẫu số I.16

QCVN 54:2015/BGTVT.

17

Giấy chứng nhận duy trì cấp tàu

Mẫu số I.17

QCVN 21:2015/BGTVT.

18

Giấy chứng nhận thay đổi thông số

Mẫu số I.18

QCVN 21:2015/BGTVT.

19

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu biển

Mẫu số I.19

QCVN 21: 2015/BGTVT,

QCVN 54: 2015/BGTVT,

QCVN 56: 2013/BGTVT,

QCVN 03: 2016/BGTVT,

QCVN 81: 2014/BGTVT,

QCVN 92: 2015/BGTVT.

20

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế sửa đổi

Mẫu số I.20

QCVN 21: 2015/BGTVT,

QCVN 54: 2015/BGTVT,

QCVN 56: 2013/BGTVT,

QCVN 03: 2016/BGTVT,

QCVN 81: 2014/BGTVT,

QCVN 92: 2015/BGTVT.

21

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế hoán cải tàu biển

Mẫu số I.21

QCVN 21: 2015/BGTVT,

QCVN 54: 2015/BGTVT,

QCVN 56: 2013/BGTVT,

QCVN 03: 2016/BGTVT,

QCVN 81: 2014/BGTVT,

QCVN 92: 2015/BGTVT.

22

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế

Mẫu số I.22

QCVN 21: 2015/BGTVT,

QCVN 54: 2015/BGTVT,

QCVN 56: 2013/BGTVT,

QCVN 03: 2016/BGTVT,

QCVN 72: 2014/BGTVT;

QCVN 23:2016/BGTVT,

23

Giấy chứng nhận phù hợp vận chuyển xô hàng rời rắn bằng đường biển

Mẫu số I.23

QCVN 21: 2015/BGTVT,
Bộ luật quốc tế về vận chuyển xô hàng rời rắn bằng đường biển (Bộ luật IMSBC).

24

Giấy chứng nhận phù hợp vận chuyển hàng nguy hiểm ở dạng đóng gói hoặc dạng rắn chở xô

Mẫu số I.24

QCVN 21: 2015/BGTVT, Chương II-2 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 74).

25

Giấy chứng nhận phù hợp cho hoạt động kéo

Mẫu số I.25

QCVN 732019/BGTVT.

26

Giấy chứng nhận thử lực kéo tại móc

Mẫu số I.26

QCVN 73: 2019/BGTVT.

27

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu lặn

Mẫu số I.27

MSC/Circular.981 của IMO.

28

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường du thuyền

Mẫu số I.28

QCVN 81: 2014/BGTVT và Sửa đổi 1 - 2017

QCVN 81: 2014/BGTVT.

29

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tàu biển cỡ nhỏ

Mẫu số I.29

QCVN 03: 2016/BGTVT.

Phụ lục II

Các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 

STT

Tên giấy tờ

Ký hiệu

Căn cứ cấp giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

1

Giấy chứng nhận phân cấp ụ nổi

Mẫu số II.01

QCVN 55: 2013/BGTVT.

2

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật ụ nổi

Mẫu số II.02

QCVN 55: 2013/BGTVT.

3

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế ụ nổi

Mẫu số II.03

QCVN 55: 2013/BGTVT.

4

Sổ đăng ký thiết bị nâng trên công trình biển

Mẫu số II.04

QCVN 97: 2016/BGTVT.

Phụ lục III

Các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho phương tiện thủy nội địa

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

STT

Tên giấy tờ

Ký hiệu

Căn cứ cấp giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

1

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa

Mẫu số III.01

Sửa đổi 1: 2015

QCVN 72: 2013/BGTVT,

QCVN 95: 2016/BGTVT.

2

Giấy chứng nhận đi một chuyến

Mẫu số III.02

Sửa đổi 1: 2015

QCVN 72: 2013/BGTVT,

QCVN 25: 2015/BGTVT,

QCVN 95: 2016/BGTVT .

3

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa

Mẫu số III.03

Sửa đổi 1: 2015

QCVN 72: 2013/BGTVT,

QCVN 25: 2015/BGTVT,

QCVN 95: 2016/BGTVT.

4

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa

Mẫu số III.04

Sửa đổi 1: 2015

QCVN 72: 2013/BGTVT,

QCVN 25: 2015/BGTVT,

QCVN 95: 2016/BGTVT.

5

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế sửa đổi phương tiện thủy nội địa

Mẫu số III.05

Sửa đổi 1: 2015

QCVN 72: 2013/BGTVT,

QCVN 25: 2015/BGTVT,

QCVN 95: 2016/BGTVT.

6

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế hoán cải phương tiện thủy nội địa

Mẫu số III.06

Sửa đổi 1: 2015

QCVN 72: 2013/BGTVT,

QCVN 25: 2015/BGTVT,

QCVN 95: 2016/BGTVT.

7

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế mẫu phương tiện thủy nội địa

Mẫu số III.07

Sửa đổi 1: 2015

QCVN 72: 2013/BGTVT,

QCVN 25: 2015/BGTVT.

8

Giấy chứng nhận sao và thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa theo mẫu

Mẫu số III.08

Sửa đổi 1: 2015

QCVN 72: 2013/BGTVT,

QCVN 25: 2015/BGTVT.

9

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa

Mẫu số III.09

QCVN 25: 2015/BGTVT.

10

Sổ kiểm tra thiết bị nâng hàng phương tiện thủy nội địa

Mẫu số III.10

Sửa đổi 1: 2015

QCVN 72: 2013/BGTVT,

QCVN 96: 2016/BGTVT.

Phụ lục IV

Các biểu mẫu giấy chứng nhận cấp cho sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

STT

Tên giấy tờ

Ký hiệu

Căn cứ cấp giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

1

Giấy chứng nhận kiểu sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Mẫu số IV.01

Sửa đổi 1: 2015

QCVN 72: 2013/BGTVT,

QCVN 95: 2016/BGTVT

2

Giấy chứng nhận Thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Mẫu số IV.02

Sửa đổi 1: 2015

QCVN 72: 2013/BGTVT,

QCVN 95: 2016/BGTVT

3

Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Mẫu số IV.03

Sửa đổi 1: 2015

QCVN 72: 2013/BGTVT, QCVN 95: 2016/BGTVT

4

Giấy chứng nhận thử sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Mẫu số IV.04

Sửa đổi 1: 2015

QCVN 72: 2013/BGTVT, QCVN 95: 2016/BGTVT

Phụ lục V

Các biểu mẫu giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp theo công ước quốc tế của IMO và ILO mà Việt Nam chưa là thành viên hoặc Công ước không quy định cụ thể mẫu giấy chứng nhận

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên giấy tờ

Ký hiệu

Căn cứ cấp giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

1

Giấy chứng nhận phù hợp quản lý nước dằn

Mẫu số V.01

Công ước quốc tế về quản lý nước dằn và cặn nước dằn (Công ước BWM 2004).

2

Giấy chứng nhận phù hợp về danh mục các vật liệu nguy hiểm

Mẫu số V.02

Công ước quốc tế về tái chế tàu biển (Công ước Hồng Kông 2010).

3

Giấy chứng nhận phù hợp đủ điều kiện tái chế tàu biển

Mẫu số V.03

Công ước quốc tế về tái chế tàu biển (Công ước Hồng Kông 2010).

4

Giấy chứng nhận phê duyệt kế hoạch chở xô hàng hạt

Mẫu số V.04

Chương VI của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 74).

5

Bản công bố nhật ký điện tử theo MARPOL

Mẫu số V.05

Nghị quyết MEPC.312(74) và Nghị quyết MEPC.314(74) của IMO.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi