Thông tư 20/2021/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Lắk

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

________

Số: 20/2021/TT-BTNMT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

 

 

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Lắk

________________

 

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Lắk.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Sở Nội vụ và Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT;

- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Lưu: VT, PC, ĐĐBĐVN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

 
 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

 

 

 

DANH MỤC ĐỊA DANH

DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 20/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Lắk được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000 Hệ VN-2000 khu vực tỉnh Đắk Lắk.

2. Danh mục địa danh tỉnh Đắk Lắk được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố, thị xã và các huyện, trong đó:

a) Cột “Địa danh” là các địa danh đã được chuẩn hóa.

b) Cột “Nhóm đối tượng” là ký hiệu các nhóm địa danh, trong đó: “DC” là nhóm địa danh dân cư, “SV” là nhóm địa danh sơn văn, “TV” là nhóm địa danh thủy văn, “KX” là nhóm địa danh kinh tế - xã hội.

c) Cột “Tên ĐVHC cấp xã” là tên đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: X. là chữ viết tắt của “xã”; P. là chữ viết tắt của “phường”, TT. là chữ viết tắt của “thị trấn”.

d) Cột “Tên ĐVHC cấp huyện” là tên đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó: TP. là chữ viết tắt của “thành phố”, TX. là chữ viết tắt của “Thị xã”, H. là chữ viết tắt của “huyện”.

đ) Cột “Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng” là toạ độ vị trí tương đối của đối tượng địa lý tương ứng với địa danh trong cột “Địa danh”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng điểm, dạng vùng thì giá trị toạ độ tương ứng theo cột “Toạ độ trung tâm”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng đường thì giá trị toạ độ tương ứng theo 2 cột “Toạ độ điểm đầu” và “Toạ độ điểm cuối”.

e) Cột “Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình” là ký hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000 chứa địa danh chuẩn hóa ở cột “Địa danh”.

 

Phần II. DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH ĐẮK LẮK

 

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Lắk gồm địa danh của các đơn vị hành chính cấp huyện được thống kê trong bảng sau:

STT

Đơn vị hành chính cấp huyện

Trang

1

Thành phố Buôn Ma Thuột

3

2

Thị xã Buôn Hồ

18

3

Huyện Buôn Đôn

26

4

Huyện Cư Kuin

38

5

Huyện Cư M'gar

46

6

Huyện Ea H'leo

62

7

Huyện Ea Kar

79

8

Huyện Ea Súp

97

9

Huyện Krông Ana

109

10

Huyện Krông Bông

115

11

Huyện Krông Búk

132

12

Huyện Krông Năng

139

13

Huyện Krông Pắc

155

14

Huyện Lắk

173

15

Huyện M'Drắk

186

 
 

Địa danh

Nhóm đối tượng

Tên ĐVHC cấp xã

Tên ĐVHC cấp huyện

Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng

Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình

Tọa độ trung tâm

Tọa độ điểm đầu

Tọa độ điểm cuối

Vĩ độ

(độ,phút,giây)

Kinh độ

(độ,phút,giây)

Vĩ độ

(độ,phút,giây)

Kinh độ

(độ,phút,giây)

Vĩ độ

(độ,phút,giây)

Kinh độ

(độ,phút,giây)

buôn ALê A

DC

P. Ea Tam

TP. Buôn Ma Thuột

12° 39' 51''

108° 02' 14''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

buôn ALê B

DC

P. Ea Tam

TP. Buôn Ma Thuột

12° 39' 29''

108° 01' 28''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Buôn Mduk

DC

P. Ea Tam

TP. Buôn Ma Thuột

12° 39' 44''

108° 02' 14''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Chùa Bà

KX

P. Ea Tam

TP. Buôn Ma Thuột

12° 38' 57''

108° 03' 30''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Công ty Cổ phần Thống Nhất

KX

P. Ea Tam

TP. Buôn Ma Thuột

12° 39' 03''

108° 01' 15''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

đường 30 tháng 4

KX

P. Ea Tam

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 01''

108° 01' 01''

12° 38' 39''

108° 00' 50''

D-49-73-C-a

đường Lê Duẩn

KX

P. Ea Tam

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 51''

108° 02' 34''

12° 38' 39''

108° 00' 50''

D-49-73-C-a

đường Trần Quý Cáp

KX

P. Ea Tam

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 39' 49''

108° 02' 19''

12° 41' 07''

108° 04' 26''

D-49-73-C-a

đường Y Wang

KX

P. Ea Tam

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 39' 29''

108° 01' 33''

12° 38' 22''

108° 01' 44''

D-49-73-C-a

Đài phát thanh truyền hình Đắk Lắk

KX

P. Ea Tam

TP. Buôn Ma Thuột

12° 38' 41''

108° 01' 01''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Ea Tam

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

13° 24' 35''

108° 05' 23''

12° 36' 51''

107° 55' 39''

D-49-73-C-a

Trường Đại học Tây Nguyên

KX

P. Ea Tam

TP. Buôn Ma Thuột

12° 39' 04''

108° 01' 23''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

suối Ea Hdrat

TV

P. Ea Tam

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 38' 40''

108° 03' 33''

12° 38' 12''

108° 01' 54''

D-49-73-C-a

suối Ea Knir

TV

P. Ea Tam

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 39' 11''

108° 07' 23''

12° 41' 27''

107° 54' 37''

D-49-73-C-a

suối Ea Mleo

TV

P. Ea Tam

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 39' 05''

108° 04' 20''

12° 39' 57''

108° 02' 19''

D-49-73-C-a

suối Ea Tam

TV

P. Ea Tam

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 39' 05''

108° 05' 52''

12° 38' 22''

107° 58' 47''

D-49-73-C-a

buôn Ea Rang

DC

P. Khánh Xuân

TP. Buôn Ma Thuột

12° 38' 02''

107° 59' 53''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

cầu Duy Hoà

KX

P. Khánh Xuân

TP. Buôn Ma Thuột

12° 38' 04''

108° 00' 07''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

chùa Phước Hoà

KX

P. Khánh Xuân

TP. Buôn Ma Thuột

12° 37' 56''

108° 00' 02''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

đường 30 tháng 4

KX

P. Khánh Xuân

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 01''

108° 01' 01''

12° 38' 39''

108° 00' 50''

D-49-73-C-a

đường Võ Văn Kiệt

KX

P. Khánh Xuân

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 38' 39''

108° 00' 50''

12° 36' 51''

107° 55' 39''

D-48-84-D-b

D-49-73-C-a

giáo xứ Chi Lăng

KX

P. Khánh Xuân

TP. Buôn Ma Thuột

12° 38' 51''

108° 00' 36''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

nhà thờ Duy Hoà

KX

P. Khánh Xuân

TP. Buôn Ma Thuột

12° 38' 24''

108° 00' 37''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Khánh Xuân

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

13° 24' 35''

108° 05' 23''

12° 36' 51''

107° 55' 39''

D-49-73-C-a

núi Cư Dluê

SV

P. Khánh Xuân

TP. Buôn Ma Thuột

12° 39' 38''

108° 00' 16''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

đập Chi Lăng

TV

P. Khánh Xuân

TP. Buôn Ma Thuột

12° 39' 09''

107° 58' 49''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

hồ Đồi Thông

TV

P. Khánh Xuân

TP. Buôn Ma Thuột

12° 39' 31''

107° 59' 53''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

hồ Thống Nhất

TV

P. Khánh Xuân

TP. Buôn Ma Thuột

12° 39' 14''

107° 58' 45''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

suối Ea Knir

TV

P. Khánh Xuân

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 39' 11''

108° 07' 23''

12° 41' 27''

107° 54' 37''

D-49-73-C-a

suối Ea Piết

TV

P. Khánh Xuân

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 39' 52''

107° 59' 51''

12° 43' 07''

107° 55' 21''

D-48-84-D-b

suối Ea Tam

TV

P. Khánh Xuân

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 39' 05''

108° 05' 52''

12° 38' 22''

107° 58' 47''

D-48-84-D-b

D-49-73-C-a

công viên nước Đắk Lắk

KX

P. Tân An

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 55''

108° 04' 02''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su 30 tháng 4

KX

P. Tân An

TP. Buôn Ma Thuột

12° 43' 52''

108° 05' 08''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Cụm Công nghiệp Tân An 1 và 2

KX

P. Tân An

TP. Buôn Ma Thuột

12° 44' 08''

108° 04' 49''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

đường 10 tháng 3

KX

P. Tân An

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 43' 04''

108° 05' 10''

12° 41' 01''

108° 01' 01''

D-49-73-C-a

đường Đồng Khởi

KX

P. Tân An

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 42' 01''

108° 04' 18''

12° 42' 35''

108° 02' 38''

D-49-73-C-a

đường Hà Huy Tập

KX

P. Tân An

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 54''

108° 03' 13''

12° 44' 29''

108° 04' 39''

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Chí Thanh

KX

P. Tân An

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 38''

108° 03' 44''

12° 43' 04''

108° 05' 10''

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Tất Thành

KX

P. Tân An

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 51''

108° 02' 34''

12° 41' 38''

108° 03' 44''

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Văn Linh

KX

P. Tân An

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 43' 04''

108° 05' 10''

12° 44' 20''

108° 08' 34''

D-49-73-C-a

khách sạn Ban Mê

KX

P. Tân An

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 49''

108° 03' 56''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

lâm viên cảnh Thành phố Buôn Ma Thuột

KX

P. Tân An

TP. Buôn Ma Thuột

12° 42' 25''

108° 04' 01''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Nhà máy Bia Sài Gòn

KX

P. Tân An

TP. Buôn Ma Thuột

12° 43' 17''

108° 05' 12''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Tân An

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

13° 24' 35''

108° 05' 23''

12° 36' 51''

107° 55' 39''

D-49-73-C-a

Trường Đại học Buôn Ma Thuột

KX

P. Tân An

TP. Buôn Ma Thuột

12° 42' 52''

108° 04' 15''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Trường Đại học Đông Á

KX

P. Tân An

TP. Buôn Ma Thuột

12° 42' 33''

108° 04' 15''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

hồ Ea Nao A

TV

P. Tân An

TP. Buôn Ma Thuột

12° 42' 04''

108° 04' 50''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Lương Bằng

KX

P. Tân Hoà

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 05''

108° 04' 52''

12° 39' 48''

108° 06' 10''

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Văn Cừ

KX

P. Tân Hoà

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 38''

108° 03' 44''

12° 41' 05''

108° 04' 52''

D-49-73-C-a

đường Phạm Văn Đồng

KX

P. Tân Hoà

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 05''

108° 04' 52''

12° 41' 32''

108° 06' 50''

D-49-73-C-a

Quốc lộ 26

KX

P. Tân Hoà

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 33' 25''

108° 53' 28''

12° 41' 38''

108° 03' 44''

D-49-73-C-a

Quốc lộ 27

KX

P. Tân Hoà

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 05''

108° 04' 52''

12° 10' 59''

108° 08' 09''

D-49-73-C-a

thiền viện Trúc lâm Vạn Đức

KX

P. Tân Hoà

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 19''

108° 06' 29''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

tượng đài Mậu Thân 1968

KX

P. Tân Hoà

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 04''

108° 04' 56''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

suối Ea Nao

TV

P. Tân Hoà

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 42' 37''

108° 06' 01''

12° 41' 07''

108° 04' 21''

D-49-73-C-a

buôn Kõ Siêr

DC

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 04''

108° 03' 37''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

buôn Păn Lăm

DC

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 28''

108° 03' 47''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

chùa Tây Thiên

KX

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 40''

108° 03' 49''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Chùa Cau

KX

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

12° 40' 39''

108° 04' 08''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đoàn Kết

KX

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

12° 40' 24''

108° 04' 47''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Chí Thanh

KX

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 38''

108° 03' 44''

12° 43' 04''

108° 05' 10''

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Lương Bằng

KX

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 05''

108° 04' 52''

12° 39' 48''

108° 06' 10''

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Tất Thành

KX

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 51''

108° 02' 34''

12° 41' 38''

108° 03' 44''

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Văn Cừ

KX

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 38''

108° 03' 44''

12° 41' 05''

108° 04' 52''

D-49-73-C-a

đường Trần Quý Cáp

KX

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 39' 49''

108° 02' 19''

12° 41' 07''

108° 04' 26''

D-49-73-C-a

giáo xứ Dũng Lạc

KX

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 35''

108° 03' 53''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

khu du lịch Đồi Thông

KX

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

12° 40' 11''

108° 05' 07''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk

KX

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

12° 40' 46''

108° 04' 27''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

nhà thờ Phú Long

KX

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 13''

108° 04' 18''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

13° 24' 35''

108° 05' 23''

12° 36' 51''

107° 55' 39''

D-49-73-C-a

Quốc lộ 26

KX

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 33' 25''

108° 53' 28''

12° 41' 38''

108° 03' 44''

D-49-73-C-a

Quốc lộ 27

KX

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 05''

108° 04' 52''

12° 10' 59''

108° 08' 09''

D-49-73-C-a

Đồi 23

SV

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

12° 40' 33''

108° 03' 51''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

hồ Ông Giám

TV

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

12° 40' 27''

108° 04' 14''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

suối Ea Nao

TV

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 42' 37''

108° 06' 01''

12° 41' 07''

108° 04' 21''

D-49-73-C-a

suối Ea Tam

TV

P. Tân Lập

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 39' 05''

108° 05' 52''

12° 38' 22''

107° 58' 47''

D-49-73-C-a

buôn A Ko Dhông

DC

P. Tân Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

12° 42' 51''

108° 03' 46''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Công ty Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

KX

P. Tân Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

12° 42' 06''

108° 03' 18''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

đường 10 tháng 3

KX

P. Tân Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 43' 04''

108° 05' 10''

12° 41' 01''

108° 01' 01''

D-49-73-C-a

đường Đồng Khởi

KX

P. Tân Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 42' 01''

108° 04' 18''

12° 42' 35''

108° 02' 38''

D-49-73-C-a

đường Hà Huy Tập

KX

P. Tân Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 54''

108° 03' 13''

12° 44' 29''

108° 04' 39''

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Đình Chiểu

KX

P. Tân Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 12''

108° 03' 06''

12° 41' 51''

108° 02' 26''

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Tất Thành

KX

P. Tân Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 51''

108° 02' 34''

12° 41' 38''

108° 03' 44''

D-49-73-C-a

đường Phan Chu Trinh

KX

P. Tân Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 51''

108° 02' 34''

12° 41' 54''

108° 03' 13''

D-49-73-C-a

giáo họ Giê Su

KX

P. Tân Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

12° 42' 19''

108° 03' 11''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

nghĩa trang Thánh Tâm

KX

P. Tân Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 55''

108° 03' 09''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Nhà máy Bê tông Đại Đồng

KX

P. Tân Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

12° 42' 41''

108° 02' 49''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Tân Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

13° 24' 35''

108° 05' 23''

12° 36' 51''

107° 55' 39''

D-49-73-C-a

thánh thất Trung Hoà

KX

P. Tân Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

12° 42' 08''

108° 03' 23''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

suối Ea Kmur

TV

P. Tân Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 44' 39''

108° 03' 20''

12° 43' 46''

107° 58' 09''

D-49-73-C-a

suối Ea Ngay

TV

P. Tân Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 42' 27''

108° 02' 57''

12° 43' 42''

107° 54' 13''

D-49-73-C-a

Bệnh viện Đa Khoa Đắk Lắk

KX

P. Tân Thành

TP. Buôn Ma Thuột

12° 40' 26''

108° 02' 15''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

đường 30 tháng 4

KX

P. Tân Thành

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 01''

108° 01' 01''

12° 38' 39''

108° 00' 50''

D-49-73-C-a

đường Đinh Tiên Hoàng

KX

P. Tân Thành

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 57''

108° 02' 43''

12° 40' 13''

108° 02' 23''

D-49-73-C-a

đường Giải Phóng

KX

P. Tân Thành

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 39' 47''

108° 01' 54''

12° 40' 20''

108° 01' 22''

D-49-73-C-a

đường Lê Duẩn

KX

P. Tân Thành

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 51''

108° 02' 34''

12° 38' 39''

108° 00' 50''

D-49-73-C-a

đường Y Ngông

KX

P. Tân Thành

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 28''

108° 02' 27''

12° 40' 32''

108° 00' 15''

D-49-73-C-a

Kho 864

KX

P. Tân Thành

TP. Buôn Ma Thuột

12° 40' 05''

108° 00' 38''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Tân Thành

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

13° 24' 35''

108° 05' 23''

12° 36' 51''

107° 55' 39''

D-49-73-C-a

núi Cư Dluê

SV

P. Tân Thành

TP. Buôn Ma Thuột

12° 39' 38''

108° 00' 16''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

suối Ea Tam

TV

P. Tân Thành

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 39' 05''

108° 05' 52''

12° 38' 22''

107° 58' 47''

D-49-73-C-a

Di tích lịch sử Số 4 Nguyễn Du

KX

P. Tân Tiến

TP. Buôn Ma Thuột

12° 40' 34''

108° 02' 25''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

đường 30 tháng 4

KX

P. Tân Tiến

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 01''

108° 01' 01''

12° 38' 39''

108° 00' 50''

D-49-73-C-a

đường Lê Duẩn

KX

P. Tân Tiến

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 51''

108° 02' 34''

12° 38' 39''

108° 00' 50''

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Thị Định

KX

P. Tân Tiến

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 56''

108° 01' 24''

12° 40' 57''

107° 59' 03''

D-49-73-C-a

đường Phan Bội Châu

KX

P. Tân Tiến

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 57''

108° 02' 43''

12° 40' 56''

108° 01' 24''

D-49-73-C-a

đường Quang Trung

KX

P. Tân Tiến

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 56''

108° 02' 35''

12° 40' 53''

108° 01' 34''

D-49-73-C-a

đường Y Ngông

KX

P. Tân Tiến

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 28''

108° 02' 27''

12° 40' 32''

108° 00' 15''

D-49-73-C-a

đường Y Jút

KX

P. Tân Tiến

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 47''

108° 02' 28''

12° 41' 23''

108° 02' 28''

D-49-73-C-a

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Tân Tiến

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

13° 24' 35''

108° 05' 23''

12° 36' 51''

107° 55' 39''

D-49-73-C-a

suối Ea Mdruêk

TV

P. Tân Tiến

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 45''

108° 02' 06''

12° 41' 15''

107° 59' 15''

D-49-73-C-a

Bệnh viện Mắt

KX

P. Thành Công

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 11''

108° 02' 24''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

chùa A Dục

KX

P. Thành Công

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 09''

108° 02' 05''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

đường Hoàng Diệu

KX

P. Thành Công

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 03''

108° 02' 43''

12° 41' 05''

108° 01' 47''

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Thị Minh Khai

KX

P. Thành Công

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 14''

108° 02' 41''

12° 41' 14''

108° 02' 05''

D-49-73-C-a

đường Phạm Ngũ Lão

KX

P. Thành Công

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 05''

108° 02' 07''

12° 42' 05''

108° 01' 31''

D-49-73-C-a

đường Trần Phú

KX

P. Thành Công

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 09''

108° 02' 40''

12° 41' 01''

108° 01' 12''

D-49-73-C-a

đường Trương Công Định

KX

P. Thành Công

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 01''

108° 01' 46''

12° 41' 21''

108° 01' 46''

D-49-73-C-a

đường Y Jút

KX

P. Thành Công

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 47''

108° 02' 28''

12° 41' 23''

108° 02' 28''

D-49-73-C-a

nhà thờ Duy Linh

KX

P. Thành Công

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 24''

108° 02' 21''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

tịnh xá Lộc Uyển

KX

P. Thành Công

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 18''

108° 02' 03''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Trung tâm Da Liễu Đắk Lắk

KX

P. Thành Công

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 26''

108° 02' 18''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

suối Ea Ngay

TV

P. Thành Công

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 42' 27''

108° 02' 57''

12° 43' 42''

107° 54' 13''

D-49-73-C-a

Buôn Ky

DC

P. Thành Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

12° 40' 29''

107° 59' 51''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

đường 10 tháng 3

KX

P. Thành Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 43' 04''

108° 05' 10''

12° 41' 01''

108° 01' 01''

D-49-73-C-a

đường 30 tháng 4

KX

P. Thành Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 01''

108° 01' 01''

12° 38' 39''

108° 00' 50''

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Thị Định

KX

P. Thành Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 56''

108° 01' 24''

12° 40' 57''

107° 59' 03''

D-49-73-C-a

D-48-84-D-b

đường Phan Bội Châu

KX

P. Thành Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 57''

108° 02' 43''

12° 40' 56''

108° 01' 24''

D-49-73-C-a

đường Trần Phú

KX

P. Thành Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 09''

108° 02' 40''

12° 41' 01''

108° 01' 12''

D-49-73-C-a

đường Trương Công Định

KX

P. Thành Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 01''

108° 01' 46''

12° 41' 21''

108° 01' 46''

D-49-73-C-a

nghĩa trang Thành Nhất

KX

P. Thành Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 34''

107° 59' 25''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

núi Cư Ebur

SV

P. Thành Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

12° 42' 00''

107° 59' 36''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

suối Ea Mdruêk

TV

P. Thành Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 45''

108° 02' 06''

12° 41' 15''

107° 59' 15''

D-48-84-D-b

D-49-73-C-a

suối Ea Ngay

TV

P. Thành Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 42' 27''

108° 02' 57''

12° 43' 42''

107° 54' 13''

D-49-73-C-a

suối Ea Piết

TV

P. Thành Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 39' 52''

107° 59' 51''

12° 43' 07''

107° 55' 21''

D-48-84-D-b

đường Hoàng Diệu

KX

P. Thắng Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 03''

108° 02' 43''

12° 41' 05''

108° 01' 47''

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Đình Chiểu

KX

P. Thắng Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 12''

108° 03' 06''

12° 41' 51''

108° 02' 26''

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Tất Thành

KX

P. Thắng Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 51''

108° 02' 34''

12° 41' 38''

108° 03' 44''

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Thị Minh Khai

KX

P. Thắng Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 14''

108° 02' 41''

12° 41' 14''

108° 02' 05''

D-49-73-C-a

đường Phan Bội Châu

KX

P. Thắng Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 57''

108° 02' 43''

12° 40' 56''

108° 01' 24''

D-49-73-C-a

đường Phan Chu Trinh

KX

P. Thắng Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 51''

108° 02' 34''

12° 41' 54''

108° 03' 13''

D-49-73-C-a

đường Quang Trung

KX

P. Thắng Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 56''

108° 02' 35''

12° 40' 53''

108° 01' 34''

D-49-73-C-a

đường Trần Phú

KX

P. Thắng Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 09''

108° 02' 40''

12° 41' 01''

108° 01' 12''

D-49-73-C-a

đường Y Jút

KX

P. Thắng Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 47''

108° 02' 28''

12° 41' 23''

108° 02' 28''

D-49-73-C-a

giáo xứ Thánh Tâm

KX

P. Thắng Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

12° 40' 55''

108° 02' 37''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Quảng trường 10 tháng 3

KX

P. Thắng Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 14''

108° 02' 57''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Thắng Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

13° 24' 35''

108° 05' 23''

12° 36' 51''

107° 55' 39''

D-49-73-C-a

tịnh xá Ngọc Quang

KX

P. Thắng Lợi

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 22''

108° 02' 33''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

chùa Sắc Tứ Khải Đoan

KX

P. Thống Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

12° 40' 59''

108° 02' 13''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

đình Lạc Giao

KX

P. Thống Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

12° 40' 59''

108° 02' 26''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

đường Hoàng Diệu

KX

P. Thống Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 03''

108° 02' 43''

12° 41' 05''

108° 01' 47''

D-49-73-C-a

đường Phan Bội Châu

KX

P. Thống Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 57''

108° 02' 43''

12° 40' 56''

108° 01' 24''

D-49-73-C-a

đường Phan Chu Trinh

KX

P. Thống Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 51''

108° 02' 34''

12° 41' 54''

108° 03' 13''

D-49-73-C-a

đường Quang Trung

KX

P. Thống Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 56''

108° 02' 35''

12° 40' 53''

108° 01' 34''

D-49-73-C-a

đường Trương Công Định

KX

P. Thống Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 01''

108° 01' 46''

12° 41' 21''

108° 01' 46''

D-49-73-C-a

đường Y Jút

KX

P. Thống Nhất

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 47''

108° 02' 28''

12° 41' 23''

108° 02' 28''

D-49-73-C-a

Bệnh viện Vùng Tây Nguyên

KX

P. Tự An

TP. Buôn Ma Thuột

12° 39' 57''

108° 03' 26''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

công viên A Ma Thuột

KX

P. Tự An

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 14''

108° 03' 13''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

đường Đinh Tiên Hoàng

KX

P. Tự An

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 57''

108° 02' 43''

12° 40' 13''

108° 02' 23''

D-49-73-C-a

đường Lê Duẩn

KX

P. Tự An

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 51''

108° 02' 34''

12° 38' 39''

108° 00' 50''

D-49-73-C-a

đường Nguyễn Tất Thành

KX

P. Tự An

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 40' 51''

108° 02' 34''

12° 41' 38''

108° 03' 44''

D-49-73-C-a

đường Trần Quý Cáp

KX

P. Tự An

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 39' 49''

108° 02' 19''

12° 41' 07''

108° 04' 26''

D-49-73-C-a

Địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam Tiến tại Buôn Ma Thuột

KX

P. Tự An

TP. Buôn Ma Thuột

12° 40' 37''

108° 02' 35''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Nhà máy Điện Ea Tam

KX

P. Tự An

TP. Buôn Ma Thuột

12° 39' 57''

108° 02' 28''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Nhà tù Buôn Ma Thuột

KX

P. Tự An

TP. Buôn Ma Thuột

12° 40' 40''

108° 02' 43''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk

KX

P. Tự An

TP. Buôn Ma Thuột

12° 40' 10''

108° 03' 34''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Trung tâm văn hoá tỉnh Đắk Lắk

KX

P. Tự An

TP. Buôn Ma Thuột

12° 40' 49''

108° 02' 37''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Tự An

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

13° 24' 35''

108° 05' 23''

12° 36' 51''

107° 55' 39''

D-49-73-C-a

suối Ea Mleo

TV

P. Tự An

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 39' 05''

108° 04' 20''

12° 39' 57''

108° 02' 19''

D-49-73-C-a

suối Ea Tam

TV

P. Tự An

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 39' 05''

108° 05' 52''

12° 38' 22''

107° 58' 47''

D-49-73-C-a

Thôn 2

DC

xã Cư ÊBur

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 53''

108° 01' 24''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Thôn 3

DC

xã Cư ÊBur

TP. Buôn Ma Thuột

12° 42' 08''

108° 00' 59''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Thôn 8

DC

xã Cư ÊBur

TP. Buôn Ma Thuột

12° 43' 07''

107° 59' 18''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

buôn Dhă Prong

DC

xã Cư ÊBur

TP. Buôn Ma Thuột

12° 43' 20''

108° 02' 58''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

buôn Ea Bông

DC

xã Cư ÊBur

TP. Buôn Ma Thuột

12° 42' 27''

108° 01' 27''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

buôn Kdun (Thôn 4)

DC

xã Cư ÊBur

TP. Buôn Ma Thuột

12° 42' 48''

108° 00' 57''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

Buôn Đung (Thôn 1)

DC

xã Cư ÊBur

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 42''

108° 02' 04''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

cầu Ea Mdhar

KX

xã Cư ÊBur

TP. Buôn Ma Thuột

12° 43' 14''

108° 01' 50''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

đường 10 tháng 3

KX

xã Cư ÊBur

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 43' 04''

108° 05' 10''

12° 41' 01''

108° 01' 01''

D-49-73-C-a

đường Phạm Ngũ Lão

KX

xã Cư ÊBur

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 41' 05''

108° 02' 07''

12° 42' 05''

108° 01' 31''

D-49-73-C-a

Đường tỉnh 697E

KX

xã Cư ÊBur

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 42' 28''

108° 01' 20''

12° 45' 57''

107° 55' 30''

D-49-73-C-a

nhà thờ Châu Sơn

KX

xã Cư ÊBur

TP. Buôn Ma Thuột

12° 41' 56''

108° 01' 16''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

núi Cư Ebur

SV

xã Cư ÊBur

TP. Buôn Ma Thuột

12° 42' 00''

107° 59' 36''

 

 

 

 

D-48-84-D-b

suối Ea Kmur (nhánh phụ)

TV

xã Cư ÊBur

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 44' 17''

108° 01' 01''

12° 44' 31''

107° 59' 39''

D-48-84-D-b

D-49-73-C-a

suối Ea Kmur (nhánh chính)

TV

xã Cư ÊBur

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 44' 39''

108° 03' 20''

12° 43' 46''

107° 58' 09''

D-48-84-D-b

D-49-73-C-a

suối Ea Mdhar

TV

xã Cư ÊBur

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 43' 10''

108° 02' 45''

12° 44' 26''

107° 54' 32''

D-48-84-D-b

D-49-73-C-a

suối Ea Ngay

TV

xã Cư ÊBur

TP. Buôn Ma Thuột

 

 

12° 42' 27''

108° 02' 57''

12° 43' 42''

107° 54' 13''

D-48-84-D-b

D-49-73-C-a

Thôn 1

DC

xã Ea Kao

TP. Buôn Ma Thuột

12° 37' 03''

108° 01' 51''

 

 

 

 

D-49-73-C-C

Thôn 2

DC

xã Ea Kao

TP. Buôn Ma Thuột

12° 35' 31''

108° 01' 56''

 

 

 

 

D-49-73-C-C

Thôn 3

DC

xã Ea Kao

TP. Buôn Ma Thuột

12° 35' 45''

108° 02' 04''

 

 

 

 

D-49-73-C-C

Thôn 4

DC

xã Ea Kao

TP. Buôn Ma Thuột

12° 36' 39''

108° 02' 08''

 

 

 

 

D-49-73-C-C

thôn Cao Thành

DC

xã Ea Kao

TP. Buôn Ma Thuột

12° 37' 19''

108° 01' 55''

 

 

 

 

D-49-73-C-a

thôn Cao Thắng

DC

xã Ea Kao

TP. Buôn Ma Thuột

12° 35' 01''

108° 04' 33''

 

 

 

 

D-49-73-C-C

buôn Cư Êbông

DC

xã Ea Kao

TP. Buôn Ma Thuột

12° 35' 06''