Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn xác nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại khoản 7 Danh mục I phụ lục I Nghị định 10/1998/NĐ-CP (Dự án xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường, xử lý chế biến các chất thải)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
SỐ 1817/1999/TT-BKHCNMT NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1999
HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CÁC DỰ ÁN ĐẶC BIỆT KHUYẾN KHÍCH
ĐẦU TƯ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 7 DANH MỤC I PHỤ LỤC I
NGHỊ ĐỊNH 10/1998 NĐ-CP (DỰ ÁN XỬ LÝ Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG, XỬ LÝ CHẾ BIẾN CÁC CHẤT THẢI)

 

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 1998 của Chính phủ về một số biên pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là Nghị định 10/1998);

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn việc xác nhận các dự án xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường, xử lý chế biến các chất thải thuộc danh mục các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục I khoản 7 Phụ lục 1 Nghị định số 10/1998 như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Đối tượng, điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1.1. Thông tư này áp dụng đối với các dự án của doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 tiến hành hoạt động sản xuất và/hoặc kinh doanh một hoặc các lĩnh vực sau:

a) Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường

b) Xử lý, chế biến các chất thải

1.2. Thông tư này không áp dụng đối với các dự án do doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh mà dự án này có bộ phận xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm do quá trình sản xuất của mình tạo ra nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Giải thích các thuật ngữ

2.1. "Xử lý ô nhiễm môi trường" là hoạt động của con người nhằm làm giảm độ ô nhiễm môi trường, để đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

2.2. "Xử lý, chế biến chất thải" là việc áp dụng công nghệ, giải pháp kỹ thuật để biến chất thải thành sản phẩm hữu ích và/hoặc làm giảm ô nhiễm môi trường.

2.3. "Ô nhiễm môi trường" là sự làm thay đổi tính chất môi trường theo chiều hướng xấu đi, vi phạm tiêu chuẩn môi trường.

2.4. "Bảo vệ môi trường" là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

2.5. "Chất thải" là chất được loại ra trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất hoặc trong các hoạt động khác tại Việt Nam. Chất thải có thể ở dạng rắn, khí, lỏng hoặc các dạng khác.

3. Chế độ ưu đãi

Các doanh nghiệp thực hiện các dự án đạt các điều kiện quy định tại Thông tư này là dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, được hưởng các ưu đãi quy định tại Nghị định số 12/CP ngày 18/02/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

 

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN
ĐẶC BIỆT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ

 

Dự án được đặc biệt khuyến khích đầu tư theo Khoản 7 Danh mục I Phụ lục 1 Nghị định 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 phải đạt đồng thời các điều kiện sau:

1. Dự án phải được hạch toán độc lập, trong đó có 70% tổng doanh thu trở lên, thu được từ hoạt động sản xuất và/hoặc kinh doanh xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường, xử lý chế biến các chất thải.

2. Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án phải phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này. Đối với dự án xử lý, chế biến chất thải thì phải sử dụng khối lượng từ 50% trở lên nguyên liệu là chất thải.

3. Dự án phải phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

1. Hồ sơ xin hưởng đặc biệt khuyến khích đầu tư

a. Đối với dự án mới:

Hồ sơ dự án xin hưởng đặc biệt khuyến khích đầu tư là hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư. Tuy nhiên trong bản giải trình kinh tế - kỹ thuật (hoặc nghiên cứu khả thi) chủ dự án cần nêu rõ quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm, xử lý chế biến chất thải, tỷ lệ doanh thu thu được từ hoạt động sản xuất và/hoặc kinh doanh xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường, xử lý chế biến các chất thải; sự phù hợp của lĩnh vực hoạt động sản xuất và/hoặc kinh doanh của dự án so với Phụ lục 1 Thông tư này. Nếu là dự án xử lý chế biến, chất thải cần nêu rõ tỷ lệ chất thải được sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình xử lý chế biến. Nội dung đơn xin cấp giấy phép đầu tư, chủ đầu tư cần ghi rõ: xin đặc biệt khuyến khích đầu tư.

Hồ sơ dự án xin hưởng đặc biệt khuyến khích đầu tư được gửi tới cơ quan cấp giấy phép đầu tư (nêu tại mục 2 phần III Thông tư này). Cơ quan này có trách nhiệm làm đầu mối gửi tới các cơ quan có liên quan trong quá trình thẩm định, xem xét dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư.

b. Đối với dự án đang hoạt động nhưng chưa đề nghị được hưởng đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc dự án mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh xin hưởng đặc biệt khuyến khích đầu tư, hồ sơ xin hưởng đặc biệt khuyến khích đầu tư bao gồm:

- Đơn xin đặc biệt khuyến khích đầu tư ;

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật (hoặc nghiên cứu khả thi) với nội dung như đã nêu tại mục a trên đây;

- Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư.

Hồ sơ xin đặc biệt khuyến khích đầu tư đối với dự án đang hoạt động được gửi tới cơ quan cấp giấy phép đầu tư và cơ quan Khoa học Công nghệ và Môi trường (như nêu tại mục 2 phần III Thông tư này) để xem xét đặc biệt khuyến khích đầu tư.

2. Thẩm quyền xem xét, quyết định dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư.

2.1. Việc phân cấp quyết định cấp giấy phép đầu tư quy định tại Nghị định 12/CP ngày 18/3/1997 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với dự án mới, việc xem xét, xác nhận dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư tiến hành đồng thời với việc xem xét cấp giấy phép đầu tư.

Đối với dự án đang hoạt động nhưng chưa đề nghị được đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc dự án mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh xin hưởng đặc biệt khuyến khích đầu tư việc xem xét như đối với việc xin điều chỉnh giấy phép đầu tư.

2.2. Đối với các dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép đầu tư: trên cơ sở các điều kiện nêu tại Thông tư này và ý kiến thẩm định dự án của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Kế hoạch và đầu tư quyết định mức đặc biệt khuyến khích đầu tư trong giấy phép đầu tư.

2.3. Đối với dự án đầu tư thuộc diện phân cấp cấp giấy phép: trên cơ sở các điều kiện nêu tại phần II của Thông tư này và ý kiến thẩm định dự án của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, cơ quan được phân cấp cấp giấy phép đầu tư của địa phương (hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao) quyết định mức đặc biệt khuyến khích đầu tư trong giấy phép đầu tư.

2.4. Cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường trả lời cho cơ quan cấp giấy phép đầu tư trong thời hạn 30 ngày đối với trường hợp dự án đủ điều kiện để được hưởng đặc biệt khuyến khích đầu tư.

2.5. Trong trường hợp dự án không đủ điều kiện để được hưởng dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nêu tại mục 2.2 và 2.3 trên đây) phải trả lời bằng văn bản cho Cơ quan cấp giấy phép đầu tư biết rõ lý do.

2.6. Trong qua trình hoạt động, nếu doanh nghiệp không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định tại Phần II của Thông tư này thì sẽ bị đình chỉ việc hưởng ưu đãi đầu tư.

2.7. Chủ dự án (hoặc doanh nghiệp có dự án) có quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền về việc không được hưởng mức khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật.

 

 

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ánh để Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nghiên cứu, xử lý.

 

 

PHỤ LỤC SỐ 1

 

CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA DỰ ÁN ĐẶC BIỆT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ NÊU TẠI DANH MỤC I
KHOẢN 7 PHỤ LỤC 1 NGHỊ ĐỊNH 10/1998

 

1. Dự án xử lý ô nhiễm

1.1. Dự án làm sạch các vùng nước, hồ, sông, kênh, rạch bị ô nhiễm nặng có nguy cơ dẫn đến suy thoái môi trường, sự cố môi trường.

1.2. Dự án làm sạch các vùng đất bị ô nhiễm nặng có nguy cơ dẫn đến suy thoái môi trường, sự cố môi trường.

1.3. Dự án xử lý, khắc phục ô nhiễm về không khí và/hoặc tiếng ồn.

1.4. Dự án xử lý nước thải bệnh viện.

2. Dự án xử lý chất thải.

2.1. Dự án thu gom và xử lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp.

2.2. Dự án xử lý nước thải của các khu công nghiệp, khu chế xuất, các đô thị.

2.3. Dự án xử lý, tiêu huỷ các loại chất thải nguy hại, chất thải y tế.

2.4. Dự án sử dụng chất thải làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất.

2.5. Dự án xử lý chất thải công nghiệp.

3. Dự án tái chế, chế biến các chất thải thành sản phẩm có ích

3.1. Dự án tái chế các chất thải là các loại sản phẩm bao bì bằng giấy, nhựa, gỗ, kim loại...

3.2. Dự án chế biến các loại chất thải thành phân bón.

3.3. Dự án chế biến các loại chất thải công nghiệp, chất thải nông nghiệp, chất thải sinh hoạt thành các sản phẩm có ích.

3.4. Dự án phục hồi các sản phẩm hư hỏng thành các sản phẩm có các chỉ tiêu chất lượng như ban đầu.

4. Dự án sản xuất các sản phẩm dùng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Dự án sản xuất các chất hoặc các tấm, sợi hút dầu, hấp phụ dầu.

thuộc tính Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT

Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn xác nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại khoản 7 Danh mục I phụ lục I Nghị định 10/1998/NĐ-CP (Dự án xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường, xử lý chế biến các chất thải)
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1817/1999/TT-BKHCNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Chu Tuấn Nhạ
Ngày ban hành:21/10/1999Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi