Quyết định 641/QĐ-UBDT 2022 danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 641/QĐ-UBDT

Quyết định 641/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:641/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Sơn Hải
Ngày ban hành:27/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023

Ngày 27/9/2022, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 641/QĐ-UBDT về việc phê duyệt danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023.

Theo đó, các danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023 bao gồm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cải thiện suy thoái môi trường đất trong sản xuất nông, lâm nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số tại một số tỉnh miền núi phía Bắc; Tăng cường khả năng chống chịu tác động của các sự cố môi trường và tạo sinh kế bền vững của đồng bào dân tộc thiểu số bằng khai thác và phát triển các dịch vụ sinh thái tài nguyên thiên nhiên; Đổi mới phương thức truyền thông về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2023-2030;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 641/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC

_______

Số: 641/QĐ-UBDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023

________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 05/4/2021 của Bộ trưng, Ch nhiệm y ban Dân tộc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của ủy ban Dân tộc;

Căn cứ ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Phiếu trình số 5310 ngày 12/5/2022 kèm theo Tờ trình số 90/TTr-TH ngày 9/5/2022 của Vụ Tổng hợp về việc xin ý kiến danh mục dự án, nhiệm vụ bo vệ môi trường mở mới năm 2023;

Xét đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023 (Phụ biu kèm theo).

Điều 2. Căn cứ danh mục dự án được phê duyệt, Vụ Tổng hợp ch trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện dự án trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 351/QĐ-UBDT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện năm 2022 - 2023.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưng, Chủ nhiệm (để b/c);

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Tài chính;

- Cng TTĐT UBDT;

- Lưu: VT, TH (06b)7.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Lê Sơn Hải

 

 

 

 

DANH MỤC DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 641/QĐ-UBDT ngày 27/9/2022 của Bộ trưng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)

 

TT

Tên dự án

Định hướng mục tiêu

Thời gian thực hiện

Dự kiến sản phẩm

1

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cải thiện suy thoái môi trường đất trong sn xuất nông, lâm nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu sổ tại một số tnh miền núi phía Bc.

Điều tra, đánh giá thực trạng suy thoái môi trường đất do quá trình sản xuất nông, lâm nghiệp của người dân đng bào dân độc thiểu số tại khu vực miền núi phía Bắc; từ đó đề xuất giải pháp, xây dựng mô hình góp phần cải thiện và phục hi môi trường đất và phát triển sinh kế bền vững cho người dân.

02 năm (2023 - 2024)

- Báo cáo đánh giá hiện trạng suy thoái môi trường đất trong sản xuất nông, lâm nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số tại một số tnh miền núi phía Bắc;

- Đề xuất và triển khai thực hiện mô ci thiện và phục hồi môi trường đất, phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi phía Bắc;

- Báo cáo kiến nghị giải pháp và đề xuất chính sách.

2

Tăng cường khả năng chống chịu tác động của các sự c môi trường và tạo sinh kế bền vng của đồng bào dân tộc thiểu s bằng khai thác và phát triển các dịch vụ sinh thái tài nguyên thiên nhiên.

Khảo sát, đánh giá thực trạng các sự cố môi trường tác động đến đời sống và sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số; đề xuất giải pháp, mô hình phát triển dịch vụ sinh thái tài nguyên thiên nhiên nhằm tăng cường khả năng chống chịu và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu s.

02 năm (2023 - 2024)

- Báo cáo thực trạng về các sự cố môi trường và khả năng chống chịu của người đồng bào dân tộc thiểu số, hiện trng khai thác, phát triển dịch vụ sinh thái tài nguyên thiên nhiên ở vùng DTTS&MN;

- Đề xuất giải pháp và mô hình phát triển bền vng các dịch vụ sinh thái tài nguyên thiên nhiên nhm tăng cường khả năng chống chịu, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 
 

 

TT

Tên dự án

Định hưởng mục tiêu

Thời gian thực hiện

Dự kiến sản phẩm

3

Đổi mới phương thức truyền thông về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2023 - 2030.

- Điều tra, đánh giá thực trạng truyền thông về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên vùng DTTS&MN;

- Đề xuất các giải pháp truyền thông hiệu quả và triển khai thực hiện mô hình truyền thông về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên có sự tham gia của cộng đồng và người dân vùng DTTS&MN.

02 năm (2023 - 2024)

- Báo cáo đánh giá thực trạng truyền thông về bo vệ tài nguyên thiên nhiên vùng DTTS&MN;

- Đề xuất và triển khai thực hiện mô hình truyền thông trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên có sự tham gia của cộng đồng và người dân vùng DTTS&MN;

- Báo cáo đề xuất giải pháp, kiến nghị chính sách đi mới phương thức truyền thông về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2023 - 2030.

4

Xây dựng mô hình bảo vệ môi trường, bo vệ đa dạng sinh học và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu s vùng đệm các khu bo tồn thiên nhiên phía Bắc.

Tăng cường bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học thông qua xây dựng, thực hiện mô hình nâng cao nhận thức và hoạt động bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, phát triển sinh kế bền vững của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng đệm các khu bảo tồn thiên nhiên phía Bắc.

02 năm (2023 - 2024)

- Báo cáo đánh giá hiện trạng công tác bảo vệ môi trường, sinh kế của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng đệm các khu bảo tồn thiên nhiên phía Bắc.

- Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình nâng cao nhận thức và hoạt động bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, phát triển sinh kế bền vững của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng đệm các khu bảo tồn thiên nhiên phía Bắc.

- Báo cáo đề xuất giải pháp, kiến nghị chính sách bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học các khu bảo tồn thiên nhiên phía Bắc.

 
 

 

TT

Tên dự án

Định hướng mục tiêu

Thời gian thực hiện

Dự kiến sản phẩm

5

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổng hợp, xây dựng mô hình thu gom, quản lý, xử lý rác thải, chất thải nông, lâm nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi Đông Bắc.

Điều tra, đánh giá thực trạng thu gom, quản lý, xử lý rác thải, chất thải nông, lâm nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Đông Bắc; đề xuất các giải pháp, kiến nghị chính sách và xây dựng mô hình thí đim thu gom, quản lý rác thi, chất thải nông, lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông, lâm nghiệp bền vng.

02 năm (2023 - 2024)

- Báo cáo đánh giá thực trạng công tác thu gom, quản lý, xử lý rác thải, chất thải nông, lâm nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Đông Bắc;

- Mô hình tổ chức thu gom, quản lý, xử lý rác thải, chất thải nông, lâm nghiệp với sự tham gia của đồng bào DTTS;

- Bộ tài liệu truyền thông, tập huấn về quản lý, xử lý rác thải, chất thải nông, lâm nghiệp cho đồng bào DTTS bằng ngôn ng phổ thông và dân tộc thiểu số;

- Bản đề xuất giải pháp và kiến nghị chính sách nâng cao hiệu quả công tác thu gom, qun lý, xử lý rác thải, chất thải nông, lâm nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Đông Bc.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

Thông tư 25/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

Thông tư 25/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

Xây dựng, Giao thông, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi