Quyết định 510/QĐ-UBDT Danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
_______

Số: 510/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2022

___________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tại Phiếu trình số 4787 ngày 8/7/2021 kèm theo Tờ trình số 186/TTr-TH ngày 6/7/2021 của Vụ Tổng hợp về việc xin ý kiến danh mục dự án điều tra cơ bản, nhiệm vụ bảo vệ môi trường mở mới từ năm 2022;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2022 (Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ danh mục dự án được phê duyệt, Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện dự án trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Tài chính;

- Cổng TTĐT UBDT;

- Lưu: VT, TH (06b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Lê Sơn Hải

 

 

 

 

DANH MỤC DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN TỪ NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 540/QĐ-UBDT ngày 26/7/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

TT

Tên dự án

Định hướng mục tiêu

Thời gian thực hiện

Dự kiến sản phẩm

1

Khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp và thực hiện mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp thông qua ứng dụng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn gắn với chế biến sâu, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp vùng dân tộc thiểu số; đề xuất giải pháp, thực hiện mô hình ứng dụng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn gắn với chế biến sâu nhằm bảo vệ môi trường, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

02 năm (2022 - 2023)

-  Báo cáo đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp vùng DTTS;

-  Đề xuất và triển khai thực hiện mô hình thí điểm hình ứng dụng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn gắn với chế biến sâu cho đồng bào dân tộc thiểu số;

-  Báo cáo kiến nghị giải pháp và đề xuất chính sách.

2

Khảo sát, đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường do rác thải thông thường và xây dựng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải từ sản xuất nông nghiệp tại vùng dân tộc thiểu số khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường do rác thải thông thường; đề xuất giải pháp, xây dựng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải từ sản xuất nông nghiệp tại vùng dân tộc thiểu số khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

02 năm (2022-­2023)

-  Báo cáo thực trạng ô nhiễm môi trường do rác thải thông thường ở vùng DTTS khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

-   Bản đề xuất các giải pháp và kiến nghị chính sách;

-  Mô hình xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải từ sản xuất nông nghiệp.

3

Cải thiện môi trường thông qua xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc để ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác hại rét vào mùa đông cho gia súc tại vùng dân tộc và miền núi phía Bắc.

Tập huấn nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia xúc; xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi gia súc ứng phó với đói rét vào mùa đông và bảo vệ môi trường, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững tại vùng dân tộc và miền núi phía Bắc.

02 năm (2022 - 2023)

- Báo cáo hiện trạng VSMT trong chăn nuôi gia xúc vùng dân tộc và miền núi phía Bắc;

-  Mô hình cải thiện vệ sinh môi trường và ứng phó với đói rét vào mùa đông trong chăn nuôi gia xúc tại một số tỉnh vùng dân tộc và miền núi phía Bắc;

- Các kiến nghị giải pháp, chính sách và tài liệu tập huấn.

4

Truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về bảo vệ môi trường cho học sinh các trường dân tộc nội trú khu vực Tây Bắc.

Đánh giá thực trạng nhận thức về bảo vệ môi trường của học sinh các trường dân tộc nội trú khu vực Tây Bắc; đề xuất giải pháp, chính sách và xây dựng mô hình truyền thông để nâng cao nhận thức thay đổi hành vi BVMT cho học sinh các trường dân tộc nội trú khu vực Tây Bắc.

02 năm (2022 - 2023)

- Báo cáo đánh giá thực trạng nhận thức về bảo vệ môi trường của học sinh các trường dân tộc nội trú khu vực Tây Bắc;

- Bản tổng hợp kiến nghị giải pháp, chính sách;

- Bộ tài liệu truyền thông về BVMT cho học sinh các trường dân tộc nội trú;

- Mô hình truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi BVMT của học sinh các trường dân tộc nội trú khu vực Tây Bắc.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi