Quyết định 39/QĐ-BTNMT 2018 phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

Số: 39/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2018 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

--------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Chương trình) gồm:

1. Các văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Danh mục s 1 ban hành kèm theo Quyết định này).

2. Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm:

a) Tuân thủ trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; thực hiện đúng tiến độ xây dựng, trình ban hành và bảo đảm chất lượng văn bản được giao soạn thảo;

b) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực phải trình Bộ trưởng ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ soạn thảo, Tổ biên tập các văn bản trong Chương trình theo quy định.

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Pháp chế bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng các Vụ có liên quan có trách nhiệm thẩm định các văn bản theo đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

4. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ đôn đốc, theo dõi việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật là Thông tư ban hành quy định kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính đôn đốc, theo dõi việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật là Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật; Vụ trưng Vụ Pháp chế đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 đã được phê duyệt; trước ngày 25 hàng tháng báo cáo Bộ trưởng tiến độ thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

 

DANH MỤC SỐ 1

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

STT

Tên văn bản

Đơn vị chịu trách nhiệm

Thời gian trình CP, TTgCP

Chủ trì

Cơ quan cho ý kiến thẩm định trước khi trình Bộ trưởng

Trình Bộ trưởng

 

I

Lĩnh vực đất đai

 

 

 

 

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2013

Tổng cục Quản lý đất đai

Vụ Pháp chế

Tổng cục Quản lý đất đai

10/2018

2

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tổng cục Quản lý đất đai

Vụ Pháp chế

Tổng cục Quản lý đất đai

9/2018

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền ktrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Quản lý đất đai

Vụ Pháp chế

Tổng cục Quản lý đất đai

7/2018

II

Lĩnh vực môi trường

 

 

 

 

4

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường

Tổng cục Môi trường

Vụ Pháp chế

Tổng cục Môi trường

10/2018

5

Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Tổng cục Môi trường

Vụ Pháp chế

Tổng cục Môi trường

3/2018

6

Nghị định về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

Tổng cục Môi trường

Vụ Pháp chế

Tổng cục Môi trường

11/2018

7

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi và bổ sung Danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm ưu tiên bảo vệ

Tổng cục Môi trường

Vụ Pháp chế

Tổng cục Môi trường

03/2018

III

Lĩnh vực tài nguyên nước

 

 

 

 

8

Nghị đnh quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

Cục Quản lý tài nguyên nước

7/2018

IV

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

 

 

 

 

9

Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Vụ Pháp chế

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

6/2018

10

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Vụ Pháp chế

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

9/2018

V

Lĩnh vực biến đổi khí hậu

 

 

 

 

11

Nghị định quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Pháp chế

Cục Biến đổi khí hậu

6/2018

VI

Lĩnh vực biển và hải đảo

 

 

 

 

12

Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Pháp chế

Tổng cục Biển và Hi đảo Việt Nam

10/2018

VII

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ

 

 

 

 

13

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đo đạc và bản đồ

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý

Vụ Pháp chế

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý

9/2018

VIII

Lĩnh vực viễn thám

 

 

 

 

14

Nghị định về hoạt động viễn thám

Cục Viễn thám quốc gia

Vụ Pháp chế

Cục Viễn thám quốc gia

9/2018

IV

Lĩnh vực khác

 

 

 

 

15

Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Vụ Pháp chế

 

Vụ Pháp chế

6/2018

16

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản, Luật tài nguyên nước, Luật khí tượng thủy văn, Luật đa dạng sinh học, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Vụ Pháp chế

 

Vụ Pháp chế

7/2018

 

DANH MỤC SỐ 2

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

STT

Tên văn bản

Đơn vị chịu trách nhiệm

Thời gian ban hành

Chủ trì

Thẩm định

Trình văn bản

 

I

Lĩnh vực đất đai

 

 

 

 

1

Thông tư quy định chi tiết Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai

Tổng cục Quản lý đất đai

Vụ Pháp chế

Tổng cục Quản lý đất đai

9/2018

2

Thông tư quy định chi tiết Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai

Tổng cục Quản lý đất đai

Vụ Pháp chế

Tổng cục Quản lý đất đai

9/2018

3

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tổng cục Quản lý đất đai

Vụ Pháp chế

Tổng cục Quản lý đất đai

10/2018

II

Lĩnh vực môi trường

 

 

 

 

4

Thông tư quy định về tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại

Tổng cục Môi trường

Vụ Pháp chế

Tổng cục Môi trường

10/2018

III

Lĩnh vực tài nguyên nước

 

 

 

 

5

Thông tư quy định nội dung, biểu mẫu, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

Cục Quản lý tài nguyên nước

10/2018

6

Thông tư quy định về điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

Cục Quản lý tài nguyên nước

10/2018

IV

Lĩnh vực địa chất, khoáng sản

 

 

 

 

7

Thông tư ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- Vụ Kế hoạch-Tài chính thẩm định về chuyên môn

- Vụ Pháp chế thẩm định về mặt pháp lý

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

9/2018

8

Thông tư quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực biển

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- Vụ Khoa học và công nghệ thẩm định về chuyên môn

- Vụ Pháp chế thẩm định về mặt pháp lý

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

10/2018

V

Lĩnh vực khí tượng thủy văn

 

 

 

 

9

Thông tư quy định kỹ thuật về thu nhận, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu khí tượng thủy văn cho mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

Tổng cục Khí tượng thủy văn

- Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định về chuyên môn;

- Vụ Pháp chế thẩm định về mặt pháp lý

Tổng cục Khí tượng thủy văn

10/2018

VI

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ

 

 

 

 

10

Thông tư quy định kỹ thuật về xây dựng bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thhiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ trên các sản phẩm bản đồ

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

- Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định về chuyên môn;

- Vụ Pháp chế thẩm định về mặt pháp lý

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

6/2018

11

Thông tư quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Pháp chế

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

7/2018

12

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc và bản đồ

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

- Vụ Kế hoạch-Tài chính thẩm định về chuyên môn

- Vụ Pháp chế thẩm định về mặt pháp lý

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

8/2018

13

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Nam

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Pháp chế

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

8/2018

14

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Cần Thơ

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Pháp chế

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

8/2018

15

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Pháp chế

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

8/2018

16

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Sóc Trăng

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Pháp chế

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

9/2018

17

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bạc Liêu

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Pháp chế

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

9/2018

18

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Cà Mau

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Pháp chế

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

9/2018

19

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Ninh

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Pháp chế

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

10/2018

VII

Lĩnh vực biển và hải đảo

 

 

 

 

20

Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5.000

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

- Vụ Kế hoạch-Tài chính thẩm định về chuyên môn;

- Vụ Pháp chế thẩm định về mặt pháp lý

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

8/2018

21

Thông tư quy định kỹ thuật về khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

- Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định về chuyên môn;

- Vụ Pháp chế thẩm định về mặt pháp lý

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

10/2018

VIII

Lĩnh vực viễn thám

 

 

 

 

22

Thông tư quy định quy trình thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bmặt nước biển tỷ lệ 1: 500.000 và nhỏ hơn bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp

Cục Viễn thám quốc gia

- Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định về chuyên môn;

- Vụ Pháp chế thẩm định về mặt pháp lý

Cục Viễn thám quốc gia

8/2018

IX

Lĩnh vực khác

 

 

 

 

23

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra tài nguyên và môi trường

Thanh tra Bộ

Vụ Pháp chế

Thanh tra Bộ

6/2018

24

Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường

Vụ Kế hoạch- Tài chính

Vụ Pháp chế

Vụ Kế hoạch- Tài chính

10/2018

25

Thông tư quy định về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Vụ Pháp chế

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

10/2018

26

Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường

Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền

Vụ Pháp chế

Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền

10/2018

27

Thông tư hướng dẫn về hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

Vụ Tổ chức cán bộ

9/2018

28

Thông tư quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc ngành tài nguyên và môi trường

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

Vụ Tổ chức cán bộ

10/2018

thuộc tính Quyết định 39/QĐ-BTNMT

Quyết định 39/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:39/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:08/01/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch , Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Dự kiến tháng 10/2018, trình Chính phủ Luật Đất đai 2013 sửa đổi

Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại Quyết định 39/QĐ-BTNMT.

Đáng chú ý, theo Chương trình này, tháng 10/2018, Tổng cục Quản lý đất đai phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013.

Ngoài ra, Tổng cục Môi trường sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường cũng trong tháng 10/2018.

Dự kiến trong tháng 9/2018, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ trình Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Thông tư quy định chi tiết Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định39/QĐ-BTNMT tại đây

tải Quyết định 39/QĐ-BTNMT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi