Quyết đinh 1701/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh đầu tư Dự án Kè bờ sông Cần Thơ vay vốn ODA

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 1701/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ” vay vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6173/BKHĐT-KTĐN ngày 14 tháng 9 năm 2021 và Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư kèm theo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ” vay vốn ODA của AFD, với các nội dung sau đây:

1. Điều chỉnh vốn đầu tư cho Dự án:

Tổng mức đầu tư điều chỉnh là 45.640.128 Euro, tương đương 1.095.363.057.520 đồng (tăng thêm 11.859.152 Euro, tương đương 284.619.637.520 đồng), trong đó:

- Vốn vay ODA: Điều chỉnh là 19.269.355 Euro, tương đương 462.464.513.000 đồng (giảm 299.645 Euro, tương đương 7.191.480.000 đồng).

- Vốn viện trợ không hoàn lại: Điều chỉnh là 333.333 Euro, tương đương 7.999.992.000 (tăng 33.333 Euro, tương đương 799.992.000 đồng).

- Vốn đối ứng: Điều chỉnh là 26.037.440 Euro, tương đương 624.898.552.520 đồng (tăng 11.825.819 Euro, tương đương 283.819.645.520 đồng). Phần vốn tăng thêm (283.819.645.520 đồng) được bố trí từ ngân sách của thành phố Cần Thơ.

2. Cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với vốn viện trợ không hoàn lại (33.333 Euro): Ngân sách Trung ương cấp phát 100% cho Dự án. 

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện: Gia hạn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ:

- Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ liên quan và tại Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; tiến hành thủ tục phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án làm căn cứ để điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu; phối hợp với Bộ Tài chính hoàn tất hồ sơ xin gia hạn thời gian giải ngân vốn nước ngoài cho Dự án.

- Chịu trách nhiệm bố trí kịp thời, đủ vốn đối ứng, bảo đảm hoàn thành, kết thúc thực hiện Dự án trong năm 2023.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hàng năm tương ứng của thành phố Cần Thơ theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với AFD và các cơ quan liên quan Việt Nam hoàn tất thủ tục gia hạn thời gian giải ngân cho Dự án trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, bảo đảm Dự án không bị ảnh hưởng, gián đoạn giải ngân vốn vay đã cam kết. 

Điều 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về kết luận tại Báo cáo thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;

- VPCP: BTCN,

PCN Nguyễn Xuân Thành,

  các Vụ: KTTH, NN, PL, TH;

- Lưu: VT, QHQT (3).ĐT

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

thuộc tính Quyết định 1701/QĐ-TTg

Quyết đinh 1701/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu Thành phố Cần Thơ” vay vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1701/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:11/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tăng mức đầu tư xây dựng kè bờ sông Cần Thơ lên hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 11/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1701/QĐ-TTg về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu Thành phố Cần Thơ” vay vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Cụ thể, tổng mức đầu tư điều chỉnh là 45.640.128 Euro, tương đương 1.095.363.057.520 đồng (tăng thêm 11.859.152 Euro, tương đương 284.619.637.520 đồng), trong đó:

Thứ nhất, điều chỉnh vốn vay ODA là 19.269.355 Euro (giảm 299.645 Euro, tương đương 7.191.480.000 đồng). Thứ hai, điều chỉnh vốn viện trợ không hoàn lại là 333.333 Euro (tăng 33.333 Euro, tương đương 799.992.000 đồng). Thứ ba, điều chỉnh vốn đối ứng là 26.037.440 Euro (tăng 11.825.819 Euro, tương đương 283.819.645.520 đồng). Phần vốn tăng thêm (283.819.645.520 đồng) được bố trí từ ngân sách của Thành phố Cần Thơ.

Bên cạnh đó, điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ” vay vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đến hết ngày 31/12/2023.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với AFD và các cơ quan liên quan Việt Nam hoàn tất thủ tục gia hạn thời gian giải ngân cho Dự án trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ, bảo đảm Dự án không bị ảnh hưởng, gián đoạn giải ngân vốn vay đã cam kết. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1701/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi