Quyết định 120/QĐ-BTNMT 2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 170/NQ-CP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 120/QĐ-BTNMT

Quyết định 120/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:120/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Ngân
Ngày ban hành:30/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 170/NQ-CP

Ngày 30/1/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định 120/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Cụ thể, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, nội dung cơ bản của dự thảo Luật, các vấn đề trọng tâm xin ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tổ chức Đoàn công tác theo dõi, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các địa phương;…

Đồng thời, báo cáo Ban chỉ đạo về việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 28/3/2023; trình Chính phủ dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân trước ngày 01/4/2023;…

Bên cạnh đó, Vụ Đất đai có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu làm việc phục vụ các Hội nghị và các Đoàn công tác;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 120/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

________

Số: 120/QĐ-BTNMT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đất đai,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Đất đai, Pháp chế, Cục trưởng các Cục: Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai, Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường; Chánh Thanh tra Bộ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường, Tổ trưởng Tổ Biên tập dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);

- Bộ trưởng (để b/cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Lưu: VT, VP (TH), ĐĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Minh Ngân

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

___________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

Thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Kèm theo Quyết định số 120/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

b) Huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân nhằm hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích của Nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm thực hiện theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

b) Xác định các nội dung trọng tâm, hình thức cụ thể phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân;

c) Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, nội dung cơ bản của dự thảo Luật, các vấn đề trọng tâm xin ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); xây dựng website lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đăng tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu có liên quan; đăng tải, đưa tin các nội dung liên quan đến việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). (Đã thực hiện)

2. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (chi tiết tại Phụ lục 01).

3. Tổ chức Đoàn công tác theo dõi, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các địa phương (chi tiết tại Phụ lục 02).

4. Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi); hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai sửa đổi trên cơ sở tiếp thu ý kiến Nhân dân.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 27/3/2023.

5. Báo cáo Ban chỉ đạo về việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được hoàn thiện theo ý kiến góp ý.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 28/3/2023.

6. Trình Chính phủ dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 01/4/2023.

7. Tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được tiếp thu, hoàn thiện báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 05/4/2023.

8. Tham mưu cho Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ V.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 25/4/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện từ Mục 1 đến Mục 3 Phần II

1.1. Vụ Đất đai có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch này.

- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu làm việc phục vụ các Hội nghị và các Đoàn công tác.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung để cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

1.2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Đất đai:

- Liên hệ với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương để thống nhất thời gian, địa điểm, thành phần tổ chức các hội nghị, hội thảo, các đoàn công tác; bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện.

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường các nội dung, tài liệu liên quan đến kết quả lấy ý kiến Nhân dân.

1.3. Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường có trách nhiệm phối hợp với Vụ Đất đai chuẩn bị các nội dung chuyên môn để thực hiện Kế hoạch này.

1.4. Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường có trách nhiệm chủ trì xây dựng Website, phối hợp với Vụ Đất đai để đăng tải nội dung dự thảo Luật và các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến Nhân dân.

1.5. Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kịp thời tổng hợp, phản ánh các sự kiện, vấn đề liên quan đến việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

1.6. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm tham mưu đảm bảo kinh phí để tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm thực hiện từ Mục 4 đến Mục 8 Phần II

Tổ Biên tập dự án Luật Đất đai (sửa đổi) chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các nhóm, các thành viên để thực hiện các nhiệm vụ các mục 4, 5, 6, 7 8 Phần II Kế hoạch này./.

 
 
 

Phụ lục 01. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lấy ý kiến

Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam (mời Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tham gia đồng chủ trì)

Vụ Đất đai

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Các đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

20-23/02/2023

2

Phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lấy ý kiến

Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (mời Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tham gia đồng chủ trì)

Vụ Đất đai

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

- Các đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

01-03/3/2023

3

Phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lấy ý kiến

Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo VCCI (mời Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tham gia đồng chủ trì)

Vụ Đất đai

- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

- Các đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

03-05/3/2023

4

Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương

Vụ Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Các đơn vị liên quan

Theo yêu cầu của các cơ quan chủ trì

5

Hội thảo lấy ý các doanh nghiệp, liên hiêp hội, chuyên gia, nhà khoa học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (mời Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tham gia đồng chủ trì)

Vụ Đất đai

Các đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

10-15/3/2023

 
 

Phụ lục 02. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN CÔNG TÁC ĐÔN ĐỐC VIỆC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

STT

ĐỊA ĐIỂM TỔ

CHỨC

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

THÀNH PHẦN THAM GIA ĐOÀN CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

NỘI DUNG LÀM VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1.

Khu vực trung du và miền núi phía Bắc

 

 

 

 

 

1.1.

Tổ chức tại tỉnh Hòa Bình

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

- Thành phần mời: Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp.

- Thành phần Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Đất đai, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

- Thành phần của tỉnh Hòa Bình: Lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo UBND các huyện, thành thị.

- Thành phần các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai tham dự buổi làm việc: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và một số cơ quan địa phương do UBND tỉnh mời tham gia.

- Tình hình triển khai Nghị quyết số 170/NQ-CP về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân.

- Ý kiến của Nhân dân về 09 nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó tập trung vào thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất; chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số; chế độ sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản; đất nông, lâm trường; đất đa mục đích.

Từ ngày

20-25/2/2023

1.2.

Tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

- Thành phần mời: Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc

hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp.

- Thành phần Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Đất đai, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

- Thành phần của tỉnh Lạng Sơn: Lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo UBND các huyện, thành thị.

- Thành phần các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh tham dự buổi làm việc: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và một số cơ quan địa phương do UBND tỉnh mời tham gia.

- Tình hình triển khai Nghị quyết số 170/NQ-CP về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân.

- Ý kiến của Nhân dân về 09 nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó tập trung vào thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất; đất khu kinh tế, khu công nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ ngày

23-28/02/2023

2.

Khu vực đồng bằng Sông Hồng (tổ chức tại tỉnh Thái Bình)

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Lãnh đạo tỉnh Thái Bình

- Thành phần mời: Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp.

- Thành phần Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Đất đai, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

- Thành phần của tỉnh Thái Bình: Lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo UBND các huyện, thành thị.

- Thành phần các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ tham dự buổi làm việc: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và một số cơ quan địa phương do UBND tỉnh mời tham gia.

- Tình hình triển khai Nghị quyết số 170/NQ-CP về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân.

- Ý kiến của Nhân dân về 09 nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó tập trung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất; quản lý sử dụng đất nông nghiệp; đất tôn giáo, tín ngưỡng.

Từ ngày

01-05/3/2023

3.

Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung

 

 

 

 

 

3.1.

Tổ chức tại tỉnh Nghệ An

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Lãnh đạo tỉnh Nghệ An

- Thành phần mời: Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp.

- Thành phần Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Đất đai, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

- Thành phần của tỉnh Nghệ An: Lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo UBND các huyện, thành thị.

- Thành phần các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế tham dự buổi làm việc: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và một số cơ quan địa phương do UBND tỉnh mời tham gia.

- Tình hình triển khai Nghị quyết số 170/NQ-CP về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân.

- Ý kiến của Nhân dân về 09 nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó tập trung vào thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất; đất có mặt nước ven biển; đất sử dụng đa mục đích; chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ ngày

03-06/3/2023

3.2.

Tổ chức tại thành phố

Đà Nẵng

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng

- Thành phần mời: Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp.

- Thành phần Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Đất đai, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

- Thành phần của thành phố Đà Nẵng: Lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo UBND các huyện, thành thị.

- Thành phần các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi tham dự buổi làm việc: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và một số cơ quan địa phương do UBND tỉnh mời tham gia.

- Tình hình triển khai Nghị quyết số 170/NQ-CP về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân.

- Ý kiến của Nhân dân về 09 nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó tập trung vào thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất, phát triển quỹ đất; đất sử dụng đa mục đích; đất có mặt nước ven biển.

Từ ngày

05-10/3/2023

4.

Vùng Tây Nguyên (tổ chức tại tỉnh Gia Lai)

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Lãnh đạo tỉnh Gia Lai

- Thành phần mời: Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp.

- Thành phần Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Đất đai, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

- Thành phần của tỉnh Gia Lai: Lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo UBND các huyện, thành thị.

- Thành phần các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng tham dự buổi làm việc: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và một số cơ quan địa phương do UBND tỉnh mời tham gia.

- Tình hình triển khai Nghị quyết số 170/NQ-CP về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân.

- Ý kiến của Nhân dân về 09 nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó tập trung vào thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất, phát triển quỹ đất; đất nông, lâm trường; chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày

05-10/3/2023

5.

Vùng Đông Nam Bộ (tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu)

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Thành phần mời: Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp.

- Thành phần Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Đất đai, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

- Thành phần của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo UBND các huyện, thành thị.

- Thành phần các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai tham dự buổi làm việc gồm Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và một số cơ quan địa phương do UBND tỉnh mời tham gia.

- Tình hình triển khai Nghị quyết số 170/NQ-CP về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân.

- Ý kiến của Nhân dân về 09 nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó tập trung vào thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất, phát triển quỹ đất; đất khu kinh tế, khu công nghiệp; đất công trình ngầm, công trình trên không; đất có mặt nước ven biển; đất sử dụng đa mục đích.

Từ ngày

10-15/3/2023

6.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long (tổ chức tại thành phố Cần Thơ)

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Lãnh đạo thành phố Cần Thơ

- Thành phần mời: Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp.

- Thành phần Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Đất đai, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

- Thành phần của thành phố Cần Thơ: Lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo UBND các huyện, thành thị.

- Thành phần các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang tham dự buổi làm việc: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và một số cơ quan địa phương do UBND tỉnh mời tham gia.

- Tình hình triển khai Nghị quyết số 170/NQ-CP về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân.

- Ý kiến của Nhân dân về 09 nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó tập trung vào thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất, phát triển quỹ đất; đất có mặt nước ven biển; đất tôn giáo, tín ngưỡng.

Từ ngày

10-15/3/2023

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 52/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Quyết định 52/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi