Quyết định 1183/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
--------
Số: 1183/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
-------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
-----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2011/QH13 ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ vviệc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính ph vviệc ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phphê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu;
Xét đề nghị ca Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012- 2015 (sau đây gọi là Chương trình), bao gồm các nội dung chyếu sau đây:
1. Tên và cơ quan quản lý Chương trình:
a) Tên Chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 -2015.
b) Cơ quan quản lý Chương trình: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Mục tiêu của Chương trình:
a) Mục tiêu chung: Từng bước hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về biến đi khí hậu, tăng cường nhn thức và năng lực thích ứng với biến đi khí hậu, định hướng giảm phát thi khí nhà kính, xây dựng nền kinh tế các - bon thấp, tích cực cùng cộng đồng quốc tế bo vệ hệ thống khí hậu trái đất.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Tiếp tục cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam, đặc biệt là nước bin dâng; hoàn thành việc đánh giá mức độ tác động của biến đi khí hậu đến các lĩnh vực, ngành, địa phương; xác định các gii pháp ứng phó với biến đi khí hậu;
- Tạo lập hệ thống cơ s dliệu về biến đổi khí hậu, nước biển dâng gn với mô hình sđộ cao phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện biến đi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam;
- Cập nhật, từng bước triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đi khí hậu tại các Bộ, ngành, địa phương;
- Nâng cao năng lực tchức, thể chế, chính sách về thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực ưu tiên;
- Tăng cường hp tác quốc tế về biến đổi khí hậu;
- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đi khí hậu.
3. Đối tượng và phạm vi địa bàn thực hiện Chương trình:
Chương trình được triển khai thực hiện tại các Bộ, ngành và địa phương trên toàn quốc.
4. Thời gian thực hiện: Từ năm 2012 đến hết năm 2015
5. Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình:
- Xây dựng, ban hành kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, kế hoạch hành động ứng phó với biến đi khí hậu của các Bộ, ngành và địa phương;
- Xây dựng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng gắn với mô hình số độ cao có độ chính xác cao phục vụ công tác nghiên cứu, rà soát và xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện biến đi khí hậu, nước bin dâng ở Việt Nam;
- Xây dựng các bản đồ ngập lụt, rủi ro thiên tai, khí hậu theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, gắn với hthống thông tin địa lý, trước mắt tập trung tại các vùng trọng đim thường xuyên bị tác động của thiên tai, vùng có nguy cơ nh hưng mạnh của nước biển dâng;
- Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng chi tiết đến từng địa phương. Đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu, nhất là nước biển dâng đối với các lĩnh vực, ngành, địa phương; xác định giải pháp ứng phó với biến đi khí hậu;
- Hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cấp bách được xác định trong kế hoạch hành động ứng phó với biến đi khí hậu;
- Trin khai các mô hình thí điểm thích ứng với biến đi khí hậu, nước biển dâng ở hai tnh thí đim Quảng Nam, Bến Tre và đề xuất phương án nhân rộng;
- Ban hành các chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực ưu tiên: Nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng đất, tài nguyên nước, năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng, giảm nghèo và an sinh xã hội;
- Xây dựng thể chế, thiết chế tài chính khuyến khích, huy động các nhà tài trợ quốc tế song phương và đa phương cung cấp, đầu tư nguồn lực và công nghệ cho ứng phó với biến đổi khí hậu;
- Phổ biển, tuyên truyền nâng cao kiến thức cơ bản về biến đi khí hậu, tác động của biến đi khí hậu cho đại đa số công chức, viên chức nhà nước, 75% học sinh, sinh viên, 50% cộng đồng dân cư.
6. Tổng kinh phí cho Chương trình:
Tổng kinh phí cho Chương trình là 1.771 tỷ đồng, dự kiến huy động từ các nguồn:
- Ngân sách trung ương: 770 tỷ đồng;
- Ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác: 153 tđồng;
- Kinh phí nước ngoài: 848 tỷ đng.
7. Các dự án thành phần thuộc Chương trình:
a) Dự án 1: Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu và nước bin dâng
- Mục tiêu: Đánh giá mức độ biến đi khí hậu, nước biển dâng, tiếp tục cập nhật kịch bản biến đi khí hậu, nước biển dâng chi tiết đến từng địa phương ở Việt Nam; tạo lập hệ thống cơ s dliệu về biến đi khí hậu, nước biển dâng gắn với mô hình số độ cao phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện biến đi khí hậu, nước bin dâng Việt Nam.
- Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu:
+ Đánh giá xu thế biến đổi của thiên tai do biến đi khí hậu, xây dựng Atlas biến đi khí hậu và rủi ro thiên tai; cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng chi tiết đến từng địa phương ở Việt Nam;
+ Xây dng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam gn với mô hình số độ cao có độ chính xác cao phục vụ công tác nghiên cu, rà soát và xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện biến đi khí hậu, nước bin dâng Việt Nam.
- Phân công thực hiện: Bộ Tài nguyên và Môi trường chtrì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi Chương trình tổ chức triển khai thực hiện.
b) Dự án 2: Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Mục tiêu: Cập nhật, triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đi khí hậu tại các Bộ, ngành và các địa phương;
- Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu:
+ Đánh giá tác động của biến đi khí hậu, nước biển dâng đến từng lĩnh vực do Bộ, ngành, địa phương quản lý; xác định các giải pháp ứng phó với biến đi khí hậu trên cơ sở kịch bản biến đổi khí hậu, nước bin dâng và định hướng phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ.
+ Trin khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cp bách đã được xác định trong kế hoạch hành động ứng phó với biến đi khí hậu cúa các Bộ, ngành, địa phương.
+ Triển khai thí điểm mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và mô hình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực ưu tiên: Nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng đất, tài nguyên nước, năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng.
+ Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ, ngành, địa phương.
- Phân công thực hiện: Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của dự án trong phạm vi quản lý của mình.
c) Dự án 3: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình
- Mục tiêu:
+ Nâng cao năng lực tchức, thể chế, chính sách về thích ứng với biến đi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực ưu tiên.
+ Tăng cường hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu.
+ Nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu.
- Nội dung, nhiệm vụ chyếu:
+ Xây dựng thchế, chính sách nâng cao năng lực quản lý, ứng phó với biến đi khí hậu; hệ thống thchế, thiết chế tài chính khuyến khích, huy động các nhà tài trợ quốc tế, viện trợ cho ứng phó với biến đi khí hậu.
+ Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.
+ Xây dựng chương trình giáo dục và đào tạo về biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai.
+ Nâng cao năng lực đàm phán quốc tế về biến đi khí hậu, xúc tiến các hoạt động hợp tác song phương và đa phương, vận động tài trợ quốc tế về biến đi khí hậu cho Việt Nam.
- Phân công thực hiện:
+ Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung 1 và 4 của dự án 3;
+ Bộ Thông tin và Truyền thông chtrì, phối hợp với các Bộ. ngành, địa phương thực hiện nội dung 2 của dự án 3;
+ Bộ Giáo dục và Đào tạo ch trì, phi hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nội dung 3 của dự án 3.
8. Các gii pháp chyếu thực hiện Chương trình:
a) Ban hành các cơ chế, chính sách: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phi hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, sa đi, bsung các quy định về qun lý tài chính, kthuật,... tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện Chương trình; rà soát, xây dựng cơ chế phối hợp gia các Bộ, ngành, địa phương đthực hin Chương trình có hiệu quả, đúng mục tiêu.
b) Thông tin - giáo dục - truyền thông:
- Truyền thông trực tiếp: Thông qua các hình thức như hội thảo, hội nghị, tập huấn; các khóa tập huấn; các cuộc thi theo chủ đề; biểu din văn nghệ; các sự kiện Tuần lễ biến đi khí hậu, Giờ trái đất; giáo dục trong trường học,...;
- Truyền thông gián tiếp: Thông qua các hình thức như truyền hình, phát thanh, báo, tạp chí, website, thông điệp, panô, áp phích, tờ rơi,...;
- Nâng cao trách nhiệm của chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp trong tchức thực hiện Chương trình.
c) Mở rộng quan hhợp tác quốc tế:
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm trao đi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, chuyn giao công nghệ và huy động nguồn vốn viện trợ quốc tế;
- Thiết lập cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của Chính ph và các nhà tài trợ một cách rõ ràng, linh hoạt để tạo ra một môi trường minh bạch, thuận lợi, có hiệu qucho việc thực thi Chương trình;
- Sử dụng có hiệu qunguồn vốn của các nhà tài trợ và đm bảo thực hiện theo đúng các thỏa thuận đã cam kết.
d) Phát triển nguồn nhân lực: Tập trung công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đến đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức quản lý nhà nước các cp, sinh viên ngành tài nguyên và môi trường trên phạm vi cả nước.
đ) Giám sát, đánh giá:
- Chương trình được giám sát, đánh giá theo quy định tại Quy chế qun lý, điu hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thtướng Chính ph, các quy định về giám sát đầu tư, các quy định về kế toán, kiểm toán và các quy định pháp luật hiện hành khác;
- Các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đu tư, tài chính từ Trung ương đến địa phương phối hợp theo dõi, giám sát thực hiện Chương trình trên địa bàn. Bộ Tài nguvên và Môi trường phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát thực hiện Chương trình;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan trung ương ban hành kế hoạch theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình (bao gồm kế hoạch giám sát, đánh giá liên ngành); xây dựng bộ chsố và chỉ tiêu đánh giá thực hiện Chương trình.
9. Tổ chức thực hiện
a) Điều hành qun lý, thực hiện chương trình:
- Ủy ban Quốc gia về biến đi khí hậu là cơ quan chỉ đạo Chương trình thực hiện việc kim soát, chđạo các đơn vị liên quan thực hiện Chương trình đúng mục tiêu, đm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội;
- Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ nhiệm, Thứ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường là Phó Chủ nhiệm thường trực; các Phó Chủ nhiệm là Thtrưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thứ trưởng Bộ Tài chính; các y viên là đại diện lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chnhiệm Chương trình quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm. Ban Chủ nhiệm Chương trình được phép thành lập Văn phòng Chương trình, trụ sở đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; quy chế hoạt động của Văn phòng Chương trình do Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chnhiệm Chương trình quy định.
b) Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường:
- Là cơ quan quản lý Chương trình; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương qun lý và thực hiện Chương trình;
- Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các Bộ, ngành, các Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tchức trin khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015;
- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của Chương trình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp chung theo quy định của Luật ngân sách; định kỳ hàng năm tng hợp, báo cáo Thtướng Chính phvà Ủy ban Quốc gia về biến đi khí hậu kết quả thực hiện Chương trình, đề xuất giải quyết những phát sinh trong quá trình thực hiện.
c) Trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương:
- Thực hiện quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của các dự án thuộc Chương trình quy định tại Khoản 7 Điều 1 của Quyết định này;
- Các Bộ, ngành liên quan đến việc thực hiện Chương trình chịu trách nhiệm rà soát, xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách để đm bo mục tiêu ứng phó với biến đi khí hậu, đồng thời chđạo, kim tra, đôn đốc việc thc hiện Chương trình đúng mục tiêu, hiệu qu;
- Tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành liên quan, khẩn trương hoàn thiện, thm định, phê duyệt và tchức triển khai thực hiện các dự án thành phần theo quy định. Trước khi phê duyệt các dự án thành phần cần lấy ý kiến thm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; riêng dự án 3 (nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình), trước khi phê duyệt cn lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.
d) Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Tchức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình thuộc phạm vi quản lý của địa phương, chủ động huy động thêm các nguồn lực đthực hiện; báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện Chương trình; chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nguồn vốn đúng mục tiêu, đảm bảo hiệu quả và tránh thất thoát.
Điu 2. Cơ chế quản lý điều hành Chương trình
Cơ chế quản lý và điu hành Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015 thực hiện theo Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phvề việc ban hành Quy chế qun lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định hiện hành khác có liên quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Th trưng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thtướng, các Phó Thtướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chng tham nhũng;
- HĐND, UBND các tnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kim toán Nhà nước;
- Ủy ban Quốc gia vbiến đổi khí hậu;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư. KTN (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
DANH MỤC
CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

TT
Danh mục dự án, nhiệm vụ
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp chính
Thời gian thực hiện
I
Đánh giá mức độ biến đổi khí hu và nước bin dâng
 
 
 
1
Đánh giá xu thế biến đi của thiên tai ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu, xây dụng Atlas biến đi khí hậu và rủi ro thiên lai; cập nht kch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng chi tiết ở Việt Nam.
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Các Bộ, ngành, địa phương
2013 - 2015
2
Xây dựng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu và nước bin dâng cho Việt Nam gn với mô hình sđộ cao có độ chính xác cao phục vụ công tác nghiên cu, rà soátxây dựng quy hoạch phát trin kinh tế xã hội trong điều kiện biến đổi khí hậu, nưc bin dâng Việt Nam
2012 - 2015
II
Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động ứng phó với biến đi khí hậu
 
 
 
1
Triển khai thực hiện các nhiệm vu trọng tâm, ưu tiên cấp bách đã được xác định trong Kế hoạch hành động ứng phó vi biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến tng lĩnh vực do Bộ quản lý;
- Tăng cuờng năng lực cnh báo, dự báo thiên tai trong bối cnh biến đi khí hậu;
- Nâng cao năng lực qun lý tài nguyên nước, triển khai đồng bộ các biện pháp phát trin bn vững tài nguyên nước quốc gia trong bối cảnh biến đi khí hậu;
Xác đinh sbiến động vdiện ch đất và cơ cấu sử dụng đt ở Việt Nam, đề xuất các giải pháp quy hoạch sdụng đất trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng;
Xây dựng các gii pháp bảo tồn da dạng sinh học, kiểm soát hiệu qu khí mê tan và các khí nhà kính khác từ các bãi chôn lấp chất thi;
Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó vi biến đổi khí hậu của Bộ.
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương
2012 - 2015
2
Triển khai thc hiện các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cp bách đã đưc xác định trong Kế hoạch nh động ứng phó với biến đi khí hậu giai doạn 2011 - 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn:
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến từng lĩnh vc do Bộ quản lý;
- Nghiên cứu chuyển dịch cấu cây trồng, cơ cu mùa vụ và cơ cu ging phù hợp, thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ mất an ninh lương thực trong điều kiện biến đổi khí hậu; triển khai một số dự án thí điểm nhm thích ng vi biến đổi khí hậu;
- Rà soát tổng thể quy hoạch thủy lợi các vùng, đc biệt là vùng đồng bng sông Cửu Long, đng bng sông Hồng và khu vực miền Trung;
- Xây dựng các gii pháp kỹ thuật tổng hợp để quản lýphát triển bn vng rng, đặc biệt là rừng phòng hộ đu nguồn và ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu;
- Xác định giải pháp tổng hợp và triển khai thực hiện một s mô hình sn xut thí điểm nhm giảm thiểu phát thi khí nhà kính trong nông nghiệp:
- Cập nhật Kế hoạch hành động ng phó vi biến đi khí hu của Bộ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ. ngành, địa phương
2012 - 2015
3
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cp bách đã được xác định trong Kế hoạch hành động ứng phó vi biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Công Thương:
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nưc bin ng đến tng lĩnh vực do Bộ qun lý;
- Đxuất các giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu;
- Kim soát phát thải khí nhà kính trong các quá trình sn xuất công nghiệp và hoạt động thương mại; thiết kế, triển khai một số dự án thí điểm nhằm giảm nh phát thi knhà kính trong một số lĩnh vực theo hướng cac-bon thấp, thân thiện với khí hậu;
- Cập nht Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ.
Bộ Công Thương
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, các Bộ. ngành, địa phương
2012 - 2015
4
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cấp bách đã dược xác định trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Giao thông vận tải:
- Đánh giá tác động của biến đi khí hậu, nước bin ng đến từng lĩnh vực do Bquản lý;
Bộ Giao thông vận tải
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, các Bộ. ngành, địa phương
2012 - 2015
 
Xác đnh các giải pháp sử dụng nhiên liệu ít phát thải khí nhà kính cho phương tiện giao thông vận tải;
- Triển khai một số dự án thí điểm nhằm gim nh phát thi khí nhà kính trong giao thông vận tải,
- Cập nhật Kế hoạch hành động ng phó với biến đổi khí hậu của Bộ.
 
 
 
5
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cp bách đã được xác định trong Kế hoạch hành động ứng pvới biến đi khí hậu giai đoạn 2011-2015 ca Bộ Xây dựng:
- Đánh giá tác đng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến từng lĩnh vực do Bộ quản lý;
- Xác định các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho các cho các đô thị và các vùng kinh tế trọng điểm;
- Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thiết bị sử dụng hiệu qu năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất vật liệu và các công trình xây dựng; triển khai một số dự án thí điểm nhm giảm nhẹ phái thi khí nhà kính trong sản xuất vật liệu xây dựng;
- Cp nhật Kế hoạch hành động ứng phó vi biến đi khí hậu của B.
Bộ Xây dựng
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương
2012 – 2015
6
Xây dựng và hướng dẫn thực hiện bộ khung tiêu chun lồng ghép biến đi khí hậu: vào các chiến lược, Chương trình, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn sau năm 2015.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ. ngành, địa phương
2012 - 2015
7
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cp bách đã được xác định trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Công an:
- Đánh giá tác động của biến đi khi hậu, nước biển dâng đến từng lĩnh vực do Bộ quản lý:
- Xây dựng chương trình, giáo trình tập huấn, nâng cao năng lực ng cứu, cứu hộ, cứu nạn và phản ứng nhanh trong các trường hợp khẩn cp liên quan đến biến đổi khí hậu, thiên tai;
- Cập nhật Kế hoạch hành động ng phó với biến đổi khí hậu của Bộ.
Bộ Công an
Bộ Tài nguyên vả Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương
2012 - 2015
8
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cấp bách đã được xác định trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Quốc phòng:
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến từng nh vực do Bộ quản lý;
- Xây dựng lc lượng nòng cốt ng phó với thiên tai. Biến đi khí hậu; cng cố, tăng cường năng lực tìm kiếm cứu nạn đchủ động ứng phó vi biến đổi khí hậu, thiên tai;
- Xây dựng chương trình, giáo trình tập huấn, nâng cao năng lực ứng cứu, cu hộ cu nạn và phản ứng nhanh trong các trường hợp khẩn cp liên quan đến biến đổi khí hậu, thiên tai;
- Cập nhật Kế hoạch hành động ng phó vi biến đổi khí hậu của Bộ.
Bộ Quốc phòng
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương
2012 - 2015
9
Trin khai thực hiện các nhiệm vụ trung tâm, ưu tiên cấp bách đã được xác định trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đuạn 2011 - 2015 của B Y tế:
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến từmg lĩnh vực do Bộ qun lý;
- Xác định kh năng đáp ứng của hệ thống y tế chăm sóc sức khe người dân trong điều kiện biến đổi khí hậu;
- Xây dựng hệ thống chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong bi cảnh biến đổi khí hậu;
- Cp nhật Kế hoạch hành động ng phó với biến đổi khí hậu của Bộ.
Bộ Y tế
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương
2012 - 2015
10
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trng m, ưu tiên cp bách đã được xác định trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến tng lĩnh vực do Bộ quản lý;
- Xác định các giải pháp về việc làm, giảm đói nghèo cho các vùng có nguy cơ thiên tai cao do biến đổi khí hậu, nước biển dâng;
- Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương
2012 - 2015
11
Triển khai thực hin các nhiệm vụ trọng m, ưu tiên cp bách đã được xác định trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 -2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến từng lĩnh vực do Bộ quản lý;
- Xác định các gii pháp bo tn di sn văn hóa, phát triển du lịch trong bối cnh biến đổi khí hậu;
- Cp nht Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương
2012 - 2015
12
Cập nhật Kế hoạch hành đng ứng phó với biến đổi khí hậu của từng địa phương.
Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành
2014 - 2015
13
Trồng mới, phục hi và bo vệ rừng ngập mn nhm chng xâm thực bbin, tăng cường khả năng phòng hộ, điu hòa khí hậu, bo vệ h sinh thái ven biển; xây dựng, cng c, nâng cp hệ thống thủy lợi, h thng cp nước sinh hoạt nhằm n định đời sống, sn xut của cộng đồng trước tình trạng triều cường, nhiễm mặn, lũ lụt và hạn hán gia tăng.
02 tỉnh thí điểm: Quảng Nam và Bến Tre
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan
2012 - 2015
III
Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình
 
 
 
1
Tăng cường năng lục quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức, cơ chế chính sách, thiết chế tài chính, đy mạnh hợp tác quốc tế điều phối các hoạt động về biến đổi khí hậu.
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành
2012 - 2014
2
Xây dựng và triển khai Chương trình giáo dục cộng đồng về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nưc và tuyên truyền, ph biến kiến thức, kỹ năng thích ứng với biến đi khí hậu và phòng tránh thiên tai.
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đài Truyền hình Vit Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội
2012 - 2015
4
Xây dng và triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thc, kiến thc cho hệ thống báo chí trên toàn quc về biến đổi khí hậu và huy động lực lượng phóng viên tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Thông tin và Truyền thông, các tổ chức xã hội
2012 - 2015
5
Tchc các hoạt động truyền thông, ng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho b máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tnh.
Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường
2013 - 2015
6
Xây dng chương trình giáo dục và đào tạo về biến đi khí hậu trong Chương trình giáo dục, đào tạo các cấp
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành, địa phương
2012 - 2015
7
Kiểm tra, giám sát, đánh giá và quản lý thực hiện Chương trình
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương
2012 - 2015

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi