Quyết định 2059/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------
----------
Số: 2059/QĐ-BNN-TCTL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
-------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2012
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và Nghị định s75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1192/QĐ-BNN-TC ngày 13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012 cho Trung tâm Quc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;
Căn cứ Quyết định s 2596/QĐ-BNN-TCTL ngày 28/10/2011 và số 1454/QĐ-BNN-TCTL ngày 19/6/2012 cùa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt và phê duyệt điều chnh bổ sung đề cương các hoạt động truyền thông, tập huấn và hướng dẫn phổ biến công nghệ thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Hội đồng thẩm định dự toán chi tiết các hoạt động, dự án thuộc thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT năm 2012;
Xét tờ trình s231/TTr-NS ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn về việc duyệt dự toán chi tiết các hoạt động, tập huấn và hướng dn phổ biến công nghệ thuộc thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQGNS và VSMTNT năm 2012;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, với tổng kinh phí 5.072.000.000 đồng (Năm tỷ không trăm bảy hai triệu đồng), trong đó:
1. Các hoạt động truyền thông:
- Tuyên truyền về nước sạch và VSMT trên Báo Nhân dân: 220.000.000 đồng (phụ lục 01a, 01b);
- Tuyên truyền về nước sạch và VSMT trên Báo Nông nghiệp Việt Nam: 150.000.000 đồng (phụ lục 02);
- Tuyên truyền về nước sạch và VSMT trên Báo Nông thôn Ngày nay: 132.000.000 đồng (phụ lục 03);
- Tuyên truyền về nước sạch và VSMT trên Báo Lao động Xã hội: 110.000.000 đồng (phụ lục 04);
- Tuyên truyền trên Thông tấn xã Việt Nam (trang Web và Tạp chí): 195.800.000 đồng (phụ lục 05);
- Sản xuất và phân phối 04 số bản tin Nước sạch và VSMT gửi các tổ chức ban ngành hoạt động trong lĩnh vực NS và VSMT trên toàn quốc: 435.450.000 đồng (phụ lục 06);
- Duy trì, cập nhật, viết và đăng tải bài trên Website http://www.ncerwass.org.vn: 30.000.000 đồng (phụ lục 07);
- Đưa tin phản ánh các hoạt động của Chương trình MTQG trên VTV1: 375.000.000 đồng (phụ lục 8);
- Xây dựng 04 phim tuyên truyền, cổ động phát trên VTV1: 792.200.000 đồng (phụ lục 9);
- Tuyên truyền trên kênh truyền hình Nông nghiệp - Nông thôn VTC16 (chương trình thời sự nông nghiệp và hỏi đáp trong ngày): 490.000.000 đồng (phụ lục 10a, 10b);
- Xây dựng và phát sóng Bản tin truyền hình chuyên đề "NS VSMTNT và cuộc sống": 466.290.000 đồng (phụ lục 11);
- Phát sóng 30 thông điệp tuyên truyền về nước sạch VSMT nông thôn trên Đài tiếng nói Việt Nam: 58.800.000 đng (phụ lục 12);
- Xây dựng và phát sóng 20 chương trình Tin tức - sự kiện - hỏi đáp về nước sạch và vệ sinh môi trường trên Đài tiếng nói Việt Nam: 90.628.000 đồng (phụ lục 13);
- Xây dựng và phát sóng 03 chương trình tọa đàm về nước sạch và VSMT trên Đài Tiếng nói Việt Nam: 60.522.000 đồng (phụ lục 14);
- Xây dựng mới và phát sóng 05 câu chuyện truyền thanh trên Đài tiếng nói Việt Nam; Chuyển thể 05 câu chuyện truyền thanh từ tiếng Kinh sang tiếng H.Mông và Jrai: 355.050.000 đồng (phụ lục 15);
- In ấn đĩa phim cổ động DVD chuẩn AVI dạng DATA chất lượng tiêu chuẩn và gửi đến Đài truyền hình các địa phương để phát sóng và cấp phát cho các tỉnh sử dụng làm tài liệu truyền thông: 60.000.000 đồng (phụ lục 16);
- In đĩa CD chuẩn WAV hoặc MP3 Thông điệp và Câu chuyện truyền thanh gửi cho địa phương để phát sóng trên Đài truyền thanh tỉnh và gửi cho Đài phát thanh xã: 70.000.000 đồng (phụ lục 17);
- Sản xuất áp phích tuyên truyền về tiêu chí nước sạch và VSMT trong xây dựng nông thôn mới: 209.000.000 đồng (phụ lục 18);
2. Hoạt động tập huấn:
- Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho xã viên HTX tại Hà Tĩnh và Quảng Bình: 186.080.000 đồng (phụ lục 19);
- Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho mạng lưới cán bộ truyền thông, cộng tác viên của Hội nước sạch: 185.180.000 đồng (phụ lục 20);
3. Hướng dẫn và phổ biến công nghệ:
- Xây dựng phim, phát sóng sóng trên truyền hình VTC14 và in đĩa "Hướng dẫn sử dụng và khắc phục một số sự cố thường gặp đối với các loại mô hình biogas”: 400.000.000 đồng (phụ lục 21).
Điều 2. Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức triển khai thực hiện, quyết toán các nội dung theo chế độ hiện hành.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Giám đốc trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TCTL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng
 

thuộc tính Quyết định 2059/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 2059/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2059/QĐ-BNN-TCTLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành:28/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chi hơn 5 tỷ đồng cho Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn năm 2012
Ngày 28/08/2012, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 2059/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường (VSMT) nông thôn năm 2012, với tổng kinh phí hơn 05 tỷ đồng.
Trong đó, kinh phí thực hiện hoạt động tuyên truyền về nước sạch và VSMT trên Báo Nhân dân, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Nông thôn Ngày nay và Báo Lao động Xã hội… lần lượt là 220 triệu đồng, 150 triệu đồng, 132 triệu đồng và 110 triệu đồng; kinh phí xây dựng 04 phim tuyên truyền, cổ động phát trên VTV1 ước tính khoảng 790 triệu đồng…
Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng quy định chi tiết kinh phí cho hoạt động tập huấn, hướng dẫn và phổ biến công nghệ. Cụ thể, dự toán kinh phí cho hoạt động tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho xã viên hợp tác xã tại Hà Tĩnh và Quảng Bình là khoảng 186 triệu đồng; kinh phí tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho mạng lưới cán bộ truyền thông, cộng tác viên của Hội nước sạch là hơn 185 triệu đồng và kinh phí xây dựng phim, phát sóng trên truyền hình VTC14, in đĩa “Hướng dẫn sử dụng và khắc phục một số sự cố thường gặp đối với các loại mô hình biogas” là 400 triệu đồng.
Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, quyết toán các nội dung nêu trên theo chế độ hiện hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2059/QĐ-BNN-TCTL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi