Thông tư 21/2016/TT-NHNN về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

Số: 21/2016/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 04/2013/TT-NHNN NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2013 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHIẾT KHẤU CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG, GIẤY TỜ CÓ GIÁ KHÁC CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam s 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các công cụ chuyển nhượng s 49/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức ca Nn hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Chính sách tiền tệ;

Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đi, bsung một số điều của Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động chiết khu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đi với khách hàng (Thông tư s 04/2013/TT-NHNN).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2013/TT-NHNN
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 như sau:
“1. Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác theo Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấp phép thành lập do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.”
2. Bổ sung khoản 9 vào Điều 5 như sau:
“9. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ để thực hiện hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác phù hợp với quy định tại Thông tư này, Luật Các tổ chức tín dụng và pháp luật có liên quan.”
Điều 2. Bãi bỏ Khoản 2 Điều 2Điều 4 Thông tư số 04/2013/TT-NHNN.
Điều 3. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòn
g Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (đ
kiểm tra);
- Côn
g báo;
- Website NHNN;
- Lưu: VP
, PC, Vụ CSTT(5).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

Thuộc tính văn bản
Thông tư 21/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2013/TT-NHNN ngày 01/03/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 21/2016/TT-NHNN Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 30/06/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE STATE BANK OF VIETNAM

Circular No. 21/2016/TT-NHNN dated June 30, 2016 of the State Bank of Vietnam on amending a number of Articles of the Circular No. 04/2013/TT-NHNN dated March 1, 2013 of the State Bank of Vietnam providing the discount of negotiable instruments and other valuable papers by credit institutions and foreign bank branches for clients
Pursuant to the Law on the State bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010;
Pursuant to the Law on credit institutions No. 47/2010/QH12 dated June 16, 2010;
Pursuant to the Law on negotiable instruments No. 49/2005/QH11 dated November 29, 2005;
Pursuant to the Government's Decree No. 156/2013/ND-CP dated November 11, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the State bank of Vietnam;
At the request of the Director of the Financial policy department;
The Governor of the State bank of Vietnam promulgates a Circular amending a number of Articles of the Circular No. 04/2013/TT-NHNN dated March 1, 2013 of the State Bank of Vietnam providing the discount of negotiable instruments and other valuable papers by credit institutions and foreign bank branches for clients (Circular No. 04/2013/TT-NHNN).
Article 1. To amend the Circular No. 04/2013/TT-NHNN
1. To amend the Clause 1 Article 2 as follows:
“1. Commercial banks, financial companies, financial leasing companies, cooperatives banks, and branches of foreign banks are permitted to conduct discounted transfer of negotiable instruments and other valuable papers as specified in establishment and operation licenses or establishment licenses issued by the State Bank.”
2. To amend Clause 9 Article 5 as follows:
“9. Credit institutions and branches of foreign banks must provide internal regulations on discounted transfer of negotiable instruments and other valuable papers in accordance with this Circular, the Law on credit institutions and relevant law provisions.”
Article 2. To annul Clause 2 Article 2 and Article 4 of Circular No. 04/2013/TT-NHNN.
Article 3. Implementation effect
This Circular takes effect on July 1, 2016.
Article 4. Implementation organization
The Chief officers, the Director of the Financial policy department, Heads of affiliates of the State Bank of Vietnam, Director of branches of the State Bank of provinces and central-affiliated cities, Presidents of the Board of Directors, Presidents of the Member assembly, General Directors (Directors) of credit institutions and branches of foreign banks shall implement this Circular./.
For the Governor
The Deputy Governor
Nguyen Thi Hong
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!