Quyết định 455/QĐ-TTg 2021 hỗ trợ kinh phí năm 2018 cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 455/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ NĂM 2018 CHO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM VÀ TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM

---------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách, nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu miền núi, vùng đặc biệt khó khăn và Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 1012/BTC-TCDN ngày 29 tháng 01 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

1. Hỗ trợ 62.915.290.582 đồng (Sáu mươi hai tỷ, chín trăm mười lăm triệu, hai trăm chín mươi nghìn, năm trăm tám mươi hai đồng) cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (60.635.768.454 đồng) và Tổng công ty Cà phê Việt Nam (2.279.522.128 đồng) từ nguồn chi bảo đảm xã hội của ngân sách trung ương năm 2021 để thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ như kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên. Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định. Việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán số kinh phí hỗ trợ nêu trên thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2. Bộ Tài chính, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng công ty Cà phê chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Bộ NNPTNT;
- Ủy ban Dân tộc;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: NN,
TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
LV

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 455/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí năm 2018 cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Tổng công ty Cà phê Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 455/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/03/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Công nghiệp , Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!