Quyết định 197/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận khoản viện trợ phí dự án do Tổ chức Free Wheelchair Mission viện trợ không hoàn lại

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 197/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
DO TỔ CHỨC FREE WHEELCHAIR MISSION VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Thư tài trợ của Tổ chức Free Wheelchair Mission ngày 07/11/2016 về việc tài trợ trang thiết bị;
Xét đề nghị tại Công văn số 424/BVCHĐN ngày 19/12/2016 của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nng về việc tiếp nhận viện trợ của Tổ chức Free Wheelchair Mission;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Free Wheelchair Mission viện trợ không hoàn lại với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên khoản viện trợ: Hỗ trợ trang thiết bị để giúp đỡ người khuyết tật.
2. Tên Bên tài trợ: Tổ chức Free Wheelchair Mission - Mỹ.
3. Cơ quan chủ quản: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
4. Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.
5. Tổng giá trị của khoản viện trợ: bằng hiện vật, mới 100%, tổng trị giá là 193.674,37 USD (Một trăm chín mươi ba nghìn, sáu trăm bảy mươi tư đô la Mỹ, ba mươi bảy cent), trong đó:
5.1. Vốn viện trợ không hoàn lại: bằng hiện vật, mới 100%, tổng trị giá là 193.674,37 USD bao gồm danh mục chi tiết hàng viện trợ (hàng hóa, vật tư, trang thiết bị y tế) kèm theo hóa đơn phi thương mại số PO 041516-4, 23284 ngày 07/11/2016 (Phụ lục kèm theo) của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng;
5.2. Vốn đối ứng: 0 đồng.
6. Mục tiêu và đối tượng thụ hưởng hàng viện trợ: Sử dụng theo cách có lợi nhất cho người nghèo, đối tượng người khuyết tật có nhu cầu sử dụng nhưng không đủ điều kiện tiếp cận những dụng cụ hỗ trợ theo danh mục hàng hóa viện trợ nêu trên.
7. Thời gian thực hiện: năm 2017.
8. Nguồn và cơ chế tài chính: Lô hàng trang thiết bị y tế, mới 100%, được Tổ chức Free Wheelchair Mission tài trợ để giúp đỡ những người khuyết tật; Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng thực hiện các thủ tục tiếp nhận, quản lý và sử dụng; thực hiện công tác kế toán và hạch toán kế toán theo đúng quy định hiện hành của Việt Nam và cam kết với Nhà tài trợ; chỉ sử dụng vào mục đích nhân đạo, không có giá trị thương mại.
Điều 2. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng có trách nhiệm:
1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát lại danh mục, chất lượng hàng viện trợ đã được phê duyệt tại Điều 1 trước khi tiếp nhận để đảm bảo không nhập khẩu hàng hóa, vật tư, trang thiết bị y tế thuộc diện cấm nhập khẩu, đảm bảo chất lượng, mới 100% và đúng quy định hiện hành của Việt Nam về nhập khẩu hàng hóa, vật tư, trang thiết bị y tế.
2. Tổ chức thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng hàng viện trợ, thực hiện công tác kế toán và hạch toán kế toán theo đúng quy định hiện hành của Việt Nam và cam kết với Nhà tài trợ.
3. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện để nâng cao hiệu quả sử dụng viện trợ.
4. Chấp hành chế độ báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện tiếp nhận viện trợ 06 tháng và cả năm theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu Ngân sách Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp
 
PHỤ LỤC
DANH SÁCH HÀNG HÓA TẠI VẬN ĐƠN S PO 041516-4, 23284 NGÀY 7/11/2016
(Kèm theo Quyết định số 197/QĐ-LĐTBXH ngày 16/02/2017)
 
Đơn vị tính: USD

No/ STT
Description
Mô tả
Qty
Số lượng
Value
Giá trị
1
Adapters
Ống nối
18
 
2
Administration Sets
Bộ truyền dịch
255
 
3
Applicators
Thuốc bôi
3460
 
4
Pads
Miếng lót
5786
 
5
Bags
Túi
102
 
6
Bandage
Băng dán
3966
 
7
Barrier
Màng ngăn
28
 
8
Belt
Dây đai
66
 
9
Binder
Nẹp
2
 
10
Needles
Kim
5778
 
11
Boot Covers
Bọc giày
1250
 
12
Boot Walkers
Khung Tập đi
5
 
13
Caps
Mũ trùm đầu
400
 
14
Canes
Gậy tập VLTL
395
 
15
Canister
Hộp
40
 
16
Cannula
Ống
660
 
17
Cape
Áo choàng không tay
2250
 
18
Blood Collection Set
Bộ truyền máu
200
 
19
Body Wash
Xà phòng
48
 
20
Catheter
Ống thông tiểu
1234
 
21
Cold Pack
Túi chườm lạnh
37
 
22
Clean Up Kit
Hộp sơ cứu vết thương
48
 
23
Collar
Nẹp cổ
15
 
24
Container
Hộp đựng
149
 
25
Gowns
Áo choàng phẫu thuật
2192
 
26
Cover
Bộ đo huyết áp
5401
 
27
Cuff
Mũ trùm đầu phẫu thuật
19
 
28
Crutches
Nạng
8
 
29
Diagnostic Set
Bộ chuẩn đoán bệnh
6
 
30
Cutter
Máy cắt
1
 
31
Drain
Ống dẫn lưu
118
 
32
Drape
Tấm ra trải giường bệnh
104
 
33
Dressing
Băng thun
862
 
34
Gloves
Găng tay
15416
 
35
Extension Set
Bộ truyền dịch
1399
 
36
Masks
Khẩu trang
7820
 
37
Holder
Vòng kẹp
456
 
38
Tube
Ống nối
320
 
39
IV Catheter
Ống thông tiểu
643
 
40
Infusion
Ống truyền dịch
1694
 
41
Walker
Khung tập đi
25
 
42
Resuscitator
Máy hô hấp
51
 
43
Screw
Đinh
112
 
44
Shoe Cover
Bọc giày
4210
 
45
Slipper s
Dép
114
 
46
Tape
Băng dán
201
 
47
Sphygmomanometer
Máy đo huyết áp
12
 
48
Sponge
Gạc
13702
 
49
Stapler
Bông
12
 
50
Specimen Collector
Mẫu xét nghiệm
930
 
51
Kit
Bộ sơ cứu vết thương
75
 
52
Lancet
Kim
350
 
53
Tray
Khay quả đậu
212
 
54
Stethoscope
Ống nghe
419
 
55
Specula
Gương phản chiếu
8520
 
56
Stockinette
Vải thun
34
 
57
Suction
Mút
105
 
58
Syringe
Ống tiêm
13321
 
59
Towel
Khăn
900
 
60
Sheets
Khăn trải giường bệnh
341
 
61
Implant
Mô cấy
60
 
62
Hook
Cái móc
61
 
63
Halo Traction
Kéo
1
 
64
Dish
Đĩa
1000
 
65
Pill Organizer
Hộp đựng thuốc
25
 
66
Pillow
Gối
58
 
67
Razors
Dao cạo
3515
 
68
Support
Nẹp
6
 
69
Vial
Lọ đựng thuốc
920
 
70
Valve
Đèn
63
 
71
Tourniquet
Quay cầm máu
1225
 
72
Wipes
Khăn
135
 
73
Surgical pack
Bộ phẫu thuật
3
 
74
Toothbrush
Bàn chải đánh răng
380
 
75
Transfer
Truyền dịch
149
 
76
Wrap
Áo choàng phẫu thuật
1200
 
 
Tổng cộng
 
$193.674,37
Bằng chữ: Một trăm chín mươi ba ngàn, sáu trăm bảy mươi tư đô la Mỹ, ba mươi bảy cent./.

 

A

thuộc tính Quyết định 197/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 197/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận khoản viện trợ phí dự án do Tổ chức Free Wheelchair Mission viện trợ không hoàn lại
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:197/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành:16/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi