Quyết định 1476/QĐ-TCT 2021 công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1476/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 CỦA CƠ QUAN TỔNG CỤC THUẾ

___________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định 2516/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng Tổng cục Thuế; Quyết định số 947/QĐ-BTC ngày 06/6/2019 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2156/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-TCT, ngày 15/9/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-TCT, ngày 15/9/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Cơ quan Tổng cục Thuế theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài vụ Quản trị, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế và các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TVQT(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Chí Hùng

 

 

 

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-TCT ngày 18/10/2021)

 

ĐVT: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021

Ghi chú

 

DỰ TOÁN CHI NSNN

21,737,245

 

 

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ( Khoản 341)

21,737,245

 

I

Kinh phí thực hiện tự chủ

20,097,496

 

1

Các nội dung được tính tiết kiệm

21,597,496

 

1.1

Chi thanh toán cá nhân

19,045,496

 

1.2

Chi quản lý hành chính

2,552,000

 

2

Các nội dung chi không tính tiết kiệm

(1,500,000)

 

2.1

Đào tạo

 

 

2.2

Thuê nhà

 

 

2.3

Chi Trang phục

 

 

2.4

Chi đoàn ra

(1,500,000)

 

2.5

Chi đóng niên liễm

 

 

2.6

Chi NCKH cấp cơ sở

 

 

 

Kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng, ứng dụng

 

 

II

CNTT, mua sắm, sửa chữa TS

1,639,749

 

1

Chi ứng dụng CNTT

3,421

 

2

Chi mua sắm tài sản

1,636,328

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-TCT ngày 18/10/2021)

 

ĐVT: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2021

Ghi chú

 

DỰ TOÁN CHI NSNN

(17,529,242)

 

 

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ( Khoản 341)

(17,529,242)

 

I

Kinh phí thực hiện tự chủ

(17,529,242)

 

1

Các nội dung được tính tiết kiệm

(7,040,030)

 

1.1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

1.2

Chi quản lý hành chính

(7,040,030)

 

2

Các nội dung chi không tính tiết kiệm

(10,489,212)

 

2.1

Đào tạo

 

 

2.2

Thuê nhà

(0)

 

2.3

Chi Trang phục

 

 

2.4

Chi đoàn ra

(2,135,482)

 

2.5

Chi đóng niên liễm

(2,605,000)

 

2.6

Chi NCKH cấp cơ sở

(5,748,730)

 

 

Kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng, ứng dụng

 

 

II

CNTT, mua sắm, sửa chữa TS

-

 

1

Chi ứng dụng CNTT

 

 

2

Chi mua sắm tài sản

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 1476/QĐ-TCT

Quyết định 1476/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của Cơ quan Tổng cục Thuế
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1476/QĐ-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Chí Hùng
Ngày ban hành:18/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Thuế-Phí-Lệ phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổng cục Thuế điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2021

Ngày 18/10/2021, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1476/QĐ-TCT về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của Cơ quan Tổng cục Thuế.

Theo đó, dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 được điều chỉnh, bổ sung là 21.737.245.000 đồng, trong đó: các nội dung được tính tiết kiệm là 21.597.496.000 đồng bao gồm chi thanh toán cá nhân và chi quản lý hành chính; các nội dung chi không tính tiết kiệm là 1.500.000.000 đồng; Kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản 1.639.749.000 đồng.

Ngoài ra, điều chỉnh 17.529.242 đồng dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 đối với mục kinh phí thực hiện tự chủ các nội đung được tính tiết kiệm và các nội dung chi không tính tiết kiệm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1476/QĐ-TCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi