Quyết định 1283/QĐ-BTP 2019 bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1283/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1283/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/06/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Loading...

BỘ TƯ PHÁP

-------------

Số:1283/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-BTP ngày 24 tháng 5năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giaobổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tư pháp (chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Tài chính (Vụ HCSN, Vụ NSNN);

- Các đơn vị dự toán thuộc Bộ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT,KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

Q. CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

 

 

(Đã ký)

 

Phan Anh Tuấn

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan