Quyết định 114/QĐ-BNV 2023 kiểm tra việc chấp hành pháp luật và điều lệ của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 114/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của một số Bộ, ngành, địa phương; việc chấp hành pháp luật và điều lệ của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2023

_______

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại một số Bộ, ngành, địa phương; việc chấp hành pháp luật và điều lệ của một số hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2023.

Điều 2. Các Bộ, ngành, địa phương và các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo, các tài liệu, hồ sơ liên quan, bố trí đúng thành phần, thời gian, địa điểm làm việc theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.

Điều 3. Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả với Bộ trưởng Bộ Nội vụ theo quy định. Đoàn Kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Đoàn Kiểm tra, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng;
- Lưu: VT, TCPCP, Q.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Chiến Thắng

 

BỘ NỘI VỤ
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của một số Bộ, ngành, địa phương; việc chấp hành pháp luật và điều lệ của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2023

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-BNV ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nắm được số lượng hội, quỹ và tăng cường trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về hội, quỹ của một số Bộ, ngành và địa phương.

- Đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi tắt là hội, quỹ) trong việc chấp hành pháp luật nhà nước và thực thi Điều lệ hội, quỹ theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật, thực hiện điều lệ, thành lập pháp nhân thuộc hội, quỹ; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, đánh giá đúng kết quả hoạt động của hội, quỹ; kịp thời động viên hoặc đôn đốc, nhắc nhở, đề xuất xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật;

- Tăng cường thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương đối với hội, quỹ; tạo điều kiện để hội, quỹ hoạt động đúng pháp luật và điều lệ.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra phải tiến hành khách quan, công khai, minh bạch theo quy định pháp luật và Kế hoạch này;

- Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các Bộ, ngành, địa phương và các hội, quỹ được kiểm tra.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thời điểm, đối tượng và phương thức kiểm tra

a) Thời điểm kiểm tra:

- Các Bộ, ngành, địa phương: Từ tháng 7/2010 đến tháng 2/2023 đối với công tác quản lý nhà nước về hội; từ tháng 2/2020 đến tháng 2/2023 đối với công tác quản lý nhà nước về quỹ.

- Các hội, quỹ:

+ Đối với các hội: 5 năm trở lại đây (từ năm 2017 đến nay);

+ Đối với các quỹ: Từ khi Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện có hiệu lực .

b) Đối tượng và phương thức kiểm tra:

- Kiểm tra trực tiếp dựa trên báo cáo và hồ sơ, tài liệu liên quan kèm theo tại một số Bộ, ngành, địa phương (địa phương kiểm tra cả cấp tỉnh, huyện, xã) và hội, quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc (có danh sách đính kèm theo).

2. Nội dung kiểm tra

a) Đối với Bộ, ngành: Kiểm tra việc thực hiện nội dung quy định tại: Điều 37 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Điều 47 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các văn bản pháp luật hướng dẫn.

b) Đối với địa phương: Kiểm tra việc thực hiện nội dung quy định tại: Điều 38 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Điều 48 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các văn bản pháp luật hướng dẫn.

c) Đối với hội: Kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ; Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013; Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ; các quy định của pháp luật liên quan và việc thực hiện điều lệ của hội.

d) Đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và điều lệ quỹ; Thông tư số 04/2020/TT-BNV quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; các quy định của pháp luật liên quan và việc thực hiện điều lệ của quỹ.

3. Thành phần Đoàn Kiểm tra, thời gian và địa điểm kiểm tra

a) Thành phần Đoàn Kiểm tra gồm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo, công chức Vụ Tổ chức phi chính phủ; đại diện Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ Nội vụ; đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng nhà nước và các Bộ, ngành quản lý lĩnh vực hoạt động chính của hội, quỹ thuộc đối tượng kiểm tra. Căn cứ đối tượng kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra phân công thành viên tham gia Đoàn cho phù hợp.

- Đối với các Bộ, ngành và địa phương: Đoàn Kiểm tra do Lãnh đạo Bộ làm Trưởng đoàn;

- Đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Đoàn Kiểm tra do Lãnh đạo Bộ hoặc Lãnh đạo Vụ Tổ chức phi chính phủ làm Trưởng đoàn (do Lãnh đạo Bộ phân công).

b) Thời gian Đoàn đi kiểm tra: Tháng 4 đến tháng 10/2023, thời gian kiểm tra cụ thể tại Bộ, ngành, địa phương, các hội, quỹ, Bộ Nội vụ có thông báo sau.

c) Địa điểm làm việc:

- Đối với Bộ, ngành: Do Bộ, ngành thuộc đối tượng kiểm tra sắp xếp;

- Đối với địa phương: Do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sắp xếp.

- Đối với hội, quỹ: Tại trụ sở chính của hội, quỹ.

4. Kinh phí thực hiện

Thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Bộ Nội vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức phi chính phủ làm đầu mối tham mưu thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra, xây dựng Lịch kiểm tra chi tiết, thành phần làm việc với Đoàn Kiểm tra tại các Bộ, ngành, địa phương, hội và quỹ; xây dựng báo cáo của Đoàn Kiểm tra. Đối tượng kiểm tra Bộ, ngành, địa phương trùng với đối tượng kiểm tra của Đoàn Kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ năm 2023 thì do Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ chủ trì, Vụ Tổ chức phi chính phủ phối hợp theo quy định tại Quyết định số 31/QĐ-BNV ngày 19/01/2023 của Bộ Nội vụ.

2. Văn phòng Bộ Nội vụ đảm bảo kinh phí, phương tiện cho Đoàn Kiểm tra theo quy định.

3. Kinh phí ăn, ở, đi lại cho các thành viên tham gia Đoàn Kiểm tra do Bộ Nội vụ chi trả theo quy định

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm bố trí, tạo điều kiện để công chức của cơ quan, đơn vị tham gia Đoàn Kiểm tra.

5. Các Bộ, ngành, địa phương và hội, quỹ thuộc đối tượng kiểm tra, chuẩn bị báo cáo theo mẫu kèm theo Kế hoạch này và hồ sơ, tài liệu liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ./.

 

 

BỘ NỘI VỤ
_________

 

 

 

DANH SÁCH VÀ DỰ KIẾN LỊCH KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VÀ ĐIỀU LỆ CỦA HỘI, QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN
(Kèm theo Quyết định số 114/QĐ-BNV ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Bộ Nội vụ)

 

I. CÁC HỘI

STT

Tên Hội

Địa điểm

Thời gian

1

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam (hội có tính chất đặc thù)

Số 5A Hoàng Diệu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

01 buổi

2

Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam (hội có tính chất đặc thù)

Số 66 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội

01 buổi

4

Liên đoàn Vật Việt Nam

Số 437 đường Nguyễn Đức Thuận, Thị Trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

01 buổi

5

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam

Số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

01 buổi

6

Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Số 65 Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

01 buổi

7

Câu lạc Bộ Pháp chế doanh nghiệp

Phòng 403, Tòa nhà A, Học viện Tư pháp, Số 9 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

01 buổi

8

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

Số 8, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội

01 buổi

9

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam

Phòng 702 số 39A, Ngô Quyền, Hà Nội

01 buổi

10

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logictics Việt Nam

Tầng 5, tòa nhà Cảng Sài Gòn, số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

01 buổi

11

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam

Tầng 8, tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

01 buổi

12

Hiệp hội Các trường Cao đẳng, Trung cấp kinh tế, kỹ thuật Việt Nam

Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

01 buổi

13

Hiệp hội tư vấn tài chính Việt Nam

Tầng 8, số 152 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

01 buổi

14

Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam

Tầng 10, Cung Trí thức Thành phố, số 01 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

01 buổi

15

Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam

Phòng 705, Tòa nhà 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

01 buổi

16

Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam

Số 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

01 buổi

17

Hiệp hội Internet Việt Nam

Tầng 3, Tòa nhà Technosoft Building, phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

01 buổi

18

Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam

Lầu 2, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

01 buổi

19

Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam

Phòng 204 nhà I, Bộ môn Nhân học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

01 buổi

20

Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ác-mê-ni-a

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

01 buổi

21

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Bra-xin

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

01 buổi

22

Hội Hữu nghị Việt Nam - Ni-ca-ra-goa

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

01 buổi

23

Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

01 buổi

24

Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức

Số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

01 buổi

25

Hội Y học biển Việt Nam

Viện Y học Biển Việt Nam, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Kênh Dương, Lê Chân, thành phố Hải Phòng

01 buổi

26

Hội Hành nghề Y tư nhân Việt Nam

Số 40 Trường Chinh, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

01 buổi

27

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam

Số 595 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

01 buổi

28

Hiệp hội Cửa Việt Nam

Tầng 10, tòa nhà CEO, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

01 buổi

29

Hội Địa chất Biển Việt Nam

Số 114 Trần Duy Hưng, Láng Thượng, Cầu Giấy, Hà Nội

01 buổi

33

Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam

Phòng 906, CT4, tòa nhà Pride, khu Đô thị An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

01 buổi

31

Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam

Nhà số 10, số 95/2 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

01 buổi

32

Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam

Số 114 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

01 buổi

33

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

Số 14 ngõ 02 phố Hoa Lư, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

01 buổi

34

Hiệp hội các Doanh nghiệp Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Tầng 3, tòa nhà số 8B, ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

01 buổi

35

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam

Số 218 Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

01 buổi

36

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

Số 24 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

01 buổi

37

Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam

35NH đường Số 14A, Cư Xá Ngân Hàng, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

01 buổi

38

Hội Người mẫu Việt Nam

Công ty Cát tiên sa, số 5B Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. HCM

01 buổi

39

Liên đoàn Vovinam Việt Nam

Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ, Số 221 Lý Thường Kiệt, P. 15. Quận 11, TP, HCM

01 buổi

40

Hiệp hội Bông sợi Việt Nam

Lầu 2A, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

01 buổi

II. QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

STT

Tên quỹ

Địa điểm

Thời gian

1

Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam

Số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

01 buổi

2

Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam

Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

01 buổi

3

Quỹ Nhân ái người cao tuổi

Tổ 14, phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

01 buổi

4

Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam

Số 435 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

01 buổi

5

Quỹ Khởi nghiệp xanh

Phòng 806, tòa nhà Văn phòng Trung tâm HCO, Số 44B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

01 buổi

6

Quỹ Khuyến học sữa đậu nành

Số 2 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

01 buổi

(Ghi chú: trong trường hợp có thay đổi, Bộ Nội vụ sẽ thông báo)

 

 

BỘ NỘI VỤ
_________

 

 

 

DANH SÁCH VÀ DỰ KIẾN LỊCH KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI, QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN CỦA MỘT SỐ BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 114/QĐ-BNV ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Bộ Nội vụ)

 

STT

Đối tượng

Địa điểm

Thời gian

I. CÁC BỘ, NGÀNH

1

Bộ Xây dựng

Trụ sở Bộ

01 buổi

2

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở Bộ

01 buổi

3

Bộ lao động, Thương binh và Xã hội

Trụ sở Bộ

01 buổi

4

Ngân hàng nhà nước

Trụ sở cơ quan

01 buổi

II. CÁC TỈNH

1

Tỉnh Hòa Bình

Do Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp (Sở Nội vụ tham mưu)

01 ngày

2

Tỉnh Phú Thọ

Do Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp (Sở Nội vụ tham mưu)

01 ngày

3

Tỉnh Bắc Giang

Do Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp (Sở Nội vụ tham mưu)

01 ngày

4

Tỉnh Hưng Yên

Do Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp (Sở Nội vụ tham mưu)

01 ngày

5

Tỉnh Quảng Bình

Do Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp (Sở Nội vụ tham mưu)

01 ngày

6

Tỉnh Kon Tum

Do Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp (Sở Nội vụ tham mưu)

01 ngày

7

Tỉnh Gia Lai

Do Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp (Sở Nội vụ tham mưu)

01 ngày

8

Tỉnh Cà Mau

Do Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp (Sở Nội vụ tham mưu)

01 ngày

9

Tỉnh Cần Thơ

Do Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp (Sở Nội vụ tham mưu)

01 ngày

10

Tỉnh Đồng Tháp

Do Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp (Sở Nội vụ tham mưu).

01 ngày

(Ghi chú: trong trường hợp có thay đổi, Bộ Nội vụ sẽ thông báo)

 

thuộc tính Quyết định 114/QĐ-BNV

Quyết định 114/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của một số Bộ, ngành, địa phương; việc chấp hành pháp luật và điều lệ của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:114/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Chiến Thắng
Ngày ban hành:23/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ xã hội năm 2023

Ngày 23/02/2023, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định 114/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của một số Bộ, ngành, địa phương; việc chấp hành pháp luật và điều lệ của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2023.

Theo đó, thời gian kiểm tra tại các Bộ, ngành, địa phương: từ tháng 7/2010 – tháng 2/2023 đối với công tác quản lý Nhà nước về hội; từ tháng 2/2020 – tháng 2/2023 đối với công tác quản lý Nhà nước về quỹ; kiểm tra trực tiếp dựa trên báo cáo và hồ sơ, tài liệu liên quan kèm theo tại một số Bộ, ngành, địa phương (địa phương kiểm tra cả cấp tỉnh, huyện, xã) và hội, quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc.

Ngoài ra, thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo, công chức Vụ Tổ chức phi chính phủ; đại diện Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ Nội vụ; đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành quản lý lĩnh vực hoạt động chính của hội, quỹ thuộc đối tượng kiểm tra. Đối với các Bộ, ngành, địa phương, Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Bộ làm Trưởng đoàn. Đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Bộ hoặc Lãnh đạo Vụ Tổ chức phi chính phủ làm Trưởng đoàn.

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả với Bộ trưởng Bộ Nội vụ theo quy định. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định114/QĐ-BNV tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 268/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Chương trình công tác và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Quyết định 268/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Chương trình công tác và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Tài chính-Ngân hàng, Giao thông

Vui lòng đợi