Nghị định 72-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành các loại trái phiếu Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 72-CP NGàY 26-7-1994

Về VIệC BAN HàNH QUY CHế PHáT HàNH

CáC LOạI TRáI PHIếU CHíNH PHủ

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHị địNH:

 

Điều 1.-

Nay ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế phát hành các loại trái phiếu Chính phủ.

 

Điều 2.-

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy chế ban hành kèm theo Nghị định này.

 

Điều 3.-

Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

QUY CHế

PHáT HàNH CáC LOạI TRáI PHIếU CHíNH PHủ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 72-CP ngày 26-7-1994 của Chính phủ)

 

Điều 1.-

Trái phiếu Chính phủ là chứng chỉ vay nợ của Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành, có thời hạn, có mệnh giá, có lãi.

 

Điều 2.-

Trái phiếu Chính phủ bao gồm các loại ký danh và vô danh, được phát hành dưới các hình thức sau:

1- Tín phiếu Kho bạc: Là loại trái phiếu ngắn hạn dưới 1 năm.

2- Trái phiếu Kho bạc: Là loại trái phiếu có thời hạn từ một năm trở lên.

3- Trái phiếu công trình: Là loại trái phiếu có thời hạn từ một năm trở lên, vay vốn cho từng công trình cụ thể theo kế hoạch đầu tư của Nhà nước.

 

Điều 3.-

Trái phiếu Chính phủ thu bằng đồng Việt Nam, và thanh toán bằng đồng Việt Nam.

Trường hợp người mua trái phiếu bằng vàng và ngoại tệ, sẽ được cơ quan phát hành trái phiếu chuyển đổi thành đồng Việt Nam.

 

Điều 4.-

Người mua trái phiếu Chính phủ được quyền lựa chọn các loại trái phiếu thích hợp với số lượng không hạn chế. Trái phiếu Chính phủ được mua, bán ở thị trường chứng khoán, chuyển nhượng, thừa kế; được dùng làm tài sản thế chấp, cầm cố trong các quan hệ tín dụng.

Không được dùng trái phiếu Chính phủ thay thế tiền trong lưu thông và nộp thuế cho Nhà nước.

 

Điều 5.-

Chính phủ bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi cho người chủ sở hữu trái phiếu Chính phủ.

 

Điều 6.-

Lãi suất trái phiếu Chính phủ bảo đảm cho người mua trái phiếu được hưởng lãi suất thực cộng (+) với chỉ số trượt giá.

Bộ Tài chính thoả thuận với Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất:

a) Lãi suất cố định áp dụng cho cả thời hạn phát hành;

b) Lãi suất cố định áp dụng từng năm trong thời hạn phát hành;

c) Lãi suất chỉ đạo để tổ chức đấu giá chọn lãi suất phát hành.

 

Điều 7.-

Người được mua trái phiếu Chính phủ gồm:

a) Người Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài làm việc và sinh sống tại Việt Nam.

b) Các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế kể cả các Ngân hàng Thương mại, các Tổ chức tín dụng, Công ty Tài chính, Công ty Bảo hiểm, Quỹ bảo hiểm, Quỹ đầu tư...

c) Các Hội và đoàn thể quần chúng.

d) Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Pháp lệnh Ngân hàng nếu được Bộ Tài chính xem xét chấp thuận, được mua trái phiếu.

 

Điều 8.-

Việc phát hành loại trái phiếu Kho bạc và trái phiếu công trình được thực hiện từng đợt. Bộ Tài chính quyết định: Mức phát hành từng đợt cho từng loại trái phiếu, mệnh giá, lãi suất; các quy định về thanh toán (gốc, lãi). Trước mỗi đợt phát hành trái phiếu, Bộ Tài chính công bố những quy định cụ thể trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Điều 9.-

Các loại trái phiếu Chính phủ nói tại Điều 8 được phát hành bằng các phương thức sau:

a) Phát hành trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước.

b) Phát hành thông qua các đại lý là các tổ chức trung gian tài chính: Ngân hàng Thương mại, Công ty Tài chính, Công ty Bảo hiểm. Các đại lý được hưởng một khoản phí phát hành do Bộ Tài chính quy định.

c) Phát hành theo phương thức đấu thầu.

Bộ Tài chính thoả thuận với Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế quy định thành phần dự thầu và tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

 

Điều 10.-

Các loại trái phiếu Chính phủ nói tại Điều 8 được thanh toán khi đến hạn và chỉ trả tại Kho bạc Nhà nước. Trường hợp các trái phiếu đến hạn, người chủ sở hữu chưa đến thanh toán sẽ được bảo lưu cả gốc và lãi trong thời hạn phát hành. Trong thời gian kể từ ngày đến hạn mà chưa thanh toán, chủ sở hữu trái phiếu được hưởng lãi suất ngang bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.

 

Điều 11.-

Việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với loại trái phiếu Chính phủ ký danh nói tại Điều 8 được thực hiện tại Kho bạc Nhà nước.

 

Điều 12.-

Chủ sở hữu các loại trái phiếu Chính phủ nói tại điều 8 có thể được gửi tờ trái phiếu tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại Ngân hàng để bảo quản và phải nộp một khoản phí bảo quản theo quy định của Bộ Tài chính.

 

Điều 13.-

Toàn bộ nguồn thu của các loại trái phiếu Chính phủ nói tại Điều 8 được tập trung vào Ngân sách Nhà nước để sử dụng cho các nhu cầu chi đầu tư, phát triển kinh tế theo kế hoạch và mục tiêu đã được Chính phủ quyết định. Nguồn thu về phát hành trái phiếu công trình chỉ được sử dụng vào việc đầu tư cho công trình đã được Chính phủ chuẩn y.

 

Điều 14.-

Bộ Tài chính phát hành loại tín phiếu Kho bạc (trái phiếu Chính phủ ngắn hạn dưới một năm), qua Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi có sự nhất trí với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước ban hành các văn bản quy định cụ thể về thể thức bán lại tín phiếu Kho bạc cho người mua, điều hành thị trường tín phiếu Kho bạc.

Ngân hàng Nhà nước thanh toán tín phiếu Kho bạc cho chủ sở hữu tín phiếu khi đến hạn.

 

Điều 15.-

Nguồn thanh toán các loại trái phiếu Chính phủ (gốc và lãi), các khoản chi phí cho việc tổ chức phát hành và thanh toán trái phiếu do Ngân sách Nhà nước bảo đảm.

 

Điều 16.-

Trái phiếu Chính phủ phát hành cho các công trình (nói tại điểm 3, Điều 2, Quy chế này) phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

1- Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền duyệt bảo đảm thu hồi vốn để hoàn trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn quy định.

2- Có đơn đề nghị kèm theo phương án phát hành trái phiếu, kế hoạch sử dụng vốn và hoàn trả nợ (gốc và lãi).

3- Có chỉ định cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và trả nợ được Bộ Tài chính chuẩn y.

 

Điều 17.-

Bộ Tài chính (ngân sách Trung ương) có trách nhiệm bảo lãnh thanh toán cho các trái phiếu phát hành cho công trình Trung ương; Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố (ngân sách địa phương) có trách nhiệm bảo lãnh thanh toán các trái phiếu phát hành cho các công trình địa phương.

 

Điều 18.-

Bộ Tài chính có trách nhiệm:

1- Lập kế hoạch hàng năm về phát hành, thanh toán trái phiếu trình Chính phủ.

2- Quản lý sử dụng nguồn vốn huy động trái phiếu Chính phủ theo đúng mục đích và có hiệu quả.

3- Quy định mức phí đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ (Điều 9, điểm b), phí bảo quản (Điều 12).

4- Thống nhất quản lý việc in, phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ. Tổ chức hạch toán kế toán theo đúng chế độ Nhà nước quy định. Đối với loại trái phiếu công trình Bộ Tài chính phối hợp với Bộ chủ quản, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố để tổ chức thực hiện.

5- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai thực hiện phát hành tín phiếu Kho bạc, tổ chức thị trường và các vấn đề liên quan.

 

Điều 19.-

Mọi hành vi làm trái phiếu giả đều bị xử lý theo pháp luật. Chính phủ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp làm hỏng, mất hoặc thất lạc trái phiếu Chính phủ đã phát hành. Đối với loại trái phiếu ký danh, nếu người chủ sở hữu chứng minh được quyền sở hữu trái phiếu của mình và trái phiếu đó chưa bị lợi dụng, sẽ được Kho bạc Nhà nước thanh toán khi đến hạn.

 

thuộc tính Nghị định 72-CP

Nghị định 72-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành các loại trái phiếu Chính phủ
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:72-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:26/07/1994Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 72-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 72-CP
Hanoi, July 26, 1994
 DECREE
ON THE PROMULGATION OF REGULATIONS CONCERNING THE ISSUE OF GOVERNMENT BONDS
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992,
At the proposal of the Minister of Finance,
DECREES:
Article 1.- To promulgate, along with this Decree, the Regulations on the issue of Government bonds.
Article 2.- This Decree takes effect upon its signing. The Minister of Finance has the responsibility to guide the implementation of the Regulations issued along with this Decree.
Article 3.- The ministers, the heads of ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government have the responsibility to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai
 
REGULATIONS
ON THE ISSUE OF GOVERNMENT BONDS
(issued along with Decree of the Government No. 72 CP on the 26th of July 1994)
Article 1.- Government bonds are writs of Government debts issued by the Ministry of Finance with a specified term denomination and interest rate.
Article 2.- Government bonds, either signed or anonymous, are issued in the following forms:
1. Treasury credits with terms of less than one year.
2. Treasury bonds with terms of one year or longer.
3. Project bonds with terms of one year or longer, issued for specific projects in accordance with the State's investment plan.
Article 3.- Government bonds are bought in Vietnamese Dong and repaid in Vietnamese Dong.
In case the bond is bought with gold or a foreign currency, it will be changed into Vietnamese Dong by the bond-issuing agency.
Article 4.- Buyers of Government bonds can select the types of bond of their choice and buy in unlimited quantities. Government bonds can be bought and sold at the stock market, are transferrable and inheritable. They can be used as collateral or mortgage in credit relations.
Government bonds cannot be used as substitute for money in payment or as tax payments to the State.
Article 5.- The Government guarantees to repay the full amount of both principal and interest to owners of Government bonds on the specified term.
Article 6.- The interest rate of Government bonds ensures buyers real interest plus the inflationary rate.
The Ministry of Finance shall in agreement with the State Bank set the following rates of interest:
a/ A fixed interest rate for the whole term specified;
b/ A fixed interest rate for each year of the term specified:
c/ A suggested interest rate for organizing a bidding to select a suitable interest rate for the issue of bonds.
Article 7.- The following are eligible to buy Government bonds:
a/ Vietnamese inside and outside the country, foreigners working and living in Vietnam.
b/ Vietnamese businesses in all spheres and economic sectors, including commercial banks, credit institutions, finance companies, insurance companies, insurance funds, investment funds...
c/ Associations and mass organizations.
d/ Enterprises with foreign-invested capital operating in accordance with the Law on Foreign Investment in Vietnam and the Ordinance on Banks if they get the approval of the Ministry of Finance.
Article 8.- Treasury bonds and project bonds are issued in series. The Ministry of Finance shall decide the issue of each series of bonds, their denominations and interest rates, and the regulations on repayment (of both principal and interest). Before a series of bonds is issued, the Ministry of Finance will announce specific stipulations through the mass media.
Article 9.- The Government bonds mentioned at Article 8 are issued in one of these forms:
a/ Directly through the State Treasure.
b/Through intermediary financial organizations acting as agencies: commercial banks, finance companies, insurance companies. These agencies are entitled to a distribution fee stipulated by the Ministry of Finance.
c/ Through bidding.
The Ministry of Finance shall consult with the State Bank to promulgate the Regulations on the composition of a bidding for the issue of government bonds and how to organize it.
Article 10.- The Government bonds mentioned at Article 8 shall be repaid by the State Treasury when they are due. In case owners of bonds fail to come at the time specified for repayment, the principal and interest of such bonds will be paid up to that time. From the next day on, owners of such bonds will receive an interest rate equal to the interest rate of trembles savings accounts.
Article 11.- The transfer of the ownership of signed Government bonds mentioned at Article 8 is made at the State Treasury.
Article 12.- The owners of Government bonds mentioned at Article 8 can leave their bonds in the charge of the State Treasury or the Bank for safe keeping and must pay a safe keeping fee stipulated by the Ministry of Finance.
Article 13.- All the sales of Government bonds mentioned at Article 8 are remitted to the State budget to meet investment requirements for economic development in accordance with the plan and objectives already approved by the Government. The revenue from the sales of project bonds can be used only for the projects already ratified by the Government.
Article 14.- The Ministry of Finance issues Treasury Credits (Government bonds with terms of less than one year) through the State Bank.
After getting the approval of the Ministry of Finance, the State Bank shall issue provision specifying the modalities of reselling treasury credits to buyers, and of managing Treasury bonds market.
The State Bank shall repay the owners of Treasury credits when these bonds become due.
Article 15.- The State budget shall pay Government bonds (principal and interest), and cover the expenses incurred in organizing the issue and the repayment of these bonds.
Article 16.- The Government bonds issued for construction projects (mentioned at Point 3, Article 2, of these Regulations) must ensure the following conditions:
1. The investment project must be approved by the authorized level and is refundable in order to repay the debt (principal and interest) when it is due.
2. An application must be enclosed with the plan for issuing bonds, the plan of using the capital and repaying the debt (principal and interest).
3. An office must be named with the approval of the Ministry of Finance to assume responsibility for managing, and using the capital and repaying the debt.
Article 17.- The Ministry of Finance (the central budget) must assume the responsibility of guaranteeing the repayment of bonds issued for centrally-run projects; the People's Committees of provinces and cities (local budget) must assume the responsibility of guaranteeing the repayment of bonds issued for local projects.
Article 18.- The Ministry of Finance is responsible for:
1. Making an annual plan on the issue and repayment of bonds for submission to the Government.
2. Managing and efficiently using the capital collected by the sales of Government bonds for the right purposes.
3. Setting a fee for the distributors of Government bonds (Article 9, Point) and a preservation fee (Article 12).
4. The printing, distribution and repayment of Government bonds must be placed under unified management. Accounting must be organized in conformity with State stipulations. With regard to project bonds, the Ministry of Finance shall cooperate with the project owner and the People's Committee of the province or city concerned to organize the implementation.
5. Cooperating with the State Bank to organize the issue of Treasury credits, the market and related issues.
Article 19.- Any forgery of bonds shall be punished by law. The Government shall not bear responsibility for the crumpling or loss of bonds it issued. With regard to signed bonds, if the owner can prove his/her ownership and if the bond has not yet been misused, the State Treasury shall repay the bond when it is due.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 72-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi