Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.393 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9561

Quyết định 134/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu một số mặt hàng tại Bảng giá tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định 68/1999/QĐ-BTC ngày 01/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
9562

Quyết định 215/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
9563

Quyết định 389/1999/QĐ-NHNN10 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bãi bỏ một số văn bản trong ngành Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
9564

Quyết định 128/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí, số tiền bảo hiểm tai nạn thuyền viên và bảo hiểm mọi rủi ro thân tàu đối với các phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
9565

Quyết định 382/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
9566

Quyết định 384/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với ngân hàng phục vụ người nghèo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2012
9567

Quyết định 383/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
9568

Thông tư 125/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm của TTLT số 56/1998/TTLT-BTC-GTVT ngày 23/4/1998 của Bộ Tài chính - Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
9569

Quyết định 373/1999/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước ở nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9570

Quyết định 371/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/1999
9571

Thông tư 123/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về mặt tài chính khi thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước ở địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
9572

Thông tư 121/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 36/1998/TT-BTC ngày 21/3/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 12/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
9573

Quyết định 362/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
9574

Quyết định 200/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
9575

Quyết định 356/1999/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế về nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
9576

Quyết định 195/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 27/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
9577

Quyết định 328/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng nhà nước về việc thu phí liên quan đến hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
9578

Thông tư 111/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
9579

Quyết định 324/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
9580

Quyết định 323/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất cho vay của Ngân hàng phục vụ người nghèo đối với hộ nghèo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 14/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
Vui lòng đợi