Quyết định 649/QĐ-TTg 2012 phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2015

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------
Số: 649/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ, THỰC THI CÓ
HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015
--------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đến năm 2015” với những nội dung chính sau đây:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi tắt là tổ chức đại diện tập thể); hỗ trợ nâng cao năng lực của các tổ chức đại diện tập thể, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Về xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật
Từng bước hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Đến năm 2015, bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với các tổ chức đại diện tập thể; ban hành các quy định cụ thể như: quy định về biểu giá, phương thức thanh toán tiền bản quyền; quy định về hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan… để làm cơ sở cho việc thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.
b) Về nâng cao nhận thức
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan thông qua việc tổ chức các hội thảo, lớp tập huấn, xuất bản tài liệu, xây dựng chương trình truyền thông phổ biến tới công chúng nói chung và các đối tượng liên quan nói riêng; các cán bộ quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan từ trung ương đến địa phương; cán bộ của các tổ chức đại diện tập thể; các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan; các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tác phẩm, các đối tượng quyền liên quan.
c) Nâng cao năng lực của hệ thống tổ chức đại diện tập thể
- Các tổ chức đại diện tập thể có tổ chức bộ máy hoàn thiện, có nhân sự chuyên trách được đào tạo, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quản lý quốc tế (ISO).
- Các tổ chức đại diện tập thể xây dựng và hoàn thiện trang web, phần mềm hệ thống, cơ sở dữ liệu để quản lý tác phẩm, các đối tượng quyền liên quan, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo tiêu chuẩn quốc tế; thực hiện tốt trách nhiệm quản lý, khai thác có hiệu quả các quyền ủy thác của hội viên đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch các hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể.
- Các tổ chức đại diện tập thể thực thi có hiệu quả hoạt động cấp phép, thu và phân phối tiền bản quyền; phục vụ tối đa lợi ích của hội viên, của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và công chúng; tự trang trải kinh phí hoạt động.
d) Về hợp tác quốc tế
Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, ký kết hợp tác và đại diện bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan với các tổ chức đại diện tập thể quốc tế tương ứng.
II. NHIỆM VỤ
1. Đối với các tổ chức đại diện tập thể
a) Đề xuất xây dựng cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể.
- Đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; về các tổ chức đại diện tập thể.
- Đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ cần thiết đối với các loại hình tổ chức đại diện tập thể.
b) Nâng cao nhận thức pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan của hội viên các tổ chức đại diện tập thể, các tổ chức và cá nhân khai thác sử dụng
- Tổ chức nâng cao nhận thức pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan cho các hội viên của các tổ chức đại diện tập thể.
- Tổ chức nâng cao nhận thức pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan cho các tổ chức và cá nhân khai thác sử dụng tác phẩm và các đối tượng quyền liên quan.
- Tổ chức tuyên truyền pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động đại diện tập thể của các tổ chức đại diện tập thể.
c) Kiện toàn tổ chức, đào tạo cán bộ của các tổ chức đại diện tập thể
- Củng cố, hoàn thiện bộ máy quản lý, nhân sự thúc đẩy hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể.
- Tổ chức đào tạo cán bộ của tổ chức đại diện tập thể.
2. Đối với cơ quan quản lý nhà nước các tổ chức đại diện tập thể
a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành chính sách, pháp luật
- Tổ chức rà soát chức năng, Điều lệ, tổ chức bộ máy hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể.
- Xây dựng báo cáo đánh giá hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể làm cơ sở đề xuất quy hoạch phát triển hệ thống tổ chức đại diện tập thể ở Việt Nam.
- Tổ chức thu thập nghiên cứu các tài liệu, thông tin quốc tế liên quan đến hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể: cơ chế quản lý điều hành hoạt động, biểu giá thu và phân phối tiền bản quyền…, tại các quốc gia phát triển.
- Xây dựng Đề án trình các cấp có thẩm quyền tổ chức thành lập tổ chức đại diện tập thể mới quản lý nhóm quyền hiện chưa có tổ chức đại diện tập thể.
- Tổ chức rà soát các văn bản pháp luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan nói chung và liên quan đến các tổ chức đại diện tập thể nói riêng.
- Tổ chức nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định hiện hành về quyền tác giả, quyền liên quan; về chính sách hỗ trợ đối với các tổ chức đại diện tập thể.
b) Nâng cao nhận thức pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.
Tổ chức các hội thảo, lớp tập huấn về nghiệp vụ quyền tác giả, quyền liên quan; xuất bản tài liệu, xây dựng các chương trình truyền thông, các chiến dịch tuyên truyền, thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tới các đối tượng liên quan.
c) Tổ chức đào tạo cán bộ
- Đào tạo kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan cho cán bộ của các tổ chức đại diện tập thể thông qua việc tham dự hội thảo, lớp tập huấn nghiệp vụ ở trong nước, nước ngoài; tổ chức các chuyến nghiên cứu, khảo sát học tập kinh nghiệm của các quốc gia phát triển trên thế giới về lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt chú trọng vào kỹ năng quản lý điều hành, thu và phân phối tiền bản quyền…
- Đào tạo kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan cho cán bộ thuộc các cơ quan quản lý, thực thi từ trung ương đến địa phương thông qua việc tham dự hội thảo, hội nghị, lớp tập huấn nghiệp vụ ở trong nước, nước ngoài; tổ chức các chuyến nghiên cứu, khảo sát học tập kinh nghiệm của các quốc gia phát triển trên thế giới về lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt chú trọng vào kỹ năng xây dựng ban hành chính sách pháp luật, kinh nghiệm quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và kinh nghiệm thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan…
III. GIẢI PHÁP
1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan
Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan nói chung và quy định về hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể nói riêng; ban hành các quy định về biểu giá, phương thức thanh toán tiền bản quyền; về hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan; về chính sách hỗ trợ đối với các tổ chức đại diện tập thể; sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Điều lệ của các tổ chức đại diện tập thể … Đây là khâu quan trọng hàng đầu hiện nay, là giải pháp có tính đột phá tạo hành lang pháp lý để quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan bằng các hình thức nhằm nâng cao nhận thức và tri thức về quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan trong cộng đồng nói chung, trong những tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan nói riêng.
- Tổ chức xuất bản sách và các tài liệu về quyền tác giả, quyền liên quan phổ biến tới cán bộ quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan. Tổ chức các hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quyền tác giả, quyền liên quan nói chung và về tổ chức đại diện tập thể nói riêng cho các nhóm đối tượng khác nhau như: các nhà sáng tạo, các tổ chức cá nhân khai thác sử dụng tác phẩm, các đối tượng quyền liên quan, người hưởng thụ và các đối tượng quản lý, thực thi.
3. Nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức đại diện tập thể
- Củng cố hoàn thiện bộ máy quản lý, nhân sự của các tổ chức đại diện tập thể.
- Tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ của các tổ chức đại diện tập thể.
- Chuẩn hóa hệ thống tổ chức, bộ máy, lĩnh vực quản lý, các chế độ báo cáo, chế độ tài chính, các quy trình đàm phán, thu và phân phối tiền bản quyền tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đạt tiêu chuẩn quản lý quốc tế (ISO).
4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức đại diện tập thể thông qua việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; về các tổ chức đại diện tập thể; tăng cường giám sát, kiểm tra, chỉ đạo các tổ chức đại diện tập thể hoạt động tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.
- Tổ chức rà soát hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể; củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy của các tổ chức đại diện tập thể có nhân sự chuyên trách am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ; quy hoạch hệ thống tổ chức đại diện tập thể; thành lập tổ chức đại diện tập thể mới quản lý nhóm quyền hiện chưa có tổ chức quản lý tập thể theo thông lệ quốc tế.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng yêu cầu thực tiễn thực thi pháp luật tại quốc gia và cam kết tại các điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan.
5. Tăng cường hợp tác quốc tế
- Tăng cường quản lý, chỉ đạo công tác hợp tác quốc tế, tận dụng có hiệu quả sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức đại diện tập thể quốc gia và quốc tế thông qua việc ký kết các chương trình hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật.
- Từng bước nghiên cứu, tiến tới ký kết ủy thác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan với các tổ chức đại diện tập thể quốc tế tương ứng khi có đủ điều kiện.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Tổng kinh phí dự kiến: 12 tỷ đồng (mười hai tỷ đồng).
2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; kinh phí lồng ghép của các Chương trình phát triển kinh tế xã hội khác. Ngân sách nhà nước được cấp hàng năm theo quy định hiện hành.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chủ trì triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đến năm 2015” đã được phê duyệt.
- Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện Đề án theo tiến độ đã được phê duyệt; tổng hợp kế hoạch hàng năm để cân đối điều phối kinh phí ngân sách thực hiện Đề án.
- Phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án trên phạm vi toàn quốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành có liên quan cân đối phân bổ ngân sách hàng năm thực hiện Đề án.
3. Bộ Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành có liên quan kiện toàn tổ chức, phê duyệt Điều lệ của các tổ chức đại diện tập thể và xem xét, cân nhắc việc cho phép thành lập các tổ chức đại diện tập thể để không trùng lặp về chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động.
4. Bộ Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền pháp luật và hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.
5. Các tổ chức đại diện tập thể
Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kiến nghị cụ thể trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

thuộc tính Quyết định 649/QĐ-TTg

Quyết định 649/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đến năm 2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:649/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành:01/06/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Sở hữu trí tuệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến năm 2015, hoàn thiện các quy định về giám định quyền tác giả
Nhằm mục đích đến năm 2015, bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý Nhà nước đối với các tổ chức đại diện tập thể; ban hành các quy định cụ thể như: Quy định về biểu giá, phương thức thanh toán tiền bản quyền, quy định về hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan… làm cơ sở cho việc thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, ngày 01/06/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 649/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đến năm 2015.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tổ chức đại diện tập thể và các cơ quan quản lý Nhà nước đề xuất xây dựng cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể; nâng cao nhận thức pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan của hội viên các tổ chức đại diện tập thể, các tổ chức và cá nhân khai thác sử dụng; tổ chức rà soát các văn bản pháp luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định hiện hành của pháp luật…
Tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến là 12 tỷ đồng, lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; kinh phí lồng ghép của các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định649/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2635/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo phổ biến các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động phát thanh, truyền hình và lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Quyết định 2635/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo phổ biến các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động phát thanh, truyền hình và lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Sở hữu trí tuệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Thông tư 04/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009 và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011

Thông tư 04/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009 và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011

Hành chính, Sở hữu trí tuệ

Vui lòng đợi