Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
Số: 2047/QĐ-BNN-TT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỦY BỎ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;
Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;
Căn cứ Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Hủy Bỏ Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với giống lúa Trân Châu Hương (chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 3. Kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành, các giao dịch phát sinh trên cơ sở giống cây trồng được cấp Bằng bảo hộ trên bị vô hiệu.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ sở hữu Bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng mới có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Khoa học Công nghệ và MT
- Thanh tra Bộ;
- Tạp chí NN & PTNT;
- Lưu: VT, TT và VPBH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 
 
 
BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI ĐƯỢC HỦY BỎ HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 2047/QĐ-BNN-TT ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1. Số đơn: 2011_22
2. Số Bằng: 131.VN.2012
3. Tên giống: Trân Châu Hương
4. Loài cây giống: Lúa
5. Chủ Bằng bảo hộ: Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương;
6. Tên tác giả giống cây trồng: Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương;
7. Lý do hủy bỏ: theo đề nghị của chủ bằng bảo hộ giống lúa Trân Châu Hương.
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực