Quyết định 1189/QĐ-TTg thực hiện Thỏa ước La Hay về Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____________

Số: 1189/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

                                                                     

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

_________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về việc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH;

- Lưu: VT, QHQT (3b).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

(Kèm theo Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

__________________

 

I. MỤC TIÊU

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp (Thỏa ước La Hay) nhằm phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan, quyết định biện pháp chỉ đạo, điều hành và các biện pháp khác để triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Thỏa ước này.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Thực hiện các tuyên bố và áp dụng trực tiếp Thỏa ước La Hay

a) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các tuyên bố của Việt Nam khi gia nhập Thỏa ước La Hay.

b) Tổ chức áp dụng trực tiếp các quy định của Thỏa ước La Hay theo Văn kiện 1999, trừ các quy định nêu trong tuyên bố của Việt Nam.

2. Công tác xây dựng pháp luật

Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) để kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật đảm bảo phù hợp với Thỏa ước La Hay nhằm nội luật hóa các quy định, rút dần các tuyên bố của Việt Nam đã nộp theo văn kiện gia nhập.

3. Công tác thực hiện việc tiếp nhận và xử lý đơn quốc tế kiểu dáng công nghiệp

a) Đối với đơn quốc tế kiểu dáng công nghiệp có nguồn gốc Việt Nam, xây dựng quy định về đơn, việc tiếp nhận đơn, chuyển đơn và các quy định liên quan khác.

b) Đối với đơn quốc tế kiểu dáng công nghiệp có chỉ định Việt Nam, xây dựng các quy định về việc tiếp nhận đơn, xử lý đơn và các quy định liên quan khác.

4. Công tác chuẩn bị nguồn lực cho Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Xây dựng hệ thống phần mềm tại Cục Sở hữu trí tuệ phục vụ cho công việc xử lý đơn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp bao gồm cơ sở dữ liệu đơn quốc tế, chương trình tiếp nhận đơn, chương trình cập nhật dữ liệu, chương trình tra cứu, chương trình quản trị và xử lý đơn, ...

b) Thiết lập hệ thống phần cứng tại Cục Sở hữu trí tuệ phục vụ cho công việc xử lý đơn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp bao gồm hệ thống máy tính, máy in, máy quét chất lượng cao, hệ thống đường truyền Internet có tốc độ cao, ổn định.

c) Tổ chức, xây dựng, đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý đơn quốc tế kiểu dáng công nghiệp; phổ biến, cập nhật thông tin thường xuyên đến các cán bộ thuộc các bộ phận liên quan khác để hỗ trợ việc thực hiện Thỏa ước một cách hiệu quả.

5. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Thỏa ước La Hay

a) Tăng cường phổ biến về Thỏa ước La Hay cho các đối tượng là các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực thi, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, công chúng nói chung trên phạm vi toàn quốc thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm, khóa đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về các nội dung của Thỏa ước và những lợi ích có thể nhận được từ việc Việt Nam gia nhập Thỏa ước; đặc biệt quan tâm đến phổ biến kiến thức cho các đại diện sở hữu công nghiệp.

b) Biên soạn và xuất bản tài liệu hướng dẫn (sách hướng dẫn, tờ rơi, website, ấn phẩm, băng đĩa, ...) bao gồm các nội dung liên quan đến lợi ích của việc tham gia Hệ thống La Hay và những hướng dẫn cụ thể liên quan đến quy trình thủ tục nộp và xử lý đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ cũng như những điểm cần lưu ý khi sử dụng Hệ thống này.

c) Xây dựng các chương trình đào tạo và biên soạn các giáo trình chính thống về sở hữu trí tuệ cho các nhóm đối tượng học viên khác nhau trong đó tập trung vào nội dung liên quan đến đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp.

d) Về lâu dài, xây dựng trang tin điện tử giới thiệu chi tiết về Hệ thống đăng ký quốc tể kiểu dáng công nghiệp để mọi đối tượng quan tâm có thể học tập, trao đổi, cập nhật và theo dõi các xu hướng phát triển trên thế giới.

6. Hợp tác quốc tế

Triển khai các hoạt động hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật với các đối tác quốc tế, đặc biệt là WIPO, để hỗ trợ việc thực hiện Thỏa ước La Hay tại Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Các nội dung công việc cụ thể, phân công trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong thực hiện Kế hoạch được quy định tại Phụ lục kèm theo.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Việc lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu cần thấy sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ, để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

Phụ lục

CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THỎA ƯỚC LA HAY VỀ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Kế hoạch thực hiện Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp được ban hành tại Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

_______________

 

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

I

Thực hiện các tuyên bố và áp dụng trực tiếp Thỏa ước La Hay

1

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các tuyên bố của Việt Nam khi gia nhập Thỏa ước La Hay

Bộ Khoa học và

Công nghệ

Các Bộ, ngành liên quan

 

Trong quá trình thực hiện Thỏa ước

2

Tổ chức áp dụng trực tiếp các quy định của Thỏa ước La Hay theo Văn kiện 1999, trừ các quy định nêu trong tuyên bố của Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ, ngành liên quan

 

Trong quá trình thực hiện Thỏa ước cho đến khi Luật SHTT sửa đổi được thông qua

II

Công tác xây dựng pháp luật

3

Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) để kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật đảm bảo phù hợp với Thỏa ước La Hay nhằm nội luật hóa các quy định, rút dần các tuyên bố của Việt Nam đã nộp theo văn kiện gia nhập

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định Chính phủ, Thông tư Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

2020 - 2022

III

Công tác thực hiện việc tiếp nhận và xử lý đơn quốc tế kiểu dáng công nghiệp (KDCN)

1

Đối với đơn quốc tế kiểu dáng công nghiệp có nguồn gốc Việt Nam, xây dựng quy định về đơn, việc tiếp nhận đơn, chuyển đơn và các quy định liên quan khác

Bộ Khoa học và

Công nghệ

 

Các quy định, hướng dẫn

2020

2

Đối với đơn quốc tế kiểu dáng công nghiệp có chỉ định Việt Nam, xây dựng các quy định về việc tiếp nhận đơn, xử lý đơn và các quy định liên quan khác

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Các quy định, hướng dẫn

2020

IV

Công tác chuẩn bị nguồn lực cho Cơ quan SHTT quốc gia

1

Xây dựng hệ thống phần mềm tại Cục Sở hữu trí tuệ phục vụ cho công việc xử lý đơn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp bao gồm cơ sở dữ liệu đơn quốc tế, chương trình tiếp nhận đơn, chương trình cập nhật dữ liệu, chương trình tra cứu, chương trình quản trị và xử lý đơn...

Bộ Khoa học và

Công nghệ

 

Hệ thống phần mềm

2020-2021

2

Thiết lập hệ thống phần cứng tại Cục Sở hữu trí tuệ phục vụ cho công việc xử lý đơn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp bao gồm hệ thống máy tính, máy in, máy quét chất lượng cao, hệ thống đường truyền Internet có tốc độ cao, ổn định

Bộ Khoa học và

Công nghệ

 

Hệ thống phần cứng

2020-2021

3

Tổ chức, xây dựng, đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý đơn quốc tế kiểu dáng công nghiệp; phổ biến, cập nhật thông tin thường xuyên đến các cán bộ thuộc các bộ phận liên quan khác để hỗ trợ việc thực hiện Thỏa ước một cách hiệu quả

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Đội ngũ cán bộ đảm bảo năng lực thực hiện Thỏa ước

2020-2021

V

Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

1

Tăng cường phổ biến về Thỏa ước La Hay cho các đối tượng là các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực thi, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, công chúng nói chung trên phạm vi toàn quốc thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm, khóa đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về các nội dung của Thỏa ước và những lợi ích có thể nhận được từ việc Việt Nam gia nhập Thỏa ước, đặc biệt quan tâm đến phổ biến kiến thức cho các đại diện sở hữu công nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ, ngành có liên quan

Các hội thảo, tọa đàm, khóa đào tạo theo từng nhóm đối tượng, các bài viết, chương trình phát sóng,...

Thường xuyên

2

Biên soạn và xuất bản tài liệu hướng dẫn (sách hướng dẫn, tờ rơi, website, ấn phẩm, băng đĩa...) bao gồm các nội dung liên quan đến lợi ích của việc tham gia hệ thống La Hay và những hướng dẫn cụ thể liên quan đến quy trình thủ tục nộp và xử lý đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ cũng như những điểm cần lưu ý khi sử dụng hệ thống này

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ, ngành có liên quan

Tài liệu hướng dẫn

Năm 2020 -2021

3

Xây dựng các chương trình đào tạo và biên soạn các giáo trình chính thống về sở hữu trí tuệ cho các nhóm đối tượng học viên khác nhau trong đó tập trung vào nội dung liên quan đến đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ, ngành có liên quan

Các chương trình đào tạo, giáo trình

Dài hạn

4

Xây dựng trang tin điện tử giới thiệu chi tiết về hệ thống đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp để mọi đối tượng quan tâm có thể học tập, trao đổi, cập nhật và theo dõi các xu hướng phát triển trên thế giới

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Trang tin điện tử

Từ 2021 và duy trì thường xuyên

VI

Hợp tác quốc tế

1

Triển khai các hoạt động hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật với các đối tác quốc tế, đặc biệt là WIPO, để hỗ trợ việc thực hiện Thỏa ước La Hay tại Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ, ngành có liên quan

Các hoạt động hợp tác quốc tế: các buổi trao đổi, thảo luận, các đoàn khảo sát, các khóa đào tạo...

Thường xuyên

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi